Synergiaryhmän toiminnan muodot

Synergiaryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2023 Aila Markus Vaasan yliopistosta ja varapuheenjohtajana Päivi Vähäsalo Seinäjoen ammattikorkeakoulusta. CSC tukee Synergiaryhmän toimintaa osana Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkimia arkkitehtuuripalveluita. CSC:n fasilitointitiimissä ovat olleet keskeisesti mukana Henna Toivola, Iina Mäkelä, Kirsi Niskala ja Emilia Reitamo.

Synergiaryhmä kokoontui vuonna 2023 seitsemään etäkokoukseen ja kahteen lähitoteutuksena pidettyyn työpajaan. Keväällä kokoonnuttiin Tampereella ja syksyllä Helsingissä. Etäkokoukset järjestettiin Zoom-verkkokokoustyökalulla.

 • Etäkokous 10.2.
 • Etäkokous 24.3. 
 • Etäkokous 27.4.
 • Työpaja 9.5.
 • Etäkokous 2.6.
 • Etäkokous 14.9.
 • Etäkokous 10.10.
 • Työpaja 15.11.
 • Etäkokous 13.12.

Synergiaryhmän etäkokouksiin osallistui edustajia keskimäärin 20 korkeakoulusta ja osallistujamäärät kokouksissa sekä työpajoissa sijoittuivat 30-40 osallistujan välille. 

Synergiaryhmän sisäiset vuonna 2023 toiminnassa olleet työryhmät:

 • Opetusyhteistyön työryhmä (toiminta-aika 11/2020-)
 • MITKO-työryhmä (toiminta-aika 09/2022-03/2023)
 • OPI-viitearkkitehtuuriesiselvitys -iskuryhmä (toiminta-aika 4/2023-)

Toiminta vuonna 2023

Vuoden 2023 toiminnassa keskeisinä aihealueina olivat korkeakoulujen Digivisio-hankkeen seuraaminen, opiskelijan identiteetinhallinta ja siihen liittyvät opintohallinnolliset kysymykset, OPI-viitarkkitehtuuriesiselvitystyön edistyminen sekä yhteisten palveluiden ja liittymien seuranta. Läpäisevänä teemana Synergiaryhmän toiminnassa on edelleen ollut yhteentoimivuuden edistäminen korkeakouluissa. 

Digivisio-hankkeen seuraaminen ja yhteistyön muotojen tunnistaminen

Digivisiolla oli vuonna 2023 Synergiaryhmän kokouksissa niin sanottu vakiovuoro, jossa kuultiin ajankohtaisista asioista. Näitä olivat mm. VIRTA-esiselvitys ja korkeakoulun oppijan tietovirtojen kehittämisen jatkoselvitys sekä jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen (Opin.fi) kehittämistyön eteneminen. Digivision arkkitehtuurityön suhde OPI-viitearkkitehtuuriin nousi vuonna 2023 laajempaan tarkasteluun ja Synergiaryhmä yhdessä KOOTuen kanssa päättivät KOOTuen 10.3. pidetyssä kokouksessa tehdä esityksen Digivisiolle OPI-viitearkkitehtuurityön päivittämisen tarpeesta. 

OPI-viitearkkitehtuuriesiselvitys -iskuryhmä

Syksyllä 2023 käynnistettiin esiselvitystyö, jota lähdettiin tekemään Digivision vetämänä yhteistyössä Synergiaryhmästä kootun iskuryhmän kanssa. Iskuryhmän kokoonpano löytyy https://wiki.eduuni.fi/x/3ViZFw. Työryhmälla on rajattu työskentelyalue Digivision wikisivuilla. Iskuryhmä on työskennellyt aktiivisesti syksyn aikana ja pitänyt yhdeksän etäpalaveria. Tämän lisäksi ryhmän jäsenet ovat työstäneet yhteisesti jaettua materiaalia omaan aikatauluun sopivalla tavalla. Esiselvitystyön aluksi ryhmä laati kyselyn korkeakouluille sekä tietyille sidosryhmille liittyen aiempiin OPI-viitearkkitehtuureihin sekä tarpeisiin päivitystyölle. Syksyn aikana ryhmä on keskittynyt koostamaan kyselystä yhteenvetoa ja esitystä jatkotoimenpiteistä. Tämä esitys tullaan käsittelemään KOOTuen kokouksessa ja Digivision ohjausryhmässä alkuvuodesta 2024.

Opetusyhteistyön työryhmä

Työryhmän tehtävänä on tunnistaa ja määritellä opetusyhteistyön kehittämiseen liittyviä tarpeita ja tehdä aloitteita teknisestä kehittämisestä vastaaville tahoille. Lisäksi valmistella muiden ryhmien ja toimijoiden pyynnöstä selvityksiä ja tehdä opetusyhteistyöhön liittyvää käsitemäärittelyä tarpeen mukaan sekä edistää opetusyhteistyöhön liittyvien prosessien yhtenäistämistä ja tiedon yhteentoimivuutta. Työryhmä toimii yhteistyössä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen OHA-verkostojen kanssa.

Ryhmä kokoontui kevään aikana neljä kertaa ja syksyllä kaksi kertaa. Ristiinopiskelu kokonaisuudessaan oli yksi pääteema työryhmän työskentelyssä. Työryhmä toteutti yhdessä CSC:n RIPA-tiimin kanssa vuoden 2023 RIPA-kyselyn, jossa kartoittiin nykytila, kerättiin kokemuksia ja toiveita sekä tarpeita jatkoa ajatellen. Kyselyn yhteenveto. Yleisen tietoisuuden ja yhteisen keskustelun tueksi, opetusyhteistyön työryhmä lähetti korkeakouluille lokakuussa tiedotteen ristiinopiskeluun liittyen. Tiedote oli osoitettu kaikille ristiinopiskelun kanssa työskenteleville asiantuntijoille korkeakoulujen eri portaissa. Linkki tiedotteeseen: https://wiki.eduuni.fi/x/-gEiG. Opetusyhteistyön työryhmä toteutti myös pienimuotoisen kyselyn liittyen korkeakouluissa tapahtuvaan yhteisopettajuuteen ja opettajaliikkuvuuteen. Kyselyn yhteenveto

Syksyllä käytiin laaja keskustelu (OHA-forumit, KOOTuki ja Synergiaryhmä) työryhmän roolista kansallisessa mittakaavassa ja todettiin, että ryhmän toiminta sellaisenaan loppuu. Jatkossa opetusyhteistyön työryhmä toimii niin sanottuna asiantuntija-iskuryhmänä, joka aktivoituu tarvittaessa. Tehtävänantoja voivat antaa KOOTuki, Synergiaryhmä ja esim. OHA-forumit. 

Ryhmän sihteerinä toimi Henna Toivola yhdessä Kirsi Niskalan kanssa. Opetusyhteistyön työryhmän työskentelystä on pidetty säännöllisesti tilannekatsauksia Synergiaryhmän kokouksissa.

Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/C7SKCg 

MITKO-työryhmä

Työryhmän tehtävä oli jatkaa vuonna 2019 aloitettua MITKO-työtä hyödyntäen kesäkuussa 2022 Synergiaryhmän työpajan tulosten pohjalta. Työskentelyn tavoitteena oli luoda tavoitetila ja tiekartta sille, että korkeakoulujen täydennyskoulutuksen opintotiedot saataisiin nykyistä kattavammin VIRTA-opintotietopalveluun ja sitä kautta oppijan itsensä saataville. Työryhmä työskenteli aktiivisesti vielä kevään 2023 ajan, jonka jälkeen tuloksia on käsitelty eri asiantuntijaryhmissä. Lisätietoa ryhmän toiminnasta: https://wiki.eduuni.fi/x/Os4xEQ

Muita aiheita

Pitkän tauon jälkeen molemmat työpajat pystyttiin toteuttamaan lähitapaamisina. Toukokuun työpajan yleisteemana oli ristiinopiskelu (https://wiki.eduuni.fi/x/6KZXFQ). Aihetta käsiteltiin mm. RIPA-palveluväylän, opetusyhteistyöverkostojen sekä Pepin ja Sisun näkökulmista. Marraskuun työpajassa aiheina olivat OPI-viitearkkitehtuuriesiselvitys ja oppijanumeron käyttö korkeakouluissa (https://wiki.eduuni.fi/x/hB3wFg). Molemmat työpajat ja niistä saadut palautteet osoittivat sen, että kasvokkain kohtaamiset ovat aina etätapaamisia antoisampia ja keskustelut tukevat yhteistä ymmärrystä ja synnyttävät uusia avauksia

Vuoden aikana Synergiaryhmässä käsiteltiin lisäksi mm. JOD-hanketta, pieniä osaamiskokonaisuuksia, opiskelijavalintoja, opiskelijahyvinvointia sekä digitaalista identiteetinhallintaa, tunnistautumista ja opintojen siirtymistä. Jokaisessa kokouksessa on ollut myös ajankohtaiskatsauksia eri palveluihin ja hankkeisiin, kuten OILI, MITKO, EXAM, Emrex ja Digivision oppimisalustayhteistyöselvitys. Lisäksi seurattiin säännöllisesti työn etenemistä Ristiinopiskelupalvelun käyttöönottojen osalta.

Vuoden viimeisessä kokouksessa esiteltiin KOOTuen toimeksianto Synergiaryhmälle liittyen OPH:n oppijanumeropalveluun. Tätä työtä tekemään Synergiaryhmästä päätettiin koota työryhmä, joka aloittaa työnsä tammikuussa 2024. Työryhmän fasilitoinnista vastaa Kimmo Rautio CSC:ltä.

 • No labels