Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

[In English, see National Research Funding Database]

Ks. esittelykalvot ja yhteenveto 

LIITTYMINEN HANKETIETOVARANTOON

Valtakunnallisen tutkimustietovarannon tavoitteena on koota olemassa oleva tieto Suomessa tuotetuista tutkimusjulkaisuista, -aineistoista, -infroista ja -hankkeista yhteen paikkaan ja yhteiseen näkymään. Tutkimustietovaranto välittää tutkimusta kuvaavaa yhteismitallista tietoa eri palveluiden käytettäväksi.

Osana tutkimustietovarantoa toteutetaan hanketietovaranto, jonka tarkoituksena on koota valtakunnalliselle tasolle yhteen tiedot eri tutkimusrahoittajien rahoittamista hankkeista. Hanketietovarantoa suunnitellaan yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin (ent. TEKES), Alkoholitutkimussäätiön, HS Säätiön, Paulon Säätiön ja Nesslingin Säätiön kanssa. Myös muut säätiöt ja tutkimusrahoittajat ovat lämpimästi tervetulleita mukaan.

Tavoitteena on, että rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tietoja omista hankerekistereistään tai -järjestelmistään. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla hankkeiden tietoihin voidaan liittää tutkimustietovarantoon kerättäviä muita tietoja, esimerkiksi niissä syntyneiden julkaisujen ja tutkimusaineistojen tai niissä käytettyjen tutkimusinfrastruktuurien tietoja. Myöhemmässä vaiheessa hanketietoja on mahdollista kerätä tietovarantoon myös esimerkiksi korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden järjestelmistä.

Mahdollisena jatkokehityskohteena (erillisenä hankkeena) on keskitetty järjestelmä haku- ja raportointiprosessia varten erityisesti sellaisille rahoittajille, joilla ei ole omaa sähköistä järjestelmää.

Alustava etenemissuunnitelma

  • Suunnittelu käynnistetty vuoden 2017 alussa
  • Kysely rahoittajille 3-4/2017
  • Prosessin suunnittelu hanketietojen keräämiseksi rahoittajien omista järjestelmistä yhteistyössä rahoittajien kanssa 4/2017→
  • Hanketietovarannon sisällöstä ja metatietomallista sovittu 11/2018
  • Hanketietovarannon tekninen toteutus 6/2017→
  • Pilotointi 1/2018→
  • Käyttöönotto 11/2018
  • No labels