Tutkimustietovaranto kokoaa yhteen tietoja Suomessa tehtävästä tutkimuksesta olemassa olevista tietojärjestelmistä ja tietovarannoista. 

Yksittäinen käyttäjä ei voi syöttää tietoja suoraan tutkimustietovarantoon, vaan tiedot kerätään muista lähteistä. Tutkimustietovarantoon tietoa tarjoavat lähdejärjestelmät vastaavat omalta osaltaan tiedon keräämisestä. Esimerkiksi korkeakoulut ja tutkimuslaitokset voivat siirtää julkaisujensa tiedot tutkimustietovarantoon VIRTA-julkaisutietopalvelun ja tutkimusaineistojensa tiedot Fairdata-palvelujen kautta.

Alkuperäisten lähdejärjestelmien sekä hajautettujen tietovarantojen omistajat (korkeakoulut, tutkimuslaitokset, rahoittajat jne.) hallinnoivat niiden toimintaprosesseja ja tietosisältöjä itsenäisesti kuten aiemmin. Tutkimustietovaranto tarjoaa lisäarvoa mahdollistamalla sujuvan tietojen välityksen niiden välillä.

Uusia tietovarantoja liitetään tutkimustietovarantoon vaiheittain. Tutkimustietovarannon jatkokehityksessä otetaan huomioon myös käyttöönoton ja kehityksen myötä esiin nousevat uudet hyödyntämismahdollisuudet. Tutkimustulosten esittämisen ja välittämisen muodot muuttuvat nopeasti ja esimerkiksi uudentyyppisiä julkaisemisen muotoja on syntymässä sähköisten palvelujen ja sosiaalisen median muuttuessa. Tietosisältöjä laajennetaan tarpeen mukaan siten, että tutkimustietovaranto palvelee mahdollisimman hyvin tutkimusympäristön kehitystä.


Yhteenveto tutkimustietovarannon tietosisällöstä

Tietokokonaisuus

Kuka voi toimittaa tietoja?

Miten tietoja toimitetaan?

Milloin tietojen toimittaminen on mahdollista?

Julkaisut

Tutkimusorganisaatiot

VIRTA-julkaisutietopalveluun XML-tiedostona tai JUSTUS-palvelun kautta

Käytössä

Tutkijan tiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkimusorganisaatiot, tutkijat

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon tai JUSTUS-palvelun kautta (tulossa) ,

Yksittäiset tutkijat voivat tuoda tietoja ORCID-profiileistaan

XML-tiedonsiirrot käytössä, JUSTUS-palvelun kautta toukokuun 2023 aikana.

ORCID-tietojen tuonti käytössä.

Rahoituspäätökset

Rahoittajat

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon

Käytössä
RahoitushautRahoittajat

Suorat tiedonsiirrot apurahajärjestelmien toimittajilta (tulossa).

sähköinen lomake

Sähköinen lomake käytössä, suorat tiedonsiirrot Aspicore Oy:lta ja Datalink Oy:lta käytössä. Suoran tiedonsiirto Rimbertiltä tulossa.

Tutkimusaineistot

Tutkimusorganisaatiot, aineistopalvelut

METAX rajapinnan kautta, haravointi METAXiin tai tietojen syöttäminen Qvain-palveluun

Käytössä

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusorganisaatiot, infrastruktuurien tarjoajat

Infrastruktuurien syöttölomakkeella tai siirtotiedostona

Käytössä

Tiedeuutiset

Tutkimusorganisaatiot, rahoittajat ym. tiedettä tukevat organisaatio

Haravoidaan RSS-syötteestä

Käytössä
Hankkeet

Tutkimusorganisaatiot

XML-siirtotiedostona tutkimustietovarantoon

Käyttöönotto vuoden 2023 aikana

Organisaatiot

Vipunen, YTJ, Finto

Organisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan ne kootaan muista julkisista palveluistaTietoja päivitetään tarvittaessa

Tiede- ja innovaatiopolitiikka, Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta

OKM, Suomen Akatemia

Organisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan ne kootaan muista julkisista palveluistaTietoja päivitetään tarvittaessa

Julkaisut

Julkaisutiedot kopioidaan tutkimustietovarantoon automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön omistama tietovarantopalvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Se sisältää tällä hetkellä tiedot noin 500 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja hyödynnetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa julkaisutiedonkeruussa, josta ne huomioidaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa sekä julkaistaan tilastoina Vipunen-palvelussa. Yhteismitallisuuden takaamiseksi tiedot tulee toimittaa yhteisen XML-skeeman mukaisessa muodossa OKM:n tiedonkeruukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

Suomen Akatemia hyödyntää tietoja rahoitusjärjestelmässään siten, että tutkija voi poimia VIRTA-julkaisutietopalvelusta omat julkaisunsa rahoitushakemukselle tai hankkeen loppuraportointiin.  Tavoitteena on, että tutkimustietovarannon kautta tietoja hyödyntävät vastaavasti myös muut rahoittajat sekä vastaavat palvelut, joihin tutkija syöttää julkaisutietojaan. Näin voidaan vähentää samojen tietojen tallentamista käsin useaan eri paikkaan, eikä tietojen hyödyntäjän toisaalta tarvitse hakea julkaisuja jokaisesta suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta erikseen. Organisaatio voi halutessaan antaa esimerkiksi luvan  julkaisutietojen siirtämiseksi kansainväliseen OpenAIRE-palveluun.

Organisaatio voi siirtää tietojaan VIRTAan haluamallaan tiheydellä, esimerkiksi päivittäin, kuitenkin vähintään vuosittain. Tietojen ajantasaisuus hyödyttää tutkijaa esimerkiksi rahoittajan palvelussa.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältöä suunnitellaan laajennettavan myös OKM:n julkaisutiedonkeruun ulkopuolisiin julkaisuihin. 

Tutkijoiden omat tiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkijoiden ns. omadataa (MyData) ovat esimerkiksi nimi, tutkinnot, nimike, tutkimusaiheet, affiliaatiot sekä tutkimustoiminnan tai asiantuntijuuden kuvaus. Muita tutkimusaktiviteetteja ovat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, esiintymiset tai palkinnot. Tutkija usein ylläpitää näitä tietoja oman kotiorganisaationsa tutkimustietojärjestelmässä tai erilaisissa kansainvälisissä sähköisissä palveluissa, jotka on tarkoitettu akateemisten yhteisöjen jäsenille (esim. ORCID-palvelu).

Rahoituspäätökset

Rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tietoja omista hankerekistereistään tai -järjestelmistään.

Hanketietovarantoa on suunniteltu yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin (ent. TEKES), Alkoholitutkimussäätiön, Helsingin Sanomain säätiön, Koneen säätiön, Nesslingin säätiön ja Paulon säätiön kanssa.

Tutkimusaineistot

Tutkimustietovarantoon kopioidaan tutkimusaineistojen metatietoja kansallisista Fairdata-palveluista, ks. www.fairdata.fi

Fairdata-palveluihin haravoidaan mastermetatietoja luotettavista lähteistä, esimerkiksi korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omista järjestelmistä tai muista palveluista. Tällä hetkellä tietolähteitä ovat Jyväskylän yliopisto, Tietoarkisto, Kielipankki ja SYKE. Lisäksi aineistojen tietoja voi jatkossa tallentaa Fairdatan Qvain-palvelun kautta. Tutkimusorganisaatiot voivat tarjota omien aineistojensa metatietoja haravoitavaksi Fairdata-palveluihin ottamalla yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@csc.fi

Metatietoja voi selailla Fairdatan Etsin-hakupalvelussa, mutta Etsimessä julkaisemisen edellytyksenä on, että metatiedot ovat riittävän laadukkaat ja aineistolla on pysyvä tunniste (esim. DOI-tunniste). Validoimattomia tietoja ei näytetä Etsimessä, mutta voidaan näyttää ja tarjota saataville esim. Tutkimustietovarannon kautta. Tutkimustietovarannosta tietoja voidaan keskitetysti tarjota hyödynnettäväksi muissa palveluissa, esim. rahoittajien palveluissa tai OpenAIREssa.

Ks. esimerkkejä aineistojen metatietovirroista tutkimustietovarannon kautta (pdf)

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimustietovarannon yhtenä tavoitteena on edistää myös tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Tarkoituksena on, että tiedot tutkimusinfrastruktuureista löytyvät keskitetysti, ne ovat helposti ylläpidettävissä ja niihin on tarjolla pääsy rajapinnan kautta.

Rakennettava tietopohja laajentaa Avoin tiede- ja tutkimushankkeessa toteutettuun Tutkimusinfrastruktuurien tietopankkia, joka sisältää tällä hetkellä tiedoSuomen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan 2014-2020 sekä muista Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuureista.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa infrastruktuureista vastaavat organisaatiot voivat siirtää automaattisesti tietoja omista infrastruktuureistaan tutkimustietovarantoon. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla infrastruktuuritiedot voidaan liittää muihin tutkimustietovarantoon kerättäviin tietoihin, kuten tutkimushankkeiden ja julkaisujen tietoihin, joissa kyseisiä tutkimusinfrastruktuureja on käytetty.

Tiedeuutiset

Tutkimustietovarantoa varten organisaatioiden ei tarvitse tuottaa erillistä uutisointia, vaan tarkoituksena on esittää niitä uutisia, joita jo julkaistaan esimerkiksi organisaatioiden omilla sivuilla.

Tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen alustan ja näkymän kaikkien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tiedeuutisiin. Uutisten esittäminen portaalissa tuo organisaatioiden viestinnälle lisää näkyvyyttä ja koostaa maanlaajuisesti kattavan tarjonnan ajankohtaisia uutisia yhteen paikkaan. Tutkimustietovarannossa esitetään uutisesta ainoastaan metatiedot (ks. tiedeuutisten tietosisältö), ja ohjataan uutisen lähteelle alkuperäiselle julkaisualustalle.