Virtussa tunnistuspalvelua käyttäjilleen voi tarjota organisaatio oman tunnistuspalvelunsa kautta tai vaihtoehtoisesti yhteenliittymän kautta. Valtion tunnistuspalvelu on yhteenliittymä, jonka avulla useamman organisaation käyttäjät tunnistautuvat. 


Itsenäiset tunnistuspalvelimet
 • Business Finland
 • ETUVE
 • Ilmatieteen laitos
 • Traficom
 • TUVE
 • Ulkoministeriö
 • Valtion tunnistuspalvelu


Valtion tunnistuspalvelu
 • Aluehallintovirastot
 • Asumisen rahoitus- Ja kehittämiskeskus ARA
 • Celia
 • Digi- ja väestötietovirasto
 • Eduskunta
 • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • Energiavirasto
 • Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti
 • Geologian tutkimuskeskus
 • Helsingin eurooppalainen koulu ESH
 • Helsingin ranskalais-suomalainen koulu HRSK
 • Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti
 • Kansallisarkisto
 • KEHA/Elyt ja TE-toimistot
 • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
 • Konkurssiasiamiehen toimisto
 • Kotimaisten kielten keskus
 • Kuluttajariitalautakunta
 • Kriisinhallintakeskus CMC Finland
 • Lapsiasiavaltuutetun toimisto
 • Luonnonvarakeskus
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA
 • Maanmittauslaitos
 • Meriturva - Merenkulun turvallisuuskoulutuskeskus

 • Museovirasto
 • Niuvanniemen sairaala
 • Oikeusapu- ja edunvalvontapiirit
 • Oikeuskanslerinvirasto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • Onnettomuustutkintakeskus
 • Opetushallitus
 • Patentti- ja rekisterihallitus
 • Rahoitusvakausvirasto
 • Rikosseuraamuslaitos
 • Ruokavirasto
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
 • Sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta
 • Suomalais-venäläinen koulu SVK
 • Suomen Akatemia
 • Suomenlinnan hoitokunta
 • Suomen ympäristökeskus
 • Syyttäjälaitos
 • Säteilyturvakeskus
 • Taiteen edistämiskeskus
 • Tasa-arvovaltuutetun toimisto
 • Tasavallan presidentin kanslia
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
 • Tietosuojavaltuutetun toimisto
 • Tilastokeskus
 • Tulli
 • Tuomioistuinlaitos
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
 • Ulkopoliittinen instituutti
 • Ulosottolaitos
 • Valteri-koulu
 • Valtiokonttori

 • Valtion eläkerahasto
 • Valtioneuvosto (LVM, MMM, OKM, OM, PLM, SM, STM, TEM, VNK, VM, YM)
 • Valtion koulukodit
 • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
 • Valtiontalouden tarkastusvirasto
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori
 • Vanhan Vaasan sairaala
 • Vankiterveydenhuolto VTH
 • Varastokirjasto

 • Verohallinto

 • Väylävirasto

 • Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
 • Ålands tingsrätt
 • No labels