Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 2.1.2012 kello 14 - 16
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. 

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Synergia-ryhmän puheenjohtajien valinta vuodelle 2012
  1. Edellisessä kokouksessa päätettiin, että kokouksessa valitaan Synergia-ryhmän puheenjohtaja vuodelle 2012. Sihteeri esittelee asian.
 4. Seurannassa olevat projektit
  1. Virta (Antti Mäki)
  2. TOR (Esa Keränen)
  3. Peppi (Jaakko Rannila)
  4. KROK (Kati Tiihonen)
 5. Synergia-työpaja HAMK 13. – 14.2.2012
  1. Ohjelma
  2. Ilmoittautuminen työpajaan
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Seuraavat kokous
 9. Kokouksen päätös

Muistio 

Läsnä: Tuomas Orama (pj. 1 - 3 §), Janne Santala (pj. 4-9 §), Esa Keränen, Hely Lahtinen, Ismo Isopoussu, J-P Pihlajakoski, Jaakko Rannila, Joonas Mäkinen, Kati Tiihonen, Minna Pylkkönen, Petri Heinonen, Kristiina Korhonen, Minna Pylkkönen, Päivi Aho, Ulla Tiainen-Sallinen, Jorma Korkiakoski, Julian Lindberg, Seppo Ränninranta, Maarit Tenhunen, Sari Zitting, Totti Tuhkanen, Antti Mäki, Lauri Stigell

1. Kokouksen avaus

 • Puheenjohtaja Tuomas Orama avasi kokouksen klo 14.01.

2. Asialistan hyväksyminen

 • Asialistalle lisättiin kohtaan 4 TOR (Esa Keränen). Kohdan 4 käsittelyjärjestystä muutettiin järjestykseen VIRTA-TOR-PEPPI-KROK, lisäksi useita ilmoitusasioita. Muilta osin asialista hyväksyttiin esityksen kaltaisena.

3. Synergia-ryhmän puheenjohtajien valinta vuodelle 2012

Sihteeri esitteli asian.

 • Edellisessä kokouksessa käytiin lähetekeskustelu työhön liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista ja sovittiin, että ryhmän puheenjohtajiston valinta tehdään tässä kokouksessa. 
 • Ryhmän toimeksiannossa todetaan, että asiantuntijaryhmällä on vuosittain vaihtuva puheenjohtaja, jonka ryhmä valitsee itse.
 • Janne Santala ilmoittanut olevansa käytettävissä puheenjohtajaksi ja Jaakko Rannila ilmoittanut olevansa käytettävissä varapuheenjohtajaksi. 
 • Kokouksessa ei tullut muita esityksiä
 • Puheenjohtajisto valittiin vuodelle 2012
  • Janne Santala, opintoasiainpäällikkö, SAMK (puheenjohtaja)
  • Jaakko Rannila, projektipäällikkö, Metropolia (varapuheenjohtaja)
 • Kiitettiin väistyvää puheenjohtajaa.
 • Vastavalittu puheenjohtaja Janne Santala siirtyi johtamaan puhetta kokouksessa.

4. Seurannassa olevat projektit

VIRTA

Antti Mäki esitteli (esitys jakoon Raketti-ohjausryhmän kokouksen 7.2. jälkeen)

 • OKM yhteismitallisuuspaperiin saatujen kommenttien perusteella näyttäisi siltä, että kaikki Raketin tavoitteet eivät ole tulleet ymmärretyiksi kentällä tarkoitetulla tavalla; selkeimmin tämä näkyy korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto -tavoitteen osalta
 • tausta hallitusohjelmassa ja korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämisessä, sikäli tulee Raketti-kehyksen ulkopuolelta
 • yhteinen tekijä arkkitehtuuri tietovarannot (vrt. opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuriluonnos)
 • XDW-projekti tuottanut tälle taustaa, mutta se on aivan eri asia kuin korkeakoulujen tietovaranto
 • Virta toteuttaa ensimmäistä vaihetta korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta
  • ensivaiheessa minimitiedot korkeakoulujen hakua varten
  • voitava käyttää myös tilastokeskuksen ja OKM:n tiedonkeruissa
 • seuraavat vaiheet etenevät vain mikäli näin halutaan, juuri 2. ja 3. vaihe (ks. esitys) eroaisivat selvimmin TOR:sta
 • tietovaranto on suunnitelman mukaan tietojärjestelmä, jossa korkeakoulut säilyttävät kopiota osasta opiskelijarekisteriensä ja muiden henkilörekisteriensä tietosisällöstä
  • ei muodosta korkeakoulujen omista henkilörekistereistä loogisesti erillistä henkilörekisteriä (kukin toimii omiensa osalta rekisterinpitäjänä)
 • talletettavat tiedot
  • tutkinnot
  • opintosuoritukset ja niiden arvosanat
  • opiskelijatiedot
   • tiedot henkilöistä
   • opiskeluoikeuksista
   • ilmoittautumisesta läsnä- tai poissaolevaksi
 • suhteessa XDW-raportointiin Virrassa on kyse huomattavasti suppeammasta kokonaisuudesta; se on lähtöpiste. Lisäksi Virtaan korkeakoulu toimittaa tiedot haluamallaan tavalla, sitä ei integroida välttämättä korkeakoulujen järjestelmiin. Virta tukee korkeakoulurajat ylittävää toimintaa (vrt. Tiptop-tavoitteet)
 • projektin ohjaus Raketti-hankkeen puitteissa, CSC:llä projektiryhmä, projektiryhmän tukena kaksi asiantuntijaryhmää, projekti osallistuu Opin integraatio-ryhmään

TOR

Esa Keränen esitteli (ks. esitys)

 • TOR osa OPH:ssa tehtävää palvelukokonaisuutta, palvelut liitetään opintopolku.fi-portaaliin
 • TOR:ssa on kyse "kansallisesta opintosuoritusten muistista", tutkintopankki
 • kokonaan uusi palvelu: todistukset sähköisessä ja rakenteisessa muodossa muodollisesta koulutuksesta
  • tutkinnot
  • suoritukset
  • osasuoritukset
  • arvosanat 
 • kaikki oppijan käytettävissä 
 • käyttötarpeet
  • koulutukseen ja opetukseen hakeutuminen
  • rekrytointi
  • viranomaispalvelut
  • tilastointi
 • esiselvityksessä tehdään tietosisällön rajaukset, v. 0.2 menossa; wikiin materiaalia parin viikon sisällä
  • esiselvityksen päätös maaliskuun lopussa: missä järjestyksessä toteutetaan ja mitä
  • iso haaste toimijoiden valtava määrä
 • kun siirrytään opintoasteelta toiselle, tiedot todistuksista tarvitaan siirtymää varten; nyt luodaan sähköinen, luotettava palvelu näiden tietojen siirtämiseen nivelvaiheissa
 • erilaisia todistuksia on valtavasti, palvelu sisältää ne kaikki
 • tiedon luotettavuus on koko palvelun idea; varmennuksen menetelmänä digitaaliset allekirjoitukset
 • edellytyksenä että TOR:lle oma lainsäädäntö tai siten että täydennetään olemassa olevaa lainsäädäntöä; edellytys, että suoritustiedot toimitettaisiin TOR:iin
 • Virran ja Torin suhde ei vielä ole "aivan kristallinkirkas"; vaatii keskusteluja ja päätöksiä ja näiden pohjalta yksiselitteistä viestintää; kiistatta paljon samoja sisältöjä

Peppi

Jaakko Rannila esitteli palvelua

 • Peppi edustaa palvelupohjaista arkkitehtuuria vastaavalla tavalla kuin opi-arkkitehtuurissa on luonnosteltu ja kshj-projektista on tulossa
 • projektissa syntyy koulutuksen suunnittelijan ja opettajan sähköiset työpöydät
 • mahdollista siirtää monen organisaation opetustarjonta palvelussa; voi toimia pilvipalveluna
Koulutuksen suunnittelijan ominaisuudet
 • ops:n kuvaus - rakenne - suuntautumiset - ajoitussuunnitelmat - jäsentelyt
 • kieliversiointi
 • rakenteen muokkaaminen drag and drop -tyyppisesti
 • rakenteen hierarkiaa ei ole rajoitettu; periaatteessa opintokokonaisuuksia voi sisältyä vaikka kuinka paljon
 • tietomallissa kaikki learning uniteja, myös opetussuunnitelma; siten esim opintojakso voi sisältää opintokokonaisuuden jne.
 • tunnusavaruus opintojaksoille, noin 6000000 kpl avaruudessa, riittää hetkeksi
 • monipuoliset rajausmahdollisuudet
 • palvelurajapinnan kautta haetaan kaikki palvelut
 • jäsentelyjä voidaan lisätä määrättömästi, tukee eri opetussuunnitelmamalleja yhtäaikaisesti
 • Tiptopin myötä mm. opiskelijan hops-suunnitelmat tähän  mukaan
 • suunnitteluvälineen kautta kaikki lukujärjestykset
 • raportit saadaan tätä kautta myös
 • organisaatiohierarkioita voi lisätä määrättömästi
  • näiden kautta saa raportteja joustavasti esim. yksittäisen koulutusohjelman suorituksista tietyllä aikavälillä
  • mahdollistaa myös ajallisesti organisaatiorakenteessa tapahtuvat muutokset
 • resurssien suunnnittelujärjestelmä (ei tilavaraus tai lukkari), jossa kaikki seuraavat huomioitava yhtäaikaisesti
  • ryhmä
  • opettaja
  • tilat
 • sääntömoottori tulossa, jolloin voidaan kuvata edeltävyydet ja seuraavuudet ja näin syntyvät ominaisuudet
 • opetussuunnitelmapuoli alkaa olla valmis
Opettajan ominaisuudet
 • opettajan sähköinen työpöytä tulee sisältämään samantyyppiset palvelut, mutta opettajan näkökulmasta oleellisin osin
 • opiskelijan tiedot yksilöiden, toteutukset, oppimateriaalit, lukujärjestykset, raportit
 • aikataulu
  • toteutus lähtenyt käyntiin nyt helmikuussa, huhtikuussa noin 50 prosenttia ominaisuuksista
  • iteratiivinen toteutus, runsaasti opettajia otetaan mukaan testaukseen
  • kesällä parannellaan, syyskuussa toinen versio, marraskuussa "valmis", pl tiptopin ja ehopsin kautta tulevat ominaisuudet
Pelisäännöt
 • Määrittelyvaiheessa materiaali on ollut kaikkien käytettävissä
  • yleisesti ottaen Metropolia pitää asiat wikissä avoimena kaikille, lukijan vastuulla, valmista ja vähemmän valmista ainesta
 • Peppi on palvelukokonaisuus, jota Eduix myy haluamilleen asiakkaille; tämä ei ole Metropolian tuote, jota se myy eteenpäin vaan Metropolia on asiakas tässä
 • Metropolia valmis yhteistyöhön lähtökohtaisesti aina, koska siten syntyy yleensä parempaa
 • Koodi Metropolian ja Eduixin

KROK

Kati Tiihonen esitteli. Esitys

 • Krok - kevyt ratkaisu oodin kylkeen, atik ja fino kokemukset taustalla
 • avoimen yliopiston sähköisen asioinnin edistäminen oodia hyödyntäen
 • ensimmäisen vaiheen tavoitteena
  • hyödyntää Oodin opinto-oppaan opetustarjontatietoja hakukohteiden perustamisessa ja hinnoittelussa
  • tunnistaa hakija sähköisesti (VETUMA tai WebOodin tunnukset)
  • tarjota tehokas ja turvallinen opintomaksun maksupalvelu hakijalle
  • maksumuistutus- ja perintätoimenpiteiden vähentäminen ajantasaisella verkkomaksamisella
  • automatisoida hakijan ja opinto-oikeuksien tietojen siirtäminen OodiWS-rajapintoja hyödyntäen
 • LY, OY, UEF, VY - yhteistyösopimus
 • CSC palveluntuottaja
 • palvelut muidenkin oodi-yliopistojen käytettävissä
 • liitännäisprojekteja maksu, lvi, kotve
 • tuotantokäytössä pitäisi olla elokuussa 2012; aikataulutus kolmessa vaiheessa
 • jatkokehityksessä seurataan tarkasti maksu-projektin kehittymistä ja mahdollisuuksia, esim. ostoskori ja käyttö myös muussa yliopistojen maksullisessa koulutuksessa

5. Synergia-työpaja HAMK 13. - 14.2.2012

Sihteeri esitteli

 • ohjelmaluonnoksessa kaksi teemaryhmää:
  • toiminta-arkkitehtuuri: käyttäjätarinoiden viimeistely
  • tietoarkkitehtuuri: oppijan tietomallin katselmointi
 • todettiin, että aiheet ovat hyvät, jatkovalmistelu vastuuhenkilöiden kautta ensi viikon torstaihin 9.2. mennessä
 • kaikki ilmoittautuvat tarjoiluja varten työpajaan ke 8.2. klo 16.00 mennessä osoitteessa http://www.doodle.com/6szeyzbafx8rn2qt

6. Muut asiat

 • ei muita asioita

7. Ilmoitusasiat

Sihteeri esitteli

 • Opi-koordinaatio
  • Opi-koordinaatiosta vastanneet Antti Mäki ja Lauri Stigell ovat siirtyneet toisiin tehtäviin. Antti on siirtynyt VIRTA-projektin projektipäälliköksi, Lauri TIPTOP-palvelupäälliköksi.
  • CSC:n Oha-palveluissa aloittaa maanantaina 6.2. kaksi uutta henkilöä (Mats Lindstedt, Kristian Haapala), lisäksi suunnitelmissa on palkata vielä kevään aikana 1 - 2 henkilöä.
  • Osahankkeen koordinaatiotehtäviä siirretään vähitellen uusille henkilöille, mutta toistaiseksi Lauri (1) ja Antti (2) vastaavat Opi-ohjausryhmän ja Synergia-ryhmän valmisteluista, esittelyistä ja sihteeröinneistä.
 • MAKSU-projektointiehdotus
  • Opi-ohjausryhmä ehdotti Metropolialle, että maksuprojektoinnissa ehdotettu palvelu toteutettaisiin Metropolian maksunvälityspalveluprojektin kautta sitä tarvittaessa laajentaen.
  • Ehdotukseen sisältyi, että mm. prosessikuvausten ja käyttötapausten osalta Synergia-ryhmä tukee projektia ja tarjoaa aktiivisesti tukea arkkitehtuurinmukaisuuden arviointiin (suhteessa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden kokonaisarkkitehtuuriluonnokseen)
  • Metropolian maksunvälityspalveluprojektin ohjausryhmä suhtautui ehdotukseen myönteisesti
  • Seuraavassa vaiheessa neuvottelumenettely Metropolian ja osahankkeen välillä, millä tavoin asiaa lähdetään viemään eteenåäinLähdetään katsomaan täsmällisesti ne kohdat joissa tukea tarvitaan osahankkeelta
  • Onnistuessaan tämä voi olla ennakkotapaus siitä, miten yksittäisen korkeakoulun toteutuksella voidaan tuottaa uuden arkkitehtuurin mukaisia palveluita laajemmin korkeakoulujen käyttöön. Sikälikin suuret odotukset liittyvät projektiin.
 • tiptop kick off
  • Projektin aloituskokous CSC:llä ma 6.2.
 • NordForum Helsingissä 8.-9.2.2012, ohjelmaluonnos
  • NF on pohjoismainen opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmäkehittäjien foorumi
 • Synergia-ryhmän huhtikuun työpaja 19. - 20.4.2012 järjestetään Helsingin yliopistolla

8. Seuraavat kokoukset

 • Synergia-ryhmän työpaja Hämeen ammattikorkeakoulu, Hämeenlinna, Visamäen kampus 13. - 14.2.2012
 • Synergia-ryhmän etäkokous 7.3.2012

9. Kokouksen päätös

 • Puheenjohtaja Janne Santala päätti kokouksen klo 16.01.

Opin kalenteri

 • Kokousajat
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels