Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki) kokous 2018/4

 • 30.5.2018 keskiviikkona klo 10:09-13:19, Helsingin yliopiston päärakennus (vanha puoli), Auditorium IV. Unioninkatu 34, 2. krs. sekä Funet Tiimi -etäyhteydellä
 • Kokousmerkintä, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/K0-VAw

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Kettunen avasi kokouksen kello 10:06

2 Edellisen kokouksen muistio

3 Tilannekuvan jakaminen

3.1 Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa 2018 seminaari 21.-22.5.2018

Eeva Polvi esitteli

 • Seminaarin sivut: https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2018_05_21-22_kevatseminaari
 • Nostot ja palaute: diaesitys
 • Tapahtuma saavutti lähes kaikki hankkeet ja noin 150 osallistujaa paikan päällä Hankenilla. Hankkeiden palautteessa itse tunnistamissa teemoissa nousivat erityisesti koulutus- ja opetusyhteistyö, opetustarjonta, työhön kiinnittyminen, oppimateriaalit, osaamisen osoittaminen. Toivottiin samantyyppistä tapaamista ensi vuodelle.

Yhteistyöryhmän toimenpiteitä

 • Tuetaan hankkeiden kontaktointia. Taustalla ajatus jatkuvuuden varmistamisesta, missä yhteistyöryhmän rooli on sitkeästi seurata ja tukea. Yhteistyöryhmä laatii tai sen taustaverkostot laativat ohjeet jäsenilleen, että oman korkeakoulun IT- ja opintohallinnosta otettaisiin yhteyttä hankkeen koordinaattoriin yhteistyötä ja mahdollista tukea koskevan keskustelun avaamiseksi korkeakoulun sisällä. Kootaan hankkeille esitettäviä sparraavia kysymyksiä, lähtökohtana yhteistyöryhmän viime vuonna suunnittelemat toimet, mutta vähemmän teknisesti, toiminnan tasolla (KOOTuki 13.9.2017). Esimerkiksi mistä opiskelijat tulevat, mistä nähdään tarjonta, miten ilmoittaudutaan, missä tapahtuu opetus, miten alustat turvataan hakekauden jälkeen jne.
 • Nostetaan käsittelyyn teemakohtaisesti hankkeiden yhteisiä kysymyksiä. Hankkeissa tunnistetaan yhteisiä tarpeita verkostojen sparraamana ja yhteistyöryhmä priorisoisi, mitkä ovat tärkeimpiä yhteisiä teemoja, joita CSC:n tuottaman koordinaatiopalvelun kautta jaettaisiin ja edistettäisiin. Toteutetaan yhteisen vuosiseminaarin lisäksi teemawebinaareja ja työpajoja. 
 • Kehitetään keskustelua fyysisten ja virtuaalisten ympäristöjen rajojen hälventämiseksi. Yhteistyöryhmä voisi tavata kiinteistöjohtajien verkostoja ja tilapuolen asiantuntijoita ja esitellä kehittämishankkeista nousevia yhteisiä teemoja, esim. DigiCampus-hankkeeseen liittyen. Avattaisiin sekä ristiinopiskelun fyysistä puolta että "active learning" tyyppistä digitaalista oppimista.
 • Teemme viitearkkitehtuurin päivitystä yhteisiin tarpeisiin ja pyydetään hankkeilta apua määrittelemään, miten arkkitehtuuria tulisi kehittää

Keskustelussa nousi huomioitavaksi myös

 • Palautteesta: ”Opetuksen maailmasta tulevana minulle ei ole vielä auennut, miten taustaverkostot voisivat olla tukena kehittämishankkeessa. Myös käytetty kieli ja käsitteet ovat välillä vaikeita. Verkostot tekevät tärkeää työtä; yhteys kehittämishankkeisiin kokonaisuutena ei kuitenkaan näyttäydy kovin kirkkaana.
 • Verkostot tukevat kehittämishankkeita ja yhteisen viitearkkitehtuurin tehtävänä on selittää yhteyksiä ja yhteistä kieltä toimintojen, palveluiden ja toimijoiden tunnistamiseksi. Tunnistetaan yhteiset ratkaisut sekä vielä ratkaisemattomat kysymykset.
 • Miten tarjoillaan ja haastetaan hyödyntämään olemassaolevia ratkaisuja?
 • Mitä tarvittavia ratkaisuja puuttuu?
 • Kokonaiskuva ja dialogi eri toimijoiden välillä ovat vielä puutteellisia. Kehittämishankkeissa keskitytään hankkeen omaan tekemiseen ja toisaalta jatkuvan toiminnan resurssit ovat tiukoilla.

3.2 Avoimen ja jatkuvan oppimisen edistäminen

Jonna Korhonen esitteli

 • Alustaselvitys "OppiJana 2030"
 • Diaesitys
 • Käsiteltiin yleisellä tasolla esiselvityksen teemoja, nyky- ja tavoitetilaa sekä mahdollisia etenemispolkuja. Esiselvityksessä on hyödynnetty OPI-viitearkkitehtuuria sekä kehittämishankkeista yms. kansallisesta ja kansainvälisestä kehitystyöstä nousevia teemoja ja ratkaisuja. Esiselvitys ei tuota itsessään valmista ratkaisua tavoitetilan toteuttamiseksi vaan antaa kokonaiskuvan toteutuksen tarkemman suunnittelun lähtökohdaksi yhdessä korkeakoulujen ja sidosryhmien kanssa.
 • Esiselvityksen väliraportti on julkaistu 16.4. (https://wiki.eduuni.fi/x/swT0Aw, KOOTuen kokous 18.4.2018). 
 • Esiselvitys luovutetaan opetus- ja kulttuuriministeriölle 30.5. ja se käsitellään DigiTeko-ryhmässä 8.6. ja Visio2030-ohjausryhmässä 19.6. Esiselvitys tullee saataville viimeistään DigiTeko-ryhmän käsittelyn myötä. Esitetty kalvosetti on jo jaettavissa.
 • DigiTeko-ryhmä on Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanon Digitalisaatio ja tekoäly korkeakoulujen muutoksen tukena –ryhmä (pj. Petri Myllymäki, HIIT).

Yhteistyöryhmän toimenpiteitä

 • Ydintietoja ja viitearkkitehtuuria kehitettävä, kaikkea ei kuitenkaan voi yhteismitallistaa. Ydintietojen avulla voidaan kuitenkin luoda "Momondo" tai "Trivago". Päivitettään viitearkkitehtuuria vastaamaan vision tavoitteita. Tavoitteena on oppijan hyöty. Toteutuksen on lähdettävä visiosta eikä nykytilasta. On huomioitava muu kuin korkeakoulun näkökulma palvelunäkökulmana viitearkkitehtuurissa, haastettava nykyistä toimintamallia. 

Keskustelussa nousi huomioitavaksi myös

 • Huomioitava, että korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visiotyön lisäksi samaan aikaan on meneillään myös Opetushallituksen Oppijan polku 2020 -visiotyö (KOOTuki 18.4.2018) sekä OKM:n kehittämishankkeita, kuten Avoimet opetusmateriaalit kehitystyö OKM:n koulutusasteiden yhteisenä hankkeena.
 • Voidaanko hankkia laadukasta oppimateriaalia kansalliseen käyttöön vrt. tiedejulkaisujen hankkiminen?
 • Kansainväliset esimerkit ovat kiinnostavia. Samat teemat ovat ajankohtaisia kaikkialla, mutta kokonaisuutena ei replikoitavissa meille.
 • Osaamisen osoittamista pitäisi nostaa esille, merkitystä muihin koreihin esim. onko osaamisperusteista, kurssiperusteista jne. Usealla työkalulla saavutettaisiin hyötyä useassa korissa ja vaihtoehtojen tarkastelua tulisi tehdä eri käyttötarpeiden pohjalta. 
 • Opiskelijapalautteet tulisi huomioida mm. oppimisympäristöjen ja arvioinnin selvittämisen yhteydessä. 
 • Opettaja-opettaja ja opettaja-oppija tasolla tapahtuu hienoja innovaatioita, joista on pitkä matka korkeakoulutasoon tai kansalliseen tasoon. - Miten tasot saadaan yhteen? 
 • Miten edetään paikallisista, sujetuista, ei-yhteentoimivista ratkaisuista avoimen linkitetyn tiedon avulla kytkemään tietoja yhteen? Sovitut toimintaprosessit käsittelevät yhteisesti määriteltyjä tietosisältöjä, mutta paikallisesti tarvitaan rikkaampaa tietoa, uusissa, alakohtaisissa tai kokeellisissa palveluissa taikka opiskelijarekrytoinnissa ja mielenkiintoisen tarjonnan esittämiseksi. Tämä toimii analogisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen arkkitehtuurissa: On välttämättömiä prosessin perustietoja, jotka yhtenäisiä. Näitä voi laajentaa aloittain, maittain jne. ja kukin toimija on vastuussa oman laajennetun tietonsa jakamisesta.
 • Kehittämiskohteissa pitäisi olla mahdollistajia, ei sisältöasioita. Esimerkiksi tunnistautuminen. Yhteistyössä löytyvät ne kohdat joissa on mahdollista siirtyä samaan malliin. Esimerkiksi oppijakeskeisyyden toteuttaminen niin, että opiskelijaidentiteetti voisi olla kansallinen.
 • Toteutuksissa on määriteltävä heti aluksi päätöksentekokyvykkyys ja myös operatiivinen kyvykkyys eli ruohonjuuritason asiantuntijat opintohallinnossa, jotta asia konkretisoituu.

3.3 Rahoitetut uudet kehittämishankkeet

Eeva Polvi jakoi tiedoksi koosteen

 • Uudet kehittämishankkeet sekä yhteiset teemat tai huomionkohteet: Diaesitys

Kohdassa 3.1 linjattiin tukitoimenpiteistä

4 Miten yhteistä kieltä eli viitearkkitehtuuria jatkossa kehitetään erityisesti tilannekuvan asettamiin haasteisiin vastaamiseksi?

Tapio Ekholm alusti Synergiaryhmän näkökulmasta

 • Diaesitys
 • Arkkitehtuurityön osalta virkistettävä jatkamistapa, päälinjaukset, sitoutuminen. Tarvitsemme viitearkkitehtuurin päivittämistä ja Synergia voisi toimia tässä. Ehdotus työn aloittamiseksi seminaarilla vastaavasti kuin Arkkileiri vuonna 2011. 

Kati Kettunen alusti nykyisen viiteakkitehtuurin soveltamisesta korkeakoulussa

 • Laajensin yhteistä arkkitehtuurikuvaa oman organisaation tarpeisiin: mm. osaamisen saavuttamisen arviointi, valmistuminen, alumnius.

Stina Westman alusti Oodi-Peppi-Sisu -selvityksessä esille nousevista tulevaisuuden vaatimuksista arkkitehtuurin kuvauskyvylle

Yhteistyöryhmän toimenpiteitä

 • Päivitetään viitearkkitehtuuri yhteentoimivuuden tueksi uudet lähtökohdat huomioiden.
 • Viesti Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 vision-ohjausryhmälle: Tuemme vision toimeenpanoa, jossa yksi kriittinen etenemispolku on OPI-viitearkkitehtuurin päivitys vastaamaan avoimen, jatkuvan ja joustavan oppimisen tarpeita. Voidaanko arkkitehtuurin päivitystyölle osoittaa yhteistä rahoitusta?
 • Valmistellaan arkkitehtuurin päivitystyötä KOOTuen ja Synergiaryhmän työryhmällä, CSC vetovastuussa: Määriteltävä toteutustapa ja varmistettava sidosryhmien ja osallistujien sitoutuminen. Sisällöllisesti punaisena lankana OppiJana-esisiselvitys siitä, miten avointa, jatkuvaa ja joustavaa oppimista tuetaan. Yhteisen opetuksen tarpeet tärkeä lähtökohta, joka nykymallista puuttuu. Muotoillaan odotusarvo tälle työlle, odotustenhallinta ja tiedottaminen etenemisestä.
 • Tavoitteena Arkkitehtuurileiriin kulminoituva prosessi. Mukana ne, jotka tuntevat, mille pohjalle rakennetaan, minkä kanssa on toimittava yhteen sekä uusien näkökulmien edustajat.

Arkkitehtuurin laajennustarpeita

 • Joustavat, yksilölliset opintopolut
 • Ristiinopiskelu
 • Liikkuvuus
 • Koulutusasteet ylittävä yhteistyö
 • Kansainvälistyminen
 • Yhteentoimivat oppimisalustat
 • Oppimateriaalit
 • Oppimisanalytiikka 
 • Arvioinnin tarpeet
 • Tekoälyn hyödyntäminen
 • Käyttäjänhallinta
 • Suostumustenhallinta
 • Opiskelijarekrytointi
 • Oppijan tietojen uudelleenkäyttö
 • Sitoutumisen ylläpito

 • Mobiiliratkaisut
 • Muiden viitearkkitehtuureiden kuvaamien prosessien tiedot: esim. taloustiedon yhdistäminen opiskelijatietoihin
 • Rajapinta tutkimukseen/TKI-toimintaan
 • Osaamisen saavuttamisen arviointi
 • Valmistuminen, alumnius

Tahoja, joiden osallistuminen arkkitehtuurin päivitystyöhön olisi myös perusteltua

 • Opintohallinnon perusjärjestelmien asiantuntijat, tuottajat: Oodi, Peppi, Sisu
 • Valtakunnalliset opintohallinnon palvelut, kuten VIRTA, Opintopolku, KOSKI
 • Kirjasto
 • DigiPeda-verkosto
 • KA-SIG
 • Käynnissäolevat kehittämishankkeet, kuten Ristiinopiskelun kehittäminen, opiskelijavalintojen uudistamishankkeet, DigiCampus, eAMK
 • Teknisesti valveutuneita pedagogeja
 • Eri tieteenalojen tarpeet
 • Pitkäaikainen tiedon säilyttäminen
 • Suomi.fi-palvelut

Kohdan käsittelyn jälkeen Kettunen luovutti yhteistyöryhmän puheenjohtajuuden Widgren-Salliselle

 • Yhteistyöryhmän rakentajan ja ensimmäisen puheenjohtajan evästyksenä vinkki KOOTuen työn ja tehtävän pitämisestä oikealla tasolla, yhteistyöfoorumina. Ryhmä ei linjaa järjestelmätuotannon kysymyksiä.

5 OILI-ohjausryhmän kokoonpano

 • KOOTuki päättää OILI-ohjausryhmän kokoonpanosta taustaverkostojensa esitysten pohjalta. Päätösasiana oli OILI-ohjausryhmän toinen yliopistojäsen Jukka Kohtasen (ent. VY) tilalle.
 • Jätettiin nimeäminen OHA-forumin kesäkuun kehittämispäivän valmisteltavaksi

6 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen uusien IT-palveluiden kehittäminen

7 KOOTuen työskentely vuonna 2018

 • Työskentelyn kehittäminen 
  • Vuosikello valmistelua ja valmistautumista varten asioille
  • Kokousten aikataulutusten synkronti Synergiaryhmän kokousten kanssa
  • Valmistellaan kokouksia yhteisesti yhteistyöryhmän ja Synergiaryhmän puheenjohtajiston kesken: Erja Widgrén-Sallinen, Tuomas Orama, Tapio Ekholm, Totti Tuhkanen sekä CSC. Pidetään valmistelua varten etäkokous pian.
  • Yhteistyörynmän kokousten päätöksistä valmisteltaisiin CSC:n toimesta muistion lisäksi briiffaus taustaverkostoille.
  • Sisällöllisesti teemaperustaisuus, erityinen huomio DigiCampus-hankkeeseen.
 • CSC:n Stina Westman toimii jatkossa yhteistyöryhmän sihteerinä. Helena Majamäki osallistuu kokouksiin Synergiaryhmän sihteerin roolissa ja Eeva Polvi edelleen kehittämishankkeiden tuesta vastaavana.
 • Viime syksynä sovitun mukaisesti ehdotetaan yhteisen kokouksen pitämistä Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kanssa
 • Päätettiin seuraavista kokouksista
  • 6.9.2018 torstaina kello 10-13
  • 24.10.2018 keskiviikkona yhteiskokous Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kanssa sekä yhteistyöryhmän kokous, koko päivä
  • 3.12.2018 maanantaina kello 10-13

8 Muut esille tulevat asiat

 • 19.6. iltapäivällä, CSC:llä Espoossa DigiCampus-hankkeen työpaja oppimisympäristöistä, avoin korkeakoulutuskentän toimijoille https://wiki.eduuni.fi/x/mhkvB

9 Tiedoksi 

10 Kokouksen päättäminen

 • Widgrén-Sallinen päätti kokouksen kello 13:19

  File Modified
PDF File 2018_05_30_KOOTuki_kehittamishankkeet_Polvi.pdf May 28, 2018 by Eeva Sokka
PDF File 2018_05_30_KOOTuki_seminaaripalaute_Polvi.pdf May 29, 2018 by Eeva Sokka
PDF File 2018_05_30_KOOTUKI_OppiJana 2030-esiselvitys.pdf May 30, 2018 by Eeva Sokka
PDF File 2018_05_30_KOOTuki_Ekholm.pdf May 30, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_05_30_KOOTuki_kehittamishankkeet_Polvi.pptx May 30, 2018 by Eeva Sokka
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_05_30_KOOTUKI_Liite XX_OppiJana 2030-esiselvitys_paivitetty-3.pptx May 30, 2018 by Jonna Korhonen
PDF File 2018-01-26_Visio2030_valmisteluryhmien_asettaminen.pdf May 30, 2018 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2018_05_30_OPS-selvitys_ja_laajennustarpeita.pptx May 30, 2018 by Antti Mäki

Kokouksen osallistujat

KOOTuki-yhteistyöryhmän jäsenet

 • Kati Kettunen, OHA-forum, Helsingin yliopisto, puheenjohtaja
 • Tuomas Orama, AAPA, Metropolia Ammattikorkeakoulu, varapuheenjohtaja - etänä
 • Tapio Ekholm, Synergiaryhmä 
 • Marjaana Kareinen, Digi-peda-ryhmä, Lappeenrannan teknillinen yliopisto - ESTE
 • Erja Nokkanen, Opetushallitus - ESTE
 • Markku Närhi, FUCIO, Jyväskylän yliopisto
 • Jussi-Pekka Pispa, FUCIO, Tampereen teknillinen yliopisto
 • Tapio Rimpioja AMK-OHA, Metropolia Ammattikorkeakoulu - ESTE
 • Tore Ståhl, AAPA, Yrkehögskolan Arcada - etänä
 • Markus Torkkeli, OHA-forum, Aalto-yliopisto - etänä
 • Totti Tuhkanen, Synergiaryhmä - etänä
 • Merja Väistö, Opetushallitus - ESTE, sijaisena Outi Kivipelto, Opetushallitus - etänä
 • Erja Widgrén-Sallinen, OHA-forum, Itä-Suomen yliopisto
 • Marko Wilen, AMK-OHA, Laurea-ammattikorkeakoulu - etänä
 • Antti Mäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy, sihteeri

Asiantuntijat

 • Marko Borodavkin, AMK-OHA 
 • Ilmari Hyvönen, opetus- ja kulttuuriministeriö - ESTE
 • Jonna Korhonen, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Helena Majamäki, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy - ESTE
 • Laura Pellikka, OHA-forum 
 • Eeva Polvi, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Jaakko Riihimaa, AAPA
 • Janne Santala, Synergiaryhmä, Satakunnan ammattikorkeakoulu - etänä
 • Teemu Seesto, FUCIO - etänä
 • Stina Westman, CSC – Tieteen tietotekniikan keskus Oy 

Asialista 

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistio

3 Tilannekuvan jakaminen

3.1 Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa 2018 seminaari 21.-22.5.2018

Eeva Polvi

3.2 Avoimen ja jatkuvan oppimisen edistäminen

Jonna Korhonen 

3.3 Rahoitetut uudet kehittämishankkeet

Eeva Polvi

4 Miten yhteistä kieltä eli viitearkkitehtuuria jatkossa kehitetään erityisesti tilannekuvan asettamiin haasteisiin vastaamiseksi?

Tapio Ekholm

Stina Westman

5 OILI-ohjausryhmän kokoonpano

Laura Pellikka

 • KOOTuki päättää OILI-ohjausryhmän kokoonpanosta taustaverkostojensa esitysten pohjalta
 • Päätösasiana OILI-ohjausryhmän toinen yliopistojäsen Jukka Kohtasen (ent. VY) tilalle 

6 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen uusien IT-palveluiden kehittäminen

Antti Mäki

7 KOOTuen työskentely v. 2018

 • Kati Kettunen pj vielä 30.5., Erja Widgrén-Sallinen seuraajana
 • Toiveet työskentelylle ja syksyn kokouksille
 • Yhteinen kokous Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän kanssa?

8 Muut esille tulevat asiat

9 Tiedoksi 

10 Kokouksen päättäminen

 • No labels