KoulutusMääritelmäLakiperustaSisältö ja tavoiteMaksullisuusOrganisointiJulkiset luettelotOpiskeluoikeuden tyyppi VIRTAssaTiedonkeruu

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutukset

Yliopistojen erikoistumiskoulutukset

OKSA: ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävä koulutus (2), jollaisia yliopistot ja ammattikorkeakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon suorittaneille, työelämässä jo toimineille henkilöille ja niille, joilla korkeakoulu (1) toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet

Ammattikorkeakoululaki

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista

Yliopistolaki

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004 + muutokset)


Erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutuksena ei siis ärjestetä koulutusta, jota yliopisto järjestää liiketoimintana. Valtio rahoittaa erikoistumiskoulutuksen järjestämistä.

Erikoistumiskoulutuksen vähimmäislaajuus on 30 op.

Erikoistumiskoulutus tähtää asiantuntijuuden ja osaamisen vahvistamiseen korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaamiselle ja painoaloille perustuvalla koulutuksella

Erikoistumiskoulutuksen maksuja säätelee Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittävistä maksuista

Erikoistumiskoulutuksessa opiskelijalta saadaan periä enintään 120 euroa opinto-oikeuteen kuuluvalta opintopisteeltä. Korkeakoulu voi järjestää erikoistumiskoulutusta myös maksutta.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu yliopistojen tai ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteistyössä. Sopimusmenettelyn aikana tulee tehdä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa. Julkisesta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Julkisia luetteloita ylläpitää Opetushallitus.

Julkinen luettelo - ammattikorkeakoulut

Julkinen luettelo - yliopistot


Erikoistumiskoulutus (19)

TK:n opiskelijatiedonkeruu.

OKM: Suorat tiedonkeruut :

Erikoistumiskoulutuksessa suoritetut opintopistet  • No labels

2 Comments

  1. "Erikoistumiskoulutuksena ei siis järjestetä koulutusta, jota yliopisto järjestää liiketoimintana." Esim. 'sairaala' ostaa amkista henkilöstölle 'Palliatiivisen hoidon erikoistumisopinnot'. Onko tämä OKM:n rahoituken piiriin kuuluvaa, vai korkeakoulun liiketoimintaa?

    1. Täyttyvätkö muut erikoistumiskoulutuksen kriteerit eli onko perusteista sovittu korkeakoulujen yhteistyössä ja onko hinta maksuasetuksen mukainen?