Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Unknown macro: {page-turners}

Synergiaryhmän etäkokous

 • 7.3.2012 kello 12 - 14
 • http://csc-fi.emea.acrobat.com/rakettiopi/
 • Kokous on avoin kaikille korkeakoulujen asiantuntijoille
 • Synergiaryhmä omistaa varsinaiset kokoontumisensa työpajatyöskentelylle ja käyttää etäkokoukset ajankohtaisten asioiden käsittelyyn ja Opin tilannekuvan ylläpitoon. 

Asialista

 1. Kokouksen avaus
 2. Asialistan hyväksyminen
 3. Synergia-ryhmän toimintakulttuuri ja työskentelytavat (Antti)
  1. Mihin Synergia-ryhmän fyysisillä tapaamisilla (työpajat) pyritään ja miten niistä saataisiin nykyistä enemmän irti?
  2. Mikä on ACP-kokousten funktio? Miten niitä tulisi kehittää?
  3. Miten teemaryhmät ja kehitysprojektien ydintoimijat kohtaavat?
 4. Arkkitehtuuri: Teemaryhmien tilanne ja seuraavat askeleet
  1. toiminta-arkkitehtuuri (Jaakko ja Virve)
  2. tietoarkkitehtuuri (Janne ja Totti)
  3. Arkkitehtuuriperiaatteet (Antti Hämeenlinnan työpajan pohjalta kohdista 3-6 laajennettu materiaali)
 5. Omat ja seurannassa olevat projektit
  1. VIRTA-projekti (Antti)
  2. TIPTOP- ja LVI-kehitysprojektit (Lauri)
 6. Muut asiat
 7. Ilmoitusasiat
 8. Seuraavat kokous
 9. Kokouksen päätös

Muistio 

Läsnä: Janne Santala (pj.), Jaakko Rannila, Sari Zitting, Kati Tiihonen, Maarit Tenhunen, Melanie Lotz, Juha-Pekka Pihlajakoski, Virve Peltoniemi, Jukka Kohtanen, Päivi Aho, Juha Tretjakov, Katri Laaksonen, Minna Pylkkönen, Totti Tuhkanen, Ismo Isopoussu, Katariina Lehto, Samuli Malinen, Marko Kuparinen, Soile Pylsy,Antti Mäki, Kristian Haapala, Lauri Stigell (siht.)

 1. Kokouksen avaus
  • puheenjohtaja Jaakko Rannila avasi kokouksen klo  12.06
 2. Asialistan hyväksyminen
  • Asialistaan ehdotettiin kokoukskutsun lähettämisen jälkeen kohtaan arkkitehtuuriperiaatteet, lisättiin 4 c
 3. Synergia-ryhmän toimintakulttuuri ja työskentelytavat (Antti)
  • ehdotuksia kirjattu wikiin
  • peruslähtökohta kaikelle: mikä on jäsenten mahdollisuus panostaa toimintaan kokousten ulkopuolella; osallistujista noin 20 kpl
   • ei mitään: 0
   • ilmoittavat osallistumisestaan ja siitä, mitä voivat käsitellä 6
   • perehtyvät valmisteltuun aineistoon 10
   • valmistelevat käsiteltvää aineistoa 2
   • valmistelevat esityksiä käsiteltäväksi 3
  • nyt ei mitattu tiedon vientiä ulkopuolelle, sitä monet tekevät kyllä, toinen puoli viestin tuominen korkeakouluilta
  • todettiin, että ei ehkä äänestetty ihan oikein; projektivalmistelua on tehnyt useampi kuin nyt äänestetty
  • nyt oleellista, että missä meidän pitäisi olla
  • teemaryhmien toiminta sekä kehitysprojektit merkittävä lisäpanostus osallistujilta, jotka niissä mukana 
  • Mihin Synergia-ryhmän fyysisillä tapaamisilla (työpajat) pyritään ja miten niistä saataisiin nykyistä enemmän irti?
   • Arkkitehtuurileirin kokemukset olivat hyviä siinäkin suhteessa, että siellä onnistuttiin maksimoimaan tehokkuus https://confluence.csc.fi/display/OPI/Leirin+yleisjarjestelyt
    • ylivertainen etu, että pystyttiin paneutumaan oikeasti asioihin huolella
   • Tiedon työstäminen - Tiedon jakaminen -dikotomia keskeinen asia
    • tätä tehty toki nytkin, mutta tulisi tehostaa synergian kokouksissa nyt
    • esim. 45 min työstö + 30 min tiedon jakaminen
   • Tarvitaan tehtäväluettelo esim. Jiraan, näin jatkuvasti jaetusti nähdään, minne ollaan menossa ja nähdään asioiden välisiä riippuvuuksia
   • Työvälineenä google docs on toiminut erittäin hyvin, tehokkuus moninvertainen "1 tekee ja 6 katsoo -malliin" nähden
   • kokouksen jälkeen viimeistään täytyy pystyä jakamaan tehokkaasti tietoa 
   • mahdollista laajentaa suunnittelulihaksia tai sitten synergia-ryhmä alkaa suunnitella itse työnsä työpajoissa, tämä huomioisi myös sen, että rajattomasti ei ole olemassa koordinaatioresurssia
  • Mikä on ACP-kokousten funktio? Miten niitä tulisi kehittää?
   • systemaattisesti nauhoitteet esittelyistä muistioiden tueksi, erityisesti projektien esittelyt
  • Miten teemaryhmät ja kehitysprojektien ydintoimijat kohtaavat?
   • oman aktiivisuuden peruteella, ei luotaisi hallintamallia
   • synergia-ryhmä voi jalkautua kehitysprojektien ja verkostojen tilaisuuksiin, kuten winhaajat-ryhmän kanssa järjestetty yhteistyö
   • saataisiinko aikaiseksi tiedotteita korkeakoulujen käyttöön aktiivisesti
  • päätettiin palata asiaan ensi kokouksessa ja päätetään vastaisesta toiminnasta
 4. Arkkitehtuuri: Teemaryhmien tilanne ja seuraavat askeleet
  1. huom tärkeä huomio: arkkitehtuurin yhteydessä olevat huomiot täytyy käydä läpi, jotta syntyy (oikea) kuva dynaamisista kuvauksista (jiraan yhteys)##* erityisesti action point koordinaattoristolle ja teemaryhmien toimijoille
  2. toiminta-arkkitehtuuri (Jaakko ja Virve)
   • käyttäjätarinoiden tekemistä jatkettiin, winhaajia mukana
   • esiehtoja kirjattiin aiempaa enemmän
   • ei päästy vielä ihan JHS 152 2-tasolle, mutta ajatus on voimakkaasti läsnä
   • google docsissa käyttäjätarinat tällä hetkellä, pitäisi siirtää wikin puolelle; täytyy työstää vielä eteenpäin, kaikki "samalle tasolle", jonka jälkeen tuodaan wikiin
   • voisi olla hyödyllistä hieman teemaryhmää laajemmalla kokoonpanolla keskusteluttaa kuvaukset läpi
  3. tietoarkkitehtuuri (Janne ja Totti)
   • oppijan tietomallin katselmointia jatkettiin hämeenlinnassa, muistiinpanot ovat vielä kesken, keskisiä tarkastelussa olevia kohtia olivat
    • koulutustarjonta
    • suoritukset
   • koulutustarjonta
    • koulutusmoduuli - koulutusmoduulin toteutus - hakukohde: tätä jumpataan eteenpäin vielä, keep on working
    • keskusteltiin mikä valmius siirträä kansalliseen palveluun korkeakouluista koulutustarjontatietoa
    • koulutussisällöt saatavilla (ops-tieto), sen sijaan valintaan liittyvä tieto (valintaperusteet erityisesti) heikommin saatavissa; valintaperusteiden siirtämistä ei pidetty niin tärkeänä vaan nähtiin mahdolliseksi syöttää haku/valintajärjestelmään sovittavalla tavalla
    • hakijatieto vs. opiskelijatieto, ei merkittävästi eroa koulutuksen osalta siinä vaiheessa, kun hakijasta tullut opiskelija, mitä tietoa tarjotaan; siis onko perusteltua tarvetta tällaiselle kahtiajaolle
   • suoritukset
    • koulutusmoduuli(n toteutus) muuttuu arvioinnin myötä suoritukseksi
    • kun suorituksesta annetaan todistus (esim. tutkinto), tuleeko siihen mitään uutta tietosisältöä siinä vaiheessa? Ainakin glitteriä, ehkä ei muuta?; ryhmä oli kiinnostunut suorituksesta, ei todistuksesta
    • "Melko spesifinen kysymys, jonka vastausta pitäisi tarkentaa tietomallista. Kun tutkinto on valmis, todistus on siitä ilmentymä.; todistus sitoo yhteen tutkinnon ja sen suorittajan."
   • oppijan tietomallista on käyty yksi iteraatiokierrros opi-silmälasein tässä vaiheessa, nyt tarvitsee suunnitella seuraavat kohteet
    • liittyy xdw-tietomalli - oppija tietomalli yhteensovittamiseen; "tukeminen, kehittäminen"; ei päällekkäisiä malleja, tämä toimijatasolla voimakkaasti tuettu näkemys
   • seuraavista askelista teemaryhmän osalta järjestetään suunnittelukokous lähiviikkoina
   • on pohdittava, onko synergia-tietomalliryhmän asia olla toimija siinä saumassa, kun sen tasoinen tieto, mitä Sepon Oppijamallin kuvaukset edustavat, naitetaan XDW-malliin.
  4. Arkkitehtuuriperiaatteet (Antti Hämeenlinnan työpajan pohjalta kohdista 3-6 laajennettu materiaali)##* Arkki-leirin kaksi ensimmäistä kohtaa siirretty toimintaympäristön lähtökohtiin##* 1-2 koko rakettia koskevia periaatteita, 3-6 opin valintoja##* yhteistyöllä yhteentoimivuus##* mitä toiminnallisesti tarkoittaa, että Oppijan käsitemalli on kattavuudeltaan suppeampi kuin XDW-kokonaisuus?##** on laajempi (koko opetustoimi, operatiivinen näkökulma, ei vain raportointi) ja on suppeampi (ei sisällä läheskään kaikkia korkeakoulujen käsitemallin (xdw) osia##* korkeakoulukeskeisyys
    • tieto ytimessä
    • kokonaisuuden hallinta
    • asteittain korkeakoulukohtaisesti
    • yhteiset alemman tason palvelut
   • kommentit synergia-ryhmän listalle tällä viikolla, voidaan tuoda ohjausryhmälle tietoon; asia ei ole siis ohjausryhmässä päätösasiana, vaan käsittely edustaa yhtä iteraatiokierrosta periaatteiden luomisessa
 5. Omat ja seurannassa olevat projektit
  1. VIRTA-projekti (Antti)
   • ks. sivusto www.csc.fi/virta ja perusesitys: 
   • projekti käynnistetty tämän viikon maanantaina, projektin suunnitteluvaihe käynnissä
   • tietoarkkitehtuuri pääkohtineen kesään mennessä ulos, toinen asia tänä vuonna korkeakoulujen kanssa ensi syksynä, miten kukin korkeakoulu siirtää vaaditut tiedot
   • virta järjestää road show'n jota opi voi hyödyntää
  2. TIPTOP- ja LVI-kehitysprojektit (Lauri)
   • TIPTOP
    • ks. sivusto www.csc.fi/tiptop
   • LVI
    • intressiryhmien tapaaminen 16.3., etäyhteyttä harkitaan
 6. Muut asiat
  1. ei ole
 7. Ilmoitusasiat
  1. todettiin CSC:llä tehdyt henkilöstövaihdokset, kirjataan vastuut / hlö ylös ja viestitään sidosryhmille; puheenjohtaja linjasi, että sisäänajo on suoritettava
 8. Seuraavat kokous
  1. seuraava acp 11.4.klo 10 - 12
  2. seuraava työpaja on Turussa 19.-20.4.; lisäinformaatiota ennen seuraavaa acp:tä matkasuunnitelmia jne. varten
 9. Kokouksen päätös
  1. Puheenjohtaja päätti 13:58

Opin kalenteri

 • Kokousajat
 • Koko RAKETTI-kalenteri, josta tilaisuudet voi poimia myös omaan kalenteriin: linkki (Google-kalenteri)
 • No labels