Palvelualue: Opintojen suunnittelun ja ohjausPalvelun tavoitePalvelun sisältöProsessit, jotka tuottavat palveluaProsessin kuvausEsimerkkejä aliprosesseistaEsimerkkejä toimijoista
Ilmoittautumis- ja maksupalvelutOppija ylläpitää opiskeluoikeuttaan ja maksaa siihen liittyvät maksutOppija saa käyttöönsä välineet opiskeluoikeuteen ilmoittautumiseksi ilmoittautumisaikana (läsnä/poissa)Opiskeluoikeuksiin ilmoittautumisen tukiPalvelun tuottaja suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää toimintamallia ja työkaluja opiskeluoikeuksiin ilmoittautumiseen. Korkeakoulu antaa ohjausta, tukea ja neuvontaa opiskeluoikeuden ylläpitämiseen tarjoamalla palveluita eri kanavien kautta. 
KK, kansallinen palvelu, OPHMaksujen hallinnointiPalvelun tuottaja suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää verkkomaksuratkaisuja ja tarjoaa fyysisiä palvelupisteitä maksujen suorittamiseen. Korkeakoulu käsittelee maksut omien prosessiensa mukaisesti.
KK, kansallinen palvelu 
AsiointipalvelutOppija hoitaa opiskeluoikeuteen liittyviä asioita eri palvelukanavien kautta Oppija saa käyttöönsä opiskeluoikeuteen liittyvät hakemukset, ilmoitukset ja todistuksetHarkinnanvaraisen lisäajan hakemisen tukiKorkeakoulu suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää toimintamallin ja työkalut, joilla  haetaan  harkinnanvaraista lisäaikaa. Korkeakoulun tekee päätöksen ja antaa sen tiedoksi hakijalle. Toimintamalli sisältää valitusmenettelyn.
KKOpiskeluoikeuden palautuksen hakemisen tukiKorkeakoulu suunnittelee ja toteututtaa toimintamallin opiskeluoikeuden palautuksen hallintaan. Korkeakoulu käsittelee hakemuksen ja tekee päätöksen ja antaa sen tiedoksi. Toimintamalli sisältää valitusmenettelyn.
KKOpiskeluoikeudesta luopumisen tukiKorkeakoulu tarjoaa toimintamallit ja työkalut opiskeluoikeudesta luopumiseen tai sen päättämiseen. 
KKMuutoksenhaun tukiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja työkalut muutoksenhaulle, käsittelee hakemuksen, tekee päätöksen ja antaa tiedoksi. 
KK
Käyttöoikeus- ja pääsypalvelutOppija saa käyttöoikeudet korkeakoulun tietojärjestelmiin, lisensseihin, aineistoihin sekä kulkuoikeudet.Oppijalle aktivoidaan tarvittavat käyttöoikeudet ja käyttöoikeuksia ylläpidetään.Käyttöoikeuksien myöntäminen ja hallinnointiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin käyttöoikeuksien hallinnointiin, käsittelee hakemukset ja luovutusluvat, aktivoi käyttöoikeudet  ja lakkauttaa käyttöoikeudet. 

Hankitun osaamisen tunnistaminenOppija voi tunnistaa osaamistaan, jolla voi hakea hyväksilukua opintoihinOppijalla on väline hyväksihakemuksen tekemiseen ja saa päätöksen hakemuksestaan. Oppija pystyy sanoittamaan aiemman osaamisensa kuvattujen osaamistavoitteiden mukaisesti.HyväksilukuprosessiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintanmallin ja välineet hyväksilukemisen hakemiseen ja käsittelyyn liittyen. Käsitellään opiskelijan laatima opintojen korvaamis- tai sisällyttämishakemus, käydään tarvittavat keskustelut ja tehdään päätös hyväksilukemiseen liittyen ja annetaan päätös tiedoksi

Osaamisen hankkimisen ohjausOppija saa ohjausta opintojen suunnitteluunOppija saa käyttöönsä opinto-oppaan ja sähköisen välineen opintojen suunnittelun ja urasuunnittelun tueksi, oppijalla on mahdollisuus osallistua henkilökohtaiseen ohjaukseen ja saada vertaistuutorointia. Oppija saa ohjausta esim. opintojen suunnitteluun ja ajoittamiseen, suuntautumisen ja/tai pääaineen valintaan sekä yksittäisten opintokokonaisuuksien suunnitteluun. Opintoneuvonta*Korkeakoulu tarjoaa yleistä opintoihin, opiskelukäytäntöihin ja opiskeluun liittyvää neuvontaa.
KKOpinto-ohjaus*Korkeakoulu tarjoaa henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa opiskelijalle opintoihin kiinnittymiseen ja opiskelukyvyn tukemiseen sekä opintojen edistymiseen ohjaussuunnitelman mukaisesti. Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan kohdennettua ohjausta. 
KKTuutorointi*Korkeakoulu ja opiskelijajärjestöt suunnittelevat ja toteuttavat toimintamallin, jossa opiskelijat hakevat tuutoreiksi, heidät valitaan, annetaan ohjausta sekä tuetaan tuutoroinissa (toimivat opiskelijoiden opastajina korkeakoulun käytänteisiin opintojen suorittamisen aikana). Tuutorit toimivat opiskelijoiden opastajina korkeakoulun käytänteisiin opintojen suorittamisen aikana. Kansainvälisten opiskelijoiden osalta tuutointi vahvistaa suomalaiseen yhteiskuntaan kiinnittymistä. Korkeakoulu nimeää opettajatuutoreita tukemaan opiskelijoiden opiskelumotivaatiota, opintojen etenemistä, ryhmäytymistä ja korkeakoulun opiskelutavan omaksumista.
KK
Opintojen suunnitteluOppija suunnittelee opintonsa ja laatii toteuttamiskelpoisen opintosuunnitelman ja opintojen ajoitussuunnitelman, jota tarvittaessa voi päivittää. Oppija saa analyysitietoa opintojen suunnittelun tueksi ja käyttää sitä tehokkaan etenemisen varmistamiseksi. Oppija tekee hopsin hyväksyttäväksi, aikatauluttaa opintonsa, suunnittelee hyväksilukunsa ja kansainvälistymisjaksonsa ja saa palautteen tekemästään HOPSista. Oppija käyttää analytiikkaa suunnitelleessaan opintojen optimaalista läpivientiä suhteessa omiin urasuunnitelmiin ja tavoitteisiin. Oppija saa käyttöönsä tietoa, joka perustuu oppijan omaan aikaisempaan osaamiseen sekä verrokkiryhmiin. Henkilökohtaisen opintosuunnitelman tuki ja hyväksyminenKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja välineet joiden avulla opiskelijaa tuetaan HOPSin laadinnassa ja ylläpidossa. HOPSin rakenne muodostetaan OPSin pohjalta. Opiskelijan laatima HOPS käydään läpi, annetaan ohjeistusta ja HOPS hyväksytään. Vaihto-opiskelijoilla HOPSia vastaa Learning Agreement. HOPS-prosessi
Ohjauskeskusteluprosessi
KKOpintojen etenemisen seurantaKorkeakoulu seuraa opintosuoritusten kertymistä suhteessa suunniteltuihin opintoihin sekä tekee tarvittavat toimenpiteet vertailun pohjaltaOpintojen etenemisraporttiprosessiKKOpintojen suunnittelun analytiikan kehittäminen ja hyödyntäminenKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa oppimisanalytiikan kehittämisen ja hyödyntämisen toimintamallit ja välineet. Korkekakoulu tuottaa datan opiskelijan hyödynnettäväksi ja antaa osaamisprofiilin perustuen suosituksia ja vaihtoehtoja.Opiskelun prosessi sis. Arvioinnit ymKK, kansallinen palvelu
OpetustarjontaOpetustarjonta kuvauksineen ja aikataulutietoineen on oppijan käytettävissä riittävän varhaisessa vaiheessaOppijalla on käytettävissään vahvistetun opetussuunnitelman mukainen opetustarjonta, opintojaksokuvauksineen, aikataulutietoineen. Oppija voi hyödyntää opintojen suunnittelutyökaluja sekä muu opetustarjonta kuten esim. ristiinopiskeluverkostoihin kuuluvaa opintotarjontaa.Opetussuunnitelman laatiminen ja julkaisu*Korkeakoulu määrittää ne opintokokonaisuudet ja/tai opintojaksot, joista koulutus koostuu sekä kuvataan koulutuksen ja sen osien osaamistavoitteet, rakenne ja sisältö. Opetussuunnitelma sisältää opetuksen toteuttamisen, opiskelijoiden opintosuunnitelmien laadinnan sekä opintosuoritusten arvioinnin ja rekisteröinnin kannalta tarpeelliset tiedot. Korkeakoulu julkaisee opetussuunnitelman. 

Korkeakoulu kerää ja analysoi erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä tietoa toiminnan tuloksellisuudesta sekä toimintaympäristön muutoksista kehittääkseen koulutusten sisältöjä ja tavoitteita.
OpetussuunnitelmaprosessiKKOpetustarjonnan vuosisuunnittelu ja julkaisu*Korkeakoulu määrittää, aikatauluttaa ja julkaisee tiedot siitä, miten opetussuunnitelman mukaista opetustarjontaa toteutetaan tietyllä ajanjaksolla (esim. tiettyjen opintojaksojen toteuttaminen tiettynä lukuvuonna). Korkeakoulu kiinnittää tarvittavat tila-, väline- ja henkilöresurssit.Opetustarjonnan suunnittelu, Lukujärjestysprosessi
Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelutOppija suunnittelee suorittavansa opintoja tai harjoittelua muulla kuin omassa korkeakoulussa. Oppija ylläpitää opiskeluoikeuksiaan muihin korkeakouluihin.Oppija saa tietoa eri mahdollisuuksista, ohjausta ja neuvontaa hakemisessa, tukea käytännön järjestelyihin, muualla suoritetut opinnot tulevat osaksi tutkintoa. Oppijalle aktivoidaan tarvittavat käyttöoikeudet toiseen korkeakouluun ja käyttöoikeuksia ylläpidetään.Opetusyhteistyön suunnitteluKorkeakoulut suunnitelevat yhdessä yhteisesti tarjottavan opetuksen ja tekevät tähän liittyvät päätökset /sopimukset
KKYhteistyö- ja liikkuvuuspalveluiden valmisteluprosessi*Korkeakoulut suunnittelevat muiden koulutusasteiden, koulutustoimijoiden, yritysten ja järjestöjen kanssa yhteistyössä tarjottavia koulutuksia ja opintoja sekä muuta yhteistyötoimintaa opiskeluun liittyen. 
KK, muut koulutusasteet, muut koulutustoimijat, yksityiset toimijat Vaihto-opiskelu ja harjoitteluKorkeakoulu suunnitelee harjoittelun ja vaihto-opiskelun toimintamallin, tekee yhteistyösopimukset sekä hallinnoi harjoittelu- ja vaihto-opiskelutoimintaa.Yhteistyösopimukset
Harjoitteluprosessi
Vaihto-opiskelun prosessi
KK, ulkomainen korkeakoulu, yritykset, järjestöt, ym.
PalautepalveluOppijalta kerätään palautettaOppijalla on käytössä välineitä palautteen antamiseen, palautteeseen annetaan vastapalautetta, saatu palaute vaikuttaa toimintaan.Palautekanavien suunnittelu ja julkaisu* Palvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja välineet palautteen antamiselle ja käsittelylle sekä julkaisee palvelun tietyille kohderyhmille.
KK, kansallinen palveluPalautteen käsittely ja vastaaminen*Palvelun tuottaja käsittelee palautteen ja vastaa palautteen antajalle.
KK, kansallinen palvelu
  • No labels