Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän toimintakertomus 2013  

Toimeksianto 1.10.2012

Synergiaryhmä jatkoi toimintaansa RAKETTI-OPI-osahankkeen ohjausryhmän 1. lokakuuta 2012 päivittämän toimeksiannon mukaisesti vuonna 2013. Toimeksiannon mukaan korkeakoulujen asiantuntijoille suunnattu, avoin Synergiaryhmä edistää osahankkeen tavoitteiden toteuttamista tukemalla konkreettisia kehitysprojekteja ja niiden välistä yhteistyötä. Ryhmän tehtävänä on

  • Tukea opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialaan kuuluvia kehityshankkeita osallistumalla niissä tehtävään toiminnalliseen ja käsitteelliseen määrittelytyöhön.
  • Osallistua korkeakoulujen tietomalliin kohdistuvien muutostarpeiden kartoittamiseen ja käsittelyyn opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden toimialan osalta sekä tukea kehityshankkeita tietomallin soveltamisessa.
  • Toteuttaa ja organisoida ohjausryhmän antamat yksilöidyt toimeksiannot.
  • Tiedottaa korkeakouluille osahankkeen etenemisestä.
  • Tiedottaa ryhmän työskentelyn etenemisestä opinto- ja tietohallinnon verkostoille.
  • Laatia vuosittain suunnitelma toiminnastaan ja raportoida ohjausryhmälle työskentelyn edistymisestä.

Työpajatyöskentely

Ryhmä kokoontui vuoden 2013 aikana viisi kertaa kaksipäiväisiin työpajoihin. Toistuvina teemoina työpajoissa vuonna 2013 oli korkeakoulujen tietomallin uudistustyö haun ja valinnan osalta sekä korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurityö.

Vuoden ensimmäisessä työpajassa 23.-24.1.2013 Laurea-ammattikorkeakoulussa Synergiaryhmä käsiteli yhteistä OPH:n toteuttamaa Koodistopalvelua ja sen käyttömahdollisuuksia, sekä pohti koodistojen selitteiden kehittämistä tiedon yhteismitallisuuden kasvattamiseksi. Ryhmä perusti 12 opiskelijarekisterituotetta kattavan Ekosysteemiryhmän ja antoi ryhmän ensimmäiseksi tehtäväksi korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistojen selitteiden työstämisen. Synergiaryhmä aloitti myös korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuuden uudistamisen opiskelijavalintauudistuksen tarpeita ja eurooppalaista viitekehystä vastaavaksi. Ryhmä perusti alleen tietomalli-iskuryhmän valmistelemaan tietomalliuudistuksia. Lisäksi Synergiaryhmä pohti Korkeakoulukorttien hankelistojen hyödyntämistapoja ja edelleenkehittämismahdollisuuksia hankesalkkutyyppisesti.

Vuoden toisessa työpajassa 5.-6.3.2013 Aalto-yliopistossa Synergiaryhmälle järjestettiin koulutus tietomallintamisesta substanssiasiantuntijoiden työkaluna. Koulutuksen jälkeen ryhmä jatkoi työtään korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuuden uudistamiseksi käsittelemällä koulutustarjontatietojen sisällyttämistä korkeakoulujen tietomalliin sekä kartoitti tutkintoon johtamattoman koulutuksen erityispiirteitä koulutustarjonnan esittämiseen liittyvässä tietomallityössä.

Vuoden kolmannessa työpajassa 15.-16.5.2013 Oulun seudun ammattokorkeakoulussa Synergiaryhmä jatkoi työtään korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuuden uudistamisen parissa. Ryhmä sopi myös ehdotuksesta uusiksi opetusaika-, opetustapa- ja opiskelumuotokoodistoiksi. Synergiaryhmä aloitti korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin alaan kuuluvien prosessien ja palveluiden päivitystyön. Synergiaryhmä kokosi ehdotuksen korkeakoulujen systeemikyselyn laadun parantamiseksi opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon alueella AAPA:n ja FUCIO:n LisenssiSIG:lle. Ryhmä tutustui korkeakoulujen opintotietojen tietosuojan käytännesääntöluonnokseen ja kommentoi luonnosta sen valmistelijoille.

Vuoden neljännessä työpajassa 16.-17.10.2013 Helsingin yliopistossa Synergiaryhmä jatkoi työtään korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuuden uudistamisen parissa. Ryhmä kartoitti opintoja suorittamattomien opiskelijoiden opiskeluoikeuksien kirjaus- ja tilastointimenettelyitä korkeakouluissa ja teki selvityksen perusteella OKM:lle ehdotuksen FTE-luvun ja 55-op-indikaattorin laskentaan. Ryhmä jatkoi myös työtään opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurin alaan kuuluvien prosessien ja palveluiden päivitystyön parissa.

Vuoden viidennessä työpajassa 3.-4.12.2013 Vaasan yliopistossa Synergiaryhmä aloitti yhteisen opiskelijaksi- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelun määrittelyn minimitoiminnallisuukisen kuvaamisella. Ryhmä käsitteli ensimmäistä luonnosta opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon viitearkkitehtuurista ja päivitti arkkitehtuuriperiaatteet, täydensi listaa sidosarkkitehtuureista ja -määrityksistä ja kartoitti katettavat organisaatiot, sidosryhmät, henkilötoimijat ja näiden roolit.

Etäkokoukset

Synergiaryhmä järjesti vuoden 2013 aikana seitsemän ACP-etäkokousta. Kokouksien esityslistojen vakioasiakohdat olivat korkeakoulujen liitännät Opintopolku-palvelukokonaisuuteen, yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), alaryhmien ajankohtaiskatsaukset ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Synergiaryhmä valmisteli myös yhteisen lausunnon RAKETTI-KOKOA-koordinaatioryhmälle ja CSC:lle korkeakoulujen tietomallin hallintamallidokumentista.

Alaryhmät

Synergiaryhmän alaisuudessa toimi vuoden 2013 aikana kuusi erillistä työryhmää.

Ekosysteemiryhmä

Vuoden alussa perustetttu korkeakoulujen kaikki 12 opiskelijarekisterituotetta kattava alaryhmä käsitteli vuonna 2013 kaksi Synergiaryhmän antamaa toimeksiantoa. Ryhmä työsti korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon koodistojen selitetekstejä niin, että kirjauskäytännöt ovat korkeakouluissa mahdollisimman yhtenäiset ja järjestelmien tiedot yhdenmukaiset. Toisena toimeksiantona ryhmä työsti ehdotuksen yhteisistä kirjauskäytännöistä terveydenhuollon ammattihenkilöiden pätevyystietojen toimittamiseksi korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon ja sitä kautta Valviralle.

Glossary Group

Vuoden 2012 lopussa perustettu Glossary Group sai valmiiksi korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon termien ruotsintamisen ja vei termimuutokset ja -lisäykset myös korkeakoulujen tietomalliin sekä OKSA-sanastoryhmän käsiteltäväksi. Ryhmän toinen toimeksianto vuonna 2013 oli Synergiaryhmän luomien opetusaika-, opetustapa- ja opiskelumuotokoodistojen kieliversiointi ruotsiksi ja englanniksi. Ryhmän kokoonpano kattoi vuonna 2013 kaikki ne korkeakoulut, joissa ruotsi on opetuskielenä.

KSHJ-käyttötapausten katselmointiryhmä

KSHJ-projektissa laadittuja käyttötapauksia katselmoimaan perustettu työryhmä sai työnsä valmiiksi vuoden 2013 maaliskuusa viimeisessä katsaelmointitilaisuudessa, jonka aiheina olivat hakulomake, hakemusten käsittely sekä valinnat ja sijoittelu. Katselmointitulokset on toimitettu Opetushallitukselle, jossa ne on huomioitu. OPI-osahanke jatkaa korkeakoulujen tukemista opiskelijavalintajärjestelmäuudistuksessa koordinoimalla KSHJ-ohjausryhmän asettaman KSHJ-hyväksymistestausryhmän työtä ja RAKETTI-OPI-ohjausryhmän perustaman Opintopolkuryhmän toimintaa.

Integraatioryhmä

Integraatioryhmän toiminta uudistettiin vuoden 2013 alussa niin, että OPI-koordinaatio toimii ryhmän sihteerinä ja Synergiaryhmä valitsee vuosittain ryhmälle korkeakouluista puheenjohtajan. Ryhmä asetti tavoitteekseen edistää korkeakoulujen välistä yhteistyötä ja järjestelmäprojekteja teknisestä näkökulmasta. Vuoden 2013 puheenjohtajana ryhmässä toimi Juho Friman Tampereen yliopistolta. Integraatioryhmä ehti järjestää kuluneena vuonna kolme varsinaista etäkokousta, joista ensimmäinen toimi kick-offina uudistetun integraatioryhmän toiminnalle. Integraatioryhmä tutustui myös UNINETT Web App Parkiin ja aloitti OPI-ohjausryhmän sille antamien toimeksiantojen organisoimisen. Lisäksi Integraatioryhmä pohti, kuinka korkeakoulujen tietomallia voisi kehittää niin, että sitä pystyttäisiin paremmin hyödyntämään myös sovelluskehityksessä.

Tietomalli-iskuryhmä

Synergiaryhmä perusti vuoden alussa korkeakoulujen tietomallin haku- ja valintaosuuden uudistamisen toteuttamiseksi tietomalli-iskuryhmän valmistelemaan tietomalliuudistuksia. Sovittiin, että ryhmän toimintaan osallistuu vakijäsenten lisäksi myös käsiteltävän uudistuksen aihealueen asiantuntijataho, tyypillisesti sama toimija, joka on tuonut uudistustarpeen Synergiaryhmälle käsiteltäväksi. Läpi vuoden jatkuneen haku- ja valintaosuuden uudistamisen tavoitteeksi asetettiin opiskelijavalintauudistuksen tarpeisiin vastaaminen ja eurooppalaisen viitekehyksen huomioiminen. Työn edetessä tunnistettiin erilaisia näkökulmia (yhteiset määritykset tiedonsiirtoja varten, tietovarastointi) kyseisen aihealueen tietomallityöhön, ja laajemminkin erilaisten tarpeiden yhteensovittaminen rakentavalla tavalla nousi keskeiseksi osaksi loppuvuoden työtä. Laajasta kokonaisuudesta korkeakoulujen yhteistyönä koottu määrittelytaulukko ja syntyneet kaavioluonnokset toimivat jatkotyön pohjana.        

Tutkintoon johtamaton koulutus -työryhmä

Ryhmä kartoitti kevään ja kesän 2013 aikana tutkintoon johtamattoman koulutuksen erityispiirteitä huomioitavaksi Opintopolku-uudistuksessa ja korkeakoulujen tietomallin uudistustyössä. Materiaalit on toimitettu Opetushallitukselle ja lokakuussa järjestetyssä tilaisuudessa tutkintoon johtamattoman koulutuksen toimijoille sovittiin, että OPI:ssa perustettu Opintopolkuryhmä kattaa myös tutkintoon johtamattoman koulutukseen liittyvät kysymykset.

Kokoonpano

Synergiaryhmä pitää onnistuneen toiminnan ja tiedonvaihdon edellytyksenä mahdollisimman monen korkeakoulun ja asiantuntemusalan kattavuutta niin ammattikorkeakoulu- kuin yliopistosektorillakin. Tarkoituksena on tavoittaa jokaisesta korkeakoulusta ensisijaisesti Synergiaryhmään nimettävä jäsen tai toissijaisesti Synergiaryhmän sähköpostilistalle "kuulolle" tuleva edustaja. Vuoden 2013 lopussa Synergiaryhmässä oli 96 jäsentä ja sähköpostilistalla lisäksi kuulolla 55 henkilöä.

Ryhmä valitsee keskuudestaan vuosittain puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Synergiaryhmä puheenjohtajana vuonna 2013 toimi Inka Paukku Aalto-yliopistosta ja varapuheenjohtajana Jukka Kohtanen Vaasan yliopistosta. Ryhmän sihteerinä toimi OPI-koordinaattori Paula Merikko CSC:ltä.

  • No labels