Ryhmän tausta ja tehtävät


Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto. Synergiaryhmä kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta.

Korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävä KOOTuki-ryhmä (lisätietoa ryhmästä täällä) ohjaa Synergiaryhmän työskentelyä. KOOTuki-ryhmässä ovat edustettuina opintohallinnon ja tietohallinnon vastuuhenkilöiden verkostot sekä Opetushallitus. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä edistävät tarvittavien opiskelun ja opetuksen alueen määritysten syntyä tarjoamalla työskentelylle yhteistyön rakenteet, prosessit ja välineet. Tuotetulle yhteentoimivuuden tukimateriaalille tuotetaan myös pysyvä muutos- ja ylläpitomalli. Synergiaryhmä edistää näiden tavoitteiden toteuttamista myös tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä.
 
Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla itse, mitä palveluita ne yhdessä tai erikseen tuottavat. Korkeakoulut päättävät itse myös tietojärjestelmävalinnoistaan ja niissä käytettävistä teknologioista. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä koordinoivat opiskelun ja opetuksen alueen eri toimijoiden ja projektien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että toteutettavat palvelut, moduulit ja tietojärjestelmät kykenevät tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntämään tuotettuja yhteentoimivuuden määrityksiä ja muodostavat näin opiskelun ja opetuksen alueen yhteentoimivan palvelukokonaisuuden.


Tehtävät:

Synergiaryhmän tehtävänä on

  • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
  • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
  • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
  • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
  • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.Yhteystiedot

  • Synergiaryhmän vuoden 2024 puheenjohtajana toimii Tessaliina Iltanen (tessaliina.iltanen(at)turkuamk.fi) ja varapuheenjohtajana Lotta Lassila (lotta.lassila(at)uniarts.fi).
  • CSC:n puolelta ryhmän fasilitaattoreina toimivat Henna Toivola ja Elena Iiskola. Heidät tavoittaa palveluosoitteesta opi(at)csc.fi.
  • Synergiaryhmän sähköpostilista synergia(at)postit.csc.fi on avoin kaikille korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä Synergiaryhmän jäsenyyttä, vaan listaa voivat seurata myös muut osahankkeesta kiinnostuneet henkilöt. Listalle liitytään täällä.