Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimustietovaranto on modulaarinen kokonaisuus, joka kokoaa tietoja olemassa olevia tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. Uusia tietovarantoja liitetään tutkimustietovarantoon vaiheittain, tietomääritysten ja tietojen kattavuuden kehitysvaiheesta riippuen.

Yksittäinen käyttäjä ei voi syöttää tietoja suoraan Tutkimustietovarantoon käyttöliittymän kautta vaan tiedot kerätään muista lähteistä. Uutta tiedontuotantoa ei käynnistetä. Tutkimustietovarantoon tietoa tarjoavat lähdejärjestelmät vastaavat omalta osaltaan tiedon keräämisestä. Esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat siirtää julkaisujensa tiedot tutkimustietovarantoon VIRTA-julkaisutietopalvelun ja tutkimusaineistojensa tiedot Fairdata-palvelujen kautta.

Rahoittajat siirtävät rahoituspäätöstensä tiedot tietonsa hanketietovarantoon, joka on kiinteä osa tutkimustietovarantoa. Tiedot ovat käytettävissä saumattomasti osana tutkimustietovarannon muodostamaa laajaa tietokokonaisuutta suomalaisesta tutkimuksesta.

Alkuperäisisten lähdejärjestelmien sekä hajautettujen tietovarantojen omistajat (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat, jne.) hallinnoivat niiden toimintaprosesseja ja tietosisältöjä itsenäisesti kuten aiemmin. Tutkimustietovaranto tarjoaa niille lisäarvoa mahdollistamalla sujuvan tietojen välityksen niiden välillä.

Tutkimustietovarannon jatkokehityksessä otetaan huomioon myös käyttöönoton ja kehityksen myötä esiin nousevat uudet hyödyntämismahdollisuudet. Tutkimustulosten esittämisen ja välittämisen muodot muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi uudentyyppisiä julkaisemisen muotoja on syntymässä sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median muuttuessa. Tietosisältöjä laajennetaan tarpeen mukaan siten, että tutkimustietovaranto palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusympäristön kehitystä.