Palvelualue: Koulutukseen hakeminenPalvelun tavoitePalvelun sisältöProsessit, jotka tuottavat palveluaProsessin kuvausEsimerkkejä aliprosesseistaEsimerkkejä toimijoista
Hakemisen ohjausOppija saa ohjausta kaikkin hakemisen vaiheisiin/osa-alueisiin liittyenOppija saa eri hakemisen vaiheissa neuvontaa www-sivujen, painetun materiaalin, puhelinneuvonnan, sähköpostin, Chat-palvelun yms. kauttaHakulomakkeen täyttämisen tukiprosessiPalvelun tuottaja ohjeistaa ja neuvoo hakijaa hakulomakkeen täyttämisessä eri kanavien kautta (chat, chatbot, faceToFace, s-posti, puhelu etc.)
KK, OPHValintakokeeseen osallistumisen tukiprosessiPalvelun tuottaja ohjeistaa ja neuvoo hakijaa valintakokeeseen osallistumiseen liittyen eri kanavissa (chat,  chatbot, faceToFace, s-posti, puhelu etc.) sekä etukäteen että koetilaisuuden aikana
KK, OPHOpiskelupaikan vastaanottamisen tukiprosessiPalvelun tuottaja ohjeistaa ja neuvoo hakijaa  opiskelupaikan vastaanottamisessa eri kanavissa (chat, chatbot, faceToFace, s-posti, puhelu etc.) 
KK, OPH Kansainvälisen opiskelijan tukiprosessiPalvelun tuottaja ohjaa ja neuvoo  kansainvälistä opiskelijaa mm. maahantuloon liittyvissä viranomaisasioinnissa ja tuottaa tarvittavia todistuksia. 
KK, maistraatti, pankit, migri
Koulutusinformaatio- ja koulutustarjontapalveluOppija saa kattavan, oikean ja ajantasaisen informaation korkeakoulun tarjoamista koulutuksistaOppija voi tarkastella julkaistua koulutustarjontaa sekä kokonaisuutena että yksittäisten koulutusten sisältöä ja rakennetta. Oppija voi tarkastella haku- ja valintainformaatiota. Oppija voi ottaa yhteyttä ja saa neuvontaa eri kanavien kautta (fyysinen palvelupiste, puhelu, sähköposti, web-sivut, chat yms.)Koulutustarjonnan suunnittelu ja julkaisu*Korkeakoulu suunnittelee ja kehittää koulutustarjontaa sekä julkaisee tarjonnan. Tarjonta julkaistaan sähköisesti korkeakoulujen verkkosivuilla ja kansallisessa palvelussa tai tarjotaan julkaisulle rajapinta. Kansalliseen palveluun tuotetaan tietoa kaikesta koulutustarjonnasta, ml. tutkintokoulutustus, avoin korkeakoulutus, täydennyskoulutus, suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat kansainväliset opintomahdollisuudet sekä muut koulutusmahdollisuudet. 

Korkeakoulu kerää ja analysoi erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä tietoa toiminnan vaikuttavuudesta sekä toimintaympäristön muutoksista kehittääkseen koulutustarjontaansa. Kehittämistyössä voidaan huomioida työelämä- ja aluepoliittiset tarpeet sekä tarpeet eri koulutustyypeille.

KK, OPHValintaperusteiden suunnittelu ja julkaisu*Palvelun tuottaja tuottaa yleiset ja alakohtaiset kuvaukset esim. kelpoisuusvaatimuksista. Korkeakoulu suunnittelee opiskelijavalinnassa käyttävät perusteet, joiden mukaisesti hakijoita valitaan koulutukseen. Korkeakoulu julkaisee perusteet sekä omissa viestimissään että kansallisissa ja kansainvälisissä palveluissa. 
KK, OPH, kv. agentit
OpetustarjontaOpetustarjonta kuvauksineen ja aikataulutietoineen on oppijan käytettävissä riittävän varhaisessa vaiheessaOppijalla on käytettävissään vahvistetun opetussuunnitelman mukainen opetustarjonta, opintojaksokuvauksineen, aikataulutietoineen. Oppija voi hyödyntää opintojen suunnittelutyökaluja sekä muu opetustarjonta kuten esim. ristiinopiskeluverkostoihin kuuluvaa opintotarjontaa.Opetussuunnitelman laatiminen ja julkaisuKorkeakoulu määrittää ne opintokokonaisuudet ja/tai opintojaksot, joista koulutus koostuu sekä kuvataan koulutuksen ja sen osien osaamistavoitteet, rakenne ja sisältö. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen toteuttamisen, opiskelijoiden opintosuunnitelmien laadinnan sekä opintosuoritusten arvioinnin ja rekisteröinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Korkeakoulu julkaisee opetussuunnitelman. 

Korkeakoulu kerää ja analysoi erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä tietoa toiminnan tuloksellisuudesta sekä toimintaympäristön muutoksista kehittääkseen koulutusten sisältöjä ja tavoitteita.
OpetussuunnitelmaprosessiOpetustarjonnan vuosisuunnittelu ja julkaisuKorkeakoulu määrittää, aikatauluttaa ja julkaisee tiedot siitä, miten opetussuunnitelman mukaista opetustarjontaa toteutetaan tietyllä ajanjaksolla (esim. tiettyjen opintojaksojen toteuttaminen tiettynä lukuvuonna). Korkeakoulu kiinnittää tarvittavat tila-, väline- ja henkilöresurssit.Opetustarjonnan suunniteluprosessi,
Lukujärjestysprosessi,

HakijapalvelutOppija voi hakea korkeakoulun tarjoamiin opintoihin ja saada riittävästi neuvontaa tässäOppija hakee sähköisessä hakujärjestelmässä tai poikkeustilanteessa paperilla. Oppija saa tarvitsemansa tuen ja neuvonnan palvelupolkunsa eri vaiheissa ja eri kontaktipisteissä (fyysinen palvelupiste, puhelu, sähköposti, web-sivut, chat yms.). Hakulomakkeen mallintaminen ja julkaisuPalvelun tuottaja mallintaa hakulomakkeen rakenteen ja sisällön valintaperusteiden ja valintakoetilaisuuden tietojen pohjalta sekä julkaisee lomakkeen
KK, OPHHaku- ja valintaprosessin aikatauluttaminen ja kuvaaminenYhteishausta vastaava taho ohjeistaa aikataulun, jonka pohjalta korkeakoulut suunnittelevat oman haku- ja valintaprosessinsa aikataulut yksityskohtaisesti. Muissa kuin yhteisvalinnoissa korkeakoulut organisoivat aikataulun itsenäisesti. Palveluiden tuottajat kuvaavat haku-ja valintaprosessin mahdollisimman havainnoillisesti.
KK, OPH
ValintapalvelutOppija osallistuu (tarvittaessa) valintakokeisiin sekä saa ajantasaisen  informaation valintaprosessin etenemisestä ja valinnan tuloksista. Oppija voi osallistua yhteishakuun ja alakohtaisiin yhteisvalintoihin.Oppija saa mahdollisesti kutsun valintakokeisiin sähköisesti ja/tai postitse. Oppija toimittaa mahdollisen valintaan vaikuttavan taustamateriaalin. Oppija osallistuu valintakokeisiin sähköisesti tai paikanpäällä ja seuraa valintaprosessin etenemistä. Oppija saa informaation valinnan tuloksista sähköisesti /postitse ja Oppija ottaa/ei ota opiskelupaikkaa vastaan. Oppija tekee mahdollisesti oikaisupyynnön valinnan tuloksista.
Oppija hakee korkeakoulujen yhteishaun kautta ja osallistuu yhteisvalinnan valintakokeeseen
Valintaperusteiden suunnittelu ja julkaisu*Palvelun tuottaja tuottaa yleiset ja alakohtaiset kuvaukset esim. kelpoisuusvaatimuksista. Korkeakoulu suunnittelee opiskelijavalinnassa käyttävät perusteet, joiden mukaisesti hakijoita valitaan koulutukseen. Korkeakoulu julkaisee perusteet sekä omissa viestimissään että kansallisissa ja kansainvälisissä palveluissa. 
ValintakoeprosessiPalvelun tuottaja suunnittelee, järjestää ja arvioi valinkokeet ja ennakkotehtävät. Toimitetut tiedot ja dokumentit käsitellään ja analysoidaan.–Valintakokeen sisällön suunnittelu
- Tilavaraukset ja henkilöresurssit
- Valintakoemateriaalin hallinta
- Valintakoetilaisuuden toteuttaminen
- Ennakkomateriaalien vastaanottaminen ja käsittely
- Erityisjärjestelyiden hallinta
- SORA-prosessi (OPH, THL)
- Valintakokeiden ja ennakkotehtävien arviointi
KKOpiskelijavalinnan toteuttaminen Palvelun tuottaja määrittelee valintaperusteiden ja hakeneiden toimittamien tietojen ja näyttöjen pohjalta opiskelupaikkaan hyväksyttävät opiskelijat koulutukseen hakeneiden joukosta. –Hyväksyttävien opiskelijoiden valinta
- Valinnan tulosten julkaisu
- Opiskelupaikan peruuttaminen
KK, OPH, MigriMuutoksenhaku ja itseoikaisuPalvelun tuottaja käsittelee opiskelijan antaman muutospyynnön valinnan tulokseen tai korjaa oma-aloitteisesti virheellisen tuloksenMuutoksenhakupyynnön käsittely, Itseoikaisun toteuttaminenKK, OPHYhteishaun organisointiYhteishausta vastaava taho suunnittelee yhteishaun sisällön ja aikataulun yhdessä korkeakoulujen kanssa sekä vastaa sen läpiviennistä. 
KK, OPHYhteisvalinnan organisointiKorkeakoulut suunnittelevat yhdessä ala-kohtaisen yhteisvalinnan sisällön ja aikataulun sekä vastaavat sen läpiviennistä. 
KK
Ilmoittautumis- ja maksupalvelutOppija ilmoittautuu ensimmäisen kerran tiettyyn tutkintokoulutukseen tai ilmoittautuu maksulliseen koulutukseen. Oppija saa käyttöönsä tarvittavat välineet sekä neuvontaa ilmoittautuessaan ensimmäistä kertaa tutkintokoulutukseen tai iloittautuessaan maksulliseen koulutukseen. Oppija maksaa koulutukseen liittyvät maksut. Oppijalla on käytössään sähköinen palvelu ja tarpeen mukaan korkeakoulun järjestämä fyysinen palvelu ilmoittautumista varten.  Koulutukseen ilmoittautumisen tukiKorkeakoulu tarjoaa sähköiset välineet ja fyysisen palvelupisteen opiskeluoikeuteen ilmoittautumiseen 
KKMaksujen hallinnointiKorkeakoulu tarjoaa verkkomaksuratkaisut ja fyysisen palvelupisteen opiskeluoikeuteen liittyvien maksujen suorittamiseen
KK, ylioppilaskunta, opiskelijaterveydenhuolto
Opiskelijan arjen tukiOppija saa tietoa opiskeluaikaan liittyvistä käytännön järjestelyistä ja tuista ja eduista. Oppija saa tietoa asumisen vaihtoehdoista opiskelupaikkakunnalla, opintojen rahoittamiseen liittyvää ohjeistusta, esim. opintotuki ja tietoa muista oppijalle tarjottavista alennuksista ja etuuksista.Opiskelijan arjen neuvontaPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa opiskelijalle tarjottavaa yleistä neuvontaa liittyen esimerkiksi asumisjärjestelyihin, opintojen rahoittamiseen ja opiskelijaetuihin liittyen opintoihin hakemisen vaiheessa. 
KK, ylioppilaskunta, opiskelija-asuntosäätiöt, kela, opiskelijajärjestöt ym. 
Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelutOppija voi hakea suorittamaan toisen korkeakoulun opintoja. Oppijalle voi hakea suorittamaan toisen korkeakoulun opintoja osana oman kotikorkeakoulun opintoja. Oppija saa tarvitsemansa tiedon ja neuvonnan toisen korkeakoulun opintoihin hakemiseen. Ristiinopiskelun tuki Korkeakoulut suunnittelevat ja tarjoavat organisaatiorajat ylittäviä opintoja opiskelijoiden suoritettavaksi. Opiskelijaa tuetaan toisen korkeakoulun opintoihin hakeutumisessa. Ristiinopiskelun suunnittelu, Ristiinopiskelun tukeminenKK
PalautepalveluOppija voi antaa palautetta koulutustarjonnan ja hakua/valintaprosessin kuvausten sisällöstä ja julkaisustaOppija voi antaa palautetta esim, tähtia ja sanallista palveluaPalautekanavien suunnittelu ja julkaisuPalvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja välineet palautteen antamiselle ja käsittelylle sekä julkaisemiselle kohderyhmilleen.
KK, OPH


  • No labels