OPI-viitearkkitehtuurin päivittämisen yhteydessä arkkitehtuurille on määritelty strategiset tavoitteet, jotka toimivat pohjana arkkitehtuurityölle. OPI-viitearkkitehtuurin strategiset tavoitteet pohjautuvat Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030 -työssä asetettuihin tavoitteisiin. Strategiset tavoitteet ohjaavat päivitystyötä, mutta eivät ole ainut määrittävä tekijä vaan OPI-viitearkkitehtuuriin vaikuttavat myös entuudestaan olemassa oleva toiminta ja tavoitteet (esim. voimassa olemassa oleva OPI-viitearkkitehtuuri).

OPI-viitearkkitehtuuri 2.0. strategiakartta ja kyvykkyydet hyväksytty KOOTuki-ryhmän kokouksessa 30.1.2020

Tämän sivun sisällysluettelo 

Strategiakartta

Strategia

Tunnistetut ajurit ovat ulkoisia muuttujia tai ns. makroilmöitä, joiden vaikutukset huomioidaan ja niihin pyritään vastaamaan strategisilla tavoitteilla. Tavoitteet on edelleen tarkennettu strategisiksi tuloksiksi, jotka toteutuessaan realisoivat strategiset tavoitteet. Huom! Mallista on myös versio, joka kertoo nuolinotaatiolla sen, mistä strategista tavoitteista strategiset tulokset on johdettu.

Kuva: OPI-viitearkkitehtuurin strategiakarttaTunnistetut ajurit

Jatkuva oppimisen tarve

 • Oppijan tulee pystyä päivittämään osaamistaan jatkuvasti vastatakseen teknologisen kehitykseen ja työn murrokseen 

Yhteiskunnan ja työmarkkinoiden osaamisen muuttuvat tarpeet

 • Tutkimuksen ja yhteiskunnallisen toiminnan muuttuvat tarpeet; työmarkkinoiden muuttuvat osaamistarpeet. 
 • Globaalin uudistuvan työmarkkinan osaamisvaateet suhteessa korkeakoulujen koulutustarjontaan ja -sisältöihin
 • Korkeakoulutuksen tuottaman osaamisen ja työmarkkinakelpoisuuden haurastuminen globaalissa työmarkkinassa ja suomalaisen korkeakoulutuksen vetovoiman väheneminen (2.4.2019)

Korkeakoulutuksen kansainvälistyminen 

 • Opiskelijaliikkuvuus, työvoimaliikkuvuus, kulttuuritaustaltaan erilaisten oppijat, maahanmuutto, täydennyskoulutus maahanmuuttajille, kansainvälinen vetovoima, kansainvälinen kilpaulu korkeakoulukentällä

Digitalisaatio (uudet toimintamallit)

 • Digitaalinen tarnsformaatio (= digitalisaation mahdollistamat uudet palvelut), digitaalinen optimointi (= nykyisten palveluiden kehittäminen digitalisaation avulla)

OmaDatan hallinnan lisääntyvä tarve

 • OmaDatan hallinnan, hyödyntämisen ja luovuttamisen (luvitus) merkitys kasvaa integroitujen palveluiden käytössä.

Aika- ja paikkariippumattomuuden tarve

 • Opiskelun mahdollistaminen ajasta ja paikasta riippumatta, joka on seurausta mm. kaupungistumisesta. 

Yhteiskunnallinen eriarvoistuminen

 • Tulo- ja varallisuuserojen kasvu suhteessa mahdollisuuteen suorittaa korkeakouluopintoja
 • Monikulttuurisuuden lisääntyminen.

Kilpailu vähenevistä resursseista 

 • Vähenevät taloudelliset- ja henkilöresurssit
 • Kilpailu muiden koulutusesktorien kanssa resursseista
 • Hallinnonalojen välinen kilpailu resursseista
 • Kansainvälinen kilpailu

Opiskelija- ja opettajaliikkuvuuden lisääntyminen

 • Kansainvälinen liikkuvuus
 • Korkeakoulusektorin sisäinen liikkuvuus (ristiinopiskelu)
 • Koulutusasteiden välinen liikkuvuus

Ilmastonmuutos

 • Vaikutuksen opetuksen ja tutkimuksen sisältöihin
 • Ekologiset ratkaisut korkeakouluissa 
 • Opiskelijoiden ja henkilökunnan hyvinvointi OPI-viitearkkitehtuurin keskeiset kyvykkyydet 

Kyvykkyys eli kyky toimia tarkoituksenmukaisella tavalla tietyllä osa-alueella, ja hyödyntää osaamistaan sekä resurssejaan, jotta tavoitteet saavutetaan. Organisaatioiden kyvykkyyksien toteuttamiseen tarvitaan yleensä yhdistelmiä kolmesta osakokonaisuudesta, joita ovat toimintamallit ja prosessit, henkilöstö ja osaaminen sekä tiedot ja järjestelmät. Kyvykkyydet on johdettu strategisista tuloksista ja ne mahdollistavat OPI-viitearkkitehtuurissa kuvattujen strategisten tavoitteiden saavuttamisen. 

Keskeiset kyvykkyydet on jaettu JHS 179 mukaan

 • toiminnallisiin kyvykkyyksiin, joita tarvitaan esim. palveluiden tuottamiseen
 • toimintaa tukeviin kyvykkyyksiin ja
 • strategisiin kyvykkyyksiin, jotka tässä on lisäksi jaoteltu kynnyskyvykkyyksiin ja dynaamisiin kyvykkyyksiin. Kynnyskyvykkyydet ovat strategisesti välttämättömiä organisaation toiminnalle. Dynaamisten kyvykkyyksien avulla muutetaan muita kyvykkyyksiä strategian tavoitetilaan pääsemiseksi.Kuva: Kyvykkyyskartta


OPI-viitearkkitehtuurin keskeiset strategiset tulokset, kyvykkyydet ja niiden kuvaukset taulukkona

Taulukossa kuvataan, mihin strategisiin tuloksiin kyvykkyydet kohdistuvat. Kyvykkyydet on kuvattu kolmesta näkökulmasta. 


Strateginen tulosKyvykkyydetKyvykkyyden kuvaus: Osaaminen ja henkilöstöKyvykkyyden kuvaus: Toimintamallit ja prosessitKyvykkyyden kuvaus: Tieto ja tietojärjestelmät
1Ohjausta koko oppijan elinkaaren ajanOppijan ohjausPedagogiset valmiudet ja ohjattavan alueen tuntemus kaikkissa oppijan elinkaaren vaiheissa.Oppijan polun kaikissa vaiheissa erilaiset oppijat huomioivat prosessitYhteinen terminologia sekä  korkeakoulujen omat ja kansalliset ohjusta tukevat tietojärjestelmät
2Oikeisiin opintoihin sijoittumisen ja valmistumisen nopeutuminenOppijan ohjausPedagogiset valmiudet ja ohjattavan alueen tuntemus kaikkissa oppijan elinkaaren vaiheissa.Oppijan polun kaikissa vaiheissa erilaiset oppijat huomioivat prosessitYhteinen terminologia sekä  korkeakoulujen omat ja kansalliset ohjusta tukevat tietojärjestelmät
Tehokas opiskelijavalintaOppijalähtöinen valintaperusteiden laadintaLaadukkaat valintaprosessitData-analytiikka ja kartoitusjärjestelmät (CompLeap)
3Korkeakoulujen koulutustarjonta joustavasti eri käyttäjäryhmien saavutettavissaMonipuolinen ja realistinen koulutusmarkkinointiMarkkinointiosaaminen ja syvällinen koulutuksen tunteminen

4Yhteisesti tunnistettu oppijan polkuKorkeakoulujen välinen yhteistyöOPI-viitearkkitehtuurin ja muiden sidosarkkitehytuurien tuntemus ja kyky yhdistää ne oman organisaation toimintaympäristöönKorkeakoulujen toiminnassa hyödynnetty OPI-prosessikarttaayhtenäiset tietomalliit, rajapinnat ja soveltuvilta osilta yhteiset tietojärjestelmät
5Monipuoliset opintomahdollisuudet eri tyyppisille opiskelijoilleJoustava opintotarjontatoimintaympäristön ymmärtäminen ja kyky reakoida muutoksiinavoimuuden periaatteet ja avoin tarjontatietoyhdenmukaiset ja yhteentoimivat tarjontatiedot sekä saavutettavat tietojärjestelmät
6Mahdollistetaan opintojen suorittaminen oppijan koko elinkaaren ajanJatkuvan oppimisen toteuttaminen Oppijan polun sisäistäminen sektori- ja hallintorajat ylittävä yhteistyöOppijan polkua tukevat korkeakouluprosessityhteinen terminologia, yhteentoimivat järjestelmät
7Korkeakoulujen yhteiset toimintamalli ja tietojärjestelmäpalvelutKorkeakoulujen välinen yhteistyöOPI-viitearkkitehtuurin ja muiden sidosarkkitehytuurien tuntemus ja kyky yhdistää ne oman organisaation toimintaympäristöönKorkeakoulujen toiminnassa hyödynnetty OPI-prosessikarttaayhtenäiset tietomalliit, rajapinnat ja soveltuvilta osilta yhteiset tietojärjestelmät
8Avoimia oppimateriaaleja tuotetaan ja käytetäänAvoimet oppimateriaalitAvoimuuden periaatteiden omaksuminenAvoimen tietaan ja tutkimuksen toimintamallien soveltaminen yhteisissä prosesseissakansalliset oppimateriaalijärjestelmät, jotka ovat integroitavissa korkeakoulujen järjestelmiin. 
9Uudenlaiset pedagogiset palvelutLaadukas ja uudistuva pedagogiikka Pedagogisesti osaava henkilöstöTukiprosessit opettajille
10Uudenlaiset digitaaliset palvelutDigitaalinen (liiketoiminnan) muutosliiketoiminnan, muutosjohtamisen ja digitaalisaation ymmärtäminen ja uusien mahdollisuuksein oivaltaminenUusien toimintamallien ja tuotosten kehittämisprosessitToiminnanohjauksen (kokonaisarkkitehtuuri, projektisalkku ja laadunhallinta) järjestelmät
11Tehokas ennakointi- ja reagointikykyUlkoisten toimintaympäristön muutosten hallintaKyky ymmärtää uuisen oppijoiden lähtökohdat tarpeet sekä työmarkkinoiden tarpeiden ymmärtäminenanalytiitkkaprosessitTiedonkeruu ja -hallintajärjestelmät
12Ristiinopiskelun ja muun opiskelijaliikkuvuuden ratkaisut Korkeakoulujen välinen yhteistyöOPI-viitearkkitehtuurin ja muiden sidosarkkitehytuurien tuntemus ja kyky yhdistää ne oman organisaation toimintaympäristöönKorkeakoulujen toiminnassa hyödynnetty OPI-prosessikarttaayhtenäiset tietomalliit, rajapinnat ja soveltuvilta osilta yhteiset tietojärjestelmät
Joustava opintotarjontatoimintaympäristön ymmärtäminen ja kyky reakoida muutoksiinavoimuuden periaatteet ja avoin tarjontatietoyhdenmukaiset ja yhteentoimivat tarjontatiedot sekä saavutettavat tietojärjestelmät
13Yhteentoimivat digitaaliset oppimisympäristöt joustavan oppimisen tueksi Digitaalinen oppimisympäristöPedagoginen ja opetusteknologinen osaaminenopetusteknologiaprosessin jatkuva kehittäminenYhteiset tietojärjestelmät soveltuvilta osin ja yhteentoimivat tietojärjestelmät
14Hyvinvoiva henkilökunta ja opiskelija Henkilöjohtaminenlakien, sopimusten ja sovittujen toimintamallien ymmärtäminen ja noudattaminenHR-prosessit ja oppijan hyvinvoinnin prosessit, tietosuoja
15

Riittävät resurssitToiminnanohjaus
Toiminnanohjauksen kokonaisuuden hallintaToimivat toiminnanohjausta tukevat järjestelmät, yhteentoimiva tieto

Tiedolla johtaminenKyky hyödyntää kerättyä ja analysoitua dataa kaikilla johtamisen eri osaalueillaTiedolla johtamisen prosessitanalyysi-, raportointi-, ennuste- ja mittarijärjestelmät

Analytiikka
tarkoituksenmukaiset tiedonhallinnan prosessitkoneluettava tieto, tunnistetut tietovaraannot
16TKI- ja tutkimustoiminnan laajempi opinnollistaminen Opinnollistaminenymmärrys opintojen rakenteesta ja sisällöstä ja niiden yhteydestä TKI- ja tutkimustoimintaanHyväksilukemisprosessit , TKI ja tutkimusproseesit (ks. ATT-arkkitehtuuri)Opiskelun ja opetuksen tuen tietojärjestelmät
17Työelämäyhteistyö vahvistuminen Yritysyhteistyötyömarkkinatuntemus ja yritysyhteistö osaaminenyritysyhteistyömallit(DIVA-järjestelmien hyödyntäminen)
Ulkoisten toimintaympäristön muutosten hallintaKyky ymmärtää uuisen oppijoiden lähtökohdat tarpeet sekä työmarkkinoiden tarpeiden ymmärtäminenanalytiitkkaprosessitTiedonkeruu ja -hallintajärjestelmät
18Opiskelijalähtöinen korkeakouluPalvelumuotoiluPalvelumuotoilumenetelmien hallinta--
19Koulutusasteiden välisen yhteistyön lisääntyminenKoulutusasteiden välinen yhteistyökoulutustoimialan kokonaisuuden osaaminen ja hallintakoulutustoimialan yhtenäiset prosessit (KOHVIn päivitys)Opintopolku, Koski, Vipunen, Arvo, CompLeap-kartoituspalvelu...
20OPI-viitearkkitehtuuri hyödynnetään laajastiKokonaisarkkitehtuuri KA-osaaminen ja OPIn sijoittaminen oman korkeakoulun KA:hanKA-johtaminen ja -organisointiKA-menetelmä ja -tietojärjestelmä


 • No labels