Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokous 2020\1

13.2.2020 klo 13-15:36, nh. Kalevala, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki, etäyhteys Funet Miitti https://cscfi.zoom.us/j/834205978

Muistio, liitteet ja asialista wikisivulla https://wiki.eduuni.fi/x/qIRgBw

Muistio

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Hyvönen avasi kokouksen kello 13:00
 • Ohjausryhmässä ovat uusina jäseninä 2020 alusta alkaen FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä verkoston pj. Jussi Kivinen Tampereen yliopistosta ja verkoston varapj. Christa Winqvist, Aalto-yliopistosta lisäksi AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeämänä toisena edustajana on verkoston varapj. Sari Laaksonen, LAB-ammattikorkeakoulusta.

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

3.1 Korkeakoulujen digivisio

 • Puusaari esitti 5.2.2020 Arenen ja Unifin yleiskokouksen sekä 12.2. Unifin kokouksen myötä tarkentuneen etenemisjärjestyksen 2020-02-13 Korkeakoulujen digivisio 2030_tietohallinto ja ict-ohry.pptx
  • Arenen ja Unifin valmisteleman korkeakoulujen digivision pohjalta kaikki yliopistot ja kaikki ammattikorkeakoulut ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä tahtototilasta ja verkostoyhteistyöstä vision toteuttamiseksi. Lisäksi on sovittu korkeakoulujen osallistumisesta hankesuunnittelun rahoitukseen vuodelle 2020. Asiaan liittyviä julkisia esityksiä on koottu ka.csc.fi-tiekartalla kohdista, joiden otsikossa on "Digivisio:..."
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kanssa käydyissä alustavissa keskusteluissa on muotoiltu periaate, että digivision toteuttamista rahoitettaisiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen strategiarahasta. Rahoituksella olisi myös pedagogisia ja johtamisen kehittämiseen liittyviä tavoitteita ja muita erillisiä rahoituksia ei myönnettäisi. Tämä olisi linjassa korkeakoulujen aiemmin esittäneen toiveen kanssa koota kehittämisrahoitusta suuremmaksi kokonaisuudeksi sen sijaan, jaettaisiin erillisrahoitusta lukuisiin rinnakkaisiin kehittämishankkeisiin.  
 • Hyvönen esitti asialistan kohtaan 4.3 liittyen kysymyksen mitä korkeakoulujen digivisio tarkoittaa ohjausyhteistyölle?
  • Korkeakoulujen sekä OKM:n yhteinen tietohallinnon kehittämishanke RAKETTI (Rakenteellisen Kehittämisen Tukena TIetohallinto) vuosina 2008-2014 tuotti seurauksenaan "Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön" kuvan, joka on portaalissa ka.csc.fi
  • Ohjausyhteistyössä tunnistetaan OKM:n asettamia ryhmiä ja korkeakoulujen itse asettamia ryhmiä, jotka mm. vaikuttavat siihen, mitä OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto ostaa CSC:ltä korkeakoulutuksen ja tutkimuksen tarpeisiin ym.
  • Liitteenä keskustelun herättämiseksi uudeksi kuvaksi piiretty lista kysymyksiä, KA-ja-visio.pptxKuvassa on erotettu lakisääteiset palvelut muista. Uutena huomiona erikseen "Yhteinen ID-hallinta ja tunnistautuminen", joka ajatuksena viittaa eri asioihin, jotka ovat yhteisiä eri koulutusasteiden taikka esimerkiksi maahantuloon liittyen eri ministeriöiden toimialojen kanssa.
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kokonaisuudessa digivisio voidaan nähdä vain tiettyyn osaan kohdistuvana kehitysohjelmana, vaikka tutkimuksen ja TKI-toiminnan kehitys ja menestys jaetun tiedon pohjalta on visiossa mukana. Korkeakoulujen digivisio esittää asioita erityisesti oppijan näkökulmasta nykyiset laatikot ylittävänä prosessiajatteluna. Olisiko oppijan polun kuvaamisen jälkeen mahdollista hyödyntää työtä myös tutkijan polun kuvaamiseen?
 • Tieteellisen laskennan yhteistyöfoorumi on juuri käynnistämässä vastuualueellaan tutkimukseen liittyvän viitearkkitehtuurin päivittämistä ja tutkijalähtöiset kysymykset varmasti nousevat siinä esille, tämä keskustelu huomioiden. 
 • Henkilön näkökulma liittyy identiteettien ja roolien ymmärtämiseen. Oppijoista tulee jatko-opiskelijoita, tutkijoita ja yritysten työntekijöitä ja näissä rooleissa olevat henkilöt voivat osallistua yhtäaikaa samaan toimintaan. Näitä rooleja pohdittaessa tulisi huomioida kansainväliset esimerkit.
 • Digivisio mahdollistaa olemassa olevien rakenteiden, niissä tehtävän työn ja aiemmin tehdyn työn hyödyntämisen uudella tavalla, erityisesti henkilön näkökulmasta. 

3.2 Ideamuotoilu "identiteetinhallinnan" kehittämisen tarpeiden kartoittamiseksi 7.2.-20.3.2020

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden kehitysideoiden keräämiseen ja edistämiseen tarkoitetun Ideapankin yhteydessä AAPA- ja FUCIO-verkostot toimeenpanevat Ideamuotoilun. Ideamuotoilu kartoittaa korkeakoulujen, korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan uudistumisen ja jatkuvan oppimisen myötä kasvavia uusia tarpeita ja vaatimuksia identiteetinhallinnalle. Tuloksena on karkea kokonaiskuva ja tunnistettuja, mahdollisesti selvitettäviä ratkaisukokonaisuuksia, joiden edistämiseen edelleen halukkaat korkeakoulut voisivat sitoutua.
 • Ideamuotoiluun on kutsuttu mukaan eri näkökulmien edustajia. Näkökulmia ovat strateginen johtaminen, koulutus-, tutkimus- ja TKI-toiminnan tarpeet sekä identiteetinhallinnan erityispiirteet. Ideamuotoilun tulokset voivat osaltaan palvella korkeakoulujen Digivisiota sekä jatkuvan oppimisen ja koulutuspolitiikan alan kansallisia kehitysponnistuksia. Asia on seurattavissa ka.csc.fi-tiekartalla kohdassa "Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset"
 • OKM on lähettänyt mm. rehtoreiden neuvostoille, Arenelle ja Unifille nimeämispyynnön työryhmään "Identiteetinhallinta digitaalisessa ympäristössä opetuksen ja koulutuksen toimialalla" Asia: VN/2788/2020.
 • Maaliskuussa valmistuva ideamuotoilu tuottanee käyttökelpoista jäsennystä keväällä työnsä aloittavalle ja vuoden 2022 loppuun ulottuvan tehtävän saavalle OKM:n työryhmälle. Digivisio puolestaan edennee viimeistään syksyllä oppijan polun identiteetinhallinnan tarpeita käsitteleviin kysymyksiin ja näin eri tahojen toimet limittyvät ja tukevat hyvin toisiaan.

3.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

 • (159) Hyväksyttiin Mäen esittelemät muutokset Päätiedot-kerrokselle (https://wiki.eduuni.fi/x/xpsgC) tarkennuksin:
  • LMS tuotiin pinkkinä eli mahdollisia tulevaisuuksia kokoavana asiana
  • Sähköiset valintakokeet esitetään siten, että näkyy, että ammattikorkekaoulujen osalta sininen, jo toteutettu asia ja yliopistojen osalta pinkkinä, mahdollisena tulevaisuutena
  • Tekijänoikeusdirektiivi ja kansallinen implementointi keskelle yhteisiin asioihin
  • Uutena esille Digitaalinen eurooppa kekselle
 • (160) Tiekarttaan liittyvien muutosehdotusten osalta käsitellään jatkossa asiakohtaisesti myös tietoa muutoksen ehdottajasta ja sitä käsitelleistä, tuodaan seuraavat muutokset täydennettynä taulukkona käsittelyyn.
 • Tiedoksi teknisiä muutoksia:

4 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

4.1 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri versio 2.0

 • Widgren-Sallinen esitteli yhteisenä julkaistavaksi OPI-viitearkkitehtuurin: ICT_OPI-viitearkkitehtuuri_ewsxx.pptx
 • (161) Hyväksyttiin viitearkkitehtuurin Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuurin versio 2.0 julkaistavaksi osana korkeakoulutuksen ja tutkimuksen yhteisiä arkkitehtuureja (ka.csc.fi). Kiitetään työhön suoraan osallistuneiden ja sitä ohjanneiden korkeakoulujen edustajien lisäksi CSC:tä ja KA-SIG:iä.
 • Jo aiempaa versiota viitearkkitehtuurista on voitu hyödyntää korkeakouluissa, tämä arkkitehtuurityö palvelee myös muiden koulutusasteiden kokonaisuuden jäsentämisen ja yhteentoimivuuden kehittämistoimia. 

4.2 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

 • AAPA-FUCIO ja CSC valmistelevat valtiovarainministeriön ja korkeakoulujen yhteistä työpajaa tiedonhallintalain soveltamiseen liittyvistä korkeakoululaitoksen erityiskysymyksistä (158/3.12.2019). 
 • Arvioitu ajankohta työpajalle olisi toukokuu 2020. AAPA:n ja FUCIO:n työvaliokuntien kanssa on sovittu ajatuksesta, että ideamuotoilun tavoin kutsutaan eri näkökulmien edustajia tiiviiseen työpajatyöskentelyyn sen sijaan, että kutsuttaisiin kaikkien korkeakoulujen edustajia seminaariin. 

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuvan kehittäminen portaalissa ka.csc.fi, portaalin osia ovat

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta
 • Ideapankki
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö: mitä korkeakoulujen digivisio tarkoittaa ohjausyhteistyölle? KA-ja-visio.pptx
 • Jatkuvan oppimisen toimintaympäristö
 • Tutkimuksen kansainvälistyvän yhteistyöympäristö: FIRI-tiekartan päivitystyö tuo päivityksen myös tähän kuvaan
 • Yhteiset arkkitehtuurit

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston CSC:ltä ostamat palvelut vuonna 2020

 • Haataja esitti yhteenvedon KTPO-CSC-vuosisopimus_20200212_Haataja.pptx
  • Sopimusasiakirjat ovat korkeakouluyhteisön käytössä ja sinällään julkisia, luottamuksellisina liitteinä saatavilla myös helpommin käsiteltävässä asiakirjaformaatissa: 2020-02-13 Luottamukselliset liitteet
  • OKM:n ja CSC:n puitesopimuksen alla palvelusopimukset tehdään vuosittain, koska kyseessä on vuosittainen budjettimomentti valtion talousarviossa.
 • Sopimuksella hankittava jatkuvien palveluiden kokonaisuus ja digivision erillisen rahoituksen kokeilualusta muodostavat yhdessä hyvän kokonaisuuden korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n kehittämiselle. Digivision myötä voinee tulevaisuudessa tulla myös muutospaineita tämän hankinnan sisältöön ja linjavalintoihin. 

5.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön tukeminen Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän koordinoimana

 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokousten valmistelu
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausryhmäyhteistyön fasilitointi
 • Ka.csc.fi-tiekartan ja sen laskeutumissivujen ylläpito sekä uusien rakenteiden ja nostojen valmistelu
 • Tietohallinto- ja ict-ohjausryhmä -wikialueen ja sähköpostilistojen ylläpito

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

6.1. Funet 2020-verkon tuoma muutos lisäyhteyspalveluihin

 • (162Funet 2020-verkon tuomien kustannusmuutosten aiheuttamat yhteyspalveluiden hintamuutokset viedään kokonaisuudessaan vuoden 2021 hinnoitteluun. 

6.2. Korkeakoulujen Oppimisalusta (LMS) -kyselyn lopputulema

 • Valmistelu on tehty Funet-yhteisön ja osin CSC:n kustannuksella, DigiCampus-hankkeen pientä osallistumista sekä GEANT:n määrittelyyn antamaa rahoitusta lukuunottamatta
 • (163) Mahdollista Funet-lisäpalvelua ei enää valmistella

6.3 Funet Video Panopto-tilannekatsaus

 • NORDUnetissa on käynnistetty asiakasohjausryhmä ja siinä puheenjohtajana ja suomalaisten organisaatioiden edustajana on CSC:n Teemu Kiviniemi
 • Kun lähdetään hankkimaan tai kokeilemaan palveluita CSC:llä ja korkeakouluissa, on tärkeää yhdessä tunnistaa palveluiden potentiaalisen käyttöönoton kriittisyys. Vamistellaan multimediaviestintäpalveluiden toiminnallisuusvertailua, joka auttaisi tunnistamaan jatkossa ketterissäkin kokeiluissa mahdollisia kriittisiä ominaisuuksia.

Muut esille tulevat asiat

 • Voitaisiinko kokouksia järjestää kokonaan etänä?

8 Ilmoitusasiat

9 Seuraavat kokoukset

 • 1.4.2020 kello 10-13 kokous 2020/2, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 4.6.2020 kello 12-15 kokous 2020/3 opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Venla, Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

10 Kokouksen päättäminen

 • Hyvönen päätti kokouksen 15:36

Kokouksen osallistujat

Jäsenet

 • Ilmari Hyvönen, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän puheenjohtaja)
 • Juha Haataja, opetusneuvos, opetus- ja kulttuuriministeriö (ryhmän varapuheenjohtaja)
 • Kati Hagros, CDO, Aalto-yliopisto
 • Airi Hirvonen, opiskelijapalveluiden päällikkö, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, ETÄNÄ
 • Sari Laaksonen, palvelupäällikkö, LAB ammattikorkeakoulu
 • Matti Keränen, yksikön päällikkö, Ilmatieteen laitos
 • Jussi Kivinen, tietohallintojohtaja, Tampereen yliopisto, ETÄNÄ
 • Arto Maaninen, vararehtori, Oulun yliopisto
 • Samuli Malinen, tietohallintopäällikkö, Oulun ammattikorkeakoulu, ETÄNÄ
 • Anu Nuutinen, johtava tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia ESTE, sijaisena Laura Taajamaa, tiedeasiantuntija, Suomen Akatemia
 • Pertti Puusaari, rehtori, Hämeen ammattikorkeakoulu, ETÄNÄ
 • Erja Widgren-Sallinen, opinto- ja hakijapalveluiden päällikkö, Itä-Suomen yliopisto
 • Stina Westman, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy ESTE, sijaisena Pekka Lehtovuori, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy
 • Christa Winqvist, tietohallintojohtaja, Aalto yliopisto

Asiantuntijat

 • Antti Mäki, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy (ryhmän sihteeri)
 • Teemu Kiviniemi, johtaja, CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy

Asialista

1 Kokouksen avaus ja työjärjestyksestä päättäminen

 • Ohjausryhmässä ovat uusina jäseninä 2020 alusta alkaen FUCIO - yliopistojen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeäminä verkoston pj. Jussi Kivinen Tampereen yliopistosta ja verkoston varapj. Christa Winqvist, Aalto-yliopistosta lisäksi AAPA - Ammattikorkeakoulujen tietohallintojohtajien yhteistyöverkoston nimeämänä toisena edustajana on verkoston varapj. Sari Laaksonen, LAB-ammattikorkeakoulusta.

2 Edellisen kokouksen muistion hyväksyminen

3 Kokonaiskuva korkeakoululaitoksen digitalisaatiosta

3.1 Korkeakoulujen digivisio

 • Puusaari esittää tilannekatsauksen 2020-02-13 Korkeakoulujen digivisio 2030_tietohallinto ja ict-ohry.pptx
 • Arenen ja Unifin valmisteleman korkeakoulujen digivision pohjalta kaikki yliopistot ja lähes kaikki ammattikorkeakoulut ovat allekirjoittaneet sopimuksen yhteisestä tahtototilasta ja verkostoyhteistyöstä vision toteuttamiseksi. Lisäksi on sovittu korkeakoulujen osallistumisesta hankesuunnittelun rahoitukseen vuodelle 2020. Digivisioon liittyvä yleiskokous pidetään 5.2.2020, yleiskokouksen tavoitteena sopia hankkeen koordinoiva osapuoli, ohjausryhmä sekä hankesunnittelija.
 • Asiaan liittyviä julkisia esityksiä on koottu ka.csc.fi-tiekartalla kohdista, joiden otsikossa on "Digivisio:..."

3.2 Ideamuotoilu "identiteetinhallinnan" kehittämisen tarpeiden kartoittamiseksi 7.2.-20.3.2020

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimijoiden kehitysideoiden keräämiseen ja edistämiseen tarkoitetun Ideapankin yhteydessä AAPA- ja FUCIO-verkostot toimeenpanevat Ideamuotoilun. Ideamuotoilu kartoittaa korkeakoulujen, korkeakoulutuksen, tutkimuksen ja TKI-toiminnan uudistumisen ja jatkuvan oppimisen myötä kasvavia uusia tarpeita ja vaatimuksia identiteetinhallinnalle. Tuloksena on karkea kokonaiskuva ja tunnistettuja, mahdollisesti selvitettäviä ratkaisukokonaisuuksia, joiden edistämiseen edelleen halukkaat korkeakoulut voisivat sitoutua.
 • Ideamuotoiluun on kutsuttu mukaan eri näkökulmien edustajia. Näkökulmia ovat strateginen johtaminen, koulutus-, tutkimus- ja TKI-toiminnan tarpeet sekä identiteetinhallinnan erityispiirteet. Ideamuotoilun tulokset voivat osaltaan palvella korkeakoulujen Digivisiota sekä jatkuvan oppimisen ja koulutuspolitiikan alan kansallisia kehitysponnistuksia. Asia on seurattavissa ka.csc.fi-tiekartalla kohdassa "Identiteetin hallinta sekä suomalaiset että ulkomaalaiset"

3.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta https://ka.csc.fi/

4 Korkeakoululaitoksen kokonaisarkkitehtuurin ohjaus

4.1 Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon (OPI) viitearkkitehtuuri versio 2.0

4.2 Tiedonhallintalain toimeenpano korkeakoulutuksen ja tutkimuksen toimialalla

 • AAPA-FUCIO ja CSC valmistelevat valtiovarainministeriön ja korkeakoulujen yhteistä työpajaa tiedonhallintalain soveltamiseen liittyvistä korkeakoululaitoksen erityiskysymyksistä (158/3.12.2019)

4.3 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön kokonaiskuvan kehittäminen portaalissa ka.csc.fi, portaalin osia ovat

 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartta
 • Ideapankki
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyö: mitä korkeakoulujen digivisio tarkoittaa ohjausyhteistyölle? KA-ja-visio.pptx
 • Jatkuvan oppimisen toimintaympäristö
 • Tutkimuksen kansainvälistyvän yhteistyöympäristö
 • Yhteiset arkkitehtuurit

5 OKM:n CSC:ltä korkeakouluille ostamien palveluiden sisältö ja linjavalinnat

5.1 Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston CSC:ltä ostamat palvelut vuonna 2020

5.2 Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausyhteistyön tukeminen Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän koordinoimana

 • Korkeakoulujen tietohallinto- ja ICT-ohjausryhmän kokousten valmistelu
 • Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen ICT:n ohjausryhmäyhteistyön fasilitointi
 • Ka.csc.fi-tiekartan ja sen laskeutumissivujen ylläpito sekä uusien rakenteiden ja nostojen valmistelu
 • Tietohallinto- ja ict-ohjausryhmä -wikialueen ja sähköpostilistojen ylläpito

6 Asiat Funet-työvaliokuntana

6.1. Funet 2020-verkon tuoma muutos lisäyhteyspalveluihin

 • Tilannekatsaus
 • Päätetään Funet 2020-verkon tuomien kustannusmuutosten aiheuttaman yhteyspalveluiden hintamuutoksen toteutusaikataulusta 

6.2. Korkeakoulujen Oppimisalusta (LMS) -kyselyn lopputulema

 • Tilannekatsaus
 • Päätetään mahdollisen Funet-lisäpalvelun valmistelun lopettamisesta

6.3 Funet Video Panopto-tilannekatsaus

Muut esille tulevat asiat

8 Ilmoitusasiat

9 Seuraavat kokoukset

 • 1.4.2020 kello 10-13 kokous 2020/2, opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Aapo ja Tuomas Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 4.6.2020 kello 12-15 kokous 2020/3 opetus- ja kulttuuriministeriö, nh Venla, Meritullinkatu 1, Helsinki
 • 16.9.2020 kello 10-13 kokous 2020/4, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki
 • 1.12.2020 kello 10-13 kokous 2020/5, opetus- ja kulttuuriministeriö, Meritullinkatu 10, Helsinki

10 Kokouksen päättäminen

Liitteet

Luottamukselliset liitteet: https://wiki.eduuni.fi/x/_4zHBw

Muut liitetiedostot

  File Modified
PDF File 2019_12_03_Liite1_Korkeakoulujentietohallinto-jaICT-ohjausryhmamuistio.pdf Jan 30, 2020 by Jussi Auvinen
Microsoft Powerpoint Presentation KA-ja-visio.pptx Feb 12, 2020 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation KTPO-CSC-vuosisopimus_20200212_Haataja.pptx Feb 12, 2020 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation ICT_OPI-viitearkkitehtuuri_ewsxx.pptx Feb 13, 2020 by Jussi Auvinen
Microsoft Powerpoint Presentation 2020-02-13 Korkeakoulujen digivisio 2030_tietohallinto ja ict-ohry.pptx Feb 13, 2020 by Antti Mäki

 • No labels