VIRTA-opintotietopalvelun tietosisältö

VIRTA-opintotietopalvelu sisältää tiedot opintosuorituksista (ml. tutkinnot) ja niiden arvosanoista, tiedot opiskelijoista sekä näiden opiskeluoikeuksista, lukukausi-ilmoittautumisista ja kansainvälistä liikkuvuusjaksoista. Opintosuoritustiedot ovat saatavissa tietovarannosta sekä tutkintoon johtavasta että tutkintoon johtamattomasta koulutuksesta. Muu tietosisältö ei ole tutkintoon johtamattomien opiskeluoikeuksien osalta täysin kattava. Allaolevissa taulukoissa tietosisältö on esitelty yksityiskohtaisesti. Avaintietoja tarvitaan tietojen yksilöimiseen ja yhdistämiseen ja ne ovat aina pakollisia.

Pakollisuus historiatietoihin liittyen = Mikäli tiedot löytyvät digitaalisessa muodossa.

Opintosuoritus
Opiskeluoikeus
Lukukausi-ilmoittautuminen
Opiskelija
Liikkuvuusjakso

Opintosuoritus, Studieprestation (tutkinto on yksi opintosuorituksen laji)

Tietovarantoon tuodaan kaikki opintosuoritukset sekä tutkintoon johtavasta koulutuksesta että muusta koulutuksesta ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa, kun opintosuoritukset täyttävät ECTS-kehyksen vaatimukset.

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenTiedonkeruutOperatiiviset palvelut

Pakollisuus

HUOM!Kuvaus ja kommentteja
Opintosuoritukseen liittyvä OpiskelijaOpintosuoritus.opiskelijaAvain
x

x
Viittaus opintosuorituksen tehneeseen opiskelijaan (henkilöön).
Suorituksen yksilöivä id
Tutkinnon yksilöivä id 
Opintosuoritus.avain
x

x
Yksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain".
Suorituksen nimi
Tutkinnon nimi
Opintosuoritus.Nimi


OPH, EMREX, Kapa Tuudo, Kela, Valvira,
Jos tiedon tuo kieliattribuutilla, tuo kieliversioituna.Opintosuorituksen nimi. Opintosuorituksen nimi on yleensä sama kuin sen koulutuksen nimi, josta opintosuoritus on; suorituksen nimeen vertautuva tunniste poistettiin tietoarkkitehtuurista: Korkeakoulu voi tarvitessaan tällaista tietoa tulostaa sen suorituksen nimeen.

Suoritukseen liittyvän koulutuksen id
Tutkintoon liittyvän koulutuksen id 

Id för utbildning; nationellt id för utbildning


Opintosuoritus.koulutusmoduulitunniste 


x


Käytetty lisätietona

Koulutus (tai koulutuksen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. josta opintosuoritus on saatu (viite), esimerkiksi tutkintolajisen opintosuorituksen koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jonka läpäisemisestä kyseinen opintosuoritus on. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon.
Riittää, että korkeakoulun sisällä opiskelijarekisterissä viitesuhde on kunnossa (esimerkiksi opintosuorituksen tuottanut "opintojakso"), vaikka korkeakoulu ei tarjoaisikaan verkkopalvelua, josta viitteen perusteella voidaan hakea koulutuksen kuvaus. Yhteinen käsite Oppijan tietomallin kanssa (OPH). Esimerkki käyttötarkoituksesta http://www.orama.fi/virta

Referens för en enskild utbildning vars omfattning kan mätas i studiepoäng; kurs, modul, studiehelhet, examen el. dyl. Gäller utbud, pågående utbildning eller avklarad utbildning.

Suorituksen sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)
Tutkinnon sisältyminen toiseen suoritukseen (jonka id)

I studieprestationen ingående

Opintosuoritus.Sisaltyvyys.sisaltyvaOpintosuoritusAvain
Opintosuoritus.Sisaltyvyys.Opintopiste


xOPH, EMREX
Käytetään pistelaskennassa ehtona

Opintosuoritukseen sisältyvät toiset opintosuoritukset muodostavat oppijan opintosuoritusten kokonaisuuden. On mahdollista ilmoittaa, millä osuudella (op-määrä) suoritus on sisällytetty toiseen suoritukseen. Sisältyvyys ilmoitetaan vanhemmasta lapseen -suuntaan eli suoritukseen sisältyvät suoritukset eli "has part".

Avlagda prestationer som ingår i en hierarkiskt högre studieprestation,

Suorituksen opintopistelaajuusOpintosuoritus.Laajuus.Opintopiste
xKaikki tiedonkeruut, joissa lasketaan pisteitäKaikki opintopisteitä käyttävätx
Opintosuorituksen pakollisena tietona on sen laajuus opintopisteinä, joten opintosuorituksen tietovarantoon tuonnin edellytys on opintopistetieto tarvittaessa muuntokerrointa käyttäen. Opintopistelaajuus voi olla nolla. Opintopiste on ECTS-kehyksen mukainen opintopiste.

Suorituksen opintoviikkolaajuus

Omfattning i studieveckor

Opintosuoritus.Laajuus.Opintoviikko

Opintoviikkolaajuus on lisätiedon omainen erillinen tieto, joka voi olla suorituksella opintopistelaajuuden lisäksi. Mikäli opintosuoritukselle on kirjattu opintoviikkolaajuus, voidaan sitä näyttää joissain palveluissa opiskelijalle opintosuorituksen virallisena laajuutena.
Suorituspäivämäärä
Tutkinnon suoritusajankohta eli tutkintopäivämäärä
Opintosuoritus.SuoritusPvm
xKaikki tiedonkeruut missä lasketaan pisteita, esim. Tilastokeskus, OKMKela, Valvira, OPH, PURO, EMREX, kaikissa missä pistetietoja käytetään x

Suorituspäivämäärä on aina opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä, esimerkiksi arviointipäivämäärä. Vrt. hyväksilukemisen päivämäärä, joka on eri tieto. Suorituspäivämäärätieto on keskeinen rajaava tieto useissa viranomaistiedonkeruissa

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä

Tillgodoräknande av studieprestationen

Opintosuoritus.HyvaksilukuPvm

Kaikissa pistetiedonkeruissa esim. 55op, Kelan edistymisen seurantaKela, OPH

Suorituksen hyväksilukemisen päivämäärä on tieto siitä, milloin opintosuoritus on hyväksytty tai kirjattu ym. kyseisen korkeakoulun rekisteriin. Suorituspäivämääräksi (ID8) merkitään opintosuorituksen alkuperäinen suorituspäivämäärä. Hyväksilukemisen päivämäärä on hyväksiluvun tekevän korkeakoulun hallinnollisen päätöksen päivämäärä eli hyväksiluvun tuloksena uuden suorituksen rekisteriinsä myöntävän korkeakoulun toimenpide. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella.

Beslut att inkludera annanstans avlagd studieprestation inom examensstudierna vid hemuniversitet

Suorituksen myöntänyt organisaatio
Tutkinnon myöntänyt organisaatio
Opintosuoritus.MyontajaOrganisaatioxKaikissa missä suoritustietojaKaikissa missä suoritustietojax
Opintosuoritukseen liittyvä pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Opintosuorituksella, opiskeluoikeudella ja lukukausi-ilmoittautumisella on pakko olla organisaatiotieto roolilla myöntävä. Eurooppalaisen standardin “issuer”. Se korkeakoulu, jonka nimissä tieto on eli käytännössä aina se korkeakoulu, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu eli korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tietoja lähettävä korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset. Suorituksen myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä, myös tapauksessa, missä kyseessä on esimerkiksi korkeakouluun kuuluva "avoin yliopisto". Esimerkiksi tieto mahdollisesta "avoimen suorituksesta" erillisenä opintosuorituksen luokittelukoodiston arvona.
Suorituksen järjestävä organisaatioOpintosuoritus.Organisaatio

.Rooli
.Koodi
.Osuus

Organisaatio
Organisaation rooli

OKM pistetiedonkeruu, erityisesti avoimen

TK tutkintotiedonkeruu
Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa järjestävä. Opiskeluoikeuteen liittyvän opetuksen tai opintosuorituksen alihankkija, kun opiskeluoikeus tai opintosuoritus annetaan myöntävän organisaation nimissä, mutta sen toteuttaa esimerkiksi työväenopisto. Eurooppalaisen standardin ”provider”, mutta ei tarvitse ilmoittaa, jos on sama kuin myöntävä eli ”issuer”. Käytetään, kun kyse ei ole esimerkiksi hyväksiluetusta opintosuorituksesta eli opintosuorituksesta, joka on tallennettu myös toisen korkeakoulun rekisteriin, jolloin käytetään organisaatiotietoa roolissa lähde. Käytetään myös korkeakoulurakenteen uudistuksien myötä edeltäjäkorkeakoulujen merkitsemiseen, jolloin myöntäjän roolissa on aina nykyinen korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa.
Suorituksen hyväksilukemisen lähde

Opintosuoritus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi

Organisaatio
Organisaation rooli

OKM pistetiedonkeruu

TK tutkintotiedonkeruu

PURO

Mahdollinen opintosuoritukseen liittyvä organisaatiotieto roolissa lähde. Ei koske alihankintaa järjestävässä roolissa. Hyväksiluetut opintosuoritukset tunnistetaan koulutuksessa tehdyistä normaaleista opintosuorituksista suorituksen hyväksilukemisen päivämäärän (ID9) tai lähde-roolissa olevan organisaation (ID12) perusteella

Suoritusten arviointiasteikko ja -vaihtoehdot

Vitsordsskala

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko" (vaihtoehtoja)
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Asteikko

Arvosana-asteikotx
OPH, PURO, EMREX, Tuudo
Jos käyttää omaa asteikkoa, tulee myös määritellä

Arvosana-asteikkoja on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedot myös muusta asteikosta.

Bedömningsskala

Suorituksen arvosana

Vitsord

Opintosuoritus.Arvosana."asteikko"
tai
Opintosuoritus.Arvosana.Muu.Koodi
Arvosana-asteikotx
OPH, PURO, EMREX, Tuudo x
Arvosana-asteikkoja, joista arvosana voidaan antaa, on joitakin yhteisiä (viisiportainen, hyväksytty, toinen kotimainen, näytetyö, tutkielma). Mikäli suorituksen arvosana ja sen asteikko ei ole yhteensopiva minkään em. määriteltyjen asteikkojen kanssa, voi tiedonsiirrossa tuoda tiedon myös muusta asteikosta.

Suorituksen mahdolliset lisätiedot

Tilläggsuppgifter

Opintosuoritus.Lisatieto
Kela käyttää tietoaVain julkiset lisätiedot, jotka voidaan esimerkiksi tulostaa esitettäessä opintosuorituksia kuten opintosuoritusotetta.

Suorituksen koulutusalatieto
Tutkinnon koulutusalatieto

Utbildningsområde för studieprestationen

.OKMOhjausala.Koodi

.OKMOhjausala.Osuus


Ennen 2016:

Opintosuoritus
.Koulutusala2002.Koodi
.Koulutusala2002.Osuus
.Opintoala1995.Koodi
.Opintoala1995.Osuus

=> Koulutusluokitus
 
tai
=> Koulutusala 2002 tai Opintoala 1995 tai OKM:n ohjauksen ala


OKM pistetiedonkeruu (Vipunen, extra-vipunen)YTHS
 On mahdollista tuoda vanhat koulutusala tai opintoalatiedot ennen vuotta 2016 tiedoilleKoulutusluokitus tai koulutusala 2002 tai opintoala 2002 tai OKM:n ohjauksen ala. Koulutusluokitus on tutkintoon johtavan koulutuksen yhteismitallisuuden tärkein luokitteleva tekijä korkeakoulujen valtakunnallisen tietovarannon käyttöönoton myötä. Tilastokeskus ylläpitää koulutusluokitusta ja korkeakoulujen vastuulla on, Tilastokeskuksen ohjeiden mukaisesti, luokitella koulutusluokituksen koodiarvoilla tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeudet ja tutkintolajiset opintosuoritukset. Lähtökohtaisesti tulisi käyttää aina Koulutusluokitus-tietoa, eli koulutuskoodia (tutkintokoodi), eli "se kuusinumeroinen", jonka kautta mm. koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto voidaan päätellä. Mikäli kyseessä ei ole tutkinto, täytyy koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tieto ilmoittaa erikseen. Koulutus-/opinto-/ohjauksen ala-tietoja voi olla useita ja suorituksen jakautuminen useaan alaan voidaan ilmoittaa osuus-tiedon avulla.
AMK: Koulutusala 2002
YO: Opintoala 1995
Kaikki: OKM:n ohjauksen ala 

Suoritus opinnäytetyönä

Lärdomsprov

Opintosuoritus.OpinnaytetyoKyllä/Ei
OKM

AMK

Opintosuoritus on suoritettu opinnäytetyönä.

En studieprestation som i allmänhet avläggs i slutet av en examensutbildning som en obligatorisk komponent.

Opinnäytetyö on hankkeistettu

Projekterat

Opintosuoritus.HankkeistettuKyllä/Ei
OKM

AMK

Opintosuoritus on suoritettu hankkeistettuna.

Externt beställd och finansierat lärdomsprov inom yrkeshögskolor

Suorituksen tuottamat pätevyydet
Tutkinnon tuottamat pätevyydet

behörighet

Opintosuoritus.PatevyysPätevyydet
OKM, Tilastokeskus,Valvira

Pätevyystiedolla tarkoitetaan sellaista muodollista pätevyyttä, jota korkeakoulun ulkopuolinen viranomainen valvoo tai rekisteröi. Tietovarantoon tuotavasta tiedosta kerätään ensisijaisesti vain Tilastokeskuksen keräämää tietoa opettajan pätevyydestä, joista pätevyyskoodiston avulla kerätään muut kuin korkeakoulututkinnon tuottamat pätevyydet.

Opettajan tutkinnot, kuten luokanopettaja, lastentarhanopettaja, erityisopettaja jne. kerätään opiskeluoikeuden kohteena tai tutkintolajisen opintosuorituksen tuottamana tietona koulutusluokituksen perusteella.

Muiden pätevyyksien tuomiseen on varauduttu ja korkeakoulut, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä pätevyystietoja keräävät viranomaiset voivat jatkossa sopia tietojen keräämisestä tietovarannon kautta. Tämä tarkoittaisi Valviralle raportoitavia pätevyyksiä.
Käytännössä tutkintojen luokittelu Tilastokeskuksen koulutusluokitukseen eli "6-numeroiseen" kertoo esimerkiksi sote-alan ja ammatillisten lisensiaattien tutkintojen pätevyyksistä

Auktoriserad behörighet att fungera i vissa yrken så som t.ex. läkare, klasslärare

Suoritus harjoittelukoulussaOpintosuoritus.OpetusharjoitteluTyyppi

Opetusharjoittelun tyyppi 


Kyseessä on harjoittelukoulukohtainen eikä korkeakoulukohtainen tieto. Toistaiseksi OKM:n suoratiedonkeruu jatkuu, eikä tietovarannon tietosisältöä hyödynnetä siinä. Tietoarkkitehtuurissa on valmistauduttu siihen, että myös tämä tieto voitaisiin jatkossa kerätä tietovarannon kautta eikä erillisenä OKM:n suorana tiedonkeruuna.

Suoritukseen sisältyvän opinnäytetyön tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom lärdomsprovet

Opintosuoritus.TKILaajuus
.Opintopiste
[.Opintoviikko]


OKM tiedonkeruut (Vipunen)

AMK

Opintopisteet, jotka sisältyvät opinnäytetyöhön, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen sisältyvän tutkimus ja kehittämistoiminnan osana tehdyn harjoittelun laajuus (TKI)

Omfattningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet inom praktikperioden

Opintosuoritus.TKILaajuusHarjoittelu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]


OKM tiedonkeruut (Vipunen)

AMK

Opintopisteet, jotka sisältyvät harjoitteluun, joka kuuluu TKI-toimintaan, osuus suorituksen laajuudesta (tiedonkeruukäsikirja).

Omfattning i studiepoäng. Gäller endast yrkeshögskola.

Suoritukseen sisältyvien muiden opintojen tutkimus ja kehittämistoiminnan laajuus (TKI)

Omfattningen av övrig forsknings- och utvecklingsverksamhet

Opintosuoritus.TKILaajuusMuu
.Opintopiste
[.Opintoviikko]


OKM tiedonkeruut (Vipunen)

AMK

TKI-hankkeessa suoritetut opintopisteet, jotka eivät kuulu harjoitteluun tai opinnäytetöihin eli kyse on muun tyyppisen koulutuksen opintosuorituksesta (kuten opintojakso, kokonaisuus, moduuli), osuus suorituksen laajuudesta.

Omfattning i studiepoäng inom en utbildning som inte är praktik eller lärdomsprov. Gäller endast yrkeshögskola.

Suorituksen kieli
Tutkinnon suorituskieli
Opintosuoritus.KieliKielet
OKM tiedonkeruutEMREX

Tieto voidaan merkitä joko kielikoodiston arvona tai kielikoodiston laajennusarvolla "vieraskielinen"
Suoritus on avoimen korkeakoulun opiskeluoikeudella suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruu, Tilastokeskus tutkintotiedonkeruu


Opintosuoritus tulee merkitä avoimesssa korkeakouluopetuksessa suoritetuksi (ID25), jos sellaisesta on kyse riippumatta opiskelijan muista opiskeluoikeuksista. Tieto vaikuttaa eri tiedonkeruisiin, myös tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoiden osalta.
Suoritus on kansainvälisen opiskeluyhteistyön puitteissa myönnetyn opiskeluoikeuden perusteella suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruuSuoritus on korkeakoulujen välisen yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruu


Opiskeluoikeus perustuu kotimaisten korkeakoulujen välisiin sopimuksiin
Suoritus on muun kuin korkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen perusteella myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruu (v. 2022 tiedoista alkaen käytössä)


Kotimainen korkeakoulu on tehnyt yhteistyösopimuksen kotimaisen tai ulkomaisen muun organisaation kuin korkeakoulun kanssa (esim. toisen asteen yhteistyö). Opinnot ovat maksuttomia.
Suoritus on erillisellä opiskeluoikeudella suoritettu.Opintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruuSuoritus on opettajankoulutuksen opintoihin myönnetyllä erillisellä opiskeluoikeudella suoritettuOpintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruuSuoritus on maahanmuuttajien valmentavaan koulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.Opintosuoritus.LuokitteluOpintosuorituksen luokittelu
OKM pistetiedonkeruuSuoritus on kotimainen harjoitteluOpintosuoritus.Luokittelu


Suoritus on ulkomainen harjoitteluOpintosuoritus.Luokittelu

OKM pistetiedonkeruuSuoritus on kansainvälinen yhteistutkintoOpintosuoritus.Luokittelu


Suoritus on kansainvälinen kaksoistutkintoOpintosuoritus.Luokittelu

Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruuSuoritus on erikoistumiskoulutukseen myönnetyllä opiskeluoikeudella suoritettu.Opintosuoritus.Luokittelu

OKM pistetiedonkeruuOpintosuoritus on täydennyskoulutuksessa suoritettuOpintosuoritus.Luokittelu


Suoritus on suomi toisena tai vieraana kielenäOpintosuoritus.Luokittelu

S2-tiedonkeruu (v. 2022 tiedoista alkaen)


Suoritus on suomi toisena tai vieraana kielenä. Käytetään suorituksille, joissa opintojen tavoitteena on lisätä henkilön suomen  kielen taitoa ja edistää kulttuuritietoisuutta ja sitä kautta integroitumista Suomeen, työllistymistä ja maahan jäämistä. Opintojen kohderyhmänä ovat korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat (tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, muilla erilaisilla opinto-oikeuksilla opiskelevat).


Suoritus on ruotsi toisena tai vieraana kielenä


S2-tiedonkeruu (v. 2022 tiedoista alkaen)


Suoritus on ruotsi toisena tai vieraana kielenä. Käytetään suorituksille, joissa opintojen tavoitteena on lisätä henkilön ruotsin kielen taitoa ja edistää kulttuuritietoisuutta ja sitä kautta integroitumista Suomeen, työllistymistä ja maahan jäämistä. Opintojen kohderyhmänä ovat korkeakoulujen kansainväliset opiskelijat (tutkinto-opiskelijat, vaihto-opiskelijat, muilla erilaisilla opinto-oikeuksilla opiskelevat).


Suoritus sisältää kotimaista harjoitteluaOpintosuoritus.Luokittelu


Tutkintonimike

Examensbenämning


 

Tutkinnon taso (esim, alempi, ylempi, jatkotutkinto)

 Utbildningsnivå


Opintosuoritus.Koulutuskoodi
Opintosuoritus.Koulutuskoodi

=> Koulutusluokitus
=> Koulutusluokitus

(pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille)

Tutkintotiedonkeruu, OKM

Kaikissa missä kerätään suoritettuja tutkintoja

OPH, Kela, Valvira, Tuudo

Ei saisi olla tutkintoa, jolle tietoa ei ole saatavissa

tutkinto=Koulutusluokituksen avain, eli koulutuskoodi ("se kuusinumeroinen"); voidaan ilmoittaa historiatiedoissa sillä tarkkuudella, kuin mahdollista eli esimerkiksi vain kolmenumeroisena.
Tutkinnon taso -tieto päätellään Koulutusluokituksen kautta. Tietoa ei tarvitse tuoda erikseen.

Enligt Statistikcentralens utbildningsklassificering


Tutkintoon liittyvä opiskeluoikeus tai opiskeluoikeudet (tunniste)Opintosuoritus.opiskeluoikeusAvainx
Opintosuoritukseen liittyvä opiskeluoikeus, pakollinen tutkintolajisille opintosuorituksille. Usein yliopistoissa vain tutkintoonsidotuilla opintosuorituksella on tiedossa opiskeluoikeus, mihin se liittyy. Ammattikorkeakoulussa pääsääntöisesti liittyvä opiskeluoikeus tiedetään muillekin opintosuorituksille oppijan koulutusohjelman perusteella.

Opintosuorituksen laji

Studieprestationens art

Opintosuoritus.LajiOpintosuorituksen lajixOpintopistetiedonkeruu, TK Tutkintotiedonkeruu ja opiskelijatiedonkeruuKela, OPH, Valvira, PURO, EMREX, Arvo

Opintosuoritusten jako tutkintolajisiin opintosuorituksiin ja muihin, minkä perusteella tietovarannossa ristiintarkistetaan, että tutkintolajiselle opintosuoritukselle pakolliset tiedot on tuotu. Lisäksi opintosuorituksiin voi liittyä luokittelu.


Alkuun

Opiskeluoikeus, Studierätt (opinto-oikeus)

Opiskeluoikeuksista tietovarantoon on tuotava tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeustyypit, erillisen opettajan koulutuksen opiskeluoikeustyypit ja ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin johtavat opiskeluoikeudet. Muun tyyppisiä opiskeluoikeuksia voidaan tuoda.

Den rätt som ger en person en studeranderoll inom en läroinrättning.

Huomautuksia Opiskeluoikeus-luokkaan liittyen: Opinto-oikeus-termi on korvattu Opiskeluoikeus-termillä. Kun muutos on julkaistu korkeakoulujen tietomallissa, muuttuu luokan nimi Opiskeluoikeudeksi.

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenTiedonkeruutOperatiiviset palvelutPakollisuusHUOM!Kuvaus ja kommentteja
Opiskeluoikeuteen liittyvä OpiskelijaOpiskeluoikeus.opiskelijaAvain
x

x

Viittaus opiskelijaan (henkilöön), jonka tämä opiskeluoikeus on.

Opiskeluoikeuden yksilöivä id

Studierättens id

Opiskeluoikeus.avain
x

x
Yksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain".

Opiskeluoikeuden tila

Studierättens status

Opiskeluoikeus.Tila
.AlkuPvm
.LoppuPvm
.Koodi
Opiskeluoikeuden tilaxOKM 55op, TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruuOili, Kela, Valvira, Arvo, Tuudo, Pivo, OPH, YTHSx
Opiskeluoikeuden tila -tieto, jonka synonyyminä on "status", kertoo mm. onko kyseessä koulutuksen opiskelija tai onko tavoite jo saavutettu vai onko opiskelu keskeytynyt muutoin.

Opiskeluoikeuden tyyppi

Studierättens typ

Opiskeluoikeus.TyyppiOpiskeluoikeuden tyyppix

TK Opiskelijatiedonkeruu, Eurostat

OPH Liikkuvuusjaksotiedonkeruu

Kaikki, missä jaotellaan eri asteen tutkinnot

Oili, Kela, Valvira, Arvo, Tuudo, Pivo, OPH, YTHSx
Opiskeluoikeuden tyyppi -tiedolla kategorisoidaan opiskeluoikeudet. Opiskeluoikeuksista tuodaan tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeustyypit, erillisen opettajan koulutuksen opiskeluoikeustyypit ja ammattikorkeakoulujen erikoistumisopintoihin johtavat opiskeluoikeudet.
Opiskeluoikeuden kohteena oleva tutkintoOpiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi=> Koulutusluokitus
TK OpiskelijatiedonkeruuValvira, Oili, Kela, OPH

tutkinto=Koulutusluokituksen avain, eli koulutuskoodi

Opiskeluoikeuden kohteena olevan koulutuksen id

Id för utbildning

Opiskeluoikeus.Jakso.koulutusmoduulitunniste


Oili

Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. jonka opiskeluoikeudesta on kyse: "tämän koulutuksen opiskelija / opiskeluoikeus" (viite), esimerkiksi tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden kohteena oleva koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jota opiskeluoikeuden puitteissa opiskellaan. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon.
Riittää, että korkeakoulun sisällä opiskelijarekisterissä viitesuhde on kunnossa (esimerkiksi opiskeluoikeuden kohteena oleva "opintojakso"), vaikka korkeakoulu ei tarjoaisikaan verkkopalvelua, josta viitteen perusteella voidaan hakea koulutuksen kuvaus. Yhteinen käsite Oppijan tietomallin kanssa (OPH). Esimerkki käyttötarkoituksesta http://www.orama.fi/virta

Referens för en enskild utbildning vars omfattning kan mätas i studiepoäng; kurs, modul, studiehelhet, examen el. dyl. Gäller utbud, pågående utbildning eller avklarad utbildning.

Opiskeluoikeuden koulutusalatieto

Utbildningsområde

Opiskeluoikeus.Jakso.Koulutuskoodi
tai

Opiskeluoikeus
.Koulutusala2002
.Opintoala1995
.OKMOhjausala

=> Koulutusluokitus
 
tai
=> Koulutusala 2002 tai Opintoala 1995 tai OKM:n ohjauksen ala


Eurostat, OKM Kaikki ei tutkintoon johtavat (Tutkinnot osat avoimessa korkeakoulussa), Opettajatiedonkeruu, OPH Liikkuvuusjaksotiedonkeruu, TK opiskelijat ja TK tutkinnot (erikoistumiskoulutukset, opettajat)


Kaikki, jotka eivät pysty päättelemään 6-numeroisen koodin perusteella
OKM:n ohjauksen ala (aik. Koulutusluokitus tai koulutusala 2002 tai opintoala 2002 ). Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskeluoikeuksissa käytetään aina Koulutusluokitus-tietoa, eli koulutuskoodia (tutkintokoodi), jonka kautta mm. ohjauksen ala-tieto voidaan päätellä. Mikäli kyseessä ei ole tutkintoon johtava opiskeluoikeus (vrt. opiskeluoikeuden tyyppi -tieto), täytyy ohjauksen ala-tieto ilmoittaa erikseen.


Koulutuksen opetuskieliOpiskeluoikeus.Jakso.KoulutuskieliKielet
TK Tutkintotiedonkeruu (AMK)OPH


Opiskeluoikeuden alkamisajankohtaOpiskeluoikeus.AlkuPvm
x

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, Eurostat

OPH Liikkuvuusjaksotiedonkeruut

Kaikki ei tutkintoon johtavat


Oili, Kela, Valvira, YTHS, Pivo? Tuudo? Arvo?x

Päivämäärä, milloin opiskeluoikeus on alkanut.

Tässä on aina kyseisen opiskeluoikeuden alkamisajankohta kyseisessä korkeakoulussa. Eli esimerkiksi siirto-opiskelijan kohdalla vastaanottava korkeakoulu merkitsee tähän sen ajankohdan, jolloin opiskeluoikeus vastaanottavassa korkeakoulussa alkaa (= siirtopäivä).

Tarkennuksesi aiempaan käytäntöön ainakin AMK-sektorilla: Sisältää aina opiskeluoikeuden varsinaisen alkamispäivämäärän kyseisessä korkeakoulussa (vrt. siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä ID 82).

Opiskeluoikeuden päättymisajankohtaOpiskeluoikeus.LoppuPvm


Oili, OPH
 Jos opiskeluoikeus on opiskeluajan laskennan piirissä tulisi päättymisajankohta tuoda VIRTAanPäivämäärä, milloin opiskeluoikeus päättyy tai on päättynyt.
Opiskeluoikeuden organisaatioOpiskeluoikeus.MyontajaOrganisaatioxkaikissa tiedonkeruissa, joissa tieto kerätään korkeakoulukohtaisestikaikissa palveluissa, joissa katsotaan opiskeluoikeuksiax
Opiskeluoikeuteen liittyvä pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Opintosuorituksella, opiskeluoikeudella ja lukukausi-ilmoittautumisella on pakko olla organisaatiotieto roolilla myöntävä. Eurooppalaisen standardin “issuer”. Se korkeakoulu, jonka nimissä tieto on eli käytännössä aina se korkeakoulu, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu eli korkeakoulujen valtakunnalliseen tietovarantoon tietoja lähettävä korkeakoulu. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset. Opiskeluoikeuden myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä.

Opiskeluoikeus on ensisijainen?

Primär studierätt

Opiskeluoikeus.Ensisijaisuus
.AlkuPvm
.LoppuPvm


TK Opiskelijatiedonkeruu, OKM 55op

 Yliopistossa tulisi tuoda, mikäli henkilöllä on useampia ylempiä tai alempia oikeuksia.

Yksi opiskeluoikeus per henkilö per korkeakoulu voi kerrallaan olla merkitty ensisijaiseksi, tällöin muut opiskeluoikeudet eivät ole ensisijaisia, mutta toissijaista tai muuta vastaava tilaa ei ole. Vrt. koodisto: Opiskeluoikeuden tila. Ensisijaisuuden voimassaoloajan (alkaa-päättyy) perusteella voidaan kulloisellekin ajanhetkelle päätellä ensisijainen opiskeluoikeus. Ensisijaisuustietoa käytetään tiettyihin tilastointitarkoituksiin, siten, että esimerkiksi opintosuoritukset, jotka voisivat liittyä yhtäaikaa useisiin saman opiskelijan opiskeluoikeuksiin samassa korkeakoulussa, tulkitaan kaikki ensisijaiseen opiskeluoikeuteen liittyviksi.

Den studierätt som universitetet beslutat att ange som primär eller som i vissa fall studeranden väljer som primär

Koulutuksen sijaintikuntaOpiskeluoikeus.Jakso.KoulutuskuntaKunnat
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruuYTHS

Koulutuksen sijaintikunta -tiedolla vastataan mm. tiedonkerääjien tarpeeseen "opiskelukunta"-tiedosta, joka toimii synonyyminä ko. tiedolle.

Rahoituslähde

Opiskeluoikeus.Jakso.RahoituslahdeRahoituslähde

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu

Vipunen

Oili, OPH


Kansainvälinen vaihto - LähteväOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu

Kansainvälinen vaihto - SaapuvaOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu

Aikuiskoulutus Monimuotokoulutus

Vuxenutbildning

Opiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu

AMKKännetecknande för vuxenutbildningen är att utbildningen är ordnad och organiserad speciellt med tanke på vuxna. Vuxenutbildning kan skilja sig från den utbildning som ges inom ramen för skolsystemet ifråga om t.ex. tidtabell och undervisningsmetoder.

Opiskeluoikeus on myönnetty avoimen opintojen perusteella

Öppna leden

Opiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu
TK OpiskelijatiedonkeruuOpiskeluoikeus on  maisteriohjelmassa

Magisterprogram


Opiskeluoikeus.Jakso.Luokittelu
Opiskeluoikeuden luokittelu
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu


Magisterprogram som bestämts enligt magisterprogramsförordningen.

Osana kansainvälistä yhteistutkintoaOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu
TK TutkintotiedonkeruuOsana kansainvälisä kaksoistutkintoaOpiskeluoikeus.Jakso.LuokitteluOpiskeluoikeuden luokittelu
TK TutkintotiedonkeruuVaadittu laajuusOpiskeluoikeus.Laajuus
.Opintopiste
[.Opintoviikko]


OKM Tavoiteajan tutkintotiedonkeruuKela, OPH

Tutkinnon (tai opintojen) vaadittu laajuus opintopisteinä. Tieto tarvitaan laskettaessa esim. "Suoritettavien opintojen laajuus" eli tutkinnon laajuudesta vähennetty aiemmin suoritettujen hyväksilukujen laajuus.

Opiskeluoikeusjakson alkamispäivämäärä

Studierättens tidskomponents startdatum

Opiskeluoikeus.Jakso.AlkuPvm

TK Opiskelijatiedonkeruu


Opiskeluoikeusjakso kertoo muutoksesta samassa opiskeluoikeudessa. Esimerkiksi opiskeluoikeuden aikana, muodollisesti samassa koulutuksessa, opiskelija tekee ensimmäisen vuoden jälkeen linjavalinnan, jolloin opiskeluoikeuden kohde tai koulutusluokitus muuttuu (tarkentuu). Tällöin opiskeluoikeus pysyy samana, mutta opiskeluoikeuteen sisältyy kaksi jaksoa eli ensimmäinen vuosi yleisemmässä koulutuksessa ja loppuaika valitulla linjalla. Opiskeluoikeusjaksoja muodostetaan, jos opiskeluoikeudessa muuttuu tietoja, useimmiten opiskeluoikeudelle on todennäköisesti vain yksi jakso. Mikäli opiskeluoikeudessa muuttuu sellainen tieto, jota ei ole määritetty opiskeluoikeusjaksolle, on kyse kokonaan uuden opiskeluoikeuden luomisesta.

Opiskeluoikeuden jaksot ovat perättäisiä ja niiden on katettava koko opiskeluoikeuden aika. Kaikki tiedot jotka ovat opiskeluoikeusjaksoon liittyviä sisältävät tiedon myös opiskeluoikeusjakson alkamis- ja päättymispäivämäärästä.

Förändring eller tillval inom studierätt (t.ex. byte av ort eller val av linje)

Opiskeluoikeusjakson päättymispäivämäärä

Studierättens tidskomponents slutdatum

Opiskeluoikeus.Jakso.LoppuPvm

Ks. Opiskeluoikeusjakson alkamispäivämäärä.

Siirto-opiskelijan siirtopäivämäärä tai alkuperäisen opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä

Överflyttningsdatum eller startdatum för ursprunglig studierätt

Opiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.SiirtoPvm

OKM Tavoiteajan tutkintotiedonkeruu

TK Tutkintotiedonkeruu ja Opiskelijatiedonkeruu

Kela, OPH

Siirto-opiskelijaan liittyvän siirron päivämäärä.
Alkuperäisen opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä, jos vastaanottava korkeakoulu (kohde), ja siis tämä päivämäärä on aikaisempi kuin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä.
Siirtopäivämäärä, jos lähettävä korkeakoulu (lähde), ja siis tämä päivämäärä on myöhempi kuin opiskeluoikeuden alkamispäivämäärä.

Används för överflyttande studerande både av ursprunglig och mottagande högskola.

Opiskeluoikeuden tavoitteena olevat pätevyydet

(Aiemmin; "Aineyhdistelmässä sivuaineena aineenopettajan pedagogiset opinnot")

Opiskeluoikeus.Jakso.PatevyysPätevyys
TK Opiskelijatiedonkeruu


Pätevyyskoodiston arvon kautta saadaan VIRTAsta tieto tutkinnon tai muun opintosuorituksen tuottamasta pätevyydestä tai opiskeluoikeuden tavoitteena olevasta pätevyydestä. Pätevyystietojen  merkitsemisestä on sovittu VIRTAssa yhteinen käytäntö  alla kuvatun mukaisesti:

  • VIRTAan voidaan tuoda tieto opiskeluoikeuteen liittettynä pätevyyskoodiston arvona, jolloin kyseessä on tavoitteena oleva pätevyys.
Opiskeluoikeuden järjestävä organisaatioOpiskeluoikeus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi
.Osuus
Organisaatio
Organisaation rooli

 OKM


Mahdollinen opiskeluoikeuteen liittyvä organisaatiotieto roolissa järjestävä. Opiskeluoikeuteen liittyvän opetuksen tai opintosuorituksen alihankkija, kun opiskeluoikeus tai opintosuoritus annetaan myöntävän organisaation nimissä, mutta sen toteuttaa esimerkiksi työväenopisto. Eurooppalaisen standardin ”provider”, mutta ei tarvitse ilmoittaa, jos on sama kuin myöntävä eli ”issuer”. Käytetään myös korkeakoulurakenteen uudistuksien myötä edeltäjäkorkeakoulujen merkitsemiseen, jolloin myöntäjän roolissa on aina nykyinen korkeakoulu. Mm. yhteistyönä toteutettuun koulutukseen liittyen, kotioppilaitos, jos esimerkiksi työväenopisto. Organisaatiokoodistona kaikille rooleille on Tilastokeskuksen ylläpitämä oppilaitosrekisteri, joka käsittää kotimaiset oppilaitokset eli järjestäjänä on aina muu oppilaitos tai korkeakoulu oppilaitoksena eikä korkeakoulun mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa missään roolissa.

Opiskeluoikeuden lähde organisaatio

Opiskeluoikeus.Organisaatio

.Rooli

.KoodiOKM

Tieto tarvitaan yhteistyössä järjestettävien erikoistumiskoulutusten osalta.
Fuusioitunut myöntäjä

Opiskelioikeus.Organisaatio

.Rooli

.Koodi
Siirto-opiskelijaan liittyvä lähde tai kohde organisaatio

Opiskeluoikeus.Organisaatio
.Rooli
.Koodi

Organisaatio
Organisaation rooli


Organisaatiotietoja tuodaan siirto-opiskelijoihin liittyen lähde- ja kohde-roolilla. Siirron lähettävä korkeakoulu käyttää kohde-roolia (minne opiskelija on siirtynyt) ja siirron vastaanottava korkeakoulu käyttää lähde-roolia (mistä opiskelija on siirtynyt). Molempia ei tarvitse samalta korkeakoululta.

Opiskeluoikeuden liittyvyys

Koppling mellan studierätter

Opiskeluoikeus.Liittyvyys.liittyvaOpiskeluoikeusAvain

OKM Tavoiteajan tutkintotiedonkeruu

TK Opiskelijatiedonkeruu

Kela

Opiskeluoikeuden liittyvyys, kun kyseessä esimerkiksi on alemman sekä ylemmän korkeakoulututkinnon samaan aikaan saaduista opiskeluoikeuksista. Alempi ja ylempi oikeusparit. Opiskeluoikeus joukot yhdestä yleisemmästä useaan keskenään vaihtoehtoiseen spesifimpään oikeuteen. Ks. opiskeluoikeuden tila optio.

"Kandi-oikeudessa ilmoitetaan maisterioikeudet, joihin kandioikeus "antaa mahdollisuuden"."

Studierätter som bildar en helhet och som beviljats samtidigt åt en och samma person.

Siirto-opiskelijan lähdeopiskeluoikeus (jonka id)Opiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.lahdeOpiskeluoikeusAvain

Siirto-opiskelijoiden opiskeluoikeuksiin liittyen tieto lähdeopiskeluoikeuden yksilöivästä tiedosta.
Siirto-opiskelijan lähdeorganisaatiossa käyttämät läsnä- ja poissaololukukausien määrätOpiskeluoikeus.SiirtoOpiskelija.Lukukausi
.Tila
.Maara

Lukukausi-ilmoittautumisen tila


TK Opiskelijatiedonkeruu

Tavoiteajassa tutkinnon suorittaneet
Määrät siirto-opiskelijan läsnä- ja poissaololukukausista ennen siirtoa.

ErikoistumiskoulutusOpiskeluoikeus.ErikoistumiskoulutusErikoistumiskoulutus

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, Vipunen

Erikoistumiskoulutus, tai sen tarkentava tieto, kun opiskeluoikeuden tyyppi on (19=)Erikoistumiskoulutus. Koodiston arvot pitempine selityksineen löytyvät OPH:n palvelukokonaisuudesta: Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo YO

Erikoistumiskoulutusten julkinen luettelo AMK

Opiskeluoikeusjakson nimitietoOpiskeluoikeus.Jakso.Nimi

Opiskeluoikeusjakson nimitieto (lisätietokenttä kieliversioituna)
Lukuvuosimaksuvelvollisuusjakson alkamispäivämäärä (lukukauden alkamispvm)Opiskeluoikeus.LukuvuosiMaksu.AlkuPvm

Lukuvuosi(kauden)maksun alkamispäivämäärä.
Lukuvuosimaksuvelvollisuusjakson päättymispäivämäärä (lukukauden päättymispvm)Opiskeluoikeus.LukuvuosiMaksu.LoppuPvm

Lukuvuosi(kauden)maksun päättymispäivämäärä.
Lukuvuosimaksuvelvollisen lukuvuosimaksun summaOpiskeluoikeus.LukuvuosiMaksu.Summa

Opiskeluoikeuteen liittyvä lukukausikohtainen tieto maksuvelvollisuuden suuruudesta (euroa/lukukausi)


Alkuun

Ilmoittautuminen, Terminsanmälan (lukukausi-ilmoittautuminen, läsnäoloilmoittautuminen)

Lukukausi-ilmoittautumistiedot tuodaan, mikäli korkeakoulun käytännön mukaan lukukausi-ilmoittautuminen vaaditaan kyseisen opiskeluoikeustyypin opiskelijoilta. 

Studerandes anmälan om sin status under en termin

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenTiedonkeruutOperatiiviset palvelutPakollisuusHUOM!Kuvaus ja kommentteja
Ilmoittautumisen kohde
LukukausiIlmoittautuminen.opiskelijaAvain
xViittaus lukukausi-ilmoittautumisen tehneeseen opiskelijaan (henkilöön). Koskee kaikkia oppilaitoksia. Pakollinen tieto.
Ilmoittautumisen kohdeLukukausiIlmoittautuminen.opiskeluoikeusAvain

Mahdollinen viittaus lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvään opiskeluoikeuteen. Valinnainen tieto. Kaikista lukukausi-ilmoittautumisista on tuotava pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä.

Ilmoittautumisen tila (Läsnä / poissa / ym. tiedon tila)

Status för terminsanmälan

LukukausiIlmoittautuminen.TilaLukukausi-ilmoittautumisen tilax

OKM Tavoiteajan tutkinto,

TK

Kela, Valvira, Oili, Tuudo, Pivo, OPH, YTHS

Lukukausi-ilmoittautumisen tila tarkentaa opiskelijan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden on oltava opiskeluoikeuden tilakoodiston koodiarvossa aktiivinen, jotta lukukausi-ilmoittautuminen voi kohdistua siihen. Aktiivisen opiskeluoikeuden koko ajalta tulee löytyä lukukausi-ilmoittautumistieto. Lukukausi-ilmoittautumisen tilaa ei tarvitse ilmoittaa, kun ilmoittautumista ei vielä ole tehty ilmoittautumisaikana.

Den anmälan som gjorts för en viss termin, t.ex. när- eller frånvarande

Ilmoittautumispäivämäärä

Anmälningsdatum


LukukausiIlmoittautuminen.IlmoittautumisPvm
xTK OpiskelijatiedonkeruuKela

Päivämäärä jolloin lukukausi-ilmoittautuminen on tehty. Tyypillisesti tällä tiedolla (sekä tila-tiedolla) on ollut vaikutus mm. tilastoihin sekä opiskelijan opiskelun muutoksista tehtyihin ilmoituksiin viranomaisille.

Datum då anmälningen görs

Ilmoittautumisen tuloksen alkamispäivämäärä

LukukausiIlmoittautuminen.AlkuPvm
xTK OpiskelijatiedonkeruuKela, Valvira, Oili, Tuudo, Pivo, OPH, YTHS

Ilmoittautumisen tuloksen päivämäärä kertoo, mille jaksolle ilmoittautuminen on kohdistunut. Alkamispäivämäärä voi olla 1.8. tai 1.1., mikäli korkeakoulu tallentaa tietoa vain lukukausitasolla. Tietovarntoon voidaan tuoda tieto myös päivän tarkkuudella, jos opiskelijan ilmoittautuminen on muuttunut lukukauden aikana.
Ilmoittautumisen tuloksen päättymispäivämääräLukukausiIlmoittautuminen.LoppuPvm

TK OpiskelijatiedonkeruuKela, Valvira, Oili, Tuudo, Pivo, OPH, YTHS

Ks. Ilmoittautumisen tuloksen alkamispäivämäärä. Päättymispäivämäärä ei ole pakollinen, jos korkeakoulu tallentaa tieto vain lukukausitasolla.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu

Studentkårsmedlem

LukukausiIlmoittautuminen.YlioppilaskuntaJasenKyllä/Ei

Oili, YTHS? Pivo, Tuudo, OPH


YTHS-maksu

SHVS-avgift (Studenternas hälsovårdsstiftelse)

LukukausiIlmoittautuminen.YTHSMaksuKyllä/Ei

YTHS

YTHS-maksutieto kerättiin pakollisena v. 2020 loppuun saakka kaikista korkeakouluista, joiden opiskelijoilla YTHS-maksu on käytössä. Maksutieto voitiin päätellä ja tallentaa tietovarantoon ylioppilaskunnan jäsenyyden perusteella, jos korkeakoululla ei ole tietoa varsinaisesta YTHS-maksusta. Vuoden 2021 alusta tulleem lainmuutoksen (695/2019) myötä tietoa ei enää tuoda tietovarantoon vuoden 2021 tiedoista alkaen. Historiatietojen osalta tiedot tulee edelleen tuoda VIrtaan,
Ilmoittautumisen kohdeLukukausiIlmoittautuminen.MyontajaOrganisaatioxMukana kun lukukausitietoja käytetään.Mukana kun lukukausitietoja käytetään.

Pakollinen organisaatiotieto roolissa myöntävä. Kertoo, mihin korkeakouluun lukukausi-ilmoittautuminen kohdistuu, joka on yleisesti tietoja lähettävä korkeakoulu.
Lukuvuosimaksun tila

LukukausiIlmoittautuminen.LukuvuosiMaksu.Maksettu


Kyllä/Ei

Oili, OPH

Maksun tila.
Maksettu kokonaan (1) tai ei maksettu (0).  
Lukukausiilmoittaumisessa lukuvuosimaksun maksettu summaLukukausiIlmoittautuminen.LukuvuosiMaksu.Summa

Lukukausi-ilmoittautumiseen liittyvä tieto maksetusta summasta (euroa/lukukausi)
Lukukausiilmoittaumisessa lukuvuosimaksun apurahan suuruus/summaLukukausiIlmoittautuminen.LukuvuosiMaksu.Apuraha

Tieto apurahan suuruudesta (euroa/lukukausi)


Alkuun

Henkilö, Person (opiskelija, studerande)

Henkilö roolissa opiskelija tuodaan aina, jos tietovarantoon tuodaan hänen opintosuorituksensa, opiskeluoikeutensa tai lukukausi-ilmoittautumisensa. Kun henkilöllä on henkilötunnus, ei tarvitse tuoda muita henkilötietoja kuin kirjoihintuloajankohta. 

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenTiedonkeruutOperatiiviset palvelutPakollisuusHUOM!Kuvaus ja kommentteja
Henkilön yksilöivä idOpiskelija.avain
xYksilöivätunniste eli tunniste, jollaista toista ei ole korkeakoulun omassa rekisterissä. Tyypillisesti rekisteritietojärjestelmän antama yksilöivä tunniste, synonyymi esimerkiksi "surrogaatti" tai "avain". Tämä avain yhdistää opintosuoritukset, opiskeluoikeudet ja lukukausi-ilmoittautumiset henkilöön.
HenkilötunnusOpiskelija.Henkilotunnus

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, EurostatKela, Valvira, OPH, Oili, Arvo, Tuudo, Pivo, EMREX, PURO, YTHS

Henkilötunnukset ilmoitetaan kokonaisina vain virallisista suomalaisista henkilöistä. Niin sanottuja väliaikaisia hetuja (9-alkuiset) ei ilmoiteta vaan tällaisissa tapauksissa voi ilmoittaa syntymäajan ja välimerkin (esim "010101A"). Henkilötunnus on ainoa tapa saada henkilön tiedot opiskelijavalintojen ja opintohallinnon käyttöön tietovarannosta, jos opiskelijalla ei ole kansallista oppijanumeroa.
SukunimiOpiskelija.Sukunimi

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, EurostatKela, Valvira, OPH, Oili, Arvo, Tuudo, Pivo, EMREX, PURO, YTHS


EtunimetOpiskelija.Etunimet

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, EurostatKela, Valvira, OPH, Oili, Arvo, Tuudo, Pivo, EMREX, PURO, YTHS


SukupuoliOpiskelija.SukupuoliSukupuoli
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu, EurostatKela, Valvira, OPH, Oili, Arvo, Tuudo, Pivo, EMREX, PURO, YTHS


ÄidinkieliOpiskelija.AidinkieliKielet
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu,Kela, Valvira, OPH, Oili, Arvo, Tuudo, Pivo, EMREX, PURO, YTHS


KansalaisuusOpiskelija.KansalaisuusValtiot ja maat
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu,OPH,


Vakituinen asuinkunta SuomessaOpiskelija.AsuinkuntaKunnat
TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu,


Henkilön vakituinen asuinkunta Suomessa.

Kirjoihintuloajankohta

Inskrivningsdatum

Opiskelija.KirjoihintuloPvm

TK Opiskelijatiedonkeruu ja tutkintotiedonkeruu


Opiskelijan kirjoihintulopäivämäärä korkeakouluun. Yliopistoilla tämä on tyypillisesti ollut se ajanhetki, jolloin opiskelija on saanut ja aloittanut ensimmäisen tutkinnonsuoritusoikeuden ko. yliopistossa. Tieto kerätään erikseen, jotta myös todella vanhojen opiskelijoiden, joilla opiskelu on alkanut esim. ennen sähköisten rekisterien aikaa, kirjoihintulopäivämäärä saadaan paikkansa pitävästi tietoon.

Datum då personen för första gången anmäler sig till en examensutbildning

Kansallinen oppijanumero

Nationellt studentnummer

Opiskelija.KansallinenOppijanumero


Kela, OPH, Oili, Arvo, Pivo, EMREX, PURO,

Kansallinen oppijanumero yksilöi ja yhdistää saman henkilön tiedot kaikkien korkeakoulujen kesken tietovarannossa. Henkilötunnuksen ohella kansallinen oppijanumero on ainoa tapa saada henkilön tiedot opiskelijavalintojen ja opintohallinnon käyttöön tietovarannosta.

Unikt nationellt identifikationsnummerAlkuun 

Liikkuvuusjakso

Liikkuvuusjaksot tuodaan tietovarantoon joko samassa yhteydessä muiden skeematiedostojen kanssa omana tiedostonaan tai kaikki skeemat yhdistävän Virta-skeeman osana.  

Liikkuvuusjaksotietoihin ja tiedonkeruumääritelmiin liittyvää tarkennusta löytyy täältä

XML-skeema

 

TietoTiedonsiirtoskeeman tietoKoodistoPakollisuus historiatietoihin liittyenPakollisuus tiedonkeruista johtuenTiedonkeruutOperatiiviset palvelutPakollisuusHUOM!TarkistusSelite

Liikkuvuusjakson avain

avain
xxXML-validointiKorkeakoulukohtainen yksilöivä tunniste.
Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskelijaopiskelijaAvain
xxXML-validointi. Jos ilmoitettu, eikä löydy, estää lataamisen (virhe).Korkeakoulun myöntämä, liikkuvuusjaksoon liittyvän opiskelijan yksilöivä tunniste. Jos korkeakoululla on samalle henkilölle monia opiskelijatunnuksia, avaimeksi valitaan näistä VIRTA-opiskelija-xml-skeeman avaintieto (henkilön yksilöivä ID). Tällä tiedolla liikkuvuusjakso on yhdistettävissä tietovarannon muuhun tietosisältöön (opiskelijan opiskeluoikeudet, opintosuoritukset, ilmoittautumistiedot).
Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskeluoikeusopiskeluoikeusAvain


Jos ilmoitettu, eikä löydy, estää lataamisen (virhe).Liikkuvuusjaksoon liittyvä opiskeluoikeus, jos sellainen on tunnistettavissa.
Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen idkoulutusmoduulitunnisteYksilöivä tunniste, jonka perusteella korkeakoulu löytää sen koulutuksen, johon liikkuvuusjakso liittyy. Korkeakoulun itse käyttämä tunniste, jonka perusteella korkeakoulu löytää myös kyseisen koulutuksen kuvauksen (tavoitteena tuoda myös koulutuskuvaukset myöhemmin systemaattisesti saataville esim. vaihdossa suoritettujen opintojen ulkomaille hyväksilukua helpottamaan).
Liikkuvuusjaksoon liittyvän koulutuksen valtakunnallinen idvaltakunnallinenKoulutusmoduulitunnisteValtakunnallinen yksilöivä tunniste (lähteenä OPH:n palvelukokonaisuus), käytössä laajemmin tulevaisuudessa.
Liikkuvuusjakson myöntäjäMyontaja / OrganisaatioRooliOsuusLaajennettu1Tyyppi

Organisaatiokoodisto

xxOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointi

Liikkuvuusjakson myöntänyt suomalainen korkeakoulu. Liikkuvuusjakson myöntää aina korkeakoulu oppilaitoksena eikä sen mahdollisia organisaatioyksiköitä voi ilmoittaa myöntäjinä.

Rooli: Vakioarvona 'myöntävä'. Myöntävä-roolia käytetään ilmaisemaan sitä organisaatiota, jonka omistamasta tiedosta on kyse (eli organisaatio, jonka nimissä tieto on, jonka rekisteriin kyseinen tieto kuuluu ja joka tietoja tietovarantoon lähettää).

Koodi: Tilastokeskuksen Oppilaitosrekisteri, ks. linkki.

Osuus: Ei käytetä tässä yhteydessä.

Liikkuuvuusjakson alkamispäivämääräAlkuPvm
xxOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointiLiikkuuvuusjakson alkamispäivämäärä. Tietovarantoon tuodaan vain liikkuvuusjakson alku- ja loppupäivämäärät, ei jakson pituutta.
Liikkuvuusjakson päättymispäivämääräLoppuPvm
xxOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointiLiikkuvuusjakson päättymispäivämäärä. Arvioitu päättymisaika, mikäli liikkuvuusjakso on kesken.
Liikkuvuusjakson liikkuvuusohjelmaLiikkuvuusohjelmaLiikkuvuusohjelmakoodisto

OPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

Ilmoitus, jos tieto puuttuu 87 pv:n tai pidemmältä jaksolta (puute*). Ei puutetarkistusta ennen vuotta 2016 alkaneissa jaksoissa.Liikkuvuusjakson liikkuvuusohjelma.
Liikkuvuuden suuntaSuuntaLiikkuvuuden suuntakoodistoxxOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointiOnko liikkuvuusjakso saapuvaa vai lähtevää liikkuvuutta.
Liikkuvuuden maaMaaISO 3166-standardi: Tilastokeskuksen ylläpitämä valtiot ja maat -koodistoxxOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointiLiikkuvuusjakson lähtevän opiskelijan kohdemaa tai saapuvan opiskelijan opiskeluoikeuden lähtömaa.
Liikkuvuusjakson liikkuvuuden tyyppiTyyppi

Liikkuvuuden tyyppi -koodisto


xOPH liikkuvuusjaksotiedonkeruu, EurostatKela

XML-validointi. Ei pakollinen ennen vuotta 2016 alkaneissa jaksoissa.Liikkuvuusjakson liikkuvuuden tyyppi
Liikkuvuusjakson saapuvan opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussaOpiskeluoikeusTyyppi

Opiskeluoikeuden tyyppi -koodisto, käytössä tutkintoon johtavan koulutuksen arvot 1-7OPH liikkuvuusjaksotiedonkeruuKela

Ilmoitus, jos tieto puuttuu jaksolta, jonka suunta saapuva ja liikkuvuusjakson päättymispäivämäärä on menneisyydessä (puute*). Ei tarkisteta ennen vuotta 2007 alkaneilta jaksoilta.Liikkuvuusjaksolle saapuvan opiskelijan koulutusaste suomalaisessa korkeakoulussa. Lähtevien opiskelijoiden osalta tieto koulutusasteesta saadaan varsinaisesta opiskeluoikeudesta: yliopistoilla ensisijainen opiskeluoikeus liikkuvuusjakson aloitusajankohtana, jos tieto löytyy, muuten yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla viimeisimpänä alkanut, liikkuvuusjakson aloitusajankohtana aktiivinen tutkintoonjohtava opiskeluoikeus.
Liikkuvuuden luokitteluLuokittelu

Liikkuvuuden luokittelu -koodistoOPH:n liikkuvuusjaksotiedonkeruu vuoden 2022 tiedoista alkaenGeneerinen luokka tarvittaville lisämääreille.jos tieto puuttuu saapuvalta liikkuvuusjaksolta, se näkyy puutteena latausraportila. Jos historiatietojen osalta ei pystytä erottelemaan kotimaista harjoittelua ulkomaisesta, ei näiden suoritusten tuonnin yhteydesäs käytetä kumpaakaan luokitteluarvoa

Selitteitä

Yksilöivä id

Suorituksilla, tutkinnoilla, opiskeluoikeuksilla ja henkilöillä on yksilöivä id, jolla tarkoitetaan koneellisen aukottoman tunnistamisen mahdollisuutta. Tälläaista id-tietoa ei nykyisin ole valtakunnallisella tasolla ja jatkossakin tieto perustunee korkeakoulun antaman yksilöivän tunnisteen ja korkeakoulun tunnisteen yhdistelmään paitsi henkilöiden osalta.

koulutusmoduulitunniste
Koulutus (aiemmin koulutusmoduuli)

Koulutus on uusi tietoarkkitehtuurin käsite, joka vastaa eurooppalaisten standardien "learning opportunity" -käsitettä (CEN 2011: MLO-AD, ELM EuroLMAI). Koulutukseen voi sisältyä koulutuksia ja koulutus voi sisältyä koulutuksiin. Koulutuksen tiedot löytyvät korkeakoulujen omista koulutustarjonta- ja opetustarjontatietovarannoista. Koulutus (tai koulutusen toteutus) tarkoittaa koulutusohjelmaa, opintojaksoa, kurssia, moduulia, tutkintovaatimusta tai opetuksen toteutusta jne. jonka opiskeluoikeudesta on kyse "tämän koulutuksen opiskelija / opiskeluoikeus" tai "koulutus, minkä läpäisemisestä opintosuoritus on" (viite), esimerkiksi tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden kohteena oleva koulutus voi olla sama asia kuin "hakukohde". Korkeakoulun oma viitetieto on pakollinen ja tiedon perusteella tulisi olla mahdollista löytää juuri sen koulutuksen kuvaus, jota opiskeluoikeuden puitteissa opiskellaan. Tulevaisuudessa on korkeakoulukohtaisen koulutustiedon rinnalla myös valtakunnallinen koulutustieto, joka toimii viitteenä Opetushallituksen toteuttamaan valtakunnalliseen koulutustarjonnan tietovarantoon. Tässä tietotarkkitehtuurissa koulututuksen tunnisteet ovat varautumista tietojen yhdisteltävyyteen. Kuvaus Oppijan tietomallin osassa koulutuksen rakenne.

Sisältyminen, sisältyy ja sidotut

Tutkintoihin ja suoritusten muodostamiin kokonaisuuksiin sisältyy suorituksia eli toisin päin suoritukset sisältyvät toisiin suorituksiin, mm. tutkintoihin. Tätä kutsutaan hierarkiaksi ja ilmiötä kuvataan suoritusten ominaisuuksilla: opintosuoritukseen sisältyvät opintosuoritukset (opintosuorituksen sisältyvyys). Sisältymistä kuvataan vain yhteen suuntaan, "vanhemman lapsi". Muun muassa Tilastokeskuksen tutkintotiedonkeruussa on kerätty tietoa erilaisista tutkintoon sisältyvistä opintopistemääristä, joiden osalta jatkossa tieto saadaan laskemalla tutkintolajiseen opintosuoritukseen sisältyvien tietyllä tavalla luokiteltujen opintosuoritusten laajuudet yhteen.

Henkilö

Henkilön osalta tiedot saadaan pääasiassa väestötietojärjestelmästä (VTJ) henkilötunnuksen perusteella. Koska korkeakoulutuksessa on paljon myös henkilötunnuksettomia henkilöitä, tarvitaan yksilöivää id -tietoa ja henkilötunnuksettomien osalta viranomaistiedonkeruiden kannalta olennaisia henkilöön liittyviä tietoja korkeakoulun opiskelijarekisteristä. RAKETTI-VIRTA-projektissa huomioidaan valtakunnallinen oppijan yksilöintipalvelu henkilön yksilöivän id:n lähteenä.

Valmisteluhistoriaa

2012

Tietovarannon tietosisältöluonnoksen valmistelu lausuntokierrosta varten keväällä 2012Lausuntokierroksella ollut luonnos tietosisällön rajauksesta ja tietosisällön viimeistely (lausuttavana ja käsitelty 2.10.2012 työpajassa). Lausunnot tietosisällön rajausluonnoksesta. Simulaatio nykyisistä tiedonkeruista tietovarannon tietosisältöluonnoksen mukaisista tiedoista (seitsemän välilehteä.).

2015

Kansainvälinen liikkuvuus VIRTA-opintotietopalveluun.


  • No labels

3 Comments

  1. Pitäisikö Koski myös lisätä operatiivisiin palveluihin?

  2. OPH:n liikkuvuusjaksotiedonkeruu käyttää liikkuvuuden luokittelua ainakin amk-sektorilla. Sillä ilmoitamme, että liikkuvuus kohdistuu "aikuiskoulutukseen".

  3. Opiskelija.KirjoihintuloPvm: Myös ammattikorkeakouluissa tuodaan ensimmäinen tutkintoon johtavan koulutuksen kirjoihintulopvm.