Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. VALMISTELU

 • Tukeeko rahoittaja tiedettä ja tutkimusta?
  Hanketietovarannon tietosisältö on rajattu rahoituspäätöksiin, joilla tuetaan tieteellistä tutkimusta. Muuten laajuutta ei rajoiteta. Rahoituksen saaja voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai organisaatio.
 • Soveltuvatko hakijoilta kerätyt tiedot hanketietovarantoon?
  Tutustu alla olevaan kuvaan hanketietovarannon tietosisällöstä. Koottavat tiedot on suunniteltu vastaamaan rahoittajien keräämiä tietoja mahdollisimman laajasti. Välttämättömiä minimitietoja on vähän.
 • Mitkä ovat rahoittajan henkilötietojen käsittelyperusteet? Onko päätöstietojen julkaiseminen mahdollista jo nyt?
  Kaksi rahoittajien käytetyintä perustetta ovat sopimus ja suostumus. Sopimus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun rahoituksen saannin edellytyksenä on päätöstietojen julkaiseminen. Peruste on suostumus esimerkiksi silloin, kun hakijalta kysytään lupaa päätöstietojen julkaisemiselle eikä vastauksella ole merkitystä rahoituksen saamiselle. Täältä voi lukea lisää käsittelyperusteista tutkimustietovarannossa: Henkilötietojen käsittelyperusteet (luonnos)

 PALAVERI CSC:n KANSSA

 • Vierailemme luonanne tai kutsumme tapaamiseen CSC:n tiloissa Espoossa. Valmistelukokouksessa päätetään liittymisen aikataulusta, käydään tarkemmin lävitse kohdan 1. aiheet sekä käsitellään muita olennaisia asioita.
 • Palaverin voi sopia:

2. TOTEUTUS

 • Järjestelmäntoimittaja tai rahoittaja laatii yhdessä CSC:n kanssa tiedonsiirtoa varten mallitiedoston.
 • Päätös hanketietovarantoon tallennettavista tiedoista sekä tietojen toimitustavasta.
 • Päätös tietojen toimitustiheydestä.
 • Mallin testaaminen, mahdolliset tarkennukset ja hyväksyminen.
 • Päätös liittyä hanketietovarantoon ja toimittaa tiedot hyväksytyllä tavalla.
 • Yhteisrekisterinpitäjyyden oikeuksista ja velvollisuuksista sopiminen. Tarvittavat muutokset tehdään hakujärjestelmään ja rekisteriselosteeseen.

3. KÄYTTÖ

 • Tiedonsiirto hanketietovarantoon käynnistyy.
 • Portaalissa näkyvien tietojen tarkistaminen ja korjaus.

I HANKETIETOVARANTO ON OSA TUTKIMUSTIETOVARANTOA  

Tutkimustietovaranto on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä palvelu. Se kokoaa eri lähteistä julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä tieteen kentän toimijoiden käytettäväksi. Hanketietovarantoon kerätään tietoja rahoituspäätöksistä yksityisiltä ja julkisilta tutkimusrahoittajilta. Tietoihin kuuluu mm. rahoitettu henkilö tai organisaatio, myönnetty summahankkeen nimi ja kuvaus sekä rahoittajan ja rahoitushaun tiedot. 

II EROON TURHASTA HALLINNOLLISESTA TYÖSTÄ

Tutkimustietovarannon pääasiallinen tarkoitus on vähentää tutkijoiden hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Yhteinen varanto avaa mahdollisuuden tietojen hyödyntämiselle useissa toisistaan riippumattomissa järjestelmissä. Tutkijat voivat esimerkiksi hyödyntää varannossa olevia julkaisutietojaan rahoitusta hakiessa tai siitä raportoidessaan. Toisaalta tutkijat löytävät rahoituslähteet helpommin rahoittajien paremman näkyvyyden ansiosta. Tutkimustietovarannon kautta tietovirrat kuljettavat myönteisen rahoituspäätöksen tiedot myös hakijan kotiorganisaatioon. 

III PORTAALI ON IKKUNA SUOMEN TIETEESEEN 

Tutkimustietovarannon julkinen valmisteilla oleva portaali – www.research.fi – tarjoaa tiedot vapaasti kenen tahansa selailtavaksi ja haettavaksi. Portaali tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Yhdestä paikasta selviää mitä tutkitaan ja kenen rahoittamana. Kotimainen kilpailtu tutkimusrahoitus on tasaveroisesti esillä rahoituslähteestä riippumatta. Portaalin ansiosta säätiöiden ja rahastojen merkitys suomalaiselle tutkimukselle tulee kokonaisuudessaan esille ja yksittäisten rahoittajien panos tieteelle ja tutkimukselle saa ansaittua näkyvyyttä. 

IRAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUS ESILLE 

Hanketietovaranto edesauttaa merkittävästi rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arviointia. Se tarjoaa tietopohjan, jonka varaan apurahasäätiöt voivat rakentaa uusia työkaluja apurahaprosessin tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Apurahoilla saatuja tuloksia voi seurata ja myönnetty rahoitus voidaan yhdistää tutkimustuloksiin, aineistoihin, tutkijoihin ja organisaatioihin. Vuosi vuodelta kertyvät tiedot tuovat mahdollisuuden pitkittäisiin vertailuihin.  

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPERUSTEET MIETITTYNÄ  

Jokainen hanketietovarannossa mukana oleva rahoittaja vastaa omista tiedoistaan. Tällä hetkellä rahoittajat joko asettavat myönnön ehdoksi rahoituspäätöstietojen julkaisemisen tai pyytävät hakijalta suostumuksen niiden julkaisuun. Liittyminen hanketietovarantoon edellyttää vain nykykäytännön laajentamista kattamaan tietojen tallentamisen ja välityksen valtakunnallisesta tietovarannosta sekä julkaisemisen sen portaalissa. Tutkimustietovaranto laatii valmiit ohjeet (luettavissa täällävaivattomaan liittymiseen. • No labels