Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän esittely

Tausta

Synergiaryhmä on opintohallinnon ja tietohallinnon asiantuntijoiden osaamisverkosto. Synergiaryhmä kehittää ja tukee korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen alueen tietojärjestelmien yhteentoimivuutta sekä tietojen ja käsitteiden yhteismitallisuutta edistäviä ratkaisuja. Tavoitteena on parantaa sekä tietojen siirrettävyyttä tietojärjestelmien välillä, että johtamisessa ja ohjauksessa käytettyjen tietojen vertailukelpoisuutta. Tämä edellyttää yhdessä työstettyä ja sovittua, aktiivisesti kehitettävää yhteentoimivuuden määritysten kokonaisuutta.

Korkeakoulujen ja Opetushallituksen tietohallinnon ja opintohallinnon yhteistyötä edistävä KOOTuki-ryhmä ohjaa Synergiaryhmän työskentelyä.KOOTuki-ryhmässä ovat edustettuina opintohallinnon ja tietohallinnon vastuuhenkilöiden verkostot sekä Opetushallitus. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä edistävät tarvittavien opiskelun ja opetuksen alueen määritysten syntyä tarjoamalla työskentelylle yhteistyön rakenteet, prosessit ja välineet. Tuotetulle yhteentoimivuuden tukimateriaalille tuotetaan myös pysyvä muutos- ja ylläpitomalli. Synergiaryhmä edistää näiden tavoitteiden toteuttamista myös tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä.
 
Korkeakoulut päättävät omien strategisten tavoitteidensa nojalla itse, mitä palveluita ne yhdessä tai erikseen tuottavat. Korkeakoulut päättävät itse myös tietojärjestelmävalinnoistaan ja niissä käytettävistä teknologioista. KOOTuki-ryhmä ja Synergiaryhmä koordinoivat opiskelun ja opetuksen alueen eri toimijoiden ja projektien välistä yhteistyötä. Tavoitteena on, että toteutettavat palvelut, moduulit ja tietojärjestelmät kykenevät tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti hyödyntämään tuotettuja yhteentoimivuuden määrityksiä ja muodostavat näin opiskelun ja opetuksen alueen yhteentoimivan palvelukokonaisuuden.

Tehtävät

Synergiaryhmän tehtävänä on

 • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
 • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
 • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
 • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
 • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
 • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

Kokoonpano

 • OPI-osahankkeen ohjausryhmä asetti ryhmän pysyväksi, koko RAKETTI-hankekauden ajan toimivaksi elimeksi, jota hyödynnetään osahankkeen tavoitteiden edistämisessä.
 • Kesällä 2014 KOOTuki-ryhmän perustamisen yhteydessä todettiin, että Synergiaryhmä on tarpeellinen rakenne ja sen toimintaa on syytä jatkaa myös Raketti-hankekauden jälkeen.
 • Synergiaryhmä valitsee keskuudestaan ryhmälle puheenjohtajan ja  varapuheenjohtajan.
 • Synergiaryhmä on korkeakoulujen ja sidosryhmien avoin keskustelufoorumi, jonka jäseneksi voi ilmoittautua ryhmän sihteerille opi(at)csc.fi. Ryhmän sihteeri ylläpitää myös listaa ryhmän jäsenistä.
 • Synergiaryhmän jäsenyys tarkoittaa yksi- tai kaksipäiväisiin työpajoihin ja kahden tunnin etäkokouksiin sekä sähköpostilistalla käytävään keskusteluun osallistumista mahdollisuuksien mukaan, mikä käytännössä tarkoittaa noin 1-15 htp:n vuosittaista työmäärää. Työpajat järjestetään lähityöpajoina mahdollisuuksien mukaan.
 • Synergiaryhmän sähköpostilista synergia@postit.csc.fi on avoin kaikille korkeakoulujen ja sidosryhmien edustajille. Sähköpostilistan tilaaminen ei edellytä Synergiaryhmän jäsenyyttä, vaan listaa voivat seurata myös muut osahankkeesta kiinnostuneet henkilöt.

2018_03_21_yleisdiat_Synegia_CSC.pptx

   

Kokousaikataulu


Kokoukset v. 2019

Kokoukset v. 2018

Kokoukset 2017

Synergiaryhmän alaiset työryhmät

Työryhmiä perustetaan Synergiaryhmälle annettujen toimeksiantojen pohjalta tarvittaessa.

Alasivut