1. VALMISTELU

 • Tukeeko rahoittaja tiedettä ja tutkimusta?
  Tutkimustietovarannon tietosisältö on tälä hetkellä rajattu rahoituspäätöksiin, joilla tuetaan tieteellistä tutkimusta. Muuten laajuutta ei rajoiteta. Rahoituksen saaja voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai organisaatio.
 • Soveltuvatko hakijoilta kerätyt tiedot tutkimustietovarantoon?
  Tutustu alla olevaan kuvaan hankkeiden tietosisällöstä tutkimustietovarannossa. Koottavat tiedot on suunniteltu vastaamaan rahoittajien keräämiä tietoja mahdollisimman laajasti. Välttämättömiä minimitietoja on vähän.
 • Tietojen luovuttaminen tutkimustietovarantoon. Mitkä ovat käsittelyperusteet?
  Tietojen käsittelyperuste on tietosuoja-asetuksen 6(1) artiklan c alakohdassa tarkoitettu rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattaminen. Tutkimustoimija ei tarvitse muita erityisiä perusteita päätettyään luovuttaa tutkimustietovarantolain 3 §:n mukaisia tietoja. Ks. tarkemmin: Laki tutkimustietovarannosta ja tutkimustietovarannon tietosuojailmoitus.
 • Pyyntö saada omat tiedot tutkimustietovarantoon ja näkymään tiedejatutkimus.fi:ssä
  Tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä (OKM) hyväksyy pyynnöstä rahoittajan tutkimustoimijaksi, jolla on oikeus luovuttaa rahoituspäätöstietojaan tutkimustietovarantoon. Pyynnön liittyä tiedontoimittajaksi voi lähettää osoitteeseen: tiedejatutkimus@csc.fi, jonka jälkeen toimitamme tarkemmat yksityiskohdat.

 PALAVERI CSC:N KANSSA

 • Sovitaan yhdessä etänä pidettävä valmistelukokous, jossa päätetään liittymisen aikataulusta, käydään tarkemmin läpi edellä mainitut aiheet sekä käsitellään muita olennaisia asioita.
 • Palaverin voi sopia:

2. TOTEUTUS

 • Järjestelmäntoimittaja tai rahoittaja laatii yhdessä CSC:n kanssa mallitiedoston tiedonsiirtoa varten. Kolmen keskeisimmän järjestelmäntoimitajan (Aspicore, Datalink, Rimbert) kanssa on jo toteutettu tiedonsiirto.
 • Päätetään tutkimustietovarantoon tallennettavista tiedoista sekä tietojen toimitustavasta ja toimitustiheydestä.
 • Malli testataan, siihen tehdään mahdolliset tarkennukset ja lopulta se hyväksytään.
 • Tehdään päätös tutkimustietovarantoon liittymisestä ja toimitetaan tiedot hyväksytyllä tavalla.
 • Rekisterinpitäjä (OKM) hyväksyy rahoittajan tiedontoimittajaksi Tutkimustietovarantoon.

3. KÄYTTÖ

 • Tiedonsiirto tutkimustietovarantoon käynnistyy.
 • Portaalissa näkyvät tiedot tarkistetaan ja korjataan.

I TUTKIMUSTIETOVARANTO KOKOAA TUTKIMUSTIEDON YHTEEN PAIKKAAN

Tutkimustietovaranto on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä palvelu. Se kokoaa eri lähteistä julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä tieteen kentän toimijoiden käytettäväksi. Rahoituspäätöstietoja kerätään yksityisiltä ja julkisilta tutkimusrahoittajilta. Tietoihin kuuluvat mm. rahoitettu henkilö tai organisaatio, myönnetty summahankkeen nimi ja kuvaus sekä rahoittajan ja rahoitushaun tiedot. 

II EROON TURHASTA HALLINNOLLISESTA TYÖSTÄ

Tutkimustietovarannon pääasiallinen tarkoitus on vähentää tutkijoiden hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Yhteinen varanto avaa mahdollisuuden tietojen hyödyntämiselle useissa toisistaan riippumattomissa järjestelmissä. Tutkijat voivat esimerkiksi hyödyntää varannossa olevia julkaisutietojaan rahoitusta hakiessaan tai siitä raportoidessaan. Toisaalta tutkijat löytävät rahoituslähteet helpommin rahoittajien paremman näkyvyyden ansiosta. Tutkimustietovarannon kautta tietovirrat kuljettavat myönteisen rahoituspäätöksen tiedot myös hakijan kotiorganisaatioon. 

III PORTAALI ON IKKUNA SUOMEN TIETEESEEN 

Tutkimustietovarannon julkinen portaali – tiedejatutkimus.fi – tarjoaa tiedot vapaasti kenen tahansa selailtavaksi ja haettavaksi. Portaali tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Yhdestä paikasta selviää mitä tutkitaan ja kenen rahoittamana. Kotimainen kilpailtu tutkimusrahoitus on tasaveroisesti esillä rahoituslähteestä riippumatta. Portaalin ansiosta säätiöiden ja rahastojen merkitys suomalaiselle tutkimukselle tulee kokonaisuudessaan esille ja yksittäisten rahoittajien panos tieteelle ja tutkimukselle saa ansaittua näkyvyyttä. 

IRAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUS ESILLE 

Tutkimustietovaranto edesauttaa merkittävästi rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arviointia. Se tarjoaa tietopohjan, jonka varaan apurahasäätiöt voivat rakentaa uusia työkaluja apurahaprosessien tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Apurahoilla saatuja tuloksia voi seurata ja myönnetty rahoitus voidaan yhdistää tutkimustuloksiin, aineistoihin, tutkijoihin ja organisaatioihin. Vuosi vuodelta kertyvät tiedot tuovat mahdollisuuden pitkittäisiin vertailuihin.  

V REKISTERINPITÄJYYS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tutkimustietovarannon rekisterinpitäjä. Tutkimustietovarannossa henkilötietojen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, joka seuraa tutkimustietovarantolaista (1238/2021). Luovuttamisperuste muodostuu OKM:lle säädettyyn tehtävään ylläpitää tutkimustietovarantoa yhdistettynä tutkimustoimijoille annettuun oikeuteen luovuttaa tutkimustietoja tutkimustietovarantoon. Päätettyään luovuttaa rahoituspäätöstietojaan, rahoittaja ei tarvitse muita erityisiä perusteita.

Liittyvä rahoittaja vastaa omien, varantoon siirtämiensä tietojen täsmällisyydestä. Tietojen mahdollinen korjaaminen tapahtuu rahoittajan omissa järjestelmissä, joista ne päivittyvät tutkimustietovarantoon. Rahoittajan on hyvä lisätä omaan tietosuojailmoitukseensa maininta tietojen siirtämisestä tutkimustietovarantoon ja niiden julkaisemisesta tiedejatutkimus.fi:ssä. • No labels