Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2019\5

3.12.2019 klo 9:01-11:53, nh. Väinämöinen, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

Muistio, asialista ja liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/MhxXBQ

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasi kokouksen kello 9:01.
 • Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) järjestämässä korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarissa ja sen yhteydessä keskusteltiin yksimielisessä hengessä Arenen ja Unifin valmistelemaan korkeakoulujen digivisioon sitoutumisesta. 
 • Päätettiin ottaa asialista työjärjestykseksi siten, että käsiteltäisiin asialistan kohta 5 ennen 3 ja 4-kohtaa, koska Stormbom tulee tiedonhallintalain täytäntöönpanon strategisesta johtoryhmästä VM:stä klo 10 jälkeen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

 • Hyväksyttiin muistio 2019_09_18 Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhman kokouksesta (Liite1)
 • Kokouksen päättämän perusteella Arenen ja Unifin valmistelema korkeakoulujen digivisio nostettiin näkyville ka.csc.fi-tiekartalla. Lisäksi samassa portaalissa näkyville tuotaviksi ryhdyttiin valmistelemaan kohdassa 4.3 käsittelyyn tulevia kokonaiskuvia: "Jatkuvan oppimisen toimintaympäristö" sekä "Tutkimuksen kansainvälistyvä yhteistyöympäristö".

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston CSC:ltä ostamat palvelut vuonna 2020

 • Haataja esitteli OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston (KTPO) CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ltä (CSC) ostamia palveluita (liite 5). 
 • Uusi koko OKM:n yhteinen sopimusrakenne 2020 alkaen. Sopimusrakenne tuo näkyväksi aiemmin erilliset osastokohtaiset ja OKM:n yhteiset ostot CSC:ltä. KTPO:n osuus on ylivoimainen muuhun kokonaisuuteen liittyen, mutta se on lähinnä datanhallinnan ja laskennan palveluita, "superkonetta". Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja vapaan sivistystyön osastolla (VAPOS) MPASSid-palvelu on keskeisessä roolissa, samoin varhaiskasvatuksen tiedontuotanto. Lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen osastolla (LAMOS) kokonaisarkkitehtuuriasiat ja rahoituslaskentaan ja raportointiin liittyviä asiat keskeisiä. Verrannollinen volyymi on osastojen kesken hyvin samanlainen.
 • KTPO:n CSC:ltä ostamien viiden palvelukokonaisuuden volyymeissä on joitain muutoksia:
  • Korkeakoulujen tietohallinto- ja arkkitehtuuripalveluissa sekä OKM:n analytiikka- ja datainfrastruktuurin palveluissa volyymin kasvua aiheuttavat merkittävät asiat, jotka liittyvät Arenen ja Unifin valmistelemaan korkeakoulujen digivisioon ja Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -visioon sekä yleensä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaatioon. 
  • Tieteen ja kulttuurin kansallisen tietoinfrastruktuurin palveluiden puolella volyymi laskee, koska keskeisiltä osin on tullut valmista
  • Datanhallinnan ja laskennan suuret panokset jatkuvat: datanhallinnan ja laskennan kehittämisohjelma DL2021 ja EuroHPC LUMI
 • Arenen ja Unifin valmistelema korkeakoulujen digivisio huomioidaan useissa kohdissa KTPO:n palvelunostoa: ei erillisiä summia tai suuria summia, mutta vaikuttaa monen oston sisältöön. Yhteensä joidenkin henkilötyövuosien panosta suunnattavissa digivision mukaisesti. 

5.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaari

 • CSC:n järjestämän seminaarin taustalla on ryhmän 3. tehtävä "Käydä keskustelua ja tehdä esityksiä OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisällöstä ja linjavalinnoista, kuten palvelujen sisällölliset painopisteet ja taloudelliset asiat."
 • Mäki esitteli seminaarin huomiot: 2019-11-14 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyöryhmien yhteisseminaari
  • Yhteensä 16 aihetta jotka nousivat tulevaisuuskeskustelusta, näistä äänestyksessä 3 tärkeimmäksi arvioitua:

  • 1) Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset, sekä oppijan että tutkijan

  • 2) Kuinka järjestäydytään rehtoritason näkemyksen alle, viittaa kokonaisarkkitehtuurin ohjausyhteistyön organisointiin

  • 3) Digivisioon ja digitaaliseen toimintaympäristöön liittyvien aloitteiden/kehittämistarpeiden jalostamisen ja päätöksenteon prosessin selkeyttäminen, toimintatapoja "ICT-koordinaatiota", "tiedonjakoa"

 • Laajasti toivotaan, että identiteetinhallinta ratkaistaisiin, organisoituminen on monimutkaista. 
 • OKM:n kannalta Arenen ja Unifin valmistelema korkeakoulujen digivisio on opetuksen puolella se majakka, jota kohti kaikkia resursseja ja toimia kannattaa suunnata. Tietyt asiat, kuten identiteetin hallinta, ovat yhteisiä ja niihin kannattaa yhdessä kiinnittää huomiota jatkossakin. 
 • Korkeakoulujen kannalta digivision työmaita ei kannata keksiä ennen kuin digivision toimeenpanon valmistelu on pidemmällä. Ei ole edellytyksiä tai hoppua tässä vaiheessa tehdä muutoksia korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön rakenteisiin tai muihin yhteisiin toimiin. Heti alkajaisiksi on paljon laki- ja sanastoasioita. Tiekartta- ja arkkitehtuurityön on oltava jatkuvaa ja tietoturvallisuuteen ja sanastoihin liittyvät asiat on organisoitava yhteisesti. Seuraavaksi digivisiota olisi laadittava tutkimuksen puolella.  
 • (155) Ohjausyhteistyön ryhmillä on omat vastuualueensa, joihin seminaarissa esille nousseet asiat liittyvät. Viedään terveisiä muille ryhmille ja tiedustellaan ovatko käyneet tai aikovatko jatkossa käydä keskustelua seminaarin pohjalta. Kootaan mahdolliset huomiot ja toimenpiteet kaikille ohjausyhteistyön ryhmille tiedoksi. Nostetaan myös esille ka.csc.fi-portaalin tiekartta ja kokonaiskuvat ja toivotetaan kommentit ja ehdotukset niiden osalta tervetulleiksi. 

3 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

3.1 Educause terveiset

 • Westman kertoi korkeakouluväen jaetuista muistiinpanoista yhteistyöalueella me.csc.fi "EDUCAUSE 2019, ChicagoTop10 IT issues".
  • "Suoraviivaistus
  • Kestävyys
  • Innovaatiot
  • Tietohallinnon rooli"
 • Keskustelunaiheet ovat selvästi muuttuneet muutamassa vuodessa, ei enää verkkokursseja. Toisaalta näkyy amerikkalaisen koulutuspoliittisen keskustelun teemoja. Puuttuu korkeakoulujen välinen yhteistyö, mikä varmaan meillä nousisi merkittävämpään rooliin, samoin jatkuva oppiminen. Yhdysvaltalaisessa järjestelmässä yhä suurempi osa opiskelijoista on epätyypillisiä.
 • Educause 2020 on Bostonissa Turun ammattikorkeakoulujen järjestämien IT-päivien alla syksyllä. Vastaava eurooppalainen korkeakoulujen IT:n yhteistyöfoorumi EUNIS on tänä vuonna Helsingin yliopiston järjestämänä kesäkuussa.

3.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

 • (156) Hyväksyttiin Mäen esittelemät ehdotetut muutokset Päätiedot-kerrokselle, muutosehdotukset tiekartan Päätiedot-kerrokselle: Lista muutosesityksistä (liite 3). Tästä linkistä ohje tiekartan käyttämisestä. Identiteetinhallinta ei saanut digivisio "leimaa", vaikka on siinä keskeisesti esillä, koska teema on noussut keskeisesti esille myös muiden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien näkökulmista. Todettiin, että tiedonhallintalaki näyttää tiekartalla olevan jo voitonpuolella, mikä on virheellinen viesti korkeakoululaitoksen kannalta. Yhteisen tietopohjan poistaminen päätasolta ja sisällyttäminen digivisioon vaatii uudelleen arviointia. 

4 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

Käsiteltiin asialistan kohdat 4.2 ja 4.3 ensiksi. 

4.2 Finn-ARMA yhteenliittymä käynnistyy vuodenvaihteessa, mukana ovat kaikki tutkimushallinnon ja palveluiden osa-alueet

 • Walter Rydman esitteli (liite 4.2). Finn-ARMA-verkosto - tutkimuksen tuen ja hallinnon asiantuntijoiden yhteistyöverkosto liittää yhteen aiemmat TUHA-verkoston ja Finn-ARMAn. 
 • Yhteinen strategisen tason keskustelu on aktiivista, mm. Unifin Avoin tiede ja tutkimus, toimenpideohjelma, Unifin tutkimusvararehtoreiden toiminnan järjestäytyminen ja Arene TKI-toiminnan, opetuksen ja oppisen datanhallinnan ja laskennan palveluiden hyödyntämisen kehittämisen kannalta. Arenen ja Unifin valmisteleman korkeakoulujen digivision painotus on opetuksen alueella, mutta on esitetty, että myös tutkimuksen yhteisempi digivisio on tarpeen: "life cycle" perustutkimuksesta soveltavaan tutkimukseen, kehitykseen ja innovaatiotoimintaan.  

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuvan kehittäminen

 • Luonnos tutkimuksen kansainvälistyvän yhteistyöympäristön kuvaamiseksi (kuva)
 • Luonnos jatkuvan oppimisen toimintaympäristön kuvaamiseksi (linkki)
 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävänä on mahdollistaa näiden toimintaympäristökuvien näyttäminen, ne ja niiden sisältö eivät siis välttämättä ole ohjausryhmämme toimialalla. 
 • (157) Hyväksyttiin luonnokset julkaistaviksi ja muokattaviksi, kun on tarpeen. 
 • Ohjausyhteistyön kuvan avulla olisi hyvä terkemmin tuoda esille miten korkeakoulut osallistuvat eri yhteistyön muotoihin.

4.1 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialla

 • Walter Rydman (liite 4.1) ja Tanja Stormbom esittelivät (liite 4.1a)
 • Rydman (liite 4.1) nosti tiedonhallintalain ideamuotoilun tuotoksista esille kolme mahdollista työkohdetta
  • Jatkokehitykseen: johdon vastuiden kooste, sähköisen asianhallinnan kokonaisuus
  • Tiedonhallintamallin pohjaa: Korkeakoulujen välinen yhteistyö tiedonhallintayksikköinä, yhteiset tietovirrat ja sidosryhmät
  • Missä tiedonhallintalaki kannattaa huomioida mahdollistajana: myData, yhteentoimivuus jne.
 • Strombom kertoi esityksensä (liite 4.1a) lisäksi, että esillä on mahdollisuus käydä korkeakoulujen ja valtiovarainministeriön (VM) yhteistä keskustelua mm. lain 3. luvun osalta. Kokonaiskuva tiedonhallinnan säätelystä käsittää useita eri lakeja (kalvo 5). Tiedonhallintayksikön johdon tehtävät (kalvo 7), tulisi olla järjestettynä 1.1.2020 (ei siirtymäaikaa). Ei kuitenkaan oleteta, että heti olisi tiedonhallintalain mukaan tarkemmin jäsentynyt kokonaisuus: tiedonhallintamallin osalta on vuoden siirtymäaika ja sen pohjalta pitäisi syntyä jäsentynyt kokonaisuus asiaan linkittyvistä vastuista ja tehtävistä organisaatiossa. 
 • Tänään, 3.12.2019 iltapäivällä, klo 12 alkaen on korkeakoulujen tietosuojavastaavien verkoston kokous, jossa VM:n Tomi Voutilainen ja Rydman esittelemässä tilannekuvaa. 
 • Koostetta tiedonhallintalaista korkeakoulutuksen ja tutkimuksen näkökulmasta pidetään yllä ka.csc.fi-tiekartalla
 • (158) Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen tietohallintojohdon verkostot AAPA ja FUCIO sekä CSC valmistelisivat yhdessä seuraavat askeleet tiedonhallintalain osalta, ainakin VM:n ja korkeakoululaitoksen yhteisestä työpajasta. 

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

6.1. Oppimisalustakilpailutuksen tilanne

 • Nordunetin LMS-kilpailutukseen lähdettäessä (135/23.1.2019) ajatuksena oli rinnakkainen ympäristö osaksi korkeakoulun käytettävissä olevaa palveluvalikoimaa. Sen jälkeen ymmärrys on kehittynyt siten, että korkeakouluilla on laajaa kiinnostusta, mutta tarpeet ovat hyvin erilaisia ja näistä alkuperäinen ajatus vain yksi polku. Ideatoimikunta selvittää kyselyllä laajemmin, mistä tarpeista on kyse: https://wiki.eduuni.fi/x/FxaeBw, kyselyn ja sen vastausten näkyvyys on rajattu korkeakouluyhteisölle.
 • CSCIDEAPANKKI-46 - Getting issue details... STATUS

6.2. Uusi palvelu: Funet Video Panopto

 • Palvelu otettu valikoimaan, hinnoittelumalli pohjautuu Panopton malliin, kuvattuna Funetin hinnastossa  CSCIDEAPANKKI-9 - Getting issue details... STATUS
 • Toivottu selkeytystä videopalveluiden (AC, Zoom, Panopto, Kaltura) välisiin eroihin ja mihin niitä kannattaisi käyttää  CSCIDEAPANKKI-27 - Getting issue details... STATUS

6.3. eduVPN: esittely

 • Eurooppalaisten tutkimuksen ja koulutuksen tietoverkkotoimijoiden GEANT:n yhteistyöhön perustuva VPN-ratkaisu tutkimus- ja opetustarkoituksiin avoimeen lähdekoodiin pohjautuen ja Haka-tunnistautumista hyödyntäen. CSC:lla kontaktina Wenche Backman.
 • Käyttötapauksia: turvallinen VPN-yhteys ulkomailta Suomeen tai organisaation omien esim. kirjastopalveluiden käyttö, kun rajattu IP-osoitteella.
 • Tampereella oma pilottitoteutus organisaation paikallisesta käytöstä. Myöhemmin julkaistava eduVPN 2.0 voisi toimia yhteisiä VPN-palveluita kokeilevan pilotin pohjana. 
 • CSCIDEAPANKKI-59 - Getting issue details... STATUS
 • Seurataan tilannetta 2.0:n osalta ja pidetään ohjausryhmä ajan tasalla, mahdollisesta yhteisen palvelun muotoilusta päätettäisiin erikseen ja silloin avattaisiin mihin sitä tarvittaisiin.  CSCIDEAPANKKI-64 - Getting issue details... STATUS

6.4. Funet 2020-verkko ja sen yhteyspalveluvalikoima: jatkotoimet

 • Funet 2020-verkon rakentaminen etenee aikataulussa. Jyväskylä on saatu liitettyä uuteen verkkoon ja Turku, Tampere ja pääkaupunkiseutu toimii jo uuden verkon varassa. Työtä tehdään Joensuussa, Kajaanissa ja Kuopiossa. Ulkomaan yhteydet Turku-Maarianhamina-Tukholma ja Vaasa-Uumaja ovat samoin rakenteilla.
 • Verkkoinvestoinnin valmistuminen aiheuttaa nykyisen kustannusjakomallin perusteella kustannusmuutoksia eri Funet-jäsenten kesken, kokonaiskustannukset eivät kuitenkaan sinällään nouse. 
 • Vuonna 2016 aloitettiin Funet 2020-verkkoinvestoinnin suunnittelu sittemmin käynnistettyjen ja pian valmistuvien verkon kehitystoimien taustaksi (66/17.3.2016). Rajatun käyttäjäkunnan erityistarpeet olivat lähtökohtana verkon mahdollistamien palvelutarpeiden ja tavoitetilan määrittelemiseksi.
 • Palvelutarpeiden ja uuden verkon mahdollistaman palveluvalikoiman osalta on syytä käydä avointa keskustelua Ideapankkia hyödyntäen. Lisäksi järjestetään verkkokous Funet-organisaatioiden teknisille yhteyshenkilöille ja varmistetaan keskustelu tietohallintojohdon sekä tutkimuksesta ja koulutuksesta vastaavien tahojen kanssa. 

Muut esille tulevat asiat

 • Esitettiin kiitokset kautensa päättäville Liisa Huoviselle, Manu Pajuluomalle ja Juha Venholle osallistumisesta ja työstä korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän tehtävien hyväksi.

8 Ilmoitusasiat

 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä ovat 2020 alusta alkaen verkoston pj. Jussi Kivinen Tampereen yliopistosta ja toisena edustajana verkoston varapj. Christa Winqvist, Aalto-yliopistosta, vastaavasti Manu Pajuluoman ja Liisa Huovisen kausi päättyy vuoden lopussa.
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä jatkaa verkoston pj. Samuli Malinen Oulun ammattikorkeakoulusta ja toisena edustajana 2020 alusta alkaen verkoston varapj. Sari Laaksonen, LAB-ammattikorkeakoulusta. Vastaavasti Juha Venhon kausi päättyy 2019 lopussa.

9 Seuraavat kokoukset

 • 13.2.2020 klo. 13-16 kokous 2020/1, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Kalevala Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.4.2020 kello 10-13 kokous 2020/2, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 4.6.2020 kello 12-15 kokous 2020/3 opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Venla, Meritullinkatu 1, Helsinki)
 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

10 Kokouksen päättäminen

Kokouksen osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
 • Liisa Huovinen, tietohallintopäällikkö, Taideyliopisto
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia ESTE, sijaisena Laura Taajamaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Manu Pajuluoma, tietohallintojohtaja, Lapin yliopisto
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, etänä
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Juha Venho, tietohallintopäällikkö, Turun ammattikorkeakoulu
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asiantuntijat

 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy 
 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Tanja Stormbom, neuvotteleva virkamies, valtiovarainministeriö
 • Walter Rydman, koordinaattori, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

3.1 Educause terveiset

3.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

4 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

4.1 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialla

4.2 FINN-ARMA yhteenliittymä käynnistyy vuodenvaihteessa, mukana ovat kaikki tutkimushallinnon ja palveluiden osa-alueet

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuvan kehittäminen

 • Luonnos tutkimuksen kansainvälistyvän yhteistyöympäristön kuvaamiseksi (kuva)
 • Luonnos jatkuvan oppimisen toimintaympäristön kuvaamiseksi (linkki)

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston CSC:ltä ostamat palvelut vuonna 2020

5.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön ryhmien yhteisseminaari

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

6.1. Oppimisalustakilpailutuksen tilanne

6.2. Uusi palvelu: Funet Video Panopto

6.3. eduVPN: esittely

6.4. Funet 2020-verkko ja sen yhteyspalveluvalikoima: jatkotoimet

Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

 • FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä ovat 2020 alusta alkaen verkoston pj. Jussi Kivinen Tampereen yliopistosta ja toisena edustajana verkoston varapj. Christa Winqvist, Aalto-yliopistosta, vastaavasti Manu Pajuluoman ja Liisa Huovisen kausi päättyy vuoden lopussa.
 • AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä edustajina ohjausryhmässä jatkaa verkoston pj. Samuli Malinen Oulun ammattikorkeakoulusta ja toisena edustajana 2020 alusta alkaen verkoston varapj. Sari Laaksonen, LAB-ammattikorkeakoulusta. Vastaavasti Juha Venhon kausi päättyy 2019 lopussa.

9 Seuraavat kokoukset

 • 13.2.2020 klo. 13-16 kokous 2020/1, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Kalevala Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.4.2020 kello 10-13 kokous 2020/2, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 4.6.2020 kello 12-15 kokous 2020/3 opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Venla, Meritullinkatu 1, Helsinki)
 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

10 Kokouksen päättäminen

Liitteet

Luottamukselliset liitteet

Muut liitteet:

  File Modified
PDF File 2019_09_18 Liite1 Kokousmuistioluonnos.pdf Nov 13, 2019 by Jussi Auvinen
JPEG File 2019_12_03 Liite 3a educause top10.JPG Nov 19, 2019 by Jussi Auvinen
PDF File Tiedonhallintalaki_korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmä_03122019.pdf Dec 02, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-12-03 Liite 4.2 FINN-ARMA.pptx Dec 02, 2019 by Walter Rydman
Microsoft Powerpoint Presentation CSC-sopimus_TICTOR.pptx Dec 03, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 2019-12-03 Liite 4.1 Yhteenveto - ideamuotoilu TiedonhL.pptx Dec 03, 2019 by Walter Rydman

 • No labels