• tärkeää tuoda tiedot mahdollisimman kattavasti. Jos vanhempia tietoja ei ole tuotu, niin tilastot eivät ole vertailukelpoisia
 • yhdistetään kv-opiskelijoihin (pitäisi jättää kv-opiskeluoikeus, ei pitäisi muuttaa esim. yhteis- tai kaksoistutkinnoksi). Liikkuvuusjaksot ovat liikkuvuusjaksoja ja tutkinto-opiskeluoikeudet omiaan., tiedot yhdistyvät väärin
 • yleinen puute tieto koulutusasteestaYhdessä sovitut tietojen tallennusta ja tiedonkeruita koskevat periaatteet


KIRJAUSKÄYTÄNNÖT JA TIETOJEN TALLENNUS VIRTA-OPINTOTIETOPALVELUUN
Tiedonsiirtotiheys korkeakouluistaTietovarannon päivittämistiheyden minimi on kerran kuukaudessa (tietoja käytetään viranomaisraportoinnin lisäksi korkeakoulujen päivittäistoiminnassa).
Historiatietojen tuonti korkeakouluistaHistoriatiedot tulee tallentaa tietovarantoon mahdollisimman kattavasti. Vuonna 2017 Tilastokeskuksen tiedonkeruussa raportoidaan vuonna 2016 valmistuneiden opiskelunaikaiset liikkuvuusjaksot. 
Liikkuvuusjakson yhdistäminen opiskelijaanJos liikkuvuusjaksotiedot tuodaan tietovarantoon eri tietolähteestä kuin muu tietosisältö, liikkuvuusjakso yhdistetään saman korkeakoulun opintotietojärjestelmästä tuotuun tietosisältöön VIRTA-opiskelija-xml-skeeman avaintiedon avulla. Saman henkilön eri korkeakouluissa suorittamia liikkuvuusjaksoja  voidaan valtakunnallisella tasolla tarkastella kansallista oppijanumeroa (OID) tai henkilötunnusta hyödyntäen.
Saapuvan opiskelijan koulutusasteKorkeakoulut tallentavat tietovarantoon saapuvien vaihto-opiskelijoiden osalta tiedon pääasiallisesta koulutusaseesta suomalaisessa korkeakoulussa (ei ulkomaisessa kotikorkeakoulussaan).
Jatko-opiskelijoiden liikkuvuusJatko-opiskelijoiden liikkuvuusjaksotiedot tuodaan tietovarantoon (aiheuttaa osin päällekkäisyyttä OPH:n kv-palveluiden liikkuvuusjaksotiedonkeruun ja OKM:n henkilöstotiedonkeruun datojen välillä).
Liikkuvuusohjelma ja liikkuvuuden rahoitusTietovarannon liikkuvuusohjelmakoodiston arvoksi tallennetaan tieto ohjelmasta/sopimuksesta, jonka puitteissa liikkuvuus tapahtuu, vaikka opiskelijalle liikkuvuusjaksoa varten myönnetty rahoitus tulisikin eri lähteestä.
Tilauskoulutuksen liikkuvuusjaksotTilauskoulutuksen aikana tehdyt liikkuvuusjaksot tallennetaan tietovarantoon (kyseessä on suomalainen korkeakoulututkinto, johon liittyy liikkuvuusjakso).
Liikkuvuusjaksolla tehdyn opintosuorituksen puuttuva suorituspäivämääräSuorituspäivämäärän puuttuessa päivämääräksi kirjataan hyväksiluvun yhteydessä liikkuvuusjakson päättymispäivämäärä.
Pitkän liikkuvuusjakson aikana tapahtuva lyhyt liikkuvuusjaksoTietovarantoon tallennetaan saapuva liikkuvuusjakso. Jos tämän aikana tapahtuvan lähtevän liikkuvuusjakson opinnot ovat osa saapuvan jakson opintoja, tietovarantoon tallennetaan myös lähtevä liikkuvuusjakso.
Yhteis/kaksoistutkintojen tallennusOpiskeluoikeudet tallennetaan siten, kuin se liikkuvuuden järjestämisen, apurahojen maksamisen ja näistä raportoinnin kannalta on korkeakoululle tarkoituksenmukaista.
Kaksoistutkintotavoitteen peruuntuminenOpiskelijan päättäessä keskeyttää kaksoistutkinnon suorittamisen luokittelutiedoltaan kaksoitutkinnoksi tallennettu opiskeluoikeusjakso päätetään ja opiskeluoikeudelle tallennetaan uusi opiskeluoikeusjakso.
Liikkuvuusjaksotietojen säilyttäminenArkistolaitoksen päätöksen (19.9.2016, Yliopistojen ja tiedekorkeakoulujen eräiden asiakirjojen ja tietojen pysyvä säilytys) mukaan kaikki yliopistojen opiskelijatietojärjestelmiin viedyt ja vietävät opiskeluoikeus-, ilmoittautumis-, tutkinto- ja opintosuoritustiedot sekä muut tiedot säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa niin pitkältä ajanjaksolta kuin tiedot ovat sähköisessä muodossa. Liikkuvuusjaksotiedot katsotaan osaksi tätä kokonaisuutta.
Saapuvien kv-harjoittelijoiden tiedotSaapuvista kv-harjoittelijoista tallennetaan liikkuvuusjaksot, jos henkilöllä on kotikorkeakoulussaan tutkinto-opiskeluoikeus ja harjoittelu on osa ko. tutkinnon opintoja. Lisäksi saapuvien kv-harjoittelijoiden suorittamat opinnot tallennetaan, jos ne ovat ECTS-mitoitettjua opintoja, jotka voivat kuulua osana myös suomalaiseen korkeakoulututkintoon.
Blended-liikkuvuus

Tieto siitä, yhdistyykö fyysiseen liikkuvusjaksoon virtuaalisesti toteutettuja osioita. Tieto kerätään lyhyt- ja pitkäkestoisilta liikkuvuusjaksoilta.

 •   Liikkuvuusjaksoksi kirjataan alku- ja loppupäivän mukaan pääsääntöisesti vain fyysinen liikkuvuusjakso eli jakso, jonka opiskelija on toisessa maassa. Virtuaalista osiota ei lasketa mukaan liikkuvuusjakson kestoon, mikäli se sijoittuu fyysisen osion ulkopuolelle.
 •    Mikäli virtuaalinen osio sijoittuu kahden fyysisen ulkomailla tapahtuvan osion väliin ja kyseessä on yksi sovittu kokonaisuus, katsotaan tämä kokonaisuus yhdeksi blended-jaksoksi ja lasketaan välissä oleva virtuaalinen osio mukaan liikkuvuusjakson kestoon.
 •   Kohdemaassa tapahtuva virtuaalinen opiskelu ei ole virtuaalista liikkuvuutta (vrt. hybridiopiskelu). Blended-liikkuvuudessa virtuaalinen osio tehdään lähtömaasta käsin. 
 • Blended-tietoa tulisi tuoda vuoden 2022 tiedoista alkaen, ei takautuvasti aiemille vuosille.
TIEDONKERUISIIN LIITTYVÄT PERIAATTEET
Tutkinnon myöntäjämaa ja suoritusmaa eroavatTK:n tiedonkeruussa tutkinnon maalla tarkoitetaan tutkinnon maantieteellistä suoritusmaata, ei tutkinnon myöntäjämaata.
Kaksi liikkuvuusjaksoa samana vuonnaOpiskelijaan on OPH:n kv-palveluiden tiedonkeruussa mahdollista liittyä useampi liikkuvuusjakso saman kalenterivuoden aikana.
Yhdistetty opiskelija- ja harjoittelijavaihtoYhdistelmävaihto tallennetaan tietovarantoon ja käsitellään TK:n ja OPH:n kv-palveluiden tiedonkeruissa opiskelijavaihtona.
Kansainväliseen harjoittelujaksoon liittyvät opintopisteet Työharjoittelun opintopisteet myöntää aina opiskelijan kotikorkeakoulu, eli niitä ei hyväksilueta (vrt. ulkomaisen korkeakoulun myöntämät opiskelijavaihdon opintopisteet, jotka hyväksiluetaan).
Liikkuvuusjakson ajoittuminen kahdelle kalenterivuodelleLiikkuvuusjakso huomioidaan tiedonkeruissa sen alkamisvuoden mukaan. Jos jakso on tiedonkeruuhetkellä kesken, päättymispäivämääränä huomioidaan senhetkinen arvio. Yli 12 kuukauden mittaiset liikkuvuusjaksot otetaan huomioon niiden alkamispäivämäärän mukaisena kalenterivuonna.
Pitkän liikkuvuusjakson minimipituusKolmen kuukauden liikkuvuusjaksoksi lasketaan TK:n ja OPH:n kv-palveluiden tiedonkeruissa minimissään 87 päivän mittainen jakso.
Lyhyen liikkuvuusjakson pituus TK:n tiedonkeruussaEurostat-tiedonkeruussa ei ole määritelty lyhyen (alle 87 pv) likkuvuusjakson minimipituutta. Kriteerinä on se, onko liikkuvuusjakso ollut osa opiskelijan opintoja.
Toisen asteen/keskiasteen pohjakoulutuksen suoritusmaan tallennusTieto tallennetaan hakuvaiheessa OPH:n valtakunnalliseen opiskelijavalintarekisteriin (OKM:n kirje 22.6.2016, OKM/53/592/2016), josta se on TK:n ja OKM:n hyödynnettävissä.
Yhteis/kaksoistutkintoihin liittyvien liikkuvuusjaksojen tilastointiOPH:n kv-palveluiden tiedonkeruussa saapuvaksi vaihto-opiskelijaksi määritellään henkilö, jolla ei ole samaan aikaan tutkintoon johtavaa opiskeluoikeutta samassa korkeakoulussa.
Valmistumisen jälkeinen kv-harjoitteluTutkinnon suorittamisen jälkeen toteutuneet liikkuvuusjaksot voi tuoda tietovarantoon. TK:n ja OPH:n kv-palveluiden tiedonkeruissa huomioidaan vain opintojen aikana tehdyt liikkuvuusjaksot.
Ennen opintojen alkua tapahtunut kv-harjoitteluOPH:n ja TK:n liikkuvuusjaksotiedonkeruiden näkökulmasta  ennen opintojen alkua tehtyjä jaksoja ei raportoida korkeakoulujen opiskelijaliikkuvuutena. Harjoittelusta opintojen aikana kirjattu suoritus (esim. hyväksytty harjoitteluraportti) tulee kuitenkin huomioiduksi OKM:n opintopistetiedonkeruussa.
Tilauskoulutuksen aikana tapahtuneen kv-liikkuvuuden tilastointiTilauskoulutuksessa tapahtunut liikkuvuus huomioidaan tilastoitavana opiskelijaliikkuvuutena tiedonkeruun yleisten kriteerien mukaisesti.
Ulkomaisten virtuaaliopintojen tilastointi

Virtuaaliopintoina ulkomaisessa korkeakoulussa suoritettuja opintoja ei lueta  liikkuvuusjaksoiksi.

 • Huom! Korona-poikkeustilanteesta johtuva ohjeistus koskien vuotta 2020 ja 2021: Mikäli fyysisestä liikkuvuusjaksosta osa toteutetaan koronatilanteen takia etäopintoina kotimaasta käsin, voi nämä etäopinnot lukea mukaan liikkuvuusjaksoon. Ohjeistus koskee sekä saapuvia että lähteviä liikkuvuusjaksoja.
Blended-liikkuvuuden tilastointi

Tiedonkeruuseen ja raportointiin liittyvää määrittelyä

 •  Virtuaalisen osion alku- ja loppupäivämääriä ei raportoida OPH:n liikkuvuusjaksotiedonkeruussa.
 •   Ratkaisevaa on se, että liikkuvuusjakso suunnitellaan ja sovitaan osittain virtuaalisesti suoritettavaksi. Mikäli fyysinen liikkuvuusjakso muuttuu sovitusta poiketen osittain virtuaaliseksi esim. opiskelijan henkilökohtaisista syistä, ei sitä kirjata blended-jaksoksi.
 • Tietoa tilastoidaan vuoden 2022 tiedoista lähtien.
 • No labels