SOPIMUS KONSORTION PERUSTAMISESTA TIETOJÄRJESTELMÄPALVELUN (EXAM) JÄRJESTÄMISEKSI

1.     Sopimusosapuolet

 1. Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK
 2. HAAGA-HELIA Oy
 3. Helsingin yliopisto
 4. Itä-Suomen yliopisto
 5. Jyväskylän ammattikorkeakoulu
 6. Jyväskylän yliopisto
 7. Karelia ammattikorkeakoulu
 8. Lahden ammattikorkeakoulu
 9. Lapin ammattikorkeakoulu
 10. Lapin yliopisto
 11. Lappeenrannan teknillinen yliopisto
 12. Metropolia ammattikorkeakoulu
 13. Oulun ammattikorkeakoulu
 14. Oulun yliopisto
 15. Saimaan ammattikorkeakoulu
 16. Satakunnan ammattikorkeakoulu
 17. Savonia AMK
 18. Seinäjoen ammattikorkeakoulu
 19. Svenska handelshögskolan
 20. Tampereen ammattikorkeakoulu
 21. Tampereen teknillisenä yliopistona toimiva TTY-säätiö
 22. Tampereen yliopisto
 23. Turun yliopisto
 24. Vaasan yliopisto
 25. Åbo Akademi

 2.     Yhteistyön tausta ja sisältö

Sopimuksen taustalla on korkeakoulujen yhteinen tarve tarjota korkeakoululle kustannustehokas sähköinen tenttityökalu.

 Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on organisoida sopijapuolten aiemmin kehittämän sähköisen Exam-tenttityökalun ylläpito- ja kehitystyö. Kyseessä oleva tietojärjestelmä on kehitetty korkeakoulujen ja CSC:n yhteisrahoituksella toteutetussa tutkimus- ja kehittämishankkeessa. Liitteenä 2 on aiemmin tehty yhteistyösopimus Sitnet-tenttityökalun (joka on sittemmin nimetty Exam-tenttityökaluksi) kehittämisestä.

 Tietojärjestelmä ja sen tarjoamat toiminnallisuudet ja ominaisuudet on kuvattu liitteessä 3.

 3.     Sopimuksen kohde

Konsortion tehtävänä on tarjota sähköinen tenttipalvelu ja kehittää sen toimintoja kustannustehokkaasti. Konsortio hankkii tässä tarkoituksessa ylläpito- ja kehitystyöhön liittyviä palveluita ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

 4.     Oikeudet

Exam-palvelun ja Exam-sovelluksen dokumentaatio ja kulloinenkin lähdekoodi ovat kaikkien konsortion sopimusosapuolten omistamia ja käytettävissä niiden omassa toiminnassa. Sopimusosapuolet voivat muokata ja kehittää koodia sillä edellytyksellä, että lopputulokset palautetaan yhteiseen sovelluskoodin säilytyspaikkaan samoilla ehdoilla. Kaikki uudet konsortion sopimusosapuolet saavat samat oikeudet liittymällä sopimukseen kohdassa 11 esitetyllä tavalla.

 Sopimusosapuolen omistama tietosisältö kuten tenttikysymykset ja vastaukset eivät sisälly em. dokumentaatioon.

 Exam-sovelluksen kehitystyön tuloksena syntyvät uudet versiot ovat sopimusosapuolten asennettavissa. Vähintään kahdeksantoista (18) kuukauden vanha Exam-sovelluksen lähdekoodi ja asennuspaketti ovat avoimia ja siten kenen tahansa käytettävissä ja muokattavissa sillä edellytyksellä, että kehitystyön lopputulokset palautetaan yhteiseen säilytyspaikkaan samoilla ehdoilla.

 Exam-järjestelmän dokumentaatio ja lähdekoodi vapautetaan kaikkien hyödynnettäväksi ja open source -periaatteella kehitettäväksi vuoden 2017 kuluessa.

 5.     Sopimuskausi

Konsortiosopimus on 1.4.2017 alkaen voimassa toistaiseksi.

 6.     Sopimusosapuolten vastuut ja toimielinten tehtävät

Tämän sopimuksen osapuolet sopivat yhdessä Exam-tenttityökalun perusversion ylläpidosta ja kehittämisestä, ja tekevät tähän liittyvät hankintapäätökset konsortiona. Sopimusosapuolet vastaavat itse edellä mainitun Exam-tenttityökalun käyttö- ja oheispalveluiden hankinnoista omalta osaltaan.

 Sopimusosapuolten muut vastuut palvelun tuottamisessa ovat:

 • Johtoryhmän jäsenten nimeäminen ja resursointi
 • Palvelun toteutuksesta korkeakoulussa vastaavan kehittäjäryhmän jäsenen nimeäminen ja resursointi.

 Tietojärjestelmäpalvelua ohjaa ja valvoo tämän sopimuksen perusteella asetettava johtoryhmä, johon kukin sopimusosapuoli nimeää yhden edustajan ja hänen varajäsenensä. Johtoryhmä valitsee puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan.

 Palveluntuottaja nimeää johtoryhmään asiantuntijajäsenen, jolla ei ole päätösvaltaa eikä äänioikeutta johtoryhmässä.

Johtoryhmän tehtävät ovat:

 • Valita ja tarvittaessa kilpailuttaa palveluntuottaja, jonka kanssa konsortion sopimusosapuolet tekevät palvelusopimuksen
 • Hyväksyä palvelusopimuksen sisältö
 • Ohjata Exam-tietojärjestelmän kehittämistoimintaa kehittäjäryhmän tekemien esitysten pohjalta
 • Hyväksyä konsortion toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomus vuosittain
 • Päättää vuosimaksun suuruus
 • Päättää uusien sopimusosapuolten ottamisesta konsortioon, niiden liittymismaksusta sekä vastaanottaa ja hyväksyä sopimusosapuolen irtisanomisilmoitukset
 • Raportoida palvelun toiminnasta sopimusosapuolten johdolle
 • Nimittää tarvittaessa tuoteomistajaryhmä kehittäjäryhmän edustajista
 • Valmistella konsortiosopimuksen muutokset
 • Päättää lähdekoodin avaamiseen liittyvistä tarkemmista linjauksista ja toimenpiteistä.

 Johtoryhmän alaisuudessa toimii työvaliokunta. Työvaliokunnan tehtävinä on:

 • Valmistella ja tukea konsortion toimintaa johtoryhmän hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion mukaisesti; sekä
 • Valvoa ja tukea järjestelmän ylläpitoa, kehittämistä ja Palvelusopimuksen toteutumista.

 Johtoryhmä nimittää työvaliokuntaan vähintään viisi ja enintään kuusi jäsentä. Johtoryhmä nimeää työvaliokunnan jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Työvaliokunnan toimikausi on yksi vuosi.

 Päätökset työvaliokunnassa on tehtävä yksimielisesti. Jos työvaliokunta ei pääse jostain asiasta yksimielisyyteen, sen käsittely siirtyy johtoryhmälle. Työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta ja on päätösvaltainen, jos kokoukseen osallistuu vähintään neljä jäsentä. Työvaliokunta voi kutsua kokouksiinsa ulkopuolisia asiantuntijoita. Asiantuntijajäsen ei ole äänivaltainen työvaliokunnan päätöksenteossa.

 Jokainen sopimusosapuoli nimeää palvelulle edustajan kehittäjäryhmään. Kehittäjäryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa käsittelemään palvelun ajankohtaisia kehittämistarpeita.

 Kehittäjäryhmän tehtävät ovat:

 • Seurata ja arvioida palvelun käyttöä ja toimivuutta
 • Tunnistaa ja priorisoida kehitystarpeita sekä valmistella niiden projektointia seuraavien tuoteversioiden kehittämiskohteiksi
 • Perustaa tarvittaessa alatyöryhmiä ja kutsua niihin tarvittaessa kohdeasiantuntijoita kehitystyön tueksi
 • Tukea menettelytapojen harmonisointia ja hyvien käytäntöjen jakamista sähköisen tentin eri sovellusyhteyksissä
 • Valmistella teknisen kehitysyhteistyön vuosisuunnitelma ja toimintakertomus osaksi konsortion toimintasuunnitelmaa ja toimintakertomusta.

 7.     Päätöksenteko

Konsortion johtoryhmä on päätösvaltainen, kun päätöksentekoon on osallistunut vähintään puolet jäsenistä puheenjohtaja mukaan lukien. Puheenjohtajan ollessa estyneenä puheenjohtajana pidetään varapuheenjohtajaa ja varsinaisen jäsenen ollessa estyneenä varsinaisena jäsenenä pidetään hänen varajäsentään.

 Päätöksenteko voidaan tarvittaessa järjestää sähköpostitse asioiden. Näin menetellessä otetaan huomioon puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ilmoittamaan määräaikaan mennessä ilmaistut kannanotot.

 Mikäli johtoryhmä ei tee yksimielistä päätöstä, päätökset tehdään äänestämällä. Mahdollisissa äänestyksissä johtoryhmän varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista alkavaa 5000 euron rahoitusosuutta kohden (liitteessä 4 esitetyn palvelun rahoituslaskelman mukaisesti). Äänestyksessä johtoryhmän päätökseksi tulee ehdotus, jota on kannattanut yksinkertainen ääntenenemmistö.

 8.     Palvelun hankinta ja sopimuskäytäntö

Johtoryhmä hankkii konsortion tarvitsemat palvelut valitsemaltaan palveluntuottajalta. Valinta tehdään tarvittaessa kilpailutuksen kautta, erityisesti jos hankintalainsäädäntö tätä edellyttää.

 Kukin sopimuspuoli tekee palveluntuottajan kanssa samansisältöisen palvelusopimuksen.

 Sopimuspuoli voi tämän lisäksi hankkia palveluntarjoajalta itselleen tarvitsemiaan lisäpalveluita. Palvelusopimuksella hankitaan esimerkiksi tenttityökalun ylläpito- ja kehittämispalveluita sekä konsortion tarvitsemia hallintopalveluita.

 Osana palvelusopimusta palvelun tuottajalta tilataan johtoryhmän tarvitsemat tukipalvelut kuten kokousvalmistelu- ja sihteeripalvelut sekä toimintasuunnitelma, talousarvio ja toimintakertomuksen valmistelu.

 9.     Palvelun kustannukset ja palvelumaksut

Palvelun kustannukset katetaan sopimusosapuolilta kerättävillä vuosimaksuilla. Vuosimaksu päätetään edellisen vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Vuosimaksu kerätään saman vuoden tammikuun viimeiseen päivään mennessä.

Vuosimaksu muodostuu kiinteästä 5000 e maksusta sekä vuosittain päätettävästä osasta, joka määräytyy johtoryhmän päättämien kehittämiskohteiden perusteella. Vuosittain päätettävä osa määräytyy sopimusosapuolten opiskelijamäärän perusteella.

 Liitteessä 4 on palvelun kustannustaso vuonna 2017 edellä esitetyn kustannusmallin mukaisesti.

 10.    Sopimuksen muuttaminen

Muutokset tähän sopimukseen tehdään kirjallisesti sopimalla. Kirjallinen sopiminen voidaan toteuttaa myös tähän sopimukseen tehtävällä liitteellä. Sopimuksen muutos tulee voimaan, kun sopimusosapuolet ovat sen allekirjoituksellaan vahvistaneet.

 11.    Sopimukseen liittyminen

Exam-konsortio on avoin uusille sopimusosapuolille. Konsortion sopimusosapuolten tulee maksaa liittymismaksu ja olla valmis täyttämään muut tämän sopimuksen mukaiset velvoitteet. Kirjallinen hakemus tulee lähettää konsortion jäsenelle, joka toimittaa sen konsortion johtoryhmän käsiteltäväksi. Johtoryhmä päättää uuden sopimusosapuolen liittymisestä, liittymisehdoista ja liittymismaksusta.

 12.    Sopimuserimielisyydet

Sopimusta koskevista erimielisyyksistä neuvotellaan ensisijaisesti sopimusosapuolten kesken. Ellei neuvottelussa päästä yhteisymmärrykseen, sopimusosapuolet voivat saattaa asian Helsingin käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

 13.    Vastuunrajoitukset

Exam-sovellusta päivittäessään ja kehittäessään sopimusosapuolet pyrkivät siihen, että kehitys- ja muokkaustyön tulokset ovat mahdollisimman virheettömiä. Sopimusosapuolet eivät anna Exam-sovellukseen tekemilleen muutoksille kuitenkaan mitään takuuta. Jokainen sopimusosapuoli käyttää Exam-sovellusta omalla vastuullaan.

Sopimusosapuolet eivät vastaa sopimusrikkomuksensa aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista, ellei vahinkoa ole aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

 Sopimusosapuolen vuotuinen kokonaisvastuu muita sopimusosapuolia kohtaan on rajoitettu sopimusosapuolen kyseisenä vuonna maksaman vuosimaksun suuruiseksi.

 14.  Sopimuksen irtisanominen

Sopimusosapuoli voi erota konsortiosta lähettämällä johtoryhmälle osoitetun kirjallisen irtisanomisilmoituksen kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä. Sopimus päättyy tällöin kyseisen sopimusosapuolen osalta saman kalenterivuoden päättyessä. Irtisanoutuvan sopimusosapuolen vuosimaksua ei palauteta. Irtisanoutuneelle sopimusosapuolelle jää oikeus käyttää Exam-sovelluksen senhetkistä, julkaistua versiota omassa toiminnassaan.

 15.  Allekirjoitukset ja päiväys

Tätä sopimusta on laadittu 25 samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle.

 Konsortion kahdenkymmenenkolmen jäsenen allekirjoitukset tähän sopimukseen ovat liitteenä 1.


15. Allekirjoitukset ja päiväys

Tätä sopimusta on laadittu 24 samasanaista kappaletta, yksi kullekin sopimusosapuolelle.

Konsortion kahdenkymmenenneljän jäsenen allekirjoitukset tähän sopimukseen ovat liitteenä 1.


Sopimusdokumentaatio lataaminen:

Uusin konsortiosopimus:

Palvelusopimus:

 • Konsortion jäsen allekirjoittaa lisäksi CSC:n kanssa palvelusopimuksen, jolla jäsenet hankkivat konsortion koordiointipalvelut sekä järjestelmän kehittämispalvelut. (Palvelusopimus). Allekirjoitettavan versio voi pyytää Marjut Andersonilta (marjut.anderson (att) csc.fi).Konsortion alkuperäiset perustamisasiakirjat liitteineen: