Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän työpaja Metropolia Ammattikorkeakoululla 7.-8.5.2015

Aika: 7.5.2015-8.5.2015

Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Bulevardin toimipiste, Bulevardi 31, Helsinki  (Arppe V013)

Ilmoittautuminen: Doodle  30.4.2015 mennessä osoitteessa http://doodle.com/ti6ma55ubgrpxncu

Työskentelymateriaalit:  Julkaistaan linkkeinä ohjelman sisällä.

Käytännön järjestelyt: Kts. sivun alaosa

Teemat 

Torstain teema:  Korkeakoulujen yhteisen valtakunnallisen viitearkkitehtuurin tietoarkkitehtuuriulottuvuus


(1) Katsaus korkeakoulujen hyödyntämiin tietovarantoihin, tietovirtoihin ja laadittuihin yhteisiin määrityksiin
 • mitä korkeakoulun ulkopuolisia tietovarantoja korkeakoulujen prosessit hyödyntävät (tai voisivat hyödyntää)
 • mitä korkeakoulun yleisiä eli ei erityisesti opiskelun ja opetuksen sekä niiden tuen ja hallinnon prosesseja varten ylläpidettäviä tietovarantoja opiskelun ja opetuksen sekä niiden tuen ja hallinnon prosessit hyödyntävät
 • mitä rajapintoja korkeakoulujen tietojärjestelmillä on ulospäin ja minkätyyppisiä tietoja näissä liikkuu
 • mitä yhteisiä määrityksiä on tuotettu viimeisen kymmenen vuoden aikana
(2) Keskeisten yhteisten tietokomponenttien tunnistaminen
 • laajasti käytössä olevat järjestelmät ja käynnissä olevat järjestelmähankkeet
 • tietokomponenttien tunnistaminen tietojärjestelmiä ja tietovirtoja tarkastelemalla

Perjantain teema: Opiskelijaa koskevat tiedot ja niiden käsittely

(1) EMREX

 • Kansainvälinen opintotietojen siirtäminen
 • Projektin esittely

(2) Osaamisen tunnustaminen

 • Tutkintojen tunnustaminen
 • Muualla hankitun osaamisen tunnustaminen
 • Tähän liittyvät toimijat, prosessit ja haasteet
 • Todistusten oikeellisuustarkistukset
  • Tähän liittyvät toimijat (CIMO, Valvira, UAF ...), prosessit ja haasteet

(3) Prosesseista ja palveluista tehtyä määrittelyä koskevan palautteen käsittely
 • Tietoarkkitehtuurin ja toiminta-arkkitehtuurin sidokset määrittelytyössä: miten prosessit pidetään vuoropuhelussa?
 • Kipupisteet
 • Työnjako ja organisoituminen


Ohjelma 

 

Torstai 7.5.2015: Korkeakoulujen yhteisen valtakunnallisen viitearkkitehtuurin tietoarkkitehtuuriulottuvuus
9:15-9:45Aamukahvi

9:45-10:00

Aihe: Työpajan avaus ja esittäytymiskierros

Vetäjä: Päivi Lignell (TTY)

10:00-10:10

Aihe: Isäntäkorkeakoulun esittäytyminen

Vetäjä: Tuomas Orama (Metropolia)

10:10-11:00

Aihe: Tietoarkkitehtuurityö ja yhteentoimivuus

Sisältö:

 • Yleinen tarve, tilanne valtakunnassa ja tämän päivän tavoitteet

Tavoite: Jaettu käsitys tietoarkkitehtuurityön merkityksestä.

Työmuoto: Katsaus

Vetäjä: Suvi Remes & Miika Alonen (CSC)

Vastuuhenkilö: Suvi Remes (CSC)

11:00-12:30

Aihe: Korkeakoulujen hyödyntämät tietovarannot, tietovirrat ja laaditut yhteiset määritykset

Sisältö:

 • Mitä tietovarantoja (korkeakoulun ulkoisia tai sisäisiä) opiskelun ja opetuksen ja niiden tuen ja hallinnon prosessit ja palvelut hyödyntävät?
 • Mitä tietovarantoja (korkeakoulun ulkoisia tai sisäisiä) opiskelun ja opetuksen ja niiden tuen ja hallinnon prosessit ja palvelut voisivat hyödyntää?
 • Mitä rajapintoja korkeakoulujen tietojärjestelmillä on ulospäin?
 • Millaisia korkeakoulujen yhteisiä määrityksiä ja mihin tarkoituksiin on tuotettu viimeisen kymmenen vuoden aikana? Mikä on näiden määritysten tilanne tänä päivänä?

Tavoite: Jaettu käsitys korkeakoulujen hyödyntämistä tietovarannoista, tietovirroista ja laadituista yhteisistä määrityksistä ja näiden suhteesta iltapäivän työpajassa tehtävään työhön

Työmuoto: Työpajatyöskentelyä (materiaalia, työohje s. 23-24)

Vetäjät:  Työryhmät

Vastuuhenkilö: Suvi Remes (CSC)

12:30-13:30Lounas (omakustanne)
13:30-15:45

Aihe: Yhteisten tietokomponenttien kartoittaminen

Sisältö edelliseen session pohjautuen:

 • Minkätyyppisiä tietoja rajapinnoissa liikkuu korkeakoulujen välillä tai niistä ulos?
 • Minkätyyppisillä yhteisillä määrityksillä kootaan rajapinnoissa ja tietojärjestelmissä liikkuvat tiedot? 
 • Sovitaan ns. päätietotasolla yhteinen määrityksiä harmonisoiva tietoarkkitehtuurin kerros

Tavoite: Muodostetaan yhteiset tietokomponentit.

  • Työskentelyohjeet (s. 25-28)
  • Materiaali tutustuttavaksi (Google Docs): luonnos 0.1 (tietokomponentit-välilehti)
   • sisältää pohjamateriaalin tietokomponenttien luokiksi ja ominaisuuksiksi sekä OKSA-sanastoon pohjautuvat määritelmät
   • pohjamateriaali on laadittu käyttäen VIRTA-, XDW- ja M-määrityksiä sekä OKSA-sanastoa
   • työryhmissä tarkastetaan ja täydennetään ehdotus korkeakoulujen järjestelmiä ja järjestelmähankkeita vasten
   • taustamateriaalina prosessiluonnokset
  • Kotitehtävä: mahdollisuuksien mukaan oman korkeakoulun määritys- ja tietomallimateriaalia mukaan työpajaan 

Työmuoto: Työpajatyöskentelyä (Tilat: Tallqvist 1 ja Arppe)

Vetäjät: Miika Alonen (CSC), työryhmät

Vastuuhenkilö: Suvi Remes (CSC)

Iltapäiväkahvi 14:30

15:45-16:00

Aihe: Päivän yhteenveto

Vetäjä: Päivi Aho (Laurea)

19:00-

Omakustanneillallinen

(Cantina West, Kasarmikatu 23 - pöytävaraus nimellä Peltoniemi klo 19 - 22)

 

Perjantai 8.5.2015: Opiskelijaa koskevat tiedot ja niiden käsittely
8:15-8:45Aamukahvi
8:45-9:00

Aihe: Työpajapäivän avaus

Vetäjä: Päivi Lignell (TTY)

9:00-10:30

Aihe: EMREX-hanke eli Field trial on the impact of enabling easy mobility on recognition of external studies

Sisältö:
 • Esitellään Emrexin tekninen ratkaisu ja pyydetään kommentteja
 • Käydään läpi Emrex-prosessia ja arvioidaan kuinka hyvin noudattaa nykyistä hyväksilukuprosessia korkeakouluissa (erityisesti oppijalle annettu mahdollisuus filtteröidä suorituksiaan)
 • Käydään läpi miten korkeakoulu voi osallistua Emrex field trialiin
 • ELMOn tausta, käyttö ja soveltuvuus Emrexin tarpeisiin

Vetäjä: Mats Lindstedt (CSC)

Työmuoto: Katsauksen edetessä kommentointi googledocsiin, komenttien käsittely yhdessä/ryhmissä.

Tavoite:

 • osallistujilla on ajantasainen ja jäsentynyt kuva projektin tavoitteista, vaiheista ja aikataulusta (tälle on ollut jo kysyntää)
 • osallistujilla on käsitys siitä, millä tavalla hankkeen tulokset vaikuttavat korkeakoulujen toimintaan
 • osallistujilla on käsitys siitä, millä tavalla korkeakoulut voivat osallistua hankkeessa tehtävään kehitystyöhön

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen (TY)

10:30-12:00

Tavoite: 

 • osallistujilla on ajantasainen ja jäsentynyt kuva muualla suoritettujen tutkintojen tunnustamisenperiaatteista, protokollasta ja vastuunjaosta.
 • osallistujilla on ajantasainen ja jäsentynyt kuva muualla hankitun osaamisen tunnustamisen periaatteista, haasteista ja prosessista sekä eri
  virastojen ja toimijoiden menettelytavoista ja työnjaosta opintovilpin ehkäisyssä.

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen (TY)

12:00-13:00

Lounas  (omakustanne)

13:00-14:00

Aihe: Prosesseista ja palveluista tehtyä määrittelyä koskevan palautteen käsittely

Sisältö: Saadun palautteen painopisteet, käsiteltävyys ja määrittelytyön menetelmälliset kehittämistarpeet

Materiaalit:

Vetäjä: Pekka Linna (CSC)

Työmuoto: Alustus ja keskustelua

Tavoitteet:

 • Osallistujat tietävät, mistä valmistellut ehdotukset ja niiden saama palaute löytyvät
 • Osallistujilla on jäsentynyt käsitys valmistellun ehdotuksen saamasta vastaanotosta:
  • palautteen yleissävystä
  • yleisen tason kritiikin sisällöstä
  • tärkeimmistä muutostoiveista

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen (TY)

14:00-14:15Iltapäiväkahvi
14:15-15:15

Aihe: Arkkitehtuurityön jatkovalmistelu

Sisältö: Keskustellaan yhteisen arkkitehtuurityön organisoinnista sekä CSC:n ja Synergia-ryhmän roolista tässä työssä

Materiaalit:

Vetäjä: Päivi Lignell (TTY)

Tavoite:

 • Synergiaryhmä
  • on tietoinen KOOTuki-ryhmän päättämästä hallintamallista ja linjauksista prosessien ja palveluiden jatkokäsittelyn osalta
  • sopii määräaikaisen valmisteluryhmän perustamisesta.
  • ohjeistaa valmisteluryhmää korkeakoulujen antaman palautteen pohjalta

Vastuuhenkilö: Totti Tuhkanen (TY)

 • 15:15-15:30

Aihe: Työpajan yhteenveto ja päätössanat

Vetäjä: Päivi Aho (Laurea)

Tulokset pähkinänkuoressa

Käytännön järjestelyt

 • Kulkuyhteydet: Kts. reittiopas
  • Raitiovaunu: rautatieasemalta pääsee ratikoilla 3 ja 6 osoitteeseen Bulevardi 31.
  • Omalla autolla: Auto kannattaa jättää Hietalahdentorin pysäköintialueelle, joka on aivan rakennuksen vieressä.
   Metropolian oma pysäköintialue on tarkoitettu henkilökunnan käyttöön.
  • Hotellit: Lähihotellit
 • Erikoisruokavaliot kahvitarjoiluja varten voi ilmoittaa etukäteen OPI-koordiaatiolle, opi(at)csc.fi.

Valmistelu

Synergiaryhmän kokous 24.3., muistio

Suunnittelukokous 30.3., muistio

Suunnittelupalaveri 7.4.,  muistio

 • No labels