Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Synergiaryhmän toimintakertomus 2016 (luonnos) 

Työpajatyöskentely

Ryhmä kokoontui vuoden 2016 aikana neljä kertaa kaksipäiväisiin työpajoihin. Toistuvana teemana työpajoissa oli toiminta-arkkitehtuurin eteenpäin vieminen opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluita työstämällä, missä hyödynnettiin vuoden 2015 prosessisuunnittelua.

Vuoden ensimmäisessä työpajassa 15.-16.2.2016 Lapin yliopistolla Rovaniemellä jatkettiin opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluiden työstämiseksi. Tulokseksi saatiin lista prosessien toteuttamiseen tarvittavista palveluista ja parisenkymmentä alustavaa ehdotusta palveluksi. Lisäksi tarkasteltiin marraskuun 2015 työpajassa asetetun siirto-opiskelijoiden tiedonsiirtoa käsitelleen iskuryhmän (SO-Tieto) tuotoksia ja siirtohakujen suosituksia ja tilannetta yleisesti.

Vuoden toisessa työpajassa Laurea-ammattikorkeakoululla Tikkurilassa 3.-4.5.2016 kuultiin 1. päivänä ajankohtaiskatsaukset yhteentoimivista tietomäärityksistä ja IOW-työkalusta sekä SOTELI-alan sähköisestä esivalintakokeesta keväällä 2016. Lisäksi arvioitiin SO-TIETO-iskuryhmän laatimat siirto-opiskelijoiden käytännesäännöt. Työpajan 2. päivänä jatkettiin toiminta-arkkitehtuurityötä suunnittelemalla palveluita koulutus- ja opetusyhteistyön näkökulmasta.

Vuoden kolmas työpaja 20.-21.9.2016 järjestettiin Jyväskylän yliopistolla. Työpaja käytettiin lähes kokonaisuudessaan toiminta-arkkitehtuurityöhön ja opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluiden työstämiseen. Koulutussuunnittelun, opetussuunnittelun, opetuksen toteutuksen, opiskelijaksi hakeutumisen ja opintojen suunnittelun prosesseihin liittyviä palveluja saatiin alustavasti kuvattua runsaasti. Palveluiden edelleentyöstäminen ja tarkistaminen jätettiin toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmän työksi. Lisäksi työpajassa tarkasteltiin korkeakoulujen tietohallinnon AAPA- ja FUCIO-verkostojen laatiman systeemikyselyn luokkien ja Synergiaryhmän toiminta-arkkitehtuurityön prosessirakenteen vastaavuuksia.

Vuoden viimeinen työpaja järjestettiin 14.-15.11.2016 Turun ammattikorkeakoululla. Koko työpajan teemana oli OKSA-sanaston opiskelijan hakeutumiseen ja opiskelijavalintaan liittyvän käsitteistön tarkastelu ja muokkausehdotusten laatiminen. Lisäksi ryhmälle esiteltiin OKSA-sanastotyön ohjausta ja prosessia sekä kieliversiointia hoitavien Glossary Groupien työtä. Työpajan tuloksena kirjattiin runsaahkosti huomioita tarkastellusta käsitteistön osasta, mutta varsinaisia muutosehdotuksia syntyi vähän.

 

Etäkokoukset

Synergiaryhmä järjesti vuoden 2016 aikana kuusi ACP-etäkokousta. Kokouksien esityslistojen vakioasiakohdat olivat korkeakoulujen liitännät Opintopolku-palvelukokonaisuuteen, Virta-opintotietovarantoon, Oili-palveluun, yhteentoimivuuden määritykset (mm. viitearkkitehtuuri-, tietomalli-, sanasto- ja koodistotyö), alaryhmien ajankohtaiskatsauksiin ja niille annetut toimeksiannot sekä alueen kehitysprojektien tilannekatsaukset.

Alaryhmät

Toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmä

Toiminta-arkkitehtuurin iskuryhmä kokoontui maaliskuussa 2016 sekä loka-marraskuussa 2016 etäkokouksiin laatimaan opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon palveluiden kuvauksia työpajojen välillä. Tulokseksi saatiin runsaasti työpajojen työtä täydentävää ja edistävää materiaalia.

SO-Tieto-iskuryhmä

SO-Tieto-iskuryhmä laati kokoontumistensa aikana joulukuusta 2015 kevääseen 2016 siirto-opiskelijoiden tietojen siirtämistä koskevan ohjeen korkeakouluille ja pohti vastauksia VIRTA-määrittelyihin liittyvään problematiikkaan.

Glossary Group

Glossary Group siirtyi syyskuussa 2016 Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmän alaisuuteen. Vuoden 2016 aikana Glossary Groupin kaksi kieliryhmää kokoontuivat ahkerasti. Ruotsin kielen osalta versioinnissa päästiin korkeakouluille merkittyjen käsitteiden osalta loppuun. Englannin ryhmän osalta työ jäi hieman kesken, ja jatkuu vuoden 2017 aikana.

  • No labels