Korkeakoulujen valtakunnallinen tietovaranto VIRTA

VIRTA-opintotietopalvelu ja VIRTA-julkaisutietopalvelu ovat opetus- ja kulttuuriministeriön CSC:ltä ostamia, korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon muodostamia palveluita.

VIRTA-opintotietopalvelu

Hyödyntäminen

Virta-opintotietopalvelun keskeiset käyttötarkoitukset ovat sen tietosisältöjen käyttö korkeakoulujen yhteishaussa (OPH:n palvelut) sekä OKM:n  ja Tilastokeskuksen tiedonkeruissa. VIRTA-opintotietopalvelun käyttöä pyritään jatkuvasti laajentamaan siten, että mahdollisimman moni tietoja tarvitseva viranomainen tai muu organisaatio voisi hyödyntää opintotietopalvelun tietosisältöjä suoraan rajapinnan kautta tai siirtotiedostona. KELAn, Valviran ja YTHS:n integraatiot otetaan tuotantokäyttöön vuoden 2016 aikana. Korkeakoulut voivat käyttää tietovarantoa myös muussa toiminnassaan, esimerkkinä tästä on korkeakoulujen lukuvuosi-ilmoittautumispalvelu OILI.

Tietosisältö

Virta-opintotietopalvelu sisältää korkeakoulujen tutkintotietoja sekä opintosuorituksia ja niiden arvosanoja koskevia tietoja sekä tutkintoon johtavasta koulutuksesta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Lisäksi tietovarantoon tallennetaan opiskelijatiedot eli tiedot henkilöistä ja heidän opiskeluoikeuksistaan sekä ilmoittautumisestaan läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi. Opiskelijatiedot tallennetaan tutkintoon johtavasta koulutuksesta, opettajan koulutuksesta sekä ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintojen opiskelijoista.

Toteutus ja käyttöönotto

Virta-opintotietopalvelu otettiin käyttöön keväällä 2014. Virta-opintotietopalvelun tietosisällöstö ja tietovarannon käytöstä säädetään laissa opiskelijavalintarekisteristä, korkekeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja opiskelijavalintarekisteristä (1058/1998). Kaikki OKM:n hallinnonalaan kuuluvat korkeakoulut säilyttävät opintotietopalvelussa kopiota osasta opiskelijarekisterinsä sisältämää tietoa. POLAMK liittyy Virta-opintotietopalveluun kesällä 2016 ja MPKK tämänhetkisen suunnitelman mukaan vuoden 2017 aikana. Ks. lisätietoja.

 

 

VIRTA-julkaisutietopalvelu

Hyödyntäminen

VIRTA-julkaisutietopalvelu kokoaa yhteen tutkimusjulkaisujen tiedot kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista. Tietoja voidaan hyödyntää erilaisissa tutkijoille suunnatuissa palveluissa ja prosesseissa. Tiedot voidaan siirtää esimerkiksi tutkimusrahoittajien palveluihin, julkaisuarkistoihin, tutkimusaineistopalveluihin tai muihin tutkijoiden käyttämiin palveluihin, jolloin tutkijan ei tarvitse syöttää niitä käsin. Korkeakoulut ja muut tutkimusorganisaatiot saavat VIRTA-julkaisutietopalvelusta ajantasaista vertailutietoa omasta ja muiden organisaatioiden julkaisutoiminnasta.

Tietosisältö

VIRTA-julkaisutietopalvelu sisältää tiedot suomalaisten korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yliopistollisten sairaanhoitopiirien tuottamista tutkimusjulkaisuista. Se tarjoaa tutkimusorganisaatioille edellytykset tietojen ajantasaiseen esittämiseen, korjaamiseen ja täydentämiseen. Tietoja on kerätty OKM:n julkaisutiedonkeruussa vuodesta 2011 alkaen. Jatkossa tavoitteena on, että VIRTA-julkaisutietopalveluun päivittyvät julkaisutiedot kaikista suomalaisista tutkimusorganisaatioista - myös mahdollisilta osin historiasta. VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältö on avointen koneluettavien rajapintojen avulla hyödynnettävissä missä tahansa järjestelmässä tai palvelussa.

Toteutus ja käyttöönotto

VIRTA-julkaisutietopalvelu on otettu käyttöön keväällä 2016. Tietoja tuottavat korkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yliopistolliset sairaalat voivat liittyä mukaan omien valmiuksiensa mukaan. Tietojen hyödyntämistä OKM:n julkaisutiedonkeruussa pilotoitiin maaliskuussa 2016. OKM:n julkaisutiedonkeruu toteutetaan keväällä 2017 kokonaisuudessaan VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta.  VIRTA-julkaisutietopalvelun sisältämien julkaisutietojen hyödyntämistä pilotoidaan Suomen Akatemian hankeraportoinnissa keväällä 2016. Ks. lisätietoja.

  • No labels