Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Synergiaryhmän toiminnan muodot

Synergiaryhmä kokoontui vuonna 2018 kaikkiaan viiteen etäkokoukseen ja neljään työpajaan. Etäkokoukset järjestettiin adobe connect -kokoutilassa ja työpajamuotoinen toiminta eri korkeakoulujen tiloissa seuravaasti:

 • Tammikuun työpaja 21.–22.1.2018 Turun yliopistossa
  • 30 osallistujaa
 • Toukokuun työpaja / Kehittämishankkeista virtaa ja synergiaa -kevätseminaari Hankenilla
  • 186 osallistujaa
 • Syyskuun työpaja 10.–11.9.2018  Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksella
  • 20 osallistujaa
 • Marraskuun työpaja 21.–22.11.2018 Aalto-yliopistossa
  • 52 osallistujaa

Synergiaryhmän yhteisen toiminnan lisäksi verkostosta muodostettiin iskuryhmät (2 kpl) työstämään lukuvuosimaksuvelvollisiin koulutuksiin liittyviä tietoja ja OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyötä.

Synergiaryhmän etäkokouksiin osallistui edustajia keskimäärin 15 korkeakoulusta. Työpajoissa osallistumisen laajuus vaihteli työpajan sisällön ja järjestämispaikan mukaan.

Synergiaryhmän puheenjohtajana toimi vuonna 2018 Tapio Ekholm Metropoliasta ja varapuheenjohtajana Totti Tuhkanen Turun yliopistosta. CSC tukee Synergiaryhmän toimintaa osana OKM:n hankkimia arkkitehtuuripalveluita. CSC:n fasilitointitiimissä ovat olleet keskeisesti mukana Eeva Polvi, Lara Anastasiou, Ari Rouvari, Helena Majamäki ja Mari Pihamaa.

Keskeiset painopistealueet vuonna 2018

Synergiaryhmän voimaannuttaminen

Synergiaryhmän ja KOOTuki-ryhmän puheenjohtajisto asetti vuoden 2018 keskeiseksi tavoitteeksi ryhmän toiminnan laajentaisen ja voimaannuttamisen siten, että toimintaan saadaan mukaan ja kehittämistyön asiantuntijoiksi uusia OHA- ja IT-asiantuntijoita sekä uusien teknologioiden kehittäjiä. Tätä tavoitetta edistettiin maaliskuussa 2018 korkeakoulujen rehtoreille lähetetyllä Synergiaryhmän toimintaa ja toiminnan tavoitteita avaavalla kirjeellä.

Synergiaryhmän ja KOOTUki-ryhmän yhteistoimintaa on suunniteltu aiempaa systemaattisemmin ja ryhmen puheenjohtajistojen välillä on ollut aktiivista vuoropuhelua.,

Toimintaa pyrittiin voimaannuttamaan ja profiloimaan myös käsittelyyn otettavien aihe-alueiden ja teemojen systemaattisella ja jäsentyneellä suunnittelulla. Strategisen tason keskustelua kehittämistyön kärjstä pyrittiin mahdollistamaan  OKM:n tiedepolitiikan osaston aktiivisella tiedottamisella ja kutsumisella mukaan työpajoihin. Työpajojen isäntäkorkeakoulujen esitykset  omista vahvuusalueistaan tarjosivat osallistujille hyvää perehtymistä eri tyyppisiin aihealueisiin ja toimiviin uusiin ratkaisuihin.

Toiminnan voimaannuttamiseen tähtäävien toimenpiteiden voi katsoa tuottaneen tulosta, sillä ryhmään on vuoden 2018 aikana saatu mukaan uusia asiantuntijoita ja myös mukana olevien korkeakoulujen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta. Synergiaryhmän työpajoista kerätty palaute on ollut kiittävää ja toiminnan on nähty tukevan osallistuneiden omaa työtä.

Kehittämishankkeissa tehtävän työn seuraaminen

Korkeakouluen erityisrahoitettujen kehittämishankkeiden etenemisen ja tulosten seuraaminen sekä kehittämistyön kontribuointi Synergian työpajoissa on ollut tärkeä painopistealue koko vuoden 2018 ajan. Hankkeiden seurannassa on erityisesti keskitytty sisällöltään tieteenalojen rajat ylittäviin, yhteistä kansallista infrastruktuuria rakentaviin hankkeisiin kuten Ristiinopiskeluhanke ja DigiCampus-hanke. Tavoitteena on ollut kuulla ja tukea yhteiskäyttöisyyden ratkaisuja kaikissa kehittämishankkeissa.

OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyö 

KOOTuki-ryhmä päätti kokouksessaan 30.5.2018 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuurin päivittämisestä. Päivitystyön taustalla on erityisesti korkeakoulukentän toimintaympäristön voimakas muutos sekä opetus- ja kulttuuriministeriön Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio2030-työssä tunnistetut korkeakouluihin kohdistuvat uudistumistarpeet ja sekä vision tavoitteisiin vastaaminen. Synergiaryhmä toimii OPI-viitearkkitehtuurin sisällöllisenä ylläpitäjänä ja edistää arkkitehtuurin päivittämistä osana toimintaansa. OPI-viitearkkitehtuurin päivityksen tueksi perustettiin syksyllä 2018 Synergiaryhmän jäsenistä koostuva OPI-viitearkkitehtuurityön iskuryhmä. 

OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyötä edistettiin aktiivisesti Synergian työpajoissa ja kokouksissa syksyn 2018 aikana. Päivitystyötä alustettiin ja suunniteltiin Synergian työpajassa Joensuussa syyskuussa kartoittamalla mm. sitä mitä näkökulmia päivitystyössä on huomioitava ja miten korkeakoulutoimijat voidaan sitouttaa viitearkkitehtuurityöhön. Marraskuussa järjestetyssä kaksipäiväisessä työpajassa OPI-viitearkkitehtuurin iskuryhmä fasilitoi työpajoja, joissa mm. kartoitettiin arkkitehtuurin keskeisiä päivitystarpeita, tunnistettiin arkkitehtuurin kannalta keskeisiä toimijoita ja rooleja, tehtiin ensimmäiset luonnokset oppijan prosesseista sekä suunniteltiin arkkitehtuurin visualisointia ja jalkauttamista. 

Viitearkkitehtuurin iskuryhmä kokousti syksyn aikana noin kerran kuussa, jonka lisäksi arkkitehtuurityötä edistettiin pienemmissä iskuryhmän sisäisissä työryhmissä. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus koordinoi iskuryhmän työskentelyä ja fasilitoi viitearkkitehtuurityön etenemistä. Työn etenemistä on esitelty Synergiaryhmän etäkokouksissa. OPI-viitearkkitehtuurin päivitystyö jatkuu vuoden 2019 aikana ja sitä seurataan tiivisti osana Synergiaryhmän kokouksia ja työpajoja. Ensimmäinen versio päivitetystä OPI-viitearkkitehtuurista esitellään toukokuussa 2019 Kehittämishankkeista Virtaa ja Synergiaa -seminaarissa. 


Kansallisten liittymien ja yhteisten palveluiden seuraaminen

Kansallisten tietovarantojen, liittymien ja yhteisten palveluiden (VIRTA, OILI, Arvo, Exam ja erikseen sovitusti OPH:n palvelut) ajankohtaiset kuulumiset ovat olleet vakiokohtana kaikissa etäkokouksissa.


 • No labels