Edellisen kokouksen muistiota ei ollut käytettävissä. Terveiset opiskelija- ja opettajakyselyiden sisällön kehittämistarpeesta voidaan viedä Arenelle ja Unifille ennen muistion hyväksymistä.

OKM:n tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän analytiikkajaosto: on valmistauduttava EU-tasolla syntyvään yhteiseen ohjeistukseen myös kansallisella tasolla yhteistyössä ja tähän toivotaan laajaa osallistumista, myös korkeakouluista. Käsittelyssä olevat kysymykset ovat julkisessa wikissä. Koordinaatioryhmässä on myös tietosuojajaosto ("pienryhmä"), jossa mm. näitä analytiikkaan liittyviä juridisia kysymyksiä käsitellään yhdessä tietosuojavaltuutetun toimiston edustajan kanssa.

Analytiikkajaoston työhön kutsutaan mukaan korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkostoa, CSC huolehtii, että viesti menee perille. Koordinaattorit ja pääsihteerit vievät yhteistyöryhmän taustaverkostoille tiedon, että suositus on tulossa

21.2. Turussa Synergian työpajassa perehdytetään selvitykseen ja jaoston toimintaan ja Turun yliopiston oppimisanalytiikan keskuksen väki perehdyttää päästämällä tosiasiallisen oppimisanalytiikan pariin. Levitetään laajasti kutsua Synergian työpajaan ja odotetaan työpajasta raporttia KOOTuelle. Pyydetään jaostoa tuottamaan oppimisanalytiikan viitekehyksestä ja suosituksista tiiviin ohjeen ja esityksen esiteltäväksi eri verkostoille ja esim. korkeakoulujen IT-päiville.

Jatkossa Suomen yhteyshenkilö NordForumin järjestelyissä on Outi Tasala. Suomen tiedonvälityksen yhteyspisteenä toimiva KOOTuki tukee yhteyshenkilöä toimessaan.

Toivotaan, että Synergia ottaisi työpaja-asiakseen erityisesti EMREX:n ja yleisesti kansainväliset tietovirrat ja kotimaiset tietovirrat niihin liittyviltä osin. OHA-forumin KV-jaoksen puheenjohtaja on Minna Koutaniemi ja hänen jaoksensa kautta voitaisiin pyytää Synergian työpajaan vahvistuksia. AMK-ohan jäsenenä on puolestaan OAMK:n opinto- ja kv-asioiden päällikkö, jota voitaisiin myös pyyttää mukaan ja välittämään kutsua. Move On, Mobility Online ja SoleMove -käyttäjien edustajat tulee myös kutsua.

On tarkemmin selvitettävä mitä Arkistolaitoksen ohje opintotietojen säilyttämisestä koskee.

Kaikilla korkeakoulukirjastoilla ja joillain erikoiskirjastoilla on ollut käytössään Voyager-kirjastojärjestelmä vuodesta 2001 alkaen. Viime keväänä aloitti yhteisen uuden kirjastojärjestelmän hankintaorganisaatio. Markkinatutkimuksen ja korkeakoulujen tarpeiden tutkimuksen tuloksena, tarpeet poikkeavat niin paljon toisistaan, että samat järjestelmät eivät käy kaikille. 41 kirjaston hankintayhteistyö on nyt päättynyt ja ainakin kaksi keskenään kilpailevaa toimintalinjaa on syntynyt. Muitakin ryhmittymiä voi vielä syntyä. 

Suurin näkemysero on sähköisten materiaalien käsittelyssä, eli lehtiaineistoissa ym. Muihin järjestelmiin integroituminen ja yhteentoimivuus ei ole ollut keskeisesti esillä. Integraatiot oppimisen ja opetuksen tuen ja hallinnon tietojärjestelmiin tulevaisuudessa ovat avoinna, mutta näiden osalta kirjastot haluavat tehdä mahdollisimman tiivistä yhteistyötä opintohallinnon tietojärjestelmistä vastaavien kanssa. 

Finelibiin ei vaikutuksia. Linnea2 päättyy ja kirjastojärjestelmän käyttäjinä ei enää kaikkien yliopistojen mielestä haluta muodostaa konsortiota. Haasteena on Linnea2-konsortion hallittu purkamistapa, jotta muut eivät joudu maksamaan lähtijöiden kustannuksia. Aikataulutavoitteena olisi käyttää nykyistä Voyageria vielä 2019 loppuun asti ja toisaalta tekninen perälauta on 2021.

Kirkastettu viesti Synergiaryhmästä ja siihen liittyvä kirje korkeakoulujen johdolle voidaan viimeistellä allekirjoittajien kesken.

KOOTuen seuraavat kokoukset ovat 18.4. klo 12-15 ja 30.5. klo 10-13. CSC:n johtaja Stina Westman on tervetullut osallistumaan KOOTuen kokouksiin. 

  • No labels