Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Taustaa

Viranomaiset, tutkimuksen rahoittajat, korkeakoulut, tutkimuslaitokset sekä muut tutkimusta tekevät ja tukevat organisaatiot keräävät jatkuvasti huomattavia määriä metatietoa Suomessa tehtävästä tutkimuksesta. Tietojakerätään hajautetusti useisiin paikkoihin, esimerkiksi:

 • Korkeakoulujen ja muiden tutkimusorganisaatioiden järjestelmät
 • OKM:n tiedonkeruut
 • Tutkimusaineistoarkistot
 • Tutkimusrahoittajien rekisterit
 • Hankerekisterit
 • Tieteellisten kustantajien palvelut

Toistaiseksi tiedot ovat olleet vaikeasti löydettävissä ja hyödynnettävissä eikä tietovarantojen sisältämiä metatietoja ole linkitetty toisiinsa. Tietoja tarvitseva joutuu etsimään niitä useasta eri paikasta, koska tarjolla ei ole yhtä yhteistä näkymää Suomessa tehtävään tutkimukseen, jossa tieto jäsentyisi helposti saatavilla oleviin ja ymmärrettäviin kokonaisuuksiin.

Tiedon keräämiseen käytetään merkittävästi resursseja. Valtakunnallisella tasolla tietojen hyödyntäminen on toistaiseksi painottunut lähinnä niiden käyttöön rahanjaon kriteerinä sekä tutkimuksen arvioinnissa, ohjauksessa ja tilastoinnissa.

Tutkijat käyttävät lukuisia sähköisiä palveluita, joihin niin ikään kootaan tietoa tutkimuksesta. Tällä hetkellä tutkijat kuitenkin edelleen joutuvat syöttämään samat tiedot esimerkiksi julkaisuistaan useisiin paikkoihin, kuten tutkimustietojärjestelmiin, julkaisuarkistoihin, CV-palveluihin, tutkimusrahoittajien järjestelmiin ja erilaisiin näkyvyyspalveluihin sekä mahdollisesti organisaatiota vaihtaessaan usean eri organisaation järjestelmiin.

Tavoitteet

Valtakunnallisen tutkimustietovarannon avulla voidaan yhdistää tällä hetkellä erilliset tietovarannot toisiinsa. Tietovarantojen metatietojen yhdistäminen tutkimustietovarannossa tarjoaa yhden yhteisen, avoimen ja kattavan näkymän kaikkeen Suomessa tehtävään tutkimukseen, josta kuka tahansa voi hakea tietoa. Tavoitteena ei ole lisätä raportointia ja hallinnollista työtä, vaan koota ja välittää jo olemassa olevaa tietoa.

Tutkimustietovaranto ei ole yksittäinen verkkosivu vaan palvelukokonaisuus, jossa tutkimusta kuvaavia metatietoja kootaan ja yhdistellään sellaiseen muotoon, että ne ovat helposti hyödynnettävissä missä tahansa muussa palvelussa. Tutkimustietovarannon avoin ja julkinen portaali löytyy osoitteesta tiedejatutkimus.fi.

Yhteisten tietomääritysten avulla tutkimustietovaranto kokoaa ja välittää muihin palveluihin yhteismitallista, avointa ja linkitettyä tietoa. Koneluettavien rajapintojen avulla tutkimustietovaranto tarjoaa väylän tietojen sujuvaan siirtoon ja hyödyntämiseen erilaisissa palveluissa ja prosesseissa, mikä parantaa tietojen yhteismitallisuutta ja vähentää samojen tietojen syöttämistä käsin useaan paikkaan.

Tutkimustietovarannossa tutkimuksen metatietoja voi tarkastella eri näkökulmista erilaisilla rajauksilla ja sen kautta on helppo siirtyä tiedon lähteille.Hyödyt

Hyötyjä tutkijoille

 • Samoja tietoja ei syötetä useaan paikkaan: ne syötetään kerran, mutta ovat käytettävissä useaan eri tarkoitukseen.
 • Tiedot kulkevat mukana organisaation vaihtuessa, sillä ne eivät ole sidoksissa organisaatioon.
 • Työmäärä rahoituksen hakemisessa ja raportoinnissa vähenee, sillä tutkija voi esimerkiksi valikosta klikkailla liitteet suoraan hakemukseen tai raporttiin.
 • Tietojen siirto sujuvasti järjestelmien välillä, eikä niitä tarvitse siirrellä tikuilla tai sähköpostin liitteenä.
 • Omien tietojen parempi kansallinen näkyvyys, sillä osa tiedoista on kaikkien selailtavissa.
 • Tieto muusta Suomessa tehtävästä tutkimuksesta helpommin saatavilla
 • Omien tutkimustuotosten linkittäminen (julkaisut, hankkeet, jne.). Tutkija voi linkittää esim. hankkeesta saadut julkaisut ja rahoittajat keskenään.

Hyötyjä tutkimustiedon etsijälle (opiskelijat, suuri yleisö, tiedotusvälineet)

 • Suomessa tehdyn tutkimuksen tuotokset saatavilla yhdestä paikasta
 • Asiantuntijoiden löytäminen

Hyötyjä tiedon jatkokäyttäjille

 • Tietojen haku sähköisiin palveluihin manuaalisen syöttämisen vähentämiseksi
 • Mahdollisuudet rakentaa erilaisia visualisointeja, portaaleita, sovelluksia ja palveluita tutkimustoiminnan kuvaamiseen ja tutkijan työn tueksi

Hyötyjä tutkimusrahoittajille

 • Yhteismitalliset tiedot sujuvasti hakemuksiin ja hankeraportteihin
 • Kattava näkymä rahoitetun tutkimuksen tuotoksiin
 • Parempi näkyvyys rahoitettuun tutkimukseen
 • Hallinnollisen työmäärän väheneminen

Hyötyjä kustantajille

 • Julkaisujen parempi näkyvyys
 • Tukea arvioitsijoiden valintaan

Hyötyjä tutkimusorganisaatioille

 • Ajantasaiset ja yhteismitalliset vertailutiedot omasta ja muiden organisaatioiden tutkimustoiminnasta
 • Hanketiedot julkaisuihin ja muihin tuotoksiin rahoittajilta
 • Tietoa organisaatioiden välisestä tutkimusyhteistyöstä
 • Sujuvampi raportointi viranomaisille, kun voidaan avata käyttöliittymä
 • Tutkimuksen parempi kansallinen näkyvyys
 • Tietojen siirto organisaatioiden välillä teknisten käyttöliittymien kautta helppoa
 • Tutkimusinfrastruktuurit laajemmin käyttöön; yhteiskunnan investoinnit tehokäyttöön. Esim. analyysi- ja mittauspalveluiden parempi näkyvyys.

Hyötyjä viranomaisille

 • Korkeatasoinen ja laaja tietopohja tiedepolitiikan tarpeisiin
 • Ajantasainen ja yhteismitallinen tieto tutkimustoiminnasta

Tutkimustietovarannon kehitys - vuoden 2021 suunnitelma

 • No labels