'

Tiedejatutkimus.fi-portaalin tulevaisuuden visiota kehitetään Tutkimushallinnon tietovirtojen ja tutkimustietovarannon ohjausryhmän kanssa. Visio jakautuu tutkimustietovarannon neljän eri päätehtävän mukaan: 1) suomalaisen tutkimusjärjestelmän kuvaaminen ja tiedepolitiikan tietopohja, 2) suomalaisen tutkimuksen ja asiantuntijoiden löydettävyys, 3) tutkimustietojen hyödyntäminen eri palveluissa ja järjestelmissä, 4) tutkijoiden meritoitumisen tukeminen. Lisäksi visioon on kirjattu muuta seurattavaa kehitystä. Neljä päätehtävää on visiotyössä jaettu pienempiin teemoihin.

SUOMALAISEN TUTKIMUSJÄRJESTELMÄN KUVAAMINEN JA TIEDEPOLITIIKAN TIETOPOHJA

Teema

Tehty 2022 mennessä

Työn alla

Suunniteltu 2023-2024

Toteutettavissa, ei tarkempaa aikataulua

Tutkimuksen vaikuttavuuden arviointi • Tutkimuksen arviointien tulokset osana Tiedejatutkimus.fi portaalia
 • Tutkimustietovarannosta yhteinen "avoin" data, josta saadaan indikaattoreita vaikuttavuuteen
 • Tutkimusinfrastruktuureihin käytetyt resurssit ja niiden vaikuttavuus
 • Tutkimushankkeiden jälkiseuranta esimerkiksi tuotosten kautta
 • Kansainvälisen vaikuttavuuden näkyväksi tekeminen
 • Tutkimuksen laadun/vaikuttavuuden metriikoiden lisääminen (esim. altmetriikka)Tutkimustietovaranto tutkimuksen arvioinnin tukena (erit. vastuullinen arviointi sisällön perusteella)
 • Tietoa siitä, miten tehtyä tutkimusta on hyödynnetty
Verkostot ja yhteistyö
 • Tutkimusinfrastruktuurit ja palvelut portaaliin
 • Tutkimusinfrastruktuurit ja palvelut näkyvämmiksi. Tietomallin uudistaminen ja parempi tuki tietojen ylläpitoon organisaatioille
 • Tutkijoiden yhteistyöverkostot näkyviin (sis. projektitiedot). Näiden tiedonsiirtojen pilotointi organisaatioiden kanssa ja Hankehaavi datan-pilotti. Tehdään osana Tutkijan tiedot -työryhmän työtä
 • Organisaatiotason kansainväliset verkostot näkyviin
 • Yritykset tutkijoiden kumppaneina, yritysyhteistyön huomiointi tutkijan profiileissa
 • Organisaatiotason kansalliset verkostot näkyviin
 • Yrityksissä tehtävä tutkimus selkeämmin näkyviin. Missä hankkeissa, julkaisuissa mukana yritykset ovat mukana?

Tiedon popularisointi • Uusien tutkimusilmöiden ja aiheiden kuvaaminen medialle
 • Kansalaistieteen näkökulman esiin saaminen. Kuinka laajaa kansalaistiede on Suomessa?
 • Tutkimustiedon popularisointi
 • Tiedebarometrin julkaisu osaksi portaalia
 • Kansalaisten käyttöön näyttäviä visualisaatioita
Visualisoinnit, vertailu ja seuranta
 • Avoimen tieteen ja tutkimuksen seuranta (AVOTT yhteistyö)
 • Avoimen julkaisemisen kustannukset (FinELib yhteistyö)
 • Korkeakoulujen rahoitusmallit kuvattuna
 • Säätiöiden ja rahastojen rahoituksen jakautuminen / visualisointi. Säätiötuki lukuina / linkkinä
 • Tutkimuksen vertailu kansainvälisesti (esim. tutkimusaiheet)
 • Apurahatutkijoiden määrä
 • Karttasovellus, esim. tietyllä alueella tuotetut julkaisut, infrat, osaamisklusterit
SUOMALAISEN TUTKIMUKSEN JA ASIANTUNTIJOIDEN LÖYDETTÄVYYS

Teema

Tehty 2022 mennessä

Työn alla

Suunniteltu 2023-2024

Toteutettavissa, ei tarkempaa aikataulua

Oman alan rahoituksen löytäminen • Mahdollisuus tilata tiedot uusista rahoitushauista/aineistoista/julkaisuista omaan alaan liittyen.


Monikielisyys
 • Hakutoiminnallisuudessa tuki monikielisille hakutermeille sekä asiasanoille

 • Ei vain löydettävyys kansallisesti vaan myös kansainvälisesti
 • Tekoälypohjaisten käännösrobottien hyödyntäminen tiedon esittämisessä

Suomalaisen tutkimuksen esiintuominen

 • Tutkimusaiheet esiin osana aihemallinnusta

 • Mediayhteistyön lisääminen, tutkimuksen tuotosten esiinnosto
 • Työkaluja ajankohtaisten tutkimusaiheiden löytämiseen (ilmiöiden, trendien ja puutteiden löytäminen)
 • Tutkimusaiheiden tuonti selkeämmin osaksi portaalia, nostojen teko ja ajankohtaiset tutkimusaiheet
 • Haku aktiivisesti kommentoiville tutkijoille
 • Linkki Tietysti.fi -portaaliin
Linkitykset
 • Yksinkertaisten linkityksien rakentaminen tuotosten välillä (esim. aineiston ja julkaisun välille)
 • Pysyvän RAiD-tunnisteen käyttöönotto osana tutkimustietovarantoa, tuki organisaatioiden sisäisten projektien/ryhmien tiedoille
 • Rahoitustietojen pysyvien tunnisteiden luonti osana rahoituspäätöstietojen näyttämistä

TUTKIMUSTIETOJEN HYÖDYNTÄMINEN ERI PALVELUISSA JA JÄRJESTELMISSÄ

Teema

Tehty 2022 mennessä

Työn alla

Suunniteltu 2023-2024

Toteutettavissa, ei tarkempaa aikataulua

Tutkimusinfrastruktuuritietojen hyödyntäminen

Tutkimusinfrastruktuurien tietopankki


 • Infrastruktuureille ja niiden tiedoille pysyvät tunnisteet, tunnisteiden hallintamalli organisaatioille
 • Infrastruktuurien ja niillä tehdyn tutkimuksen parempi näkyvyys sekä linkittyminen tutkimuksen muihin tuotoksiin

Tiedon toimittamisen kehitys

Tietojen tuottaminen tutkimustietovarantoon • Tietojen rikastaminen rajapinnan kautta tutkimustietovarantoon, esim. rahoittajalle raportoidut hankkeen julkaisut, aineistot jne.


Tutkimustietovarannon tietopohjan kasvattaminen ja parantaminen

 • Kansainvälisistä palveluista tietoja tutkimustietovarantoon (esim OpenAIRE ja kv-datarepositoriot)
 • Avoimet oppimateriaalit näkyviin portaaliin
 • YK:n kestävän kehityksen tunnisteiden lisääminen dataan tekoälyä hyödyntäen, tuotosten jaottelu SDG-indikaattoreilla
 • Patenttitiedot tutkimustietovarantoon (Standard Essential Patents)

Tutkimustietovarannon tietojen käyttökohteet ja yhteentoimivuus


 • Kansalliset tutkimustoimijat voivat hakea lupaa tutkimustietovarannon tietojen hakemiseen
 • Kansainväliset yhteistyöverkostot ja yhteistyö eurooppalaisten tutkimusinfrastruktuurien kanssa (esim. EOSC)
 • Lukurajapintakokonaisuus käyttöön vuoden 2023 aikana kaikille avoimille tietokokonaisuuksille
 • Suomen Akatemian SARA-uudistuksen yhteistyö, tutkimustietovarannon tietojen hyödyntäminen parhaalla mahdollisella tavalla
 • Tietojen hyödyntäminen  organisaatioiden omissa järjestelmissä
 • Tutkijan tiedot tutkijan luvalla tutkimustoimijoille
 • Rahoittajien tarpeet tutkimustiedoille, käyttötapausten kartoittaminen
 • Finna-portaaliin tietoja tutkimustietovarannosta, esim. tutkimusjulkaisut
 • Tietojen hyödyntäminen aineistonhallintasuunnitelmissa ja -työkaluissa 
 • Aineistonhallintasuunnitelmat tutkimustietovarannon kautta esim. rahoittajille
 • Yksityisten toimijoiden  tietotarpeiden huomiointi, mm. kauppakamarit ja muut alueelliset toimijat

TUTKIJOIDEN MERITOITUMISEN TUKEMINEN

Teema

Tehty 2022 mennessä

Työn alla

Suunniteltu 2023-2024

Toteutettavissa, ei tarkempaa aikataulua

Tutkijan tiedot ja profiilit

Tutkijan tiedot

 • Profiilityökalun julkinen testauskierros tutkijoille
 • Tutkijan tiedot -työkalun betaversion julkaisu osaksi portaalia
 • Tietojen helppo korjaaminen tiedon oikeellisuuden varmistamiseksi - tutkijan suoraviivainen ohjaaminen korjattava tiedon "lähteelle"
 • Tutkijan tiedot -kokonaisuuden lanseeraus
 • Tutkijan tietojen siirto tutkimustietovarannosta tutkijan omaan ORCID-profiiliin, esim. rahoitus, ajantasaiset yhteystiedot
 • CV-palvelun kehitys, yhteensopivuus ja yhteistyö TENKin mallin kanssa - automaattisesti ansioluettelo omasta profiilista
 • Kannustaminen Tutkijan tiedot -käyttöön, esim. Vuoden tutkija -kampanjan organisointi, "Mitä hyötyä" FAQ, visualisointi tutkijalle
 • Identiteetinhallinnan kehityksen ja hetu-uudistuksen (yksilöllinen henkilötunniste, kv. etärekisteröinti, "digilompakko" tunnistautumisessa) huomiointi osana tutkijan profiilityökalua
Tutkimuksen meriitit laajasti näkyviin
 • Tutkijoiden aktiviteetit osaksi profiilia & profiilityökalua, esim: koulutustiedot, asiantuntijatehtävät, johtamiskokemus, tutkinnot, rooli hankkeissa yms. 
 • Opetukselliset ansiot, esim. oppimateriaalin tuottaminen, kurssien pitäminen, pedagoginen koulutus
 • Tutkijan tutkimuksen avoimuus ja avoimen tieteen edistäminen meriittinä
 • Kansainväliset ja kansalliset verkostot meritoitumisen mittarina. Yhteisjulkaisut, tieteelliset järjestöt ym. vaikuttaminen
 • Innovaatioaihiot, patentit ja keksintöilmoitukset meriitteinä
 • Tutkijan rooli ja linkitys tutkimusinfrastruktuureihin (infraosaaminen, infran johtaminen)
MUU SEURATTAVA KEHITYS

Teema

Tehty 2022 mennessä

Työn alla

Suunniteltu 2023-2024

Toteutettavissa, ei tarkempaa aikataulua

Tutkimustietovaranto + Vipunen yhteistyö (hyödyntäminen ristiin)

Valtionavustustoiminnan kehittäminen (VA-Digi)
 • Keskustelu yhteisistä tavotteista ja yhteistyö tutkimustietovaranto kanssaIdentiteetinhallinnan kehitys ja hetu-uudistus (yksilöllinen henkilötunniste, kv. etärekisteröinti, "digilompakko" tunnistautumisessa)
 • Suomi.fi-integraatio osana Tutkijan tiedot -kokonaisuutta

 • Yksilöllisen henkilötunnisteen käyttöönotto profiilityökalussa


Hallinnollinen yhteistyö datan kautta samaan tietopohjaan perustuen
Tietojen hyödyntäminen EOSCissa
 • Olemassaoleva integraatio VIRTA-julkaisutietopalvelusta OpenAIREen

 • Tutkimustietovarannon tietojen siirto osaksi EOSCiin palveluihin kuuluvaa OpenAIREa (osana FAIRCORE4EOSC-hanketta)

CERIF-tietomallin kehitys ja yhteistyö tiedon yhteismitallistamiseksi


FAIRCORE4EOSC-hanke ja tietomallien ns. "crosswalk" rekisteri https://faircore4eosc.eu/
 • Käyttötapausten määrittely osana hanketta
 • Tutkimustietovarannon tietojen siirto osaksi OpenAIREa. Osallistuminen pilottiin Hollannin Open Knowledge Base ja Kreikan Helix palveluiden kanssa.

ORCID-palvelu ja konsortio, tunnisteen käytön edistäminen https://tutkijatunniste.fi/

 • Tietojen siirto tutkimustietovarannosta ORCID-palveluun profiileja rikastamaan
 • ORCID-tietomallin kehitykseen osallistuminen
 • ORCID-tunnisteiden käyttöasteet organisaatioittain

Digivisio


 • Yhteistyö identiteetinhallinnassa, Suomi.fi kirjautuminen ja vaihtoehdot, luvituksen toteutustavat
 • Tiedolla johtamisen selvitys

 • Alustojen datan hyödyntäminen (tutkimuksen vaikuttavuus opetukseen?)
FinnARMA-verkostoCRediT -taksonomian laajempi hyödyntäminen - suoraan kansainvälinen yhteentoimivuusGraspOS-hanke (kick-off 1/2023) • EU-hankkeessa kehitetään yhteistä avointa infrastruktuuria tutkimuksen monimuotoisemman arvioinnin tueksi. 
pilottina: integroidaan Openness Profiles yksilöille ja organisaatioille, muut hankkeessa tuotettavat indikaattorit tarpeen mukaan. Mahdollisia integroitavia elementtejä arvioidaan pilotissa vastuullisuuden näkökulmasta.

CoARA yhteenliittymä https://coara.eu/

Agreement on Reforming Research Assessment

 • 2022 loppuun mennessä sopimuksen allekirjoittanut 12/13 yliopistoista, 4 AMKia, SA, dosenttiliitto ja TSV

 • Tähän mennessä allekirjoittaneiden tehtävä vuoden 2023 loppuun mennessä selvitys käytössä olevista arviointikäytännöistä, ja siitä, miten organisaatio on aloittanut käytäntöjen kehittämisen sopimuksen sitoumusten (= core Commitments) mukaan ja aikataulu muutosten toteuttamiseen. 
 • Arvioinnin jatkossa perustuttava pääasiallisesti laadulliseen arviointiin (so. lähinnä vertaisarviointiin), määrällisten indikaattoreiden vastuullinen hyödyntäminen mahdollista, mutta vain tukemaan laadullista arviointia

TSV:n hanke tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnista  • Projektissa selvitetään yliopistoissa tehtävän tutkimuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arvioinnin tarpeita, mahdollisuuksia ja hyviä käytänteitä sekä kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin indikaattoreita. Projekti tähtää toimintasuunnitelmaan kansallisen vaikuttavuuden arvioinnin suosituksen toteuttamiseksi.

UK REF kehitystyö

Harnessing the Metric Tide: indicators, infrastructures & priorities for UK responsible research assessment.

 • 'Research culture' tulevaisuudessa arvioinnin kohteena enemmän (esim. raportissa, s.33), ei tarkastella panoksia tai tuotoksia, vaan prosessia, miten tutkimusta tehdään (ml. team science, yhteistyö). Arvioinnin tulisi kannustaa paremman tutkimuskulttuurin kehittymiseen (ml. EDI-policyt ym. toimintaympäristöä koskeva kehitys).
 • No labels