Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


KysymysVastaus
Ketkä voivat liittyä Haka -luottamusverkoston jäseniksi tai kumppaniksi?

Luottamusverkostoon voivat liittyä jäseniksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut, valtion ja muut julkisen sektorin omistuksessa olevat tutkimuslaitokset sekä muut opetusta ja tutkimusta tukevat organisaatiot siten kuin liittymissopimuksen liitteessä 2 tarkemmin määritellään.

Luottamusverkoston kumppaneiksi voivat liittyä edellä kuvattujen Jäsenten loppukäyttäjille palveluita tarjoavat palveluntarjoajat.

Jäsen voi toimia Luottamusverkostossa sekä kotiorganisaationa että palveluntarjoajana.

Kumppani voi toimia Luottamusverkostossa palveluntarjoajana.

Miten Haka-luottamusverkostoon voi liittyä?

Palveluntarjoajat voivat hakea Haka-kumppanuutta täyttämällä sähköisen hakulomakkeen osoitteessa https://rr.funet.fi/partners/

Organisaatiot, jotka haluavat rekisteröidä tunnistuslähteensä Haka-luottamusverkostoon, täyttävät Haka-jäsenen liittymislomakkeen ja palauttavat sen CSC:lle Haka-sopimukset -postiosoitteeseen.

Haka-ohjausryhmä käsittelee kaikki Haka-operaattorille toimitetut jäsen- ja kumppanihakemukset ja tekee lopullisen päätöksen uusien organisaatioiden hyväksymisestä hyvin usein jo muutaman päivän kuluessa. Hakemuksen käsittelyn tilaa voi viiveiden ilmetessä tiedustella osoitteesta haka@csc.fi

Miksi Haka-sopimus uudistuu?Ensimmäinen Haka-luottamusverkoston liittymissopimus on ollut käytössä jo viime vuosikymmeneltä asti. Sopimuksen päivittäminen on tarpeen mm. yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansainvälisten federaatioiden kehittymisen myötä (mm. Data Protection Code of Conduct -käytännesääntöjen noudattaminen ja henkilötietojen siirto EU:n ulkopuolelle).
Mitkä ovat keskeiset muutokset uuden ja vanhan sopimuksen välillä?Uudella sopimuksella ei ole pyritty vaikuttamaan Haka-verkoston toimintatapaan, vaan sopimuksella halutaan ottaa huomioon uudistunut toimintaympäristö tietosuojakäytäntöineen ja tarkentaa sopimusta niiltä osin, kun on katsottu tarpeelliseksi. Uusi sopimus sitouttaa jäsenet ja kumppanit sopimusehtoihin myös suoraan suhteessa toisiinsa, sekä luo puitteet, joiden mukaisesti jäsenet ja kumppanit voivat tilata operaattorilta lisäpalveluja.
Ketkä ovat osallistuneet uuden sopimuksen suunnitteluun?

Uutta sopimusta työstetty pitkään ja sitä tehdessä on kuultu eri osapuolia, mm. Haka-ohjausryhmää, muutamaa korkeakoululakimiestä ja alkuperäisen sopimuksen laatijoita. On hyvä huomioida, että federaatioita koskevat sopimukset ovat luonteeltaan haastavia ja vaikka korkeakouluilla on erilaisia rooleja ja käytänteitä, on sopimuksen oltava kuitenkin sama kaikille luottamusverkoston jäsenille.

Milloin uusi sopimus on viimeistään allekirjoitettava?Uusi sopimus on allekirjoitettava 15.11.2019 mennessä, mikäli haluatte varmistaa säilymisenne Haka-luottamusverkoston jäsenenä. Saumattomassa sopimussiirrossa vanhat palvelut, Haka-metatiedot sekä yhteyshenkilöt säilyvät muuttumattomina ja uusi sopimus lähetetään hallinnolliselle yhteyshenkilölle näiden tietojen pohjalta. Kotimaisille organisaatioille allekirjoitusprosessi toteutetaan sähköistä allekirjoitusta käyttäen VismaSign -palvelun kautta, ulkomaiset organisaatiot palauttavat CSC:lle paperisen sopimuksen allekirjoitettuna. Mikäli hallinnollisen henkilön tiedoissa on tapahtunut muutoksia ota yhteyttä haka@csc.fi.
Miten sopimuksen sähköinen allekirjoitusprosessi toimii?

Operaattori käyttää Visma Sign (https://vismasign.fi/) -palvelua kotimaisten organisaatioiden sähköisiin allekirjoituksiin palvelusopimusuudistuksen yhteydessä. Sähköinen allekirjoittaminen tapahtuu seuraavasti:

  1. Operaattori lähettää allekirjoittajana toimivan Haka-hallinnollisen yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen allekirjoituspyynnön Visma Sign -palvelusta. Sähköpostiviesti sisältää henkilökohtaisen linkin, jota allekirjoittajan tulee käyttää.
  2. Visma Sign -palvelussa allekirjoittajalla on mahdollisuus tutustua uusitun Haka-palvelusopimuksen sisältöön.
  3. Allekirjoittaja pystyy hyväksymään ja allekirjoittamaan uudistetun palvelusopimuksen sähköisesti joko verkkopankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteellaan.
  4. Onnistuneesta allekirjoitustapahtumasta Visma Sign -palvelu lähettää sähköpostikuittaukset sekä Haka-operaattorille että itse allekirjoittajalle.

Haka-palvelusopimuksen sisältö ja siihen liittyvä sähköinen allekirjoitus voidaan jälkikäteen validoida sekä operaattorin että sopimuksen allekirjoittaneen henkilön toimesta.

Miten toimin jos en voi allekirjoittaa uutta sopimusta sähköisesti?Jos et voi allekirjoittaa sopimusta sähköisesti, palvelusopimus on mahdollista uusia perinteisellä sähköttömällä allekirjoitustavalla, jolloin organisaatiot voivat palauttavat paperisen allekirjoitetun sopimuksen CSC:lle tavallisessa postissa. Lisätietoja tarvittaessa Haka-tuesta: haka@csc.fi
Mitä tapahtuu niille organisaatioille, jotka eivät allekirjoita uutta sopimusta? Mikäli uutta sopimusta ei ole allekirjoitettu 15.11.2019 mennessä, Haka-operaattori katsoo kyseisen jäsenen tai kumppanin lopettaneen toimintansa Haka-luottamusverkostossa. Operaattorilla on 15.11.2019 jälkeen oikeus ja velvollisuus poistaa kaikki sellaiset palvelimet Haka-luottamusverkostosta, joiden omistajuus on rekisteröity sopimuksettomien organisaatioiden nimiin.
Jos liityn Haka-luottamusverkostoon ennen kuin uusi sopimus astuu voimaan, miten toimin?Uudet jäsenet allekirjottavat sekä vanhan palvelusopimuksen, joka on voimassa määräaikaisena 14.11.2019 saakka, että uuden palvelusopimuksen, joka astuu voimaan 15.11.2019.
Käsitellessään kotiorganisaation luovuttamia henkilötietoja Palveluntarjoaja sitoutuu rekisterinpitäjänä noudattamaan Luottamusverkostojen toimintaa varten luotua GÉANT-järjestön Data Protection Code of Conduct –käytännesääntöä. Mistä löytyy tämän käytännesäännön voimassa oleva versio?Data Protection Code of Conduct –käytännesäännön viimeisin versio löytyy osoitteesta https://wiki.refeds.org/display/CODE/Code+of+Conduct+ver+2.0+project
  • No labels