Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hankkeet, joissa KOOTuki toimii yhteyspisteenä tai joita KOOTuki ohjaa


EMREX, opintotietojen sähköistä siirtoa tukeva projektiVIRTA-opintotietopalvelu ja oppijan palvelutNordForumOILI, opiskelijaksi ilmoittautuminen ja lukukausilmoittautuminen

  • Suoritustietojen siirto sähköisesti korkeakoulujen välillä ERASMUS+-kontekstissa ja opiskelijaksi ottamisessa

  • VIRTA-opintotietopalvelun tietojen käyttö kotimaisessa opetus- ja koulutusyhteistyössä


  • Korkeakoulujen mahdollisuus tulevaisuudessa hyödyntää opintotietopalvelun sisältöjä operatiivisessa toiminnassaan
  • Kansalliset tietovarannot osana korkeakoulujen tietoarkkitehtuurikehitystä ja tietojärjestelmäkokonaisuutta

KOOTuki-ryhmä toimii neuvoa antavana tahona korkeakoulujen oman toiminnan tarpeista lähtevään VIRTA-opintotietopalvelun käyttöön ja kehittämiseen liittyen.

  • Pohjoismainen opintohallinnon tietojärjestelmäkonsortioiden yhteistyöverkosto
  • Benchmarkkaus, yhteentoimivuuden edistäminen, opiskelijaliikkuvuuden tukeminen, laajempi tiedon vaihto korkeakoulujen yhteisistä ratkaisuista paikallisesti, kansallisesti pohjoismaissa ja Euroopassa
KOOTuki vahvistaa OILI-ohjausryhmän kokoonpanon varmistaen korkeakoulujen näkökulman palvelun ohjauksessa.
KOOTuen rooliKansallisen ohjausrakenteen tukeminen, yhteyspisteNeuvoa antava, rooli päätöksentekoprosessissa koeluontoisesti (VIRTA-hallintamalli)


Kansallinen yhteyspiste

KOOTukeen liittyvä tehtävä

Tiedonvälitys taustaverkostoille, muodostuvan kansallisen ohjausrakenteen tukeminen

Tuottaa näkemystä siitä, mitkä ovat tarpeellisia yhteisiä digitalisoituvan opiskelun ja opetuksen tuen kehityshankkeitaYhteistyöstä informoiminen ja tiedonvälitys taustaverkostoille
Käsitelty KOOTuessa

30.11.2016:

Sovittiin, että OHA-forum ja ammattikorkeakoulujen opintoasiainpäälliköiden verkosto varmistaisivat yhden edustajan kummaltakin puolelta Stakeholder Forumiin. Todettiin, että edustajaksi tarvitaan johtoa ja rahoitus/sitoutumispäätöksiä lähellä olevia henkilöitä, että edustajalla on yhteys vararehtoriin, Unifiin/Areneen

Mahdollisten EMREX:n piiristä syntyvien jatkohankkeiden osalta sovittiin, että KOOTuki käsittelee ohjausrakenteet ja sopii niistä, tavoitteena varmistaa, että oikeat tahot ovat mukana.

Todettiin, että kansainvälisiin hankkeisiin liittyvä kansallinen ohjausrakenne tulisi muodostaa ja KOOTuki on miellään tukemassa sellaista.

20.4.2016:

Lopputulemana kokous päätti, että KOOTuki ottaa roolin päätöksentekoprosessissa koeluontoisesti.


30.11.2016:

KOOTuki-ryhmä toimii yhteyspisteenä NordForumin yhteistyöstä informoimisessa, välittämässä tietoa verkostoille.

Seminaarin teeman pohtiminen.

Ehdotetaan taustaverkostoille (koordinaattorien/pääsihteerien kautta) ja OPH:lle, että varmistaisivat edustajansa

19.2.2016:

KOOTuki päätti aloittaa asian valmistelemisen ja eri tahojen kuulemisen siitä, mitä asiantuntemusta ja kumppaneita ohjausrakenteissa tarvittaisiin.

Tulossa KOOTuen käsittelyyn-8.2.2017-
Asian omistava taho ja tulevat kokoukset

EMREX:in kansainvälinen johtoryhmä

  • Seuraava kokous 22.2.2017

Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmä


Norforumin tapaamiset

  • Seuraava tapaaminen 16.-17.1.2018 Tukholmassa, aiheena perusjärjestelmien ketterä kehitys, integroidut palvelut ja integraation muutoshallinta.

OILI-ohjausryhmä

  • Seuraava kokous 02/2018
Muita tulevia tilaisuuksia


Hankkeet, joita KOOTuki seuraa

Seurattavien asioiden yhteinen lista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ITC:n ohjausyhteistyössä ja opetus- ja kulttuuriministeriön yhteisessä tietovirtojen ja sanastotyön koordinaatioyhteistyössä https://wiki.eduuni.fi/display/CSCTIES/Seurattavat+asiat

  • No labels