Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuurin päivitykseen tähtäävä työ 2019


Ajankohtaista

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri

OPI-viitearkkitehtuuri lyhyesti

OPI-viitearkkitehtuuri on korkeakoululaitoksen opiskelun ja opetuksen tukipalveluista vastaavien toimijoiden kehittämä yhteinen tapa puhua opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluista ja prosesseista.

OPI-viitearkkitehtuuri on korkeakoulujen yhteinen viitekehys, jonka avulla voidaan jäsentää korkeakouluille yhteisiä toimintoja. Se tukee korkeakoulujen kehittymistä, jotta toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti. Viitearkkitehtuuri ohjaa korkeakoulujen omien kokonaisarkkitehtuureiden kehittämistä ja määrittää puitteet toimintojen tarkemmalle kehittämiselle, suunnittelulle ja toteuttamiselle korkeakouluissa.

OPI-viitearkkitehtuuri on yleistasoinen kohdealueen tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus. Arkkitehtuuria on hyödynnetty korkeakouluissa mm. kehityshankkeiden tavoitteidenasetannassa, toimintaprosessien organisoinnissa, laatujärjestelmien auditoinneissa sekä järjestelmäkehityksessä. 

OPI-viitearkkitehtuurin päivitys 2019

Korkeakoulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja jatkuvan oppimisen muutos tuo korkeakoulujen piiriin uusia oppijoita. Tietojen liikkuvuus ja  jakamisen tarve korkeakoulujen välillä lisääntyy. Näitä ja muita avoimen, joustavan oppimisen toimintamalleja on kuvattu mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030.  

Murroksen ja sitä jäsentävän visiotyön myötä on katsottu tarpeelliseksi päivittää nykyistä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuria. Päätös päivityksestä tehtiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) toimesta toukokuussa 2018. Tavoitteena on tehdä vuosina 2018-2019 päivitys oppijan hyödyksi, lähtien tulevaisuuden visiosta. Päivitetyn OPI-viitearkkitehtuurin tavoitteena on mm. tukea jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja korkeakouluissa.

OPI-viitearkkitehtuuri 2019: koko dokumentaatio

OPI-viitearkkitehtuurityön edistäminen 

Viitearkkitehtuuri on korkeakoulujen yhteinen työalusta ja sen omistavat Suomen korkeakoulut. Viitearkkitehtuurin tuottamisesta ja päivittämisestä vastaa Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki). Arkkitehtuurin sisällöllisenä ylläpitäjänä toimii opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden Synergiaryhmä, joka edistää arkkitehtuurin päivittämistä osana työskentelyään. Arkkitehtuurityötä koordinoi osana opetus- ja kulttuuriministeriön palvelunostoa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

OPI-viitearkkitehtuurin kehittämistä ja ylläpitämistä ohjaavat arkkitehtuurityön periaatteet ja hallintamalliArkkitehtuurin viitekehyksenä julkisen hallinnon suositus JHS 17: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Arkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito on jatkuva prosessi, joka mukailee toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
  • No labels