Synergiaryhmän toiminnan muodot

Synergiaryhmä kokoontui vuonna 2022 kaikkiaan kuuteen etäkokoukseen ja kahteen etätyöpajaan. Etäkokoukset ja -työpajat järjestettiin Zoom-verkkokokoustyökalulla.

  • Etäkokous 15.2.
  • Etäkokous 29.3. 
  • Etäkokous 6.5.
  • Etätyöpaja 2.6.
  • Etäkokous 23.9.
  • Etätyöpaja 11.10.
  • Etäkokous 3.11.
  • Etäkokous 9.12.

Synergiaryhmän yhteisen toiminnan lisäksi verkostosta  vuoden 2020 lopulla muodostettu Opetusyhteistyön työryhmä jatkoi työskentelyään myös vuoden 2022 aikana.  Lisäksi perustettiin Digivision kommentointien iskuryhmä, joka konseptien kommentoinnin lisäksi osallistuisi myös muuten Digivision työn tukemiseen ja yhteistyön vahvistamiseen, RRF-maahanmuuton digi-infran teemoja käsittelevä iskuryhmä käynnisti työnsä myös helmikuussa 2022. Kesäkuun työpajan yhteydessä perustettiin vuonna 2019 aloitettua MITKO-työtä jatkamaan uusi työryhmä.

Synergiaryhmän etäkokouksiin osallistui edustajia keskimäärin 20 korkeakoulusta ja osallistujamäärät kokouksissa ja etätyöpajoissa ovat olleet varsin suuret (parhaimmillaan 44 osallistujaa).

Synergiaryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2022 Päivi Vähäsalo Seinäjoen ammattikorkeakoulusta ja varapuheenjohtajana Aila Markus Vaasan yliopistosta. CSC tukee Synergiaryhmän toimintaa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimia arkkitehtuuripalveluita. CSC:n fasilitointitiimissä ovat olleet keskeisesti mukana Minna Pylkkönen, Emilia Reitamo ja Henna Toivola.

Toiminta vuonna 2022

Vuoden 2022 toiminnassa keskeisinä aihealueina olivat korkeakoulujen Digivisio-hankkeen seuraaminen, MITKO-työ, kansainväliseen opiskeluun liittyvät opintohallinnolliset kysymykset ja yhteistyön muotojen tunnistaminen sekä yhteisten palveluiden ja liittymien seuranta. Läpäisevänä teemana Synergiaryhmän toiminnassa on edelleen ollut yhteentoimivuuden edistäminen korkeakouluissa. Koko vuoden kokoukset ja työpajat pidettiin etänä.


Digivisio-hankkeen seuraaminen ja yhteistyön muotojen tunnistaminen

Digivisio-hankkeen jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen kehittämistyön etenemisen seuranta

Digivision arkkitehtuurien ja teknisten ratkaisujen seuranta
Digivision julkaisujen kommentointi ja yhteistyön organisoituminen

Digivision arkkitehtuurityön suhde OPI-viitearkkitehtuuriin ja siihen liittyvät tulevaisuuden tarpeet


Digivision kommentointien iskuryhmä

Synergiaryhmän alaisuuteen perustettiin alkuvuodesta Digivision kommentointien iskuryhmä, joka kokoontui vuoden aikana kommentoimaan neljää kommentoitavana ollutta julkaisua: Hakemisen ja ilmoittautumisen yhteiset palvelut, Tekoälypohjaiset ohjauspalvelut (suosittelumoottori) sekä Jatkuvan ja joustavana oppimisen tarjottimen osajulkaisut 1.0 ja 2.0. Lisäksi osa iskuryhmäläisistä osallistui myös Digipedagogiikan laatukriteerien kommentointiin.

Lisätietoja iskuryhmän toiminnasta ja kommentoinneista: https://wiki.eduuni.fi/x/PMpPDw


Opetusyhteistyön työryhmä

Työryhmän tehtävänä on tunnistaa ja määritellä opetusyhteistyön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tehdä aloitteita teknisestä kehittämisestä vastaaville tahoille. Lisäksi valmistella muiden ryhmien ja toimijoiden pyynnöstä selvityksiä ja tehdä opetusyhteistyöhön liittyvää käsitemäärittelyä tarpeen mukaan sekä edistää opetusyhteistyöhön liittyvien prosessien yhtenäistämistä ja tiedon yhteentoimivuutta. Työryhmä toimii yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen OHA-verkostojen kanssa. Ryhmä kokoontui vuoden 2022 aikana 7 kertaa ja käsitteli mm. seuraavia aiheita: Ristiinopiskelupalvelun (RIPA) käyttöönotot korkeakouluissa, yhteisopettajuus ja opettajaliikkuvuus ja sopimusluonnos korkeakoulujen yhteistarjonta tutkinto-opiskelijoille. Opetusyhteistyön työryhmä teki syyskuussa koosteen RIPA:n käyttöönottojen aikataulusta korkeakouluissa. Kooste löytyy: https://wiki.eduuni.fi/x/jDeqEg. Minna Pylkkönen jäi pois ryhmän sihteerin tehtävistä kevään jälkeen ja Henna Toivola jatkoi sihteerinä syksystä eteenpäin. Opetusyhteistyön työryhmän työskentelystä on pidetty säännöllisesti tilannekatsauksia Synergiaryhmän kokouksissa.

Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/C7SKCg 


RRF-maahanmuuton digi-infran teemoja käsittelevä iskuryhmä

Iskuryhmän teemoja ovat mm. oppijanumeron käytön laajentaminen ja prosessi, koneluettavan datan tuottaminen ja hyödyntäminen prosessin eri vaiheissa ja tiedonvaihdon kehittäminen. RRF-työn vetovastuu on siirtynyt OPH:lle. Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/AWvhDw


MITKO-työryhmä

Synergiaryhmä jatkoi vuonna 2022 vuonna 2019 aloitettua MITKO-työtä perustamalla uuden työryhmän, joka jatkoi työskentelyä aiemman MITKO-työn sekä Synergiaryhmän kesäkuun työpajan tuotosten pohjalta.  Työskentelyn tavoitteena on luoda tavoitetilaa ja tiekarttaa sille, että korkeakoulujen täydennyskoulutuksen opintotiedot saataisiin nykyistä kattavammin VIRTA-opintotietopalveluun ja sitä kautta oppijan itsensä saataville. Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/Os4xEQ

Muita aiheita

Työpajoissa teemana oli MITKO-työn jatkaminen sekä eurooppalaisten verkostojen/allianssien kv-opiskelijoiden tunnistamiseen ja opiskeluun liittyvät haasteet.

Vuoden aikana Synergiaryhmässä käsiteltiin lisäksi mm. sukupuolikoodiston päivittämistyötä, yliopistojen opiskelijavalintojen kehittämistä ja sähköisen arkistoinnin ratkaisua. Jokaisessa kokouksessa on ollut ajankohtaiskatsauksia eri palveluihin ja hankkeisiin, kuten VIRTA, OILI, EXAM, Emrex, identiteetinhallinta, kansainvälisten opiskelijoiden maahantulon sujuvoittamisen pilottihanke ja opiskelijan tunnistaminen. Lisäksi seurattiin säännöllisesti työn etenemistä Ristiinopiskelupalvelun käyttöönottojen osalta.


  • No labels