KiVAKO on hanke, joka rakentaa korkeakoulujen vieraiden kielten opintopolkutarjontaa yhdistelemällä ja uutta kehittämällä sekä valtakunnallisena että alueellisena yhteistyönä. Hanke vastaa näin tarpeeseen pysäyttää kansallisen kielivarannon supistuminen.

Hyvä englannin taito on perusedellytys vaativissa asiantuntijatehtävissä. Pelkkä englanti ei usein riitä globalisoituvassa työelämässä vaan tarvitaan muiden vieraiden kielten taitoa ja muuta kulttuurin tuntemusta, vieläpä edistyneellä tasolla. Käytännön viestintä työn arjessa on usein monikielistä. Muiden vieraiden kielten opiskelu kuitenkin vähenee opintojen edetessä, ja kansallinen kielivaranto supistuu.  Pienten korkeakoulujen kielivalikoiman suppeus lisää eriarvoisuutta. Digitalisaatio tuottaa mahdollisuuksia kehittää uusia tapoja oppia kieliä ja viestiä apuvälineitä käyttämällä. Moderni kielitaito sisältää kyvyn käyttää jatkuvasti kehittyviä viestinnän välineitä. Verkossa tapahtuva oppiminen häivyttää maantieteen rajoituksia, mutta myös kasvokkaista opetusta on uudistettava tarjoamaan joustavia oppimismahdollisuuksia. KV-taustaisten opiskelijoiden integroimisella opiskeluun ja monikielistä oppimista kehittämällä voidaan rikastuttaa kielen ja kulttuurin opiskelua.

Hankkeen tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen vieraiden kielten oppimistarjonta, joka tukee kansallisen kielivarannon kehittymistä digipedagogisella lähestymistavalla.

Tarjonnan rakentaa korkeakoulurajat ylittävä opettajien kehittäjäverkosto. Tarjonta koostuu digipedagogiikan mukaisesti rakennetuista oppimispoluista A1-tasolta C1-tasolle, ja se on avointa valtakunnallisena tai alueellisena yhteistyönä. Tarjonnat tuotetaan hankkeessa kehitettävän rotaatiomallin mukaisesti.

Tarjonta hyödyntää myös KV-taustaisten opiskelijoiden kielivarantoa osana tarjottavia oppimispolkuja sekä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen avulla. Opiskelija tunnistaa oman lähtötasonsa hankkeessa kehitettävän itsearviointityökalun avulla ja valitsee taitotasoittain luokitellusta tarjonnasta omaan osaamistavoitteensa sopivan oppimispolun.

Hankkeessa luodaan verkostot yhteistyölle valtakunnan tasolla, alueellisesti sekä temaattisesti tukemaan opettajien pedagogista kouluttautumista ja asiantuntijuuden kehittymistä.

Hankkeen pää- ja AMK-koordinaattorina toimii Haaga-Helia (Teppo Varttala) ja YO-koordinaattorina Aalto-yliopisto (Pasi Puranen), joiden vastuulla on hankkeen johtaminen ja viestintä johtoryhmän ja neuvottelukunnan kanssa. Koordinaattorien tukena toimii alueittain koottu johtoryhmä sekä neuvottelukunta, jossa on edustus jokaisesta mukana olevasta 26 korkeakoulusta.


Lisätietoja:

www.kivako.fi

Twitter: #kivako

Projektipäällikkö (ammattikorkeakoulut) Teppo Varttala
etunimi.sukunimi(at)haaga-helia.fi
p. 050 310 0639


Projektipäällikkö (yliopistot) Pasi Puranen
etunimi.sukunimi(at)aalto.fi
p. 040 353 8211


  • No labels