Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri

Versio 2.0 (13.2.2020)

Ajankohtaista

Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri

OPI-viitearkkitehtuuri lyhyesti

OPI-viitearkkitehtuuri on korkeakoululaitoksen opiskelun ja opetuksen tukipalveluista vastaavien toimijoiden kehittämä yhteinen tapa puhua opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluista ja prosesseista.

OPI-viitearkkitehtuuri on korkeakoulujen yhteinen viitekehys, jonka avulla voidaan jäsentää korkeakouluille yhteisiä toimintoja. Se tukee korkeakoulujen kehittymistä, jotta toimintaympäristön muutoksiin ja tulevaisuuden haasteisiin voidaan vastata mahdollisimman tehokkaasti. Viitearkkitehtuuri ohjaa korkeakoulujen omien kokonaisarkkitehtuureiden kehittämistä ja määrittää puitteet toimintojen tarkemmalle kehittämiselle, suunnittelulle ja toteuttamiselle korkeakouluissa.

OPI-viitearkkitehtuuri on yleistasoinen kohdealueen tavoitetilan arkkitehtuurikuvaus. Arkkitehtuuria on hyödynnetty korkeakouluissa mm. kehityshankkeiden tavoitteidenasetannassa, toimintaprosessien organisoinnissa, laatujärjestelmien auditoinneissa sekä järjestelmäkehityksessä. 

OPI-viitearkkitehtuurin päivitys

Korkeakoulutuksen toimintaympäristö muuttuu ja jatkuvan oppimisen muutos tuo korkeakoulujen piiriin uusia oppijoita. Tietojen liikkuvuus ja  jakamisen tarve korkeakoulujen välillä lisääntyy. Näitä ja muita avoimen, joustavan oppimisen toimintamalleja on kuvattu mm. korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030.  

Murroksen ja sitä jäsentävän visiotyön myötä katsottiin tarpeelliseksi päivittää nykyistä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuria. Päätös päivityksestä tehtiin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmän (KOOTuki) toimesta toukokuussa 2018. Päivitys toteutettiin vuosina 2018 ja 2019 ja sen lähtökohtana oli oppijan hyöty, lähtien tulevaisuuden visiosta. Päivitetty OPI-viitearkkitehtuuri tukee mm. jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia sekä yksilöllisiä ja joustavia opintopolkuja korkeakouluissa.

OPI-viitearkkitehtuuri 2.0: koko dokumentaatio

OPI-viitearkkitehtuurityön edistäminen 

Viitearkkitehtuuri on korkeakoulujen yhteinen työalusta ja sen omistavat Suomen korkeakoulut. Viitearkkitehtuurin tuottamisesta ja päivittämisestä vastaa Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä (KOOTuki). Arkkitehtuurin sisällöllisenä ylläpitäjänä toimii opinto- ja tietohallinnon asiantuntijoiden Synergiaryhmä, joka edistää arkkitehtuurin päivittämistä osana työskentelyään. Arkkitehtuurityötä koordinoi osana opetus- ja kulttuuriministeriön palvelunostoa CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

OPI-viitearkkitehtuurin kehittämistä ja ylläpitämistä ohjaavat arkkitehtuurityön periaatteet ja hallintamalliArkkitehtuurin viitekehyksenä julkisen hallinnon suositus JHS 179: Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Arkkitehtuurin kehittäminen ja ylläpito on jatkuva prosessi, joka mukailee toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia.
  • No labels