Palvelualue: Osaamistarpeen tunnistaminenPalvelun tavoitePalvelun sisältöProsessit, jotka tuottavat palveluaProsessin kuvausEsimerkkejä aliprosesseistaEsimerkkejä toimijoista
Hakeutumisen ohjausOppija saa ohjausta koulutusinformaation hankkimiseksiOppijaa ohjataan käyttämään koulutusinformaatio-
ja koulutustarjontapalveluita sekä tekemään esiahotointia
Hakeutumisen ohjausPalvelun tuottaja suunnittelee ohjauksen toteuttamistavat ja käytännöt. Palvelun tuottaja toteuttaa ja ylläpitää palvelua, jossa oppijaa ohjataan koulutustarjontaan tutustumisessa ja koulutusinformaation hankkimisessa. Ohjaus toteutetaan korkeakoulun omana ja ulkoistettuna palveluna eri kansallisissa ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä ja sähköisissä kanavissa. Ohjauksen suunnittelu, Ohjauksen toteuttaminenKK, OPH, TEM, Työvoimatoimistot, 2. asteen oppilaitokset, muut ohjaustahot (Ohjaamo), kansainväliset välittäjät (esim findauniversity.com) ym.Urasuunnittelun ohjaus Palvelun tuottaja suunnittelee uraohjauksen toteuttamistavat ja käytännöt. Palvelun tuottaja toteuttaa ja ylläpitää palvelua, jossa oppijaa ohjataan ammatinvalintaan ja työuramuutoksiin liittyvän informaation hankkimisessa ja tarkastelussa suhteessa omaan osaamiseensa. Palvelua tuotetaan monissa eri toimintaympäristöissä ja sähköisissä kanavissa.
Ohjauksen suunnittelu, Ohjauksen toteuttaminenKK, OPH, TEM, Työvoimatoimistot, 2. asteen oppilaitokset, muut ohjaustahot (Ohjaamo) ym.
Osaamisen kartoitusOppijan omien osaamisien ja kiinnostuskohteiden kartoittaminen ja hahmottaminen. Oppija arvioi omaa osaamistaansa koulutuksen sisältöön nähden. Osaamisprofiilin syntyminen.Oppija pystyy tallentamaan formaalin ja muun osaamisen
sekä kiinnostuksen kohteensa sähköiseen palveluun omaan profiilinsa. Oppija pystyy tarkastelemaan omaa profiiliaan ja jakamaan profiiliaan tarvittaessa. Oppija tallentaa ja selvittää ahotointi mahdollisuuksiaan sähköisesti.
Palvelua voidaan käyttää ennen opintojen aloittamista tai siirryttaessä toiseen koulutukseen
Koulutustarjonnan suunnittelu ja julkaisuKorkeakoulu suunnittelee ja kehittää koulutustarjontaa sekä julkaisee tarjonnan. Tarjonta julkaistaan sähköisesti korkeakoulujen verkkosivuilla ja kansallisessa palvelussa tai tarjotaan julkaisulle rajapinta. Kansalliseen palveluun tuotetaan tietoa kaikesta koulutustarjonnasta, ml. tutkintokoulutustus, avoin korkeakoulutus, täydennyskoulutus, suomalaisten korkeakoulujen tarjoamat kansainväliset opintomahdollisuudet sekä muut koulutusmahdollisuudet. 

Korkeakoulu kerää ja analysoi erilaisilla palaute- ja arviointikäytännöillä tietoa toiminnan vaikuttavuudesta sekä toimintaympäristön muutoksista kehittääkseen koulutustarjontaansa. Kehittämistyössä voidaan huomioida työelämä- ja aluepoliittiset tarpeet sekä tarpeet eri koulutustyypeille.

Valintaperusteiden suunnittelu ja julkaisu*Palvelun tuottaja tuottaa yleiset ja alakohtaiset kuvaukset esim. kelpoisuusvaatimuksista. Korkeakoulu suunnittelee opiskelijavalinnassa käyttävät perusteet, joiden mukaisesti hakijoita valitaan koulutukseen. Korkeakoulu julkaisee perusteet sekä omissa viestimissään että kansallisten palvelujen kautta. 
KK, OPH (opintopolku)Työelämän mahdollisuuksien ennakointi ja julkaisuPalvelun tuottaja suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää palvelua. Palvelun tuottaja analysoi työelämän tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee ennakointeja työelämän tarpeista. Mahdollisuudet julkaistaan oppijan tarkasteltavaksi kansallisissa palveluissa. Työelämän mahdollisuuksien analysointi, Työelämän mahdollisuuksien julkaisuTEM, OPH, yksityiset toimijatOsaamisen tarkastelun tukiprosessiPalvelun tuottaja ylläpitää välinettä osaamisprofiilin luomiseen  ja tarkasteluun. Prosessissa käytetään  eri toimijoiden aiemmin tuottamaa dataa. 
OPH, KKOsaamisen kohdentamisen tarjoaminenPalvelun tuottaja suunnittelee, toteuttaa ja ylläpitää palvelua. Korkeakoulut tuottavat tarvittavat tiedot koulutuksessa tarvittavasta osaamisesta kansallisen palvelun käyttöön. 
OPH, KK
Koulutusinformaatio- ja koulutustarjontapalveluOppijaa kiinnostavien opiskelumahdollisuuksien löytäminen ja kartoittaminen. Oppija saa tiedon tavoiteltavasta osaamisesta.Oppija pystyy etsimään ja selaamaan
koulutuksiin liittyvää tietoa sähköisesti
Koulutustarjonnan suunnittelu ja julkaisu

OPH,  yksityiset toimijatKoulutustarjonnan strateginen suunnittelu ja ennakointiKorkeakoulu määrittelee yhteistyössä OKM:n kanssa millä aloilla korkeakoulu tarjoaa koulutusta ja millaisia tutkintoja se voi myöntää.
Uusien koulutuksien perustaminenTarjottavalle koulutuskokonaisuudelle määritellään kokonaisvaltaiset tavoitteet ja tutkinto-ohjelman kohdalla myös sidotaan tiettyyn tutkintoon tai tutkintoihin. Tehdään päätös määritellyn mukaisen koulutuskokonaisuuden sisällyttämisestä korkeakoulun koulutusvalikoimaan.

Koulutusmahdollisuuksien vertailuOppija löytää itselleen kinnostuksen kohteisiinsa ja osaamiseensa sopivaa koulutusta. Oppija voi vertailla eri koulutusmahdollisuuksia ja löytää niistä itselleen soveltuvia mahdollisuuksia. Oppija saa tietoa hakemisen, opiskelun ja työllistymisen realiteeteista. Palvelun avulla oppija selaa, valitsee, vertailee ja pisteyttää eri koulutusmahdollisuuksia ja löytää niistä itselleen soveltuvia mahdollisuuksia. Oppija voi tarkastella tietoja koulutusten keskeisistä tunnusluvuista mm. hakijamääristä, työllistymisestä ja löytää itselleen soveltuvia koulutusmahdollisuuksia. Oppija saa suosituksia omien kiinnostuksen kohteidensa ja osaamisensa perusteella. Koulutustarjonnan vertailun tarjoaminenPalvelun tuottaja tuottaa ja ylläpitää palvelua. Korkeakoulu tuottaa kohdennetun tiedon koulutustarjonnasta. Palvelun tuottaja luo analysoitua vertailutietoa datasta, joka mahdollistaa hakeutujalle eri koulutusmahdollisuuksien vertailun.
Opiskelun tilastot ja työllistymisen mahdollisuuksien esittäminenPalvelun tuottaja tuottaa ja ylläpitää palvelua sekä kerää, analysoi ja tarjoaa datan ja tulokset. Muut toimijat tuottavat palveluun tarvittavat tiedot. KK, OPH, OKM, TilastokeskusKoulutusmahdollisuuksien esittäminenPalvelun tuottaja kerää dataa eri lähteistä, analysoi sitä ja tuottaa tietoa eri koulutusmahdollisuuksista suhteessa oppijan kiinnostuksen kohteisiin. Palvelun tuottaja tuottaa, ylläpitää ja kehittää sähköistä palvelua.KK, OPH
OpetustarjontaOpetustarjonta kuvauksineen ja aikataulutietoineen on oppijan käytettävissä riittävän varhaisessa vaiheessaOppijalla on käytettävissään vahvistetun opetussuunnitelman mukainen opetustarjonta, opintojaksokuvauksineen, aikataulutietoineen. Oppija voi hyödyntää opintojen suunnittelutyökaluja sekä muu opetustarjonta kuten esim. ristiinopiskeluverkostoihin kuuluvaa opintotarjontaa.Hakijamarkkinointi ja -viestintäPalvelun avulla viestitään oppijalle opiskelumahdollisuuksistaSähköinen markkinointimateriaali,
painettu markkinointimateriaali, messut, opoille jaettava koulutusmateriaali yms.
OpiskelijarekrytointiKorkeakoulu suunnittelee ja toteuttaa markkinointia ja viestintää, jonka avulla mahdollisia hakijoita houkutellaan hakemaan tarjolla oleviin koulutuksiin. Korkeakoulu kohdistaa markkinoinnin haluamalleen kohderyhmälle kuten potentiaalisille hakijoille, heidän lähipiirilleen, oppilaitoksille, yrityksille ja yhteisöille. Prosessi kattaa oppijan ja korkeakoulun välisen hakua edeltävän yhteydenpidon. Kansalliset palveluntuottajat suunnittelevat ja toteuttavat korkeakoulutuksen markkinoinnin valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Opiskeijarekrytoinnin suunnittelu, Opiskelijarekrytoinnin toteuttaminenKK, OPH, ministeriötViestintämateriaalien laatiminen ja julkaisuKorkeakoulu tuottaa koulutuksesta kiinnostuneelle oppijalle markkinointimateriaalia. Materiaali julkaistaan esimerkiksi korkeakoulujen omissa viestimissä, kansallisessa sähköisessä palvelussa, markkinointitapahtumissa sekä sosiaalisessa mediassa. Kansalliset palveluntuottajat laativat ja julkaisevat viestintämateriaaleja korkeakoulutuksen markkinnoinnin tueksi. Prosessi kattaa myös kansainvälisen markkinoinnin. Viestintämateriaalien suunnittelu ja laatiminen, Viestintämateriaalien julkaisuKK, OPH, ministeriöt, lukiot, ammattikoulut TapahtumajärjestelytKorkeakoulu suunnittelee, järjestää ja osallistuu muiden tahojen järjestämiin tapahtumiin. Hakijoille suunnatuissa tapahtumissa korkeakoulu tarjoaa oppijalle tietoa muun muassa koulutusvaihtoehdoista, koulutukseen hakemisesta ja valintakriteereistä. 
KK
Yhteistyö- ja liikkuvuuspalvelutOppija saa tietoa mahdollisuudesta opiskella muissa korkeakouluissa. Oppija saa tietoa mahdollisuudesta opiskella ulkomaisissa korkekouluissa ja niihin liittyvistä tukijärjestelyistä sekä ulkomaiset opiskelijat vastaavasti Suomen koulutustarjonnasta.Oppija saa tietoa ulkomaisten korkeakoulujen tarjonnan harjoittelupaikkojen sisällyttämisestä tutkintoon. Ulkomaalaisille hakijoille tarjotaan informaatiota opintojen suorittamisesta Suomessa ja siihen liittyvistä tukijärjestelyistä. Koulutustarjonnan suunnittelu ja julkaisu

Yhteistyö- ja liikkuvuuspalveluiden valmisteluprosessi*Korkeakoulut ja muut koulutustoimijat suunnittelevat yhteistyössä tarjottavia koulutuksia ja opintoja sekä muuta yhteistyötoimintaa. Korkeakoulujen välisen yhteistyön suunnittelu,
Koulutusasteiden välisen yhteistyön suunnittelu,
Yhteistyön suunnittelu muiden koulutusta tarjoavien toimijoiden kanssa
KK, lukiot, ammattikoulut, vapaa sivistystyö, koulutustoimijat
AlumnipalvelutOppija saa tietoa alumnien kautta millaisille aloille voi työllistyä eri koulutuksista. Alumni saa ajankohtaista tietoa esimerkiksi tarjolla olevista tapahtumista, tutkimuksesta ja muista uutisista. Alumnille tarjotaan uusia kouluttautumismahdollisuuksia. Verkostot, asiantuntijat, uutiskirjeet, tapahtumat, kyselyt, mentorit, koulutusmarkkinointi, työelämäkehitys, alumnirekisteri.AlumnitoimintaKorkeakoulu ylläpitää alumniverkostoa ja -toimintaa esim. järjestelmällä alumneille suunnattuja tapahtumia ja markkinoimalla jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia. Korkeakoulu hyödyntää alumneja opiskelijoiden mentoreina. Alumniverkoston ylläpito. Tapahtumien järjestäminen. Alumnien rekrytointi mentoreiksi opiskelijoille.KK
PalautepalveluOppija voi antaa palautetta koulutustarjonnan ja hakua/valintaprosessin kuvausten sisällöstä ja julkaisustaOppija voi antaa (sähköisesti) palautetta julkaisun sisällön ymmärretäävyydestä ja laajuudesta. Opiskelija voi antaa palautetta järjestelmäpalvelun toimivuudesta + käytettävyydestä eri päätelaitteilla. Opiskelija voi antaa pautetta ohjauskesta/neuvonnastaPalautekanavien suunnittelu ja julkaisu*Palvelun tuottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintamallin ja välineet palautteen antamiselle ja käsittelylle sekä julkaisee palvelun tietyille kohderyhmille.
KKPalautteen käsittely ja vastaaminen*Palvelun tuottaja käsittelee palautteen ja vastaa palautteen antajalle.
KK
  • No labels