Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

(kopio sivusta Seurattavat asiat) Sivua ei enää päivitetä. Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tietokarta ka.csc.fi kartoittaa tulevia muutoksia, trendejä ja linjauksia jotka vaikuttavat korkeakoulujen digitalisoitumiseen. Tiekartta on tarkoitettu pitkäjänteisen päätöksenteon tueksi korkeakoulujen johdoille ja ohjausryhmille.

Tutkimuksen, opetuksen sekä tietohallinnon alueella valtakunnallisesti seurattavia kehittämiskohteita

Listaa seuraavat:

Listaa ylläpitää yllämainittujen ryhmien sihteeristö. Listan sarake viimeisin muokkaus (YYYY.M.D) kertoo, milloin asiaa on edellisen kerran päivitetty. Historia-sarake puolestaan näyttää asioiden käsittelyhistorian eri ryhmissä (päivämäärä on linkki pöytäkirjaan). Linkki vie suoraan kyseisen kokouksen pöytäkirjaan. VINKKI: klikkaa "viimeisin muokkaus" -otsikkoa kahdesti.

Lisätietoa listan seurattavista asioista saa tarvittaessa kunkin asian yhteyshenkilöltä. Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)csc.fi ellei toisin mainita.

Seurattavien asioiden lisäksi kokonaiskuvaa valtakunnallisista kehittämiskohteista kokoaa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tiekartta. Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän hallinnoima tiekartta on tarkoitettu pitkäjänteisen päätöksenteon tueksi korkeakoulujen johdoille ja ohjausryhmille. Se kartoittaa tulevia muutoksia, trendejä ja linjauksia jotka vaikuttavat korkeakoulujen digitalisoitumiseen. Seurattava asiaMiksi seurataan?Viimeisin muokkausHistoriaLisätietoaOpintotukilain muutos2018.8.27


Koski-lain muutos2019.07.10
Jukka Kohtanen

Uusi lukiolaki2018.8.27


MS:n kattosopimus korkeakoulujen kanssa.
 • MS:n kattosopimus korkeakoulujen kanssa (O365, Azure). Millainen ratkaisu on korkeakoulukentän kannalta järkevin.
 • FTE-hinnoittelu poistumassa ja muuttuu reaalisiin käyttäjämääriin.
 • Ristiinopiskelun vaikutukset hinnoitteluun. "opettaja opettaa kahdessa kk:ssa ja lasketaan kaksi kertaa".
2017.5.4
Outi Tasala

Yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöiden pysyvä säilytys sähköisessä muodossa:2017.5.3
Walter Rydman

Arkistojen digitointi sekä SAPA (sähköisen arkistoinnin ja säilyttämisen palvelukokonaisuus)

2017.9.11

TIETOR:
/2016 

Outi Tasala

Julkisen hallinnon verkkosivujen saavutettavuusdirektiivin soveltaminen (http://vm.fi/saavutettavuusdirektiivi)

 • Kansallista toimeenpanoa varten perustettu VM:n valmisteluryhmä sekä avoin kommentointiryhmä (materiaalit).
 • Jäsenvaltioiden varmistettava, että julkisen sektorin elimet parantavat verkkopalveluiden ja mobiilisovellusten saavutettavuutta tekemällä niistä havaittavia, hallittavia, ymmärrettäviä ja toimintavarmoja.

 • Tullut voimaan 22.12.2016. Lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä.
 • Tarkemmin myös JUHTA 7.2.2017, liite 2.
 • Saavutettavuusfoorumi 19.9.2017
2018.03.19TIESAKR:
3/2017, 6/2017


Hankintayhteistyösopimus uuden kirjastojärjestelmän hankkimiseksi. Työryhmässä mukana SYN (Suomen yliopistokirjastojen neuvosto), ammattikorkeakoulut, Erikoiskirjastot ja Kansalliskirjasto.

Tarkemmin yhteistyöstä


 • Hankintayhteistyö on purkautunut, sillä ei ole löytynyt yhtä kaikkien kirjastojen tarpeisiin soveltuvaa ratkaisua. Järjestelmähankinnan kanssa edetään pienemmissä ryhmissä
 • Vaihtoehtoisina hankintoina jakautuneissa ryhmissä selvitetään kaupallista yhtenäistä SaaS-mallia sekä avoimen lähdekoodin KOHA-järjestelmän käyttöönottoa.
 • CSC:n esiselvitys uusien vaihtoehtoisten kirjastojärjestelmien yhteentoimivuuden tulevista vaatimuksista on valmistunut 20.8.2018
 • Hankintaprojektin työtila.
 • Kirjastojärjestelmähankinnan seminaari 5.6.2017
 • Kansalliskirjaston tiedonhallinnan ohjausryhmässä 10.4.2017 esitetty tilannekatsaus hankinnasta (Liite 4).
 • Kirjastojärjestelmillä on korkeakouluissa kiinteä kytkentä tutkimuksen, opetuksen ja identiteetin hallinnan ICT-palveluihin

 • Merkittävä rooli tietojen avaamisessa.

2018.4.17

TICTOR:
8/2016
3/2015

Outi Tasala

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) eli asetus (2016/679) luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27.4.2016.

2017.11.3

KOOTuki: 5/2017 3/2017, 2/2017

TICTOR:
5/2016

TIESAKR:
3/2017, 6/2017

TTV-OR

9/2017

TTV-JR

10/2017

Outi Tasala

Ammatillisen koulutuksen reformi
 • VN kärkihanke 2: toimenpiteet
 • Uudistetaan toisen asteen ammatillisen koulutuksen rahoitus, ohjaus, tutkintorakenne, koulutuksen toteuttamismuotoja sekä järjestäjärakennetta. Voimaan 1/2018.
 • Ehdotettu koulutussopimus vaatisi mm. sähköisen asiointipalvelun
 • Korkeakoulujen tulossopimuksissa sovitaan, että "Korkeakoulut lisäävät yhteistyötään toisen asteen koulutuksen järjestäjien kanssa korkeakouluopintoihin siirtymisen nopeuttamiseksi"; "Ammattikorkeakoulu suunnittelee opintonsa tiiviissä yhteistyössä toisen asteen koulutuksen kanssa siten, että siirtyminen korkeakouluopintoihin nopeutuu" 
2017.1.23
Antti Laitinen

Laki tiedonhallinnasta (Digitalisaatio, normien purku: kärkihanke 1, toimenpide 3)

 • Tiedonhallintalaki pyritään valmistelemaan laki syysistuntokaudeksi eduskunnan käsittelyyn. Laki tulisi voimaan vuoden 2019 alussa
 • Kunta- ja uudistusministeri on asettanut tiedonhallintalain valmisteluun valmisteluryhmän ja ohjausryhmän 9.1.2018
 • Lausuntoajan päättymiseen mennessä annettiin 88 lausuntoa, joihin voi tutustua täällä
  • CSC:n lausunto tiivistettynä ja kokonaisuutena täällä
 • Lausuntopyyntö työryhmän raportista lausuntopalvelussa. Lausuntoaika 1.11.2017 saakka.
 • Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamista varten asetetun työryhmän raportti tedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjauksista julkaistu lokakuussa.
 • Tiedonhallinnan lainsäädännön uudistamisen hankesivu.
 • VM:n tutkimusraportti Tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämistarpeista 23.9.2016.
 • Tiedonhallinnan normatiivinen kehittäminen on merkittävä mahdollisuus kehittää korkeakoulujen tietohallintoa

 • "Digitalisoidaan julkiset palvelut" -kärkkihankkeessa valmistellaan esitys tiedonhallintalaiksi (VM/JulkICT vastaa valmistelusta), joka korvaa voimassaolevan arkistolain (832/1994) ja tietohallintolain (634/2011). 

 • Uudella lailla säädetään eri laeissa olevat yleissäännökset yhtenäistävästi tiedon hallinnasta, julkisuudesta ja käytöstä sekä arkistoinnista. Uuden tiedonhallintalain säännöksillä vahvistetaan yhtenäinen tiedon hallinnan, tietovarantojen hyödyntämisen ja kansalaisen oikeuksien toimintamalli jamahdollistetaan julkisten palvelujen digitalisointi.

 • Eduskuntaan 3/2017, voimaan 3/2018.
 • Oli ennen "Arkistolain jatkotyöryhmän muistio".
2018.03.19

TICTOR: 10/2015

TIESAKR: 1/2018

Outi Tasala

 • Korkeakoulujen toimintaan kohdistuu useita palautekyselymuotoisia vaikuttavuuden seurantaprosesseja, näiden integrointi korkeakoulujen tietolähteisiin (kohderyhmät, tunnistaminen, yhteystiedot) on merkittävä tietotekninen kokonaisuus

 • Korkeakoulut pitävät yllä itse ja yhdessä hankittuna useita erilaisia palautekyselypalveluita, joita voitaisiin tulevaisuudessa mahdollisesti korvata valtakunnallisella ratkaisulla

 • Kyselyt Arvossa:
 • Muuta: vuoden 2018 aikana yliopistoille toteutettu rajapinta, jonka kautta organisaatiokohtainen palautedata on ladattavissa tietovarastoon ja yhdistettävissä opiskelijarekisterin tietoihin mm. ennustemallien tekemistä varten.
2018.11.13

TICTOR8/2015

TIETOR: 4/2016; 1/2016; 12/2015; 10/2015

Kaisa Kotomäki

EMREX , opintotietojen sähköistä siirtoa tukeva ratkaisu
 • Erasmus+-rahoitteinen projekti päättynyt 31.12.2017

 • Projektista syntynyt kansainvälinen verkosto ja sähköinen työkalu suoritustietojen siirtämiseen ajasta ja paikasta riippumatta yksilön toimesta elinikäisen oppimisen näkökulmasta

 • Kansalliset ja kansainväliset tietovirrat Virta-opintotietopalvelun ja jatkossa mahdollisesti Koski-palvelun kautta
 • Mukana komission vetämässä eurooppalaisessa oppijan palveluiden visiotyössä
2018.02.12

KOOTuki: 2/2017, 3/2017, 2/2018

TIETOR: 3/2015

OPTIETOR: 4/2017, 1/2018

TIESAKR: 7/2017, 1/2018

Jukka Kohtanen

FTE-tarpeet ja laskentamallin päivitys
 • FTE-lukuja käytetään useisiin tarkoituksiin rahoitus- ja maksuosuuksien määräytymisestä lisenssien hinnoitteluun ja korkeakoulujen vertailuun: FTE-luvun laskutapoja on monta
 • Käyttötarkoituskohtaisesti on esitetty, että FTE-lukujen laskutapoja muutettaisiin tai yhtenäistettäisiin
2017.1.23

KOOTuki: 2/2017

TICTOR: 5/2015

Outi Tasala

Tunnistautuminen
 • Tutkijoiden tunnistamisessa ORCID merkityksellinen
 • Tunnistaminen on toimialalla erityisroolissa kansainvälistyvän ja digitalisoidun toiminnan laajuuden vuoksi

 • Tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja tietojen yhteismitallisuuden kannalta henkilöiden identifiointi on keskeisimpiä kysymyksiä

 • Mahdollisesti merkittäviä vaikutuksia sekä opiskelun ja opetuksen sekä tutkimuksen prosesseihin ja ICT-palveluihin korkeakoulussa

 • ORCIDin kansainvälinen kehitys ja jatkokehitysaihioita Suomessa
2017.1.23

KOOTUKI: 2/2017

TICTOR: 12/2015

TIETOR: 12/2015

TIESAKR: 5/2016

TTV-OR: 5/2017

10/2017

2/2018JHS 179 v2.0 - Julkisen hallinnon suositus kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemiseksi ja kehittämiseksi
 • JHS 179 v2.0 on hyväksytty. JUHTAn kokous 7.2, liitteet 4A ja 4B.
 • JHS 179 päivitystyö (linkki).
 • Kokonaisarkkitehtuurityön koordinoiminen ja välineet ovat tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän vastuulla

 • Palaute 1. kierros 23.5.2016 luettavissa.
2017.2.7TICTOR: 12/2015Ari Rouvari

JOOPAS-konsortio
 • JOO-opintoja hallinnoiva korkeakoulujen konsortio avasi Puro-palvelun kaikkien korkeakoulujen käyttöön. Purolla opiskelijat voivat katsoa Virrasta omat suorituksensa ja siirtää niitä hyväksiluettavaksi omaan korkeakouluunsa.
2017.4.19
Jukka Kohtanen

JUHTA - Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta2017.2.7
Outi Tasala

KaPA - Kansallinen palveluarkkitehtuuri

Suomi.fi

 • HE 59/2016 vp, voimaan 7/2016

 • Tiekartta koulutuksen toimialan liittymisestä kansalliseen palveluarkkitehtuuriin
  • Suomi.fi -tunnistautuminen on mahdollista julkista tehtävää hoitaville organisaatioille, ks. lisää.
 • Mahdollistaa arkkitehtuurilinjauksia myös korkeakoulujen toiminnassa.

 • Korkeakouluilla on tietovarantoja, joita voitaisiin hyödyntää palveluväylän kautta ja joitain opiskelijan tai tutkijan rooleihin kuuluvia palveluita voitaisiin tarjota väylän kautta

  • VIRTA-opintotietopalvelu palveluväylään 5/2016 ja sitä kautta Suomi.fi-verkkopalveluun

 • KaPA-viestintäkanava eSuomi.fi
 • Suostumuksenhallinta-pilotointi
2018.2.12

KOOTUKI: 2/2017

TICTOR:
3/2015

TIETOR:
12/2015

TIESAKR:

12/2016
11/2016
5/2016
2/2017
3/2017
7/2017

Outi Tasala

KOSKI -palvelu

(Opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelu)

2017.9.15

TIETOR:
4/2016

TIESAKR:
2/2017
3/2017
11/2016

OPTIETOR:
4/2017

, 1/2018
Jukka Kohtanen

Koulutuksen järjestämisen ja opintojen järjestämisen prosessit ja näitä tukevat palvelut (Opiskelun ja opetuksen tuen ja hallinnon viitearkkitehtuuri)

2017.9.14

TICTOR:
 
1/2016

Outi Tasala

Koulutus- ja opetusyhteistyö
 • Keväällä 2016 toteutettiin esiselvitys, jossa tavoitettiin eri yhteistyöhankkeita ja kartoitettiin heidän käytäntöjään

 • Kesällä 2016 OKM:n lähetti muistion Opetus- ja koulutusyhteistyöhön liittyvä korkeakoulujen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kehittäminen ja arkkitehtuurityö (kommenteilla: OTM, Peppi, OODI)

 • Koulutusten perustiedot saataville

  • Koulutus- ja opetustarjontaa koskevan korkeakoulukohtaisesti esitetyn tiedon tarjoaminen avoimena, linkitettävänä tietona esimerkiksi hyväksilukemista tai muuta koulutuksen sisällön arviointia varten
  • Esim. tiedon yhdistäminen VIRTA-opintotietopalvelun sisältöön http://users.metropolia.fi/~oramt/virta/

 • Erityisavustus korkeakouluille korkeakoulutuksen kehittämishankkeisiin
2018.02.12

KOOTuki: 
9/2016
6/2016
3/2017
2/2017
4/2017

4/2017
5/2017

TIETOR:
8/2015

OPTIETOR:
4/2017, 1/2018

Eeva Polvi

NordForum, pohjoismainen yhteistyöverkosto2018.2.12
Outi Tasala

OILI - Opiskelijaksi-ilmoittautumis- ja lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu
 • Tulevia kehityskohteita: lukuvuosimaksullisten jatkavien ilmoittautuminen, tutkintojen ulkopuolisten jatkavien opiskelijoiden ilmoittautuminen
2017.10.23

KOOTuki: 3/2017

Marjut Anderson

Opetus-, koulutus- ja varhaiskasvatussanasto OKSA
 • OKSAn 1. laitos julkaistu huhtikuussa 2018
 • OKSAa ei ole toistaiseksi voitu julkaista Sanastot-työkalussa (sanastot.suomi.fi), sillä työkalu ei toistaiseksi pysty esittämään OKSAn kaltaisen terminologisen sanaston tietoja. Työkalun kehittämistä on kuitenkin syksyn 2018 jatkettu niin, että OKSA voidaan julkaista siellä aivan lähitulevaisuudessa. Sanastot-työkaluun viemisen yhteydessä OKSAn käsitteille saadaan pysyvät tunnisteet.

 • Valtiovarainministeriön koordinoiman Yhteinen tiedon hallinta -hankkeen johtopäätösten mukaisesti on päätetty, että OKSAa ei julkaista Finto-palvelussa (joka on tarkoitettu enemmänkin kuvailusanastoille).

 • On todettu tarve laajentaa ja tehostaa OKSAsta viestimistä. Viestintäsuunnitelman laatiminen on aloitettu.

 • Sisältötyö vuonna 2018:

  • kurinpitokäsiteluku työstetty valmiiksi

  • aloitettu lukiouudistuksen OKSAan aiheuttamien muutosten käsittely

  • lukion kielityöryhmät (ruotsi ja englanti) koottu, englannin työryhmä aloittanut työnsä kesällä 2018

  • varhaiskasvatuksen sanasto valmistui omana erillisenä kokonaisuutenaan alkusyksystä 2018; sen yhdistämistä OKSAn tehdään parhaillaan

 • OKSAsta tehdään uusi julkaisu (joka sisältää täydennyksinä 1. laitokseen verrattuna mm. kurinpitokäsitteet ja varhaiskasvatuksen käsitteet sekä mahdollisesti päivitettyä lukiokäsitteistöä) todennäköisesti vuoden 2019 alkupuolella

 • Muuta:
  • OKSA-sanaston kieliversiointeja työstävä Glossary Group siirtyi osaksi tietovirta- ja sanastotyön koordinaatiokokonaisuutta syksyllä 2016
  • Ammatillisen koulutuksen uudistukseen liittyvät käsitteet tuotiin syksyn 2017 aikana osaksi OKSA-sanastoa
2018.11.22

KOOTuki:
2/2017

TIESAKR:
09/2016
5/2016
4/2016
2/2017
3/2017
5/2017

Antti Laitinen

Opintopolku

 • Korkeakoulujen yhteishaun toteuttamisen ja Opintopolku.fi -palvelun kehittämisen ohjausryhmä
 • OKM:n erityisavustukset opiskelijavalintojen kehittämiseen yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa (197 HY, 200 Metropolia).
 • Tutkintoon johtavaan koulutukseen opiskelijaksi ottaminen voitaisiin määritellä pelkästään Opintopolun kautta tapahtuvaksi; vaihtoehtoisesti voitaisiin mahdollistaa sekä Opintopolun kautta että sen rinnalla erikseen ylläpidettyihin ja siihen integroituihin tietojärjestelmäratkaisuihin tukeutuva opiskelijaksi ottaminen

 • ryhmän suositukset 25.10.2015
2017.2.2TICTOR:
5/2015
Marjut Anderson

Opiskelun ja opetuksen standardoinnin kansainväliset viitekehykset
 • Selvitys digitaalisten oppimateriaalien metatietojen standardoinnista
 • Koulutuksen, korkeakoulutuksen ja opetusteknologia-alan standardoinnin kansainvälisen viitekehyksen tulevaisuus on avoin.

 • Arkkitehtuuriperiaatteena (JHKA) on, että standardeja ja ensisijaisesti kansainvälisiä standardeja on lähtökohtaisesti käytettävä

 • Yhteentoimivuuden kehittämisen kannalta standardointiin osallistuminen ja standardien hyödyntämisen edistäminen ovat yhteisiä kustannuksia

 • SFS ry:n kautta Suomessa käytettävissä olevat kansalliset, eurooppalaisen (CEN) ja kansainväliset (ISO) standardit ovat maksullisia käyttää
 • CSC laatii OKM:n AMOS:n tilauksesta oppimisanalytiikan standardiselvityksen syksyllä 2017
2017.9.15

KOOTuki: 2/2017

TICTOR:
3/2015

OPTIETOR: 5/2017

TIESAKR:
7/2017

Jonna Korhonen

Valtakunnallinen oppijanumero
 • Oppijanumeron (OID) saaminen kaikille opiskelijarekisterissä oleville opiskelijoille
 • Keskusteltu toteutuksesta korkeakoulujen kanssa Synergiaryhmän alaisessa Ekosysteemiryhmässä 28.1.2016
 • Valmisteilla HE 72/2017 "Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä" - valiokuntakäsittelyt syyskuussa 2017 -  voimaan 1.1.2018 ja sisältää säädökset oppijanumeroon liittyen
2017.9.15
Antti Laitinen

Oppimisanalytiikan kansallinen kehitys
 • Tietovirta- ja sanastotyön koordinaatioryhmä on perustanut oppimis- ja koulutustoiminnan analytiikan jaoston.
 • "Oppimisanalytiikkaa hyödyntävä tutkimuspohjainen malli Suomen koulutusjärjestelmän kehittämiseen taaperosta tohtoriin"
 • TY:n oppimisanalytiikkakeskus perustettu 10/2016
2018.11.21

TIETOR: 
 1/2016

TIESAKR:

6/2017
2/2017

12/2016
11/2016

Kaisa Kotomäki

Sähköinen tenttiminen ja osaamisen osoittaminen (sähköiset valinta- ja pääsykokeet, sähköinen tenttiminen)
 • EXAM-palvelun avaaminen koko koulutustoimialan käyttöön: yhteistyön tarve kehittämisessä eri korkeakoulujen kesken

 • EXAM on palvelutuote, jolla on merkitystä koko korkeakoulusektorin näkökulmasta. Sen kehittämisen suunta on tentistä sähköiseen osaamisen arviointiin ja tunnistamiseen.
 • Yhteiskäyttöisyys ja koodin avaaminen: Exam-konsortio julkaisee lähdekoodin avoimena v.2017 aikana.
 • Kerätty tietopankkia meneillään olevista ja tulevista digitaalisista pääsykokeista, sähköisistä suoritustavoista ja osaamisen osoittamisen hankkeista
2017.4.19

KOOTUKI:
09/2016

KOOTUKI: 2/2017

Marjut Anderson

Tiedonkeruut2016.2.16

TIETOR:
6/2015
1/2015
9/2014

TIESAKR:
2/2016
4/2016

TTV-JR

10/2017

VIPUNEN:
 

Hanna-Mari Puuska

Tutkimushallinnon sanastotyö (TUHA-sanasto)
 • Sanaston ennakoidaan valmistuvan suurelta osin vuoden 2017 loppuun mennessä. Valmiissa sanastossa on noin 200 käsitettä.
 • Käsitteille etsitään parhaat vastaavuudet kansainvälisestä CASRAI-käsitteistöstä.
 • TUHA-tietomalliryhmä laatii sanastoa yhteistyössä muiden asiantuntijaryhmien kanssa.
2017.10.19
Walter Rydman

Valtakunnallisen tutkimustietovarannon suunnittelu ja toteutus
 • Seminaari tutkimustietovarannosta 30.11.2017. Ks. tarkemmat tiedot.
 • Ohjausryhmä kokoontunut 3. kertaa, johtoryhmä kerran.
 • OKM on antanut CSC:lle toimeksi valtakunnallisen tutkimustietovarannon toteutuksen. Tavoite on koota kaikki tutkimuksesta kerättävät metatiedot yhteen paikkaan, josta tietoja voi helposti hyödyntää erilaisissa sähköisissä palveluissa.
2017.10.17

TICTOR:
10/2016

TTV-JR
6/2017

10/2017

TTV-OR
10/2017 9/2017
5/2017
2/2018

Hanna-Mari Puuska

Tutkimustietovarannon hanketietovaranto
 • Osana tutkimustietovarantoa toteutetaan tutkimushanketietovaranto, jonka tarkoituksena on koota valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa suunnitellaan yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, TEKESin, Koneen säätiön, Paulon Säätiön ja Alkoholitutkimussäätiön kanssa.
 • Pilotointi alkaa keskusteluilla pilottien ja näiden järjestelmätoimittajien kanssa loka-marraskuussa

 • Pilotteina Akatemia, Tekes, Koneen säätiö, Paulon säätiö, Alkoholitutkimussäätiö

 • Rakennerahastojen edustajan kanssa (TEM) keskusteltu
2017.11.9

TTV-JR
10/2017

TTV-OR

10/2017

Hanna-Mari Puuska

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki (osa tutkimustietovarantoa)2017.11.9

TTV-JR

10/2017

TTV-OR

10/2017

2/2018
Hanna-Mari Puuska

Tutkimusaineistojen metatietovaranto METAX (osa tutkimustietovarantoa)
 • Kehitys käynnistynyt 2017
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on kehitteillä Tutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden (TutkimusPAS) palvelukokonaisuuteen keskitetty tutkimusaineistojen metatietoratkaisu
 • tiedosto- ja aineistorajapintojen toteutus käynnissä. Sen  jälkeen integrointi muidenTutkimusPAS-palveluiden kanssa (IDA, Etsin). Lukurajapinta toteutetaan ensi vuoden puolella

2017.11.9

TTV-JR

10/2017

TTV-OR

10/2017

2/2018

Hanna-Mari Puuska

Opetushallituksen organisaatiomuutokset
 • Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO ja Opetushallitus yhdistyivät vuoden 2017 alussa, tavoitteena kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen ja Ylioppilastutkintolautakunnan liittäminen siihen v. 2018.
 • HE 80/2016  
2017.1.23KOOTUKI:
2/2017
Outi Tasala

Varda - varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämishanke
 • Lopputuloksena tavoitellaan automatisoitua tiedonkeruuta, jonka lähteenä toimivat varhaiskasvatuksen järjestäjien operatiiviset tietojärjestelmät. Hankkeessa toteutetaan varhaiskasvatuksen valtakunnallinen ja eri organisaatioiden hyödynnettävissä oleva tietovaranto.
2017.3.23
Liisi Hakalisto

Varhaiskasvatuslain uudistaminen2018.8.27
Liisi Hakalisto

2017.1.23

TIETOR:
6/2016  
4/2016
1/2016
12/2015
10/2015
8/2015
6/2015
3/2015
1/2015
12/2014
9/2014

Helena Majamäki

VIRTA-julkaisutietopalvelu
 • Tietovarannot osana korkeakoulujen tietoarkkitehtuurikehitystä ja tietojärjestelmäkokonaisuutta
 • Hallintamalli
 • Taidealan julkaisutietojen sisällyttämistä Virtaan suunnitellaan. Työtä tekee TUHA-julkaisutiedonkeruun yhteistyöryhmän taidealan alaryhmä.
 • Sairaanhoitopiirit liittyneet mukaan Virtaan 2016-2017

 • Mahdollistaa korkeakoulujen julkaisutietojen hyödyntämisen esimerkiksi rahoittajien palveluissa

 • EURO-VIRTA-pilotissa VIRTAan siirretty julkaisuaineistot Flandersilta, Norjalta ja Espanjalta. Mukaan tulossa mahdollisesti myös Slovakia.

 • Taidealan julkaisut lisätään VIRTA-julkaisutietopalveluun
 • VIRTA-julkaisutietopalvelun käyttö CSC:n laskentaresurssien hakujärjestelmässä: edetään tiedonluovutuslupapyyntöihin
 • VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisällön laajentaminen koskemaan vapaamuotoisempia tieteellisen tutkimustyön tuloksia
2016.6.8

TIETOR:

6/2016
4/2016
1/2016
12/2015
10/2015
8/2015
6/2015
12/2014
9/2014

TTV-OR:

5/2017

9/2017

10/2017

2/2018

TTV-JR

10/2017

Hanna-Mari Puuska

Yhteentoimivuuden kuvaukset, menetelmä ja välineistö IOW

 • 23.1.2018 YTI rytinä - Olemme loikkauksen lähempänä yhteistä tiedon hallintaa? (valtiovarainministeriön tapahtuma)
 • Sanastotyöhön ja ylläpitoon on valmistumassa sanastoeditori. TUHA-verkoston tietomalliryhmä pilotoi editoria omassa tutkimushallinnon sanastotyössään.
 • On osa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan arkkitehtuurityötä ja koulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä arkkitehtuurikuvauksia

 • Mahdollistaa organisaatioiden välisen tiedonsiirron eri tavoin toteutettujen tietojärjestelmien välillä, ja tuottaa yhteentoimivia toteutuskohtaisia tietomalleja eri tarpeisiin.

 • Malli on otettu osaksi valtakunnallista Yhteisen tiedon hallinta -kärkihanketta (VM) YTI-hanke
2018.01.17

TIESAKR: 11/2016

TICTOR:
1/2015

TIETOR:
8/2015

Jessica von Parland-Essen

Yhteisen tiedon hallinta -kärkihanke (VM)

2018.01.17TIESAKR:
6/2017

 
Jonna Korhonen

Sähköisten palveluiden tiekartta
 • Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta -työryhmän lainmuutostarpeita koskevasta työryhmäraportista annetut lausunnot.
 • JUHTAn kokouksessa 4.4.2017 esitelty tiekartta vuoteen 2021. Liite 5 asialistalla.
 • Tarkoitus löytää ja sijoittaa kartalle 100 ensisijaisesti sähköisesti tarjottavaa julkista palvelua.
2017.9.30
Walter Rydman

Omadata ja suostumuksenhallinta
 • 23.1.2018 YTI rytinä - Olemme loikkauksen lähempänä yhteistä tiedon hallintaa? (valtiovarainministeriön tapahtuma)
 • Visio suostumusperusteisen henkilötietojen hallinnan tavoitetilasta julkisessa hallinnossa (työpajaversio 17.1.2018)

Aiemmat huomiot

 • VM on perustanut Omadata-fokusryhmän.
 • Tavoitteena selkeyttää keskustelua omadatasta julkishallinnon osalta
 • Kytkeytyy vahvasti suostumuksenhallinta- ja tahdonilmaisupalvelun kehittämiseen
 • Mukana yhteistyössä OKM, OPH, CSC ja VRK
 • On osa valtakunnallista Yhteisen tiedon hallinta-kärkihanketta (VM) YTI-hanke
 • Kansallisen palveluväylän kehitykseen liittyen suunnitellaan suostumuksenhallintaratkaisua osana valtakunnallisia ja toimialakohtaisia palveluita. Esimerkissä käyttötapaus, jossa korkeakouluopiskelijan tai muun täysi-ikäisen opiskelijan (toinen aste) tietoa käytettäisiin KOSKI-palvelun kautta (liitekuva)

2018.01.17

OPTIETOR:

5/2017
3/2017
5/2017


TIESAKR:

5/2017
7/2017


Jonna Korhonen

Henkilötunnuksen uudistamista ja valtion takaaman identiteetin hallinnoimista koskeva työryhmä.
 • Tavoitteena on tehdä esitys kansalliseksi toimintamalliksi henkilöiden yksilöimiseen Suomessa ja kuvata eri viranomaisten roolit henkilöön liittyvien ydintietojen hallinnassa.

2017.10.11
Outi Tasala

Datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma
 • Kehittämisohjelman ohjausryhmä on asetettu.
 • Kehittämisohjelman tavoitteena on investoida datanhallinnan ja laskennan infrastruktuureihin sekä niihin liittyviin palveluihin.
2017.10.16

TTV-JR

10/2017

Walter Rydman

Hallinnollisten esteiden poistaminen koulutus- ja opetusyhteistyössä
 • Koulutus- ja opetusyhteistyössä esille nousevien hallinnollisten esteiden luettelointi seurannan, keskustelun ja päätöksenteon tueksi.
 • Teemoja tunnistetaan esim. erityisavustushankkeiden sekä Synergiaryhmän työn tuloksina.
2018.01.17
Eeva Polvi • No labels