Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Tutkimusorganisaatioista toimitettava tietosisältö

Tutkimusta tekevät organisaatiot, esim. yliopistot, ammattikorkeakoulut, tutkimuslaitokset ja yliopistosairaalat voivat tuottaa tutkimustietovarantoon tietojaan mm. julkaisuistaan, tutkimusaineistoistaan, tutkimusinfrastruktuureistaan, tutkijoistaan sekä näiden muista tutkimusaktiviteeteista.

Julkaisujen ja tutkimusaineistojen osalta tutkimustietovaranto kokoaa yhteen tiedot olemassaolevista tietovarannoista. Muita tietoja tutkimusorganisaatio voi siirtää suoraan tutkimustietovarantoon. Kytkös eri tuotosten välille (julkaisut, aineistot, hankkeet) voidaan tehdä esimerkiksi korkeakoulun tai rahoittajan järjestelmässä tai muussa tutkijan käyttämässä palvelussa, josta se välittyy valtakunnalliseen tutkimustietovarantoon.

Lukuunottamatta OKM:n korkeakoulujen julkaisutiedonkeruuta tietojen toimittaminen ei ole organisaatioille pakollista, mutta tutkimustietovarannon tavoitteena on koota tietoja mahdollisimman kaikista tutkimusorganisaatioista. Kattavan tietopohjan muodostamiseksi suomalaisesta tutkimuksesta, tietojen hyödynnettävyyden parantamiseksi sekä tutkijan työn helpottamiseksi organisaatioilta toivotaan laajaa sitoutumista kansalliseen palveluun.

Hyötyjä tutkimusorganisaatioille

Tietojen toimittamisesta on hyötyä organisaatiolle muun muassa kansallisen näkyvyyden lisääntyessä, sillä tutkimustietovarantoon tuotettavat tiedot julkaistaan tutkimustietovarannon julkisessa portaalissa. Portaalista käyttäjä voi hakea esimerkiksi tietyn organisaation tai tutkimusalueen asiantuntijoita ja tutkimustuotoksia sekä etsiä vaikkapa yhteiskäyttöisiä tutkimusinfrastruktuureja.

Lisäksi tutkimustietovarannon kautta tiedot voidaan välittää usean tiedontarvitsijan käyttöön teknisen rajapinnan kautta. Näin voidaan vähentää samojen tietojen käsin syöttämistä useaan paikkaan ja tarjota tiedot keskitetysti siten, ettei hyödyntäjän tarvitse hakea niitä kustakin organisaatiosta erikseen.

Yhteenveto tietosisällöstä

Tietokokonaisuus

Mistä?

Mihin toimitetaan

Aikataulu tiedonsiirrolle

Miten?

Julkaisut

Tutkimusorganisaatiot

VIRTA-julkaisutietopalvelun kautta

VIRTA tuotannossa vuodesta 2016. Liitetty osaksi tutkimustietovarantoa.

XML-tiedonsiirtona VIRTA-julkaisutietopalveluun tai JUSTUS-julkaisutietojen tallennuspalvelun kautta

Tutkijan profiilitiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkimusorganisaatiot ja/tai ORCID

Sovitaan 2020 aikana.Tietomalli ja toimitustapa suunnitellaan Tutkijan tiedot –työryhmässä vuoden 2020 aikana. Tuotantoon 2021.

Ilmoittaudu pilottiorganisaatioksi tutkimustietovaranto@csc.fi

Rahoituspäätökset

Rahoittajat

Hanketietovaranto on osa tutkimustietovarantoaRahoittajat voivat liittyä mukaan haluamassaan vaiheessa. Tarkempi aikataulu sovitaan yhdessä rahoittajan kanssa.Kiinnostuneita rahoittajia pyydetään olemaan yhdeydessä osoitteeseen tutkimustietovaranto@csc.fi

Tutkimusaineistot

Tutkimusorganisaatiot ja aineistopalvelut

Fairdata-palveluiden kauttaTutkimusinfrastruktuurit

Tutkimusorganisaatiot ja Suomen Akatemia (FIRI)

Tutkimusinfrastruktruurien tietopankki on osa tutkimustietovarantoaTietojen toimittaminen on käynnissäXML-tiedonsiirtona tai lomakkeen kautta

Organisaatiot

Vipunen, YTJ, Finto

-Organisaatioiden tietoja päivitetään tarvittaessaOrganisaatiot eivät itse toimita tietoja, vaan tiedot kootaan muista julkisista palveluista

Tiedeuutiset

Tutkimusorganisaatiot ja rahoittajat

Tutkimustietovaranto haravoi uutisia organisaatioiden omista RSS-syötteistä.Syötteitä integroidaan portaalin päivityksien yhteydessä.Kiinnostuneita organisaatioita pyydetään olemaan yhdeydessä osoitteeseen tutkimustietovaranto@csc.fi

Tiede- ja innovaatiopolitiikka

Lukuja tieteestä ja tutkimuksesta

OKM, Suomen Akatemia

---

Julkaisut

Julkaisutiedot kopioidaan tutkimustietovarantoon automaattisesti VIRTA-julkaisutietopalvelusta.

VIRTA-julkaisutietopalvelu on opetus- ja kulttuuriministeriön omistama tietovarantopalvelu, joka kokoaa yhteen julkaisujen tiedot suomalaisista yliopistoista, ammattikorkeakouluista, tutkimuslaitoksista ja yliopistollisista sairaaloista ja tarjoaa näin yhteismitallista ja ajantasaista vertailutietoa niiden julkaisutoiminnasta. Se sisältää tällä hetkellä tiedot yli 400 000 Suomessa tuotetusta tutkimusjulkaisusta.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietoja hyödynnetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön vuosittaisessa julkaisutiedonkeruussa, josta ne huomioidaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa sekä julkaistaan tilastoina Vipunen-palvelussa. Yhteismitallisuuden takaamiseksi tiedot tulee toimittaa yhteisen XML-skeeman mukaisessa muodossa OKM:n tiedonkeruukäsikirjan ohjeen mukaisesti.

Suomen Akatemia hyödyntää tietoja rahoitusjärjestelmässään siten, että tutkija voi poimia VIRTA-julkaisutietopalvelusta omat julkaisunsa rahoitushakemukselle tai hankkeen loppuraportointiin.  Tavoitteena on, että tutkimustietovarannon kautta tietoja hyödyntävät vastaavasti myös muut rahoittajat sekä vastaavat palvelut, joihin tutkija syöttää julkaisutietojaan. Näin voidaan vähentää samojen tietojen tallentamista käsin useaan eri paikkaan, eikä tietojen hyödyntäjän toisaalta tarvitse hakea julkaisuja jokaisesta suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta erikseen. Organisaatio voi halutessaan antaa esimerkiksi luvan  julkaisutietojen siirtämiseksi kansainväliseen OpenAIRE-palveluun.

Organisaatio voi siirtää tietojaan VIRTAan haluamallaan tiheydellä, esimerkiksi päivittäin, kuitenkin vähintään vuosittain. Tietojen ajantasaisuus hyödyttää tutkijaa esimerkiksi rahoittajan palvelussa.

VIRTA-julkaisutietopalvelun tietosisältöä suunnitellaan laajennettavan myös OKM:n julkaisutiedonkeruun ulkopuolisiin julkaisuihin. 

Lue lisää julkaisutietojen toimittamisesta tutkimustietovarantoon.

Tutkijoiden omat tiedot ja muut tutkimusaktiviteetit

Tutkijoiden ns. omadataa (MyData) ovat esimerkiksi nimi, tutkinnot, nimike, tutkimusaiheet, affiliaatiot sekä tutkimustoiminnan tai asiantuntijuuden kuvaus. Muita tutkimusaktiviteetteja ovat esimerkiksi asiantuntijatehtävät, esiintymiset tai palkinnot. Tutkija usein ylläpitää näitä tietoja oman kotiorganisaationsa tutkimustietojärjestelmässä tai erilaisissa kansainvälisissä sähköisissä palveluissa, jotka on tarkoitettu akateemisten yhteisöjen jäsenille (esim. ORCID-palvelu).

Lue lisää tutkijoiden omien tietojen toimittamisesta tutkimustietovarantoon.

Rahoituspäätökset

Rahoittajat siirtävät hanketietovarantoon tietoja omista hankerekistereistään tai -järjestelmistään.

Hanketietovarantoa on suunniteltu yhteistyössä Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunnan, Suomen Akatemian, Business Finlandin (ent. TEKES), Alkoholitutkimussäätiön, Helsingin Sanomain säätiön, Koneen säätiön, Nesslingin säätiön ja Paulon säätiön kanssa.

Lue lisää rahoituspäätöstietojen toimittamisesta tutkimustietovarantoon

Tutkimusaineistot 

Tutkimustietovarantoon kopioidaan tutkimusaineistojen metatietoja kansallisista Fairdata-palveluista, ks. www.fairdata.fi

Fairdata-palveluihin haravoidaan mastermetatietoja luotettavista lähteistä, esimerkiksi korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten omista järjestelmistä tai muista palveluista. Tällä hetkellä tietolähteitä ovat Tietoarkisto, Kielipankki ja SYKE. Lisäksi aineistojen tietoja voi jatkossa tallentaa Fairdatan Qvain-palvelun kautta. Tutkimusorganisaatiot voivat tarjota omien aineistojensa metatietoja haravoitavaksi Fairdata-palveluihin ottamalla yhteyttä CSC:n asiakaspalveluun asiakaspalvelu@csc.fi

Metatietoja voi selailla Fairdatan Etsin-hakupalvelussa, mutta Etsimessä julkaisemisen edellytyksenä on, että metatiedot ovat riittävän laadukkaat ja aineistolla on pysyvä tunniste (esim. DOI-tunniste). Validoimattomia tietoja ei näytetä Etsimessä, mutta voidaan näyttää ja tarjota saataville esim. Tutkimustietovarannon kautta. Tutkimustietovarannosta tietoja voidaan keskitetysti tarjota hyödynnettäväksi muissa palveluissa, esim. rahoittajien palveluissa tai OpenAIREssa.

Ks. esimerkkejä aineistojen metatietovirroista tutkimustietovarannon kautta (pdf)

Lue lisää tutkimusaineistojen tietojen toimittamisesta tutkimustietovarantoon.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkimustietovarannon yhtenä tavoitteena on edistää myös tutkimusinfrastruktuurien yhteiskäyttöä ja avoimuutta sekä resurssien tehokasta käyttöä kuvailemalla ja esittelemällä tutkimusinfrastruktuureja ja niiden palveluita yhtenäisellä tavalla. Tarkoituksena on, että tiedot tutkimusinfrastruktuureista löytyvät keskitetysti, ne ovat helposti ylläpidettävissä ja niihin on tarjolla pääsy rajapinnan kautta.

Rakennettava tietopohja laajentaa Avoin tiede- ja tutkimushankkeessa toteutettuun Tutkimusinfrastruktuurien tietopankkia, joka sisältää tällä hetkellä tiedoSuomen tutkimusinfrastruktuurien strategian ja tiekartan 2014-2020 sekä muista Suomen Akatemian rahoittamista infrastruktuureista.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa infrastruktuureista vastaavat organisaatiot voivat siirtää automaattisesti tietoja omista infrastruktuureistaan tutkimustietovarantoon. Osana toteutusta kehitetään myös prosessia, jolla infrastruktuuritiedot voidaan liittää muihin tutkimustietovarantoon kerättäviin tietoihin, kuten tutkimushankkeiden ja julkaisujen tietoihin, joissa kyseisiä tutkimusinfrastruktuureja on käytetty.

Lue lisää tutkimusinfrastruktuurien tietojen toimittamisesta tutkimustietovarantoon

Tiedeuutiset

Tutkimustietovarantoa varten organisaatioiden ei tarvitse tuottaa erillistä uutisointia, vaan tarkoituksena on esittää niitä uutisia, joita jo julkaistaan esimerkiksi organisaatioiden omilla sivuilla.

Tutkimustietovaranto tarjoaa yhden yhteisen alustan ja näkymän kaikkien suomalaisten tutkimusorganisaatioiden tiedeuutisiin. Uutisten esittäminen portaalissa tuo organisaatioiden viestinnälle lisää näkyvyyttä ja koostaa maanlaajuisesti kattavan tarjonnan ajankohtaisia uutisia yhteen paikkaan. Tutkimustietovarannossa esitetään uutisesta ainoastaan metatiedot (ks. tiedeuutisten tietosisältö), ja ohjataan uutisen lähteelle alkuperäiselle julkaisualustalle.

Lue lisää tiedeuutisten toimittamisesta tutkimustietovarantoon