Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Huom!

Tietosuojasivun osoite on muuttunut, uusi osoite on https://wiki.eduuni.fi/display/csctietosuojaedu

Tilannekuva EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen valmistautumisesta koulutustoimialalla

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

 • Tietosuoja-asetuksen kansallista soveltamista valmistelevan työryhmän (TATTI-ryhmä) mietintö on julkaistu 21.6. (Lataa tästä)
 • Astunut voimaan 24.5.2016, soveltaminen alkaa 25.5.2018 (henkilötietojen käsittelyn oltava asetuksen mukaista)
 • Nykyisen henkilötietolain pääperiaatteet säilyvät
 • Uusia velvoitteita rekisterinpitäjälle, henkilötietoja käsitteleville ja oikeuksia rekisteröidylle
  • esimerkiksi rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • Koskee kaikkia soveltamisalaan kuuluvia henkilötietoja käsitteleviä organisaatioita: rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä
 • EU:n tietosuojatyöryhmä WP 29 laatii tulkintaohjeita, lisäksi toteutetaan asetuksen edellyttämiä muutoksia kansalliseen lainsäädäntöön (TATTI). Tulkinta tarkentuu oikeuskäytännön kautta 

Varhaiskasvatus

 • tulossa

Yleissivistävä koulutus

 • YVA tekee ennen kesää selvityksen perusopetuksen tilanteesta. Moni opetuksen järjestäjä on ulkoistanut rekistereiden teknisen ylläpidon, pitää huomioida suostumustenhallinta, selvittää muutostarpeet järjestelmiin ym. käytännön asiat.
 • Suostumustenhallintakonsepti työn alla Demolassa: perusopetuksen oppimisympäristö alaikäisille
 • Poluttamon selvitykset
  • Oppijan digitaalinen jalanjälki – oppimisen arjessa kertyvät henkilötiedot sekä oikeus ja mahdollisuudet niiden käyttämiseen
  • Oikeudellisia näkökulmia MyDataan oppilaitoksissa – ihmiskeskeinen oppimisanalytiikka
 • Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa (ITK) -konferenssissa esillä 5.-7.4.2017

Ammatillinen koulutus

 • Ammatillisen koulutuksen yhteentoimivuusfoorumin valmistelusta 14.3.2017
  • Tarve koulutukselle, tulkita-avulle (verkkokurssi?)
  • Tarve koko sektorin yhteistyölle ja sivulle, johon kerätään asetukseen liittyvää materiaalia kaikkien käyttöön

Korkeakoulutus

 • AAPA:n ja FUCIO:n ylläpitämä yhteistyötila korkeakouluille
  • EU tietosuoja-asetus ja korkeakouluyhteistyö -tilaisuus 13.3.2017: todettiin tarve yhteistyölle ja verkostoitumiselle
 • Arene on perustanut työryhmän
 • Yliopistoilla SEC-työvaliokunta
 • Korkeakoulujen opiskelu ja opetus
  • Korkeakoulujen opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon yhteistyöryhmä 
   • 8.2.2017 kokous: Jukka Kohtasen, VY, aloite EU:n tietosuoja-asetusten soveltamisesta opiskelun ja opetuksen tukipalveluiden ja hallinnon tietojärjestelmiin Suomessa
    • Synergiaryhmässä
     • Kerätään minimivaatimukset eri ekosysteemeistä
     • Kerätään tunnistettuja tilanteita, jotka tulee ratkaista/yhdessä sopia
     • Pohditaan tarvetta Ekosysteemiryhmää laajemmalle kokoonpanolle, jossa edustettuna tietosuojavastaavat
     • Tavoite: vähintään tietojärjestelmien vaatimat muutokset tiedossa: työkokous 6.4.2017 (materiaali), työpaja 2.5.2017 (materiaali)
    • Kootaan pääsihteereiden ja koordinaattoreiden kesken yhteistä tilannekuvaa (ml. Arenen ja Unifin toimet)
   • 20.3.2017 kokous: prosessimuutosten kuvaaminen ja checklist. Aikajana muutostenhallintaan. Tietovarastoinnin huomiointi.
  • Oppijan tietovirtojen ja VIRTA-opintotietopalvelun ohjausryhmän aloituskokous tulossa 11.5.2017

Tutkimus

 • Tutkimuksen tuen ja hallinnon (TUHA) verkoston lausunto tietosuoja-asetuksen kansallista soveltamista koskien.
 • Tutkimushallinnossa käsitellään tutkijoihin liittyviä henkilötietoja, kun taas tutkimuksessa kohteena olevat aineistot sisältävät henkilötietoja
 • Tutkija-rekisterinpitäjien ylläpidettävä selostetta vastuullaan olevista käsittelytoimista
 • Tutkimustietovaranto suunnitteilla

Opetustoimen tietosuojan ohjausryhmä (OTTO)

 • Perustettu tietosuojavaltuutetun aloitteesta (yht. kuusi sidosryhmä-ohryä)
 • Työskentelyyn osallistuu viranomaisten ja järjestöjen ohella käytännön toimijoita erilaisista oppilaitoksista
 • Seuraa tietosuoja-asioiden kehitystä opetusalalla ja toimii jäsentensä keskustelufoorumina
 • Tavoitteena tukea oppilaitoksia tietosuojakysymysten ratkaisemisessa (mm. materiaalit ja tiedotus)
 • Materiaalit

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 

 • Hallitus antoi esityksen uudeksi laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä torstaina 8. kesäkuuta ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2018
 • Yhtenä osana kaikkien koulutusasteiden tietoja kokoava ja välittävä palvelu
  • Opetushallitus luovuttaisi tietoja
   • muussa laissa säädetyllä perusteella viranomaiselle
   • rekisteröidylle itselleen
   • rekisteröidyn suostumuksella muille tahoille
 • Lausuntokierros kesällä 2016; materiaalit
 • No labels