(LUONNOS)

TOTEUTUNEET (2017)

 

Kokous 8.2.2017

Kehittämishankkeet:

- Muotoiltu KOOTuen viesti keskustelunavauksesta kehittämishankkeille, jotta olemassaolevat verkostot, arkkitehtuurit ja rakenteet tulisi pohjaksi selville kaikille hankkeille: https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=37915198.

- Tuetaan kehittämishankkeiden esille tuontia korkeakoulujen IT-päiville, Peda-forumiin ja muihin valtakunnallisiin tapahtumiin. 

→ Hankkeita ollut esillä IT-päivillä ja opintoasiainpäivillä sekä mm. OKM:n opiskelijavalintaseminaarissa marraskuussa 2017. CSC tuonut hankkeista esille nousseita teemoja yhteiseen keskusteluun ja pitänyt näitä esillä mm. webinaareissa ja työpajoissa. 


Yhteistyöryhmän seuraamat projektit, hankkeet ja toimijat:

- Aikataulutettu yhteistyöryhmän vuoden työsuunnitelmaan asiat, joissa KOOTuella on tukeva rooli: EMREX, VIRTA-opintotietopalvelu, NordForum, OILI. Jatkuva tehtävä.

 

EU:n tietosuoja-asetus ja opintohallinnon järjestelmät:

- CSC kokoaa Synergian ekosysteemiryhmän tutustumaan SEC-ryhmän laatimaan tiekarttaan ja katsomaan mitä puuttuu. Kootaan pääsihteereiden ja koordinaattoreiden kesken yhteistä tilannekuvaa (ml. Arenen ja Unifin toimet).

→ Työstetty ekosysteemiryhmässä huhtikuussa 2017 ja työpajassa 2017. Lisäksi käsitelty Synergian ja tietosuojavastaavien yhteisessä tapaamisessa syyskuussa 2017. Jatkuva tehtävä.

 

Kokous 20.3.2017

Kehittämishankkeet:

- Selvitetään, miten valtion arkkitehtuuripankkia voitaisiin käyttää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien kuvaamiseen, KA-SIG:n ja Synergiaryhmän tuella, jotta kehittämishankkeiden yhteentoimivuus toteutuu yhteisiltä ja päällekäisiltä osin.

→ CSC selvittänyt VM:stä, että korkeakoulut saavat hyödyntää valtion arkkitehtuuripankkia viitearkkitehtuuriensa mallintamiseen (KA-SIG). VM ei kata tästä syntyviä lisäkustannuksia. 

- Kutsuttu kehittämishankkeita KOOTuen kokoukseen avaamaan keskustelua ja välittämään tietoa hankkeiden etenemisestä 21.4.2017 ja 18.1.2018. Syksyllä 2017 kokouksia peruttu.

- Tiedonjakamisen tukemiseksi rahoituspäätöksen 2017 saaneista hankkeista tehty koostesivu kootuki.fi-sivuston alle: Erityisavustuksen saaneet hankkeet (2017). Seurannassa kehitettävää.   


Kokous 29.5.2017

Tietosuoja-asetus:

- Tietosuojankäytännesäännöistä opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alaa koskevat asiat tallennettu kootuki.fi-sivustolle Eduunissa, mistä ne voidaan linkittää muihin sivustoihin:  https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/Korkeakoulujen+opintotietojen+tietosuojan+kaytannesaannot.

 

Korkeakoulujen ekosysteemit:

- Kuvattu korkeakoulujen omistamat ekosysteemit ja KOOTuki yhteistyörakenteena Free Flow of Information in Education NordForumin seminaarissa 20-21.9. jaettavaan maatilannekatsaukseen eli yhteenvetoon opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon perusjärjestelmistä NordForumin jäsenmaissa.

 

Kokous 13.9.2017

VIRTA-yhteistyö:

- Valviralle toimitetaan tietoja edelleen tikuilla ammattikorkeakouluista. CSC:n selvittänyt asiaa Valviran kanssa. Henkilöresurssiasia Valviralla liittyen sähköisten asiointipalveluiden kehittämiseen.

 

Kehittämishankkeet:

- Tarkasteltu UNIFI:n vahvistamaa listaa yhdessä valmisteltavista hakemuksista OKM:lle erityisavustuksista osana hallituksen kärkihankkeen korkeakoulutuksen kehittämisen toimenpiteitä. Uusien kehittämishanke-ehdotuksia koskevien erityisavustusten valmistelijoille kerrotaan tukitoimista, joita järjestämme yhdessä ja, joita CSC koordinoi yhteistyöryhmän ohjauksella osana OKM:n rahoittamaa arkkitehtuuripalvelua.

→ UNIFIn lista sekä CSC:n kehittämishankkeille tarjoamat tukitoimet esitelty yliopistojen opintoasiainpäivien kärkihankepajassa sekä amkien opintoasiainpäällikköverkoston tapaamisessa.

 

Kokous 30.11.2017

Kyselyt:

- Yhdessä Kansallisen digiopetus -ryhmän kanssa arvioidaan ja yhteensovitetaan tiedonkeruuta ja mittareita oppimisen (oppijan) ja opettamisen (opettajan) digiasioista ja -tarpeista. Nostetaan opettajat ytimeen: pedagogia, ohjaus ja tuutorointi. Käsitellään kokouksessa 18.1.2018

 

Digiopetus-ryhmä ja KOOtuen kokoonpano:

- Kansallinen digiopetusryhmän osallistuu KOOTuen toimintaan yhtenä sen taustaverkostoista 2018 alkaen.

 

 

TYÖN ALLA (2017)

 

Kokous 8.2.2017

Arkkitehtuuri:

- KOOTuki kutsuu KA-SIG:n ja Synergiaryhmän pohtimaan yhdessä, mitä arkkitehtuuri on ja miten sitä voitaisiin hyödyntää kehittämishankkeissa.

 → Työn alla


Kehittämishankkeet:

- Tuetaan kehittämishankkeiden esille tuontia korkeakoulujen IT-päivillä, Peda-forumissa ja muihin valtakunnallisiin tapahtumiin, joista tehdään aikataulukooste. Aikataulukoosteeseen lisätään jatkossa opetuksen vararehtoreiden tapaamiset. Tapahtumalistaus hankkeiden toimista tehty https://wiki.eduuni.fi/display/CSCKOOTUKI/2017-02-08+KOOTuen+kokous, mutta erillistä aikataulukoostetta ei.  

- Sovittiin, että taustaverkostoissa pohdittaisiin, mitkä olisivat ne tärkeimmät asiat, joita pitäisi lähteä kehittämään. Verkostojen kokouksissa esiteltäisiin hankkeet, jotka saaneet rahoitusta, ja kerrotaan KOOTuen terveiset nyt käynnistyneille hankkeille ja ”verkostoissa annettaisiin toimeksianto”, että jäsenet keskustelevat omien organisaatioidensa kanssa ja sisällä näkymistä ja tavoitteista seuraavalle rahoituskierrokselle.

 → Työn alla


Vuoden 2017 toiminta:

- Sekä opintoasioiden että IT:n puolella tunnistetaan asioita, jotka ovat yhteisiä ja sitten olisivat sopivia Unifin ja Arenen yhdessä ajettaviksi, kuten vaihto-opiskelijoiden pankkitiliasiat: näitä nostetaan esille taustaverkostojen huomioitaviksi. → Työn alla

 

KA-SIG:

- Tuemme KA-SIG:n työtä viemällä verkostoille kannustavaa viestiä tutustua, tukea ja tulla mukaan KA-SIG:iin. Viedään terveiset Synergiaryhmälle ja kannustetaan yhteistyötä KA-SIG:n kanssa. → Työn alla

 

20.3.2017

Kehittämishankkeet:

- Selvitetään, miten valtion arkkitehtuuripankkia voitaisiin käyttää korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisten arkkitehtuurien kuvaamiseen, KA-SIG:n ja Synergiaryhmän tuella, jotta kehittämishankkeiden yhteentoimivuus toteutuu yhteisiltä ja päällekäisiltä osin.

→ CSC selvittänyt VM:stä, että korkeakoulut saavat hyödyntää valtion arkkitehtuuripankkia viitearkkitehtuuriensa mallintamiseen (KA-SIG). VM ei kata tästä syntyviä lisäkustannuksia. Viestiä ei ole viety edelleen Synergialle tai muille ryhmille.


Tietosuoja-asetus:

- CSC kokoaa tarkistuslistan opintohallinnon järjestelmiä koskevista asioista aikajanalle yhdessä Synergian ja muiden toimijoiden kanssa.

→ Asiaa on edistetty yhdessä Synergian kanssa. Aikajana työn alla.

 

Opiskelijavalinnat:

- Eduskunnan oikeusasiamiehen päätöksessä ammattikorkeakoulujen sähköistä esivalintakoetta koskevassa asiassa keskeinen johtopäätös on, että voidaan tehdä vähemmän konrolloituja ratkaisuja, jotta saadaan parempaa palvelua. Jatkamme aktiivista roolia koota ja fasilitoida keskustelua opiskelijavalinnoissa käytettävien tietojärjestelmien osalta tarkastellen esim. Digabia, EXAM:ia ja Sotelia sekä sitä, mikä on OPH:n rooli, mitkä palvelut OPH tuottaa ja millä alueella korkeakoulut saisivat toimia itse ja tuottaa nopeammin palveluita.  Teemme tiivistä yhteistyötä Korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisen ja Opintopolku.fi-palvelun kehittämisen ohjausryhmän kanssa.

→ Työn alla

 

Kokous 21.4.2017

EMREX:

- Kootuki käynnistää olemassaolevien verkostojen kautta alatyöpajan, jossa keskeiset asiantuntijat työstävät työkalun kansallista haltuunottoa ja implementointia yhdessä. Työpajan esitys käsitellään sen jälkeen KOOTuessa jatkotoimenpiteitä varten. 

→ Työn alla

 

Kokous 29.5.2017

Kehittämishankkeet:

- Opiskelijavalintahankkeet: Ehdotetaan asian käsittelyä opintoasiainverkostojen kokouksissa ja mahdollisessa verkostojen yhteiskokouksessa syksyllä sekä Valintaverkostojen asiantuntijat (VAVE) -ryhmässä ja kerrotaan, että autamme tarvittaessa asioiden kuvaamisessa osaksi yhteisiä arkkitehtuureita.

→ Työn alla

- Arkkitehtuuriyhteydet hankkeissa: Kootaan yhdessä HY:n arkkitehtuuriarviointimallin pohjalta kysymyksiä ja työstetään KOOTuen työtilassa sekä esitetään ajatus ARENE:lle ja UNIFI:lle.

→ Esitetty UNIFIlle, ei etene

 

Tietosuoja-asetus:

- KOOTuki tukee syntyvän tietosuojavastaavien verkoston syntymistä ja työtä oman alansa osalta. Jaetaan Vaasan yliopiston Jukka Kohtasen Oodi Interest Groupille esittämä katsaus tietosuoja-asetuksen vaikutuksista opintohallinnon järjestelmille.

--> Työn alla: Jukka Kohtasen katsausta ei ole jaettu.

 

Korkeakoulujen ekosysteemit:

- Otetaan saavutettavuusdirektiivi seurantaan ja palataan siihen syksyllä.

→ On seurattu, ei ole palattu

- Kun kirjastojärjestelmien yhteishankinta on käynnissä, olisi hyvä myös kirjastokonsortioiden edustajien osallistua KOOTuen kokouksiin.

→ Työn alla

 

Kokous 13.9.2017

VIRTA-yhteistyö:

- Ehdotetaan Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmälle, että CSC:n tulee yhdessä OKM:n ja OPH:n kanssa selvittää, miten henkilö voi saada tietoonsa, miten ja millä perusteella tai luvalla hänen tietojaan käytetään ja miten tämän on heijastuttava tietosuojaselosteissa. Korkeakoululle tulisi olla saatavilla tietovirtoja koskevat koontilistat, mitä, kenelle, milloin. CSC:n olisi ylläpidettävä koontilistoja ainakin VIRTA-opintotietopalvelun kautta kulkevista tietovirroista.

→ Työn alla


Kehittämishankkeet:
- Valmistellaan kehittämistoiminnan tarkistuslistaa opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon näkökulmasta. Laaditaan muutaman virkkeen viesti, jolla voitaisiin lähestyä hankehakemusten valmistelusta vastaavaa korkeakoulun johtoa, jotta huomio kiinnittyisi yhteistyöryhmän tavoitteisiin kehittämishankkeiden ja muun toiminnan synergian parantamiseksi. Tarkistuslistan inspiraatioksi otetaan Helsingin yliopiston kokonaisarkkitehtuurin tarkistuslista ja CSC työstää sitä sekä muotoilee viestin pohjan. Yhteistyöryhmän viestiä viedään opintoasioiden johdon verkostojen kautta korkeakouluihin. Tarkistuslistan luonnos viedään Synergiaryhmän työstettäväksi.

→ CSC:n ja Synergiaryhmän yhteistyönä valmisteltu tarkistuslistaa/työkalupakkia vuonna 2018 rahoitettavien uusien hankkeiden tueksi. Kehittämistoiminnan tarkistuslistaa ei laadittu hankehakemusten valmistelun yhteyteen.


Arkkitehtuurityö:

- Yhteistyöryhmän seuraamat asiat olisi hyvä siirtää samaan tiekarttaan.

→ Työn alla. Omaksi välilehdeksi ka.csc.fi-tiekarttaan

 

Kokous 30.11.2017

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpano:

- Seurataan vision toimeenpanoa, erityisesti "Avoimuus, joustavuus ja jatkuva oppiminen" -ryhmän osalta.

→ Ryhmien nimeäminen käynnissä.

  • No labels