Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. VALMISTELU

 • Tukeeko rahoittaja tiedettä ja tutkimusta?
  Tutkimustietovarannon tietosisältö on tälä hetkellä rajattu rahoituspäätöksiin, joilla tuetaan tieteellistä tutkimusta. Muuten laajuutta ei rajoiteta. Rahoituksen saaja voi olla esimerkiksi henkilö, ryhmä tai organisaatio.
 • Soveltuvatko hakijoilta kerätyt tiedot tutkimustietovarantoon?
  Tutustu alla olevaan kuvaan hankkeiden tietosisällöstä tutkimustietovarannossa. Koottavat tiedot on suunniteltu vastaamaan rahoittajien keräämiä tietoja mahdollisimman laajasti. Välttämättömiä minimitietoja on vähän.
 • Mitkä ovat rahoittajan henkilötietojen käsittelyperusteet? Onko päätöstietojen julkaiseminen mahdollista muutoksitta?
  Kaksi rahoittajien henkilötietojen käsittelyn käytetyintä perustetta ovat sopimus ja oikeutettu etu. Sopimus on kyseessä esimerkiksi silloin, kun rahoituksen saannin edellytyksenä on päätöstietojen julkaiseminen. Peruste on suostumus esimerkiksi silloin, kun hakijalta kysytään lupaa päätöstietojen julkaisemiselle eikä vastauksella ole merkitystä rahoituksen saamiselle. Voit myös tutustua tarkemmin tutkimustietovarannon tietosuojailmoitukseen.

 PALAVERI CSC:N KANSSA

 • Sovitaan yhdessä etänä pidettävä valmistelukokous, jossa päätetään liittymisen aikataulusta, käydään tarkemmin läpi edellä mainitut aiheet sekä käsitellään muita olennaisia asioita.
 • Palaverin voi sopia:

2. TOTEUTUS

 • Järjestelmäntoimittaja tai rahoittaja laatii yhdessä CSC:n kanssa mallitiedoston tiedonsiirtoa varten. Kolmen keskeisimmän järjestelmäntoimitajan (Aspicore, Datalink, Rimbert) kanssa on jo toteutettu tiedonsiirto.
 • Päätetään tutkimustietovarantoon tallennettavista tiedoista sekä tietojen toimitustavasta ja toimitustiheydestä.
 • Malli testataan, siihen tehdään mahdolliset tarkennukset ja lopulta se hyväksytään.
 • Tehdään päätös tutkimustietovarantoon liittymisestä ja toimitetaan tiedot hyväksytyllä tavalla.
 • Sovitaan yhteisrekisterinpitäjyyden oikeuksista ja velvollisuuksista. Tarvittavat muutokset tehdään rahoittajan järjestelmään ja rekisteriselosteeseen.
  • Sopimus yhteisrekisterinpitäjyydestä OKM:n ja rahoittajan välillä (pdfdoc).
  • Gemensamt personuppgiftsansvar, avtal (pdfdoc)

3. KÄYTTÖ

 • Tiedonsiirto tutkimustietovarantoon käynnistyy.
 • Portaalissa näkyvät tiedot tarkistetaan ja korjataan.

I TUTKIMUSTIETOVARANTO KOKOAA TUTKIMUSTIEDON YHTEEN PAIKKAAN

Tutkimustietovaranto on opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämä palvelu. Se kokoaa eri lähteistä julkaisujen, tutkimusaineistojen, tutkijoiden ja hankkeiden tietoja sekä välittää niitä tieteen kentän toimijoiden käytettäväksi. Rahoituspäätöstietoja kerätään yksityisiltä ja julkisilta tutkimusrahoittajilta. Tietoihin kuuluvat mm. rahoitettu henkilö tai organisaatio, myönnetty summahankkeen nimi ja kuvaus sekä rahoittajan ja rahoitushaun tiedot. 

II EROON TURHASTA HALLINNOLLISESTA TYÖSTÄ

Tutkimustietovarannon pääasiallinen tarkoitus on vähentää tutkijoiden hallinnolliseen työhön käyttämää aikaa. Yhteinen varanto avaa mahdollisuuden tietojen hyödyntämiselle useissa toisistaan riippumattomissa järjestelmissä. Tutkijat voivat esimerkiksi hyödyntää varannossa olevia julkaisutietojaan rahoitusta hakiessaan tai siitä raportoidessaan. Toisaalta tutkijat löytävät rahoituslähteet helpommin rahoittajien paremman näkyvyyden ansiosta. Tutkimustietovarannon kautta tietovirrat kuljettavat myönteisen rahoituspäätöksen tiedot myös hakijan kotiorganisaatioon. 

III PORTAALI ON IKKUNA SUOMEN TIETEESEEN 

Tutkimustietovarannon julkinen valmisteilla oleva portaali – tiedejatutkimus.fi – tarjoaa tiedot vapaasti kenen tahansa selailtavaksi ja haettavaksi. Portaali tarjoaa ensimmäistä kertaa kokonaiskuvan suomalaisesta tutkimuksesta. Yhdestä paikasta selviää mitä tutkitaan ja kenen rahoittamana. Kotimainen kilpailtu tutkimusrahoitus on tasaveroisesti esillä rahoituslähteestä riippumatta. Portaalin ansiosta säätiöiden ja rahastojen merkitys suomalaiselle tutkimukselle tulee kokonaisuudessaan esille ja yksittäisten rahoittajien panos tieteelle ja tutkimukselle saa ansaittua näkyvyyttä. 

IRAHOITUKSEN VAIKUTTAVUUS ESILLE 

Tutkimustietovaranto edesauttaa merkittävästi rahoituspäätösten tulosten ja vaikuttavuuden seuraamista ja arviointia. Se tarjoaa tietopohjan, jonka varaan apurahasäätiöt voivat rakentaa uusia työkaluja apurahaprosessien tehostamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi. Apurahoilla saatuja tuloksia voi seurata ja myönnetty rahoitus voidaan yhdistää tutkimustuloksiin, aineistoihin, tutkijoihin ja organisaatioihin. Vuosi vuodelta kertyvät tiedot tuovat mahdollisuuden pitkittäisiin vertailuihin.  

V REKISTERINPITÄJYYS JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Liittyvä rahoittaja on tutkimustietovarannon yhteisrekisterinpitäjä ja vastaa omien, varantoon siirtämiensä tietojen täsmällisyydestä. Yhteisrekisterinpitäjyyttä varten OKM tekee liittyvän rahoittajan kanssa sopimuksen. Kaikille samansisältöinen sopimus on kirjoitettu yhteistyössä ministeriön, Säätiöt ja rahastot ry:n sekä Suomen Akatemian ja Business Finlandin kanssa.

Rahoittajat julkaisevat omilla verkkosivuillaan useimmiten tiedot myöntämästään rahoituksesta. Liittyminen tutkimustietovarantoon edellyttää tämän käytännön laajentamista kattamaan myös julkaisemisen tiedejatutkimus.fi:ssä sekä tietojen välittämisen tietovarannosta muille tutkimustoimijoille. Tutkimusrahoittajien yleisimmät käsittelyperusteet ovat joko oikeutettu etu tai päätöstietojen julkaiseminen myönnön ehtona (=sopimus). Julkaisemiseen käytetään joissain tapauksissa myös suostumusta. Näiltä osin tutkimusrahoittajan on hyvä tarkistaa tietosuojailmoituksensa rahoitushakuun liittyen. Lue ohjeemme vaivattomaan liittymiseen. • No labels