Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mikä: "Arenen ja Unifin Digivisio 2030: Oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön"

Unifi ja Arene esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle. Arene ja Unifi ovat esittäneet visiota korkeakoulutuksen digitalisaation edistämiseksi. Keskeisenä toimenpiteenä korkeakoulut esittävät oppimisen kansalliset tietovarannot avaamista yksilön ja yhteiskunnan käyttöön ja luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Vastuutahot: Korkeakoulut yhdessä Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa

Tausta: Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Rahoitus: 

Aikataulu: Visio ulottuu vuoteen 2030. Valmistelu syksyllä 2019 on suunniteltu etenevän seuraavasti: 1) Arene ja Unifi valmistelevat korkeakoulujen aiesopimusta marraskuun aikana, 2) 28.-29.11. Korkeakoulun ja tiedelaitosten johdon seminaarin yhteydessä Unifin ja Arenen rehtoreiden yhteinen kokous, jossa aiesopimuksen käsittely, 3) yhteisen keskustelun perusteella viimeisteltäisiin sopimus.

Lisätietoja:

Visiotyön tuloksen on suunniteltu toteuttavan korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visio 2030:n kehitysohjelmaa "Uudistuva korkeakoulutus ja digitaalinen palveluympäristö"

Arene ja Unifi esittävät yhteistä visiota korkeakoulutuksen digitalisaatiolle

Ennakoinnissa, koulutuksessa, jatkuvassa oppimisessa ja osaamisen arvioimisessa syntyvät kansalliset tietovarannot avataan koulutuksen, jatkuvan oppimisen ja opintopalveluiden uudistamiseksi. Tiedon jakaminen mahdollistaa oppijalle koko koulutuksen tarjonnan hyödyntämisen ja henkilökohtaisen osaamisportfolion elinikäisen rakentamisen.

Uusi toimintamalli vaatii yhteentoimivia alustoja. Tuomalla oppimisen kansalliset tietovarannot yksilön ja yhteiskunnan käyttöön luodaan maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen oppimisen ekosysteemi, joka tuo kansainvälisen kilpailuedun Suomelle yhteiskuntana ja yksilöille oppijana.

Oppijat ansaitsevat maailman parhaat ja joustavimmat oppimisen mahdollisuudet. Kun oppijan käyttöön kerätään hänen koulutushistoriansa aikana syntyvä data (oppijan mydata), paranee opiskelukokemus, suunnitelmallisuus ja sujuva oppiminen läpi työuran ja kaikilla koulutusasteilla.

Yhteinen tieto mahdollistaa opiskelijoiden liikkuvuuden, toimintamallien kustannustehokkaan uudistamisen sekä tukee koulutusvientiä. Samalla vahvistetaan korkeakoulujen kansallista ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Tietovarantojen avaamisella tuetaan tieteen ja tutkimuksen avoimuutta ja hyödynnetään uutta tietoa oppimisessa sekä kehittämis- ja innovaatiotoiminnassa. Avoin tieto mahdollistaa uusien toimijoiden syntymisen ja tukee kehitystyötä kaikilla koulutusasteilla. Samalla kyetään kehittämään uusia osaamisen arvioinnin työkaluja työelämän tarpeisiin vastaten.

Digivision toteuttamiseen tarvitaan 10 vuoden tiekartta, jonka toteuttamisesta vastaavat korkeakoulut opetus- ja kulttuuriministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön tuella.


Lisätietoa Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen digitalisaation tiekartalla: https://wiki.eduuni.fi/x/NKELBw


  File Modified
PDF File 19062019_Liite_1_UNIFI_Arene_Korkeakoulutuksen_digivisio_07052019.pdf Jul 03, 2019 by Lara Anastasiou
PDF File Matti Saren_20190827-DigivisioKOTA.pdf Sep 04, 2019 by Lara Anastasiou
Microsoft Powerpoint Presentation Digivisio_2030_Unifi_Arene_pohjalla.pptx Nov 13, 2019 by Antti Mäki
Microsoft Powerpoint Presentation 20190918-Digivisio intro (2).pptx Nov 13, 2019 by Antti Mäki  • No labels