Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ristiinopiskelun kehittäminen hanke - kyselytunti

Aika: 3.6.2019 klo 15.00 - 16.00

Paikka: https://connect.funet.fi/ristiinopiskelu

Tallenne

Kalvot

Agenda / Muistio

1 Kyselytunnin avaus

2 Hankkeen ajankohtaiskatsaus

3 Kysymykset ja vastaukset (ennen kyselytuntia mahdollista esittää kysymyksiä kokousmerkinnän kommenttikenttään)


Kyselytunnilla esitetyt kysymykset ja vastaukset (kumulatiivinen listaus vuoden ajalta):

#

Pvm

Kysymys

Vastaus

#

Pvm

Kysymys

Vastaus

17.1.2019Missä vaiheessa ja miten korkeakoulut voivat alkaa hyödyntää hankkeessa toteutettavaa keskitettyä tiedonvälityspalvelua?
 • Keskitetty tiedonvälityspalvelu toteutetaan keväällä 2019, joka rakentuu väliversion ja valmiin version milestonien varaan
 • Testaukseen on mahdollisuus osallistua sekä hankkeen piloteista että laajemmin ekosysteemeistä. Testauksen tarkempi suunnittelu tehdään tammikuussa. Testausmalli täsmentyy ja se käydään läpi seuraavalla kyselytunnilla.
  • Testauksessa eri ekosysteemit ja korkeakoulujen yhteistyöhankkeet testannevat eri tietojoukkojen siirtämistä
 • Varsinaiseen tuotantoon siirtyminen kesän jälkeen mahdollista. Tuotantoon siirtymisen ajankohta on osittain riippuvainen myös ekosysteemikohtaisesta kehittämisestä
 • Hanke järjestää tukea käyttöönotoille vuoden 2019 ajan. Palvelun ylläpitomallin suunnittelu käynnissä; tarkoitus, että CSC:n ylläpidossa jatkossa. Osittain tuki saattaa siirtyä jo CSC:n puolelle.
24.2.2019Onko suunniteltu keskitettyä sopimustietovarantoa sille, että korkeakoulut voisivat tarkistaa, missä verkostoissa ovat mukana?
 • Tarve on havaittu (jo perinteisesti)
 • Keskitetyssä palvelussa on tieto eri verkostoista. Rajapinnasta on mahdollisuus saada tieto siitä, mihin verkostoihin korkeakoulu kuuluu.
 • Keskitetyn palveluntarjojan toimesta saattaisi olla mahdollista ainakin alkuvaiheessa pitää yllä myös listaa olemassa olevista verkostoista (ennen kuin kaikki opetusyhteistyöverkostot käyttävät uutta palvelua)
34.2.2019Onko jo määritelty, mikä olisi maksuttomuusaika korkeakouluille Examin osalta?
 • Tällä hetkellä on luonnosteltu, että 31.7.2021 saakka. Asiasta ei ole vielä päätöstä. Perusteena suunnitelmalle on se, että saataisiin riittävästi kokemusta ennen uusia päätöksiä.
44.2.2019Meneekö Exam-sopimuksen hyväksyntä samaa reittiä kuin opetusyhteistyösopimukset?
 • Näin on suunniteltu eli Exam-konsortion käsittelyn jälkeen oha-verkostoille → Arenelle ja Unifille
54.2.2019Miten kv. vaihto-opiskelijoiden osalta voidaan soveltaa palvelua?
 • Jo viime vuonna selvitetty osana Tampere3-hanketta, miten kansallista oppijanumeroa voitaisiin hyödyntää tunnistamisessa. Havainto oli, että kv. opiskelijalle voi syntyä ainakin kaksi oppijanumeroa, joista ensimmäinen syntyy, kun opiskelija tulee Suomeen ja toinen, kun hän saa suomalaisen hetun (jälkimmäinen ensisijainen)
 • Edellisen perusteella saattaa olla tilanne, että täysin automaattisesti ei pystytä käsittelemään em. tilanteita ennen kuin tilanteeseen on luotu ratkaisumalli
64.3.2019Emme ole hakeneet vanhoille opiskelijoille Oppijanumeroita, onko se välttämätöntä hetuttomilla opiskelijoilla?
 • Todettiin, että asiaa käsiteltiin myös edellisessä kokouksessa, jolloin käytiin läpi, että ratkaisumallia ei vielä ole kansallisesti päätetty (asia hanketta laajempi)
 • Kokouksessa todettiin, että koska käyttötapauksen mukaista ratkaisumallia ei vielä ole, oppijanumeroiden hakeminen osaltaan poistaisi ongelman
71.4.2019

Päivittyykö väylän kautta automaattisesti opiskelijan muuttunut läsnä/poissaolotieto korkeakoulusta toiseen tai sukunimi, jos se muuttuu kesken opintojen? 

 • Läsnä- ja poissaolotieto päivittyvät
 • Valmiudet nimitietojen päivittämiseen toteutetaan osana kehitysprojektia; käytäntö sovittava vielä korkeakoulujen kesken (mikäli jokainen korkeakoulu pystyy päivittämään rekisteriinsä tiedot VRK:sta, tulee pohtia, onko muuttunutta nimitietoa lopulta tarvetta välittää)
81.4.2019Millä tavoin opetusyhteistyö / ristiinopiskelu tulee näkymään uudessa viitearkkitehtuurin versiossa?
 • Asiaa pohditaan parhaillaan, terminologisesti huomioitu jo valmistelutyössä
91.4.2019Millä tavalla uusi palvelu ja toimintamalli suhteutuu esimerkiksi CampusOnline-palveluun, joka on käytössä tällä hetkellä?
 • RiKe-hankkeessa tuotettava keskitetty tiedonvälityspalvelu välittää useiden tietojoukkojen tietoja (opetusyhteistyöverkostot, tarjontatiedot, henkilö- ja opiskeluoikeustiedot, ilmoittautumistiedot, suoritustiedot) ja automatisoi näiden siirtymisen korkeakoulujen välillä
 • Esimerkiksi CampusOnline erinomainen nykypalvelu keskeisesti tarjontatiedon esittämiseen. Sen kaltaisille palveluille voi olla tietojen esittämiskerroksena kysyntää myös jatkossa.
 • Perusajatuksena luotavassa konseptissa on se, että toisen korkeakoulun tarjontaan osallistuminen tapahtuisi vastaavilla prosesseilla kuin kotikorkeakoulun tarjontaan
 • Kysymykseen liittyvät myös valmistellut puitesopimus ja verkostosopimuksen mallipohja, joissa opetusyhteistyötä lähestytty laajasti kaikkia korkeakouluja (molempia sektoreita) koskien
 • Ytimenä on opetusyhteistyöverkosto, joka voi olla laajuudeltaan hyvin laaja (esim. kaikki korkeakoulut) tai suppea (esim. kaksi korkeakoulua). Tarjonta on avoinna verkostoon kuuluvien korkeakoulujen opiskelijolle (ja voidaan täsmentää edelleen tietyille koulutusohjelmille). Viime kädessä toteutuksille valinnan yhteydessä kiintiöittäin voidaan rajata sitä, mistä korkeakouluista ja kuinka paljon, kyseisille toteutuksille voi päästä.
 • Tässä vaiheessa korkeakoulujen olisi hyvä jo valmistautumismielessä käydä läpi, missä kaikissa verkostoissa se on mukana. Tavoitteena on, että kaikkia verkostoja voidaan tukea nyt rakennettavalla teknisellä ratkaisulla (huomionarvoista on, että teknistä kehitystä tarvitaan sekä ekosysteemikohtaisesti että keskitetyn palvelun osalta)
 • Koska tiedonsiirrot automatisoidaan, manuaalinen työ vähenee oleellisesti ja (mahdollisten) virheiden määrä sitä kautta pienenee.
 • Tekninen ratkaisu opetusyhteistyön tueksi mahdollistaa radikaalisti opetusyhteistyön kasvattamisen
101.4.2019Millä aikataululla Pepistä CampusOnlineen saisi tarjontaa?
 • Liittyy osittain ns. siirtymäajan tukeen (eli aikaan ennen kuin keskitetty palvelu ja ekosysteemikohtaiset ristiinopiskelupalvelut on toteutettu)
 • Tällä hetkellä suunnitteilla toteuttaa kysymyksen mukaan tuki sille, että Pepistä tiedot voisi välittää (semi)automaattisesti Pepistä CampusOnlineen.
 • Kun ratkaisumalli ja sen jakaminen Peppi-korkeakoulujen välillä on selvillä, hanke tiedottaa omia kanavia pitkin asiasta
 • Vastaavia siirtymäajan ratkaisun suunnittelun tukea hanke tarjonnut ja tarjoaa resurssiensa mukaan; yhtenä esimerkkinä se, että vaikkapa siirtymävaiheessa voidaan välittää tietoja vanhojen järjestelmien reunaehdoilla
111.4.2019

Millä aikataululla teknisen skeeman päivittäminen väliversion jälkeen tapahtuu? Milloin pitäisi valmistautua rajapintatyöhön? syksyllä 2019?

 • Huhtikuun lopussa päivitetään tekninen skeema
 • Suunnitteilla ollut testiympäristön tarjoaminen palvelun havainnollistamiseksi, jonka jälkeen myös rajapintatestausta voisi lähteä tekemään
126.5.2019

Ristiinopiskeluhankkeen vaatimusmäärittelydokumentissa on hyvin vähän otettu kantaa siihen, miten kukin korkeakoulu toimii ristiinopiskelijoiden käyttäjätunnusten osalta.

Vaatimusmäärittelydokumentista kohta 2.2.2, korkeakoulu B:n järjestelmät:  Toiminnallinen vaatimusmäärittely

Meillä on ollut pohdinnassa kaksi vaihtoehtoa:

 • Kirjautuminen KK B:n oppimisympäristöön kotikorkeakoulun Haka-tunnuksella (verkko-oppimisympäristön lisäksi ei pääsyä kirjaston e-aineistoihin tai muihin korkeakoulun palveluihin)
 • Turun AMK:n tunnusten luominen ristiinopiskelijoille määräajaksi ja käyttö kaikissa palveluissa

Molemmissa vaihtoehdoissa on hyvät ja huonot puolet. Kotikorkeakoulun Haka-kirjautumisessa opiskelijalla käytössä vain yhdet tunnukset. Kaikkiin palveluihin ei kuitenkaan pääsyä. KK B:n oppimisympäristön tunnusten hallinta (avaus, sulkeminen ja poisto) menee erillisenä ilman suoraa yhteyttä opiskelijan statukseen kotikorkeakoulussa. KK B:n e-aineistoihin pääsyä varten tarvitaan (erillinen) KK B:n tunnus.

Luotaessa KK B:n palveluihin KK B:n tunnus sen hallinta KK B:ssä on selkeämpi rajata. Opiskelijoilla tämä aiheutti kuitenkin kirjautumisongelmia: eivät osanneet aktivoida tunnuksia ja käyttää Turun AMK:n HAKA-kirjautumista oppimisympäristöön kirjautumiseen, vaan yrittivät kirjautua kotikorkeakoulunsa Hakalla. Luultavasti suurin osa ongelmista olisi voitu välttää paremmalla ohjeistuksella. Toinen ongelma tässä ovat hetuttomat opiskelijat, heille hankala aktivoida meidän korkeakoulumme tunnuksia ilman suomi.fi-tunnistamista. Onko teillä tähän ratkaisua?

Osaatko neuvoa kumpi kirjautumistapa ristiinopiskelijoille on suositeltavampi valita ja miksi?

 • Kansallinen työryhmä käynnistymässä käyttäjähallintaan liittyen. Periaatteellisesti on esitetty tavoitteeksi (hankkeen ulkopuolella) se, että yksillä tunnuksilla voisi asioida. Ristiinopiskelun kontekstiin siirrettynä tämä tarkoittaisi sitä, että kotikorkeakoulun tunnuksilla pääsisi kiinni kohdekorkeakoulun tarvittaviin sähköisiin resursseihin
 • Rinnakkaishanke, jossa käsistelty samaa asiaa on DigiCampus-hanke
  • Pitkälti jo se riittäisi opetusyhteistyön näkökulmasta, että oppimisympäristöihin pääsisi käsiksi kotikorkeakoulun tunnuksilla (ei kata kaikkia käyttötapauksia kuitenkaan)
  • Tunnistaminen kansallisen oppijanumeron perusteella käytännössä tässä mallissa
 • Kysymyksessä esitetyistä vaihtoehdoista alkuvaiheessa varmastikin ensimmäinen helpompi toteuttaa, mutta jättää jonkin verran manuaalisen työn vaadetta
 • Hetuttomien tunnusten aktivoimiseen ei hankkeella ole viisastenkiveä; oppijanumeron pystyy hakemaan myös hetuttomille. Huomioitava kuitenkin oppijanumeron mahdollinen muuttuminen siinä tilanteessa, että vaihto-opiskelija saisi suomalaisen hetun. Ensisijaisuustieto kuitenkin olemassa eli ratkottavissa oleva asia.
133.6.19

Kysymys casen kautta:

Opiskelija valmistuu omasta amkista, mutta hänellä on kesken toisessa korkeakoulussa campusonlinen kautta valittu opintojakso. Opiskelijalla ei ole enää opiskeluoikeutta kotikk:ssa eikä oikeastaan kohdekorkeakoulussakaan.

Miten menetellään: Saako opiskelija opiskella toisen kk opintojakson loppuun ja maksutta ja saa siitä opintosuoritusotteen?
Vai pitäisikö hänet kirjata avoimen amkin opiskelijaksi (jolloin olisi taas opiskeluoikeus) ja maksaa avoimen opintomaksu?

Casen ratkaisu kohdeamkissa:

>>> Opiskelijalla ei ole enää valmistumisen jälkeen oman amkin tunnuksia, hän ei pääse enää Haka-kirjautumisella oppimisympärsitöön. Eli jos haluaa tehdä valmistumisen / opiskeluoikeuden
päättymisen jälkeen loppuun jo aloittamansa CampusOnline-opinnot, niin pitää ilmoittautua kohdeamkiin avoimen opiskelijaksi, maksaa avoimen maksu ja sitten saa erillisen todistuksen.

>>> Huomioidaanko tällaiset caset RiKe ABC -ohjeistuksessa? Tuleeko yhteinen suosituskäytäntö?

Opiskelijan opiskeluoikeuden päättyessä kotikorkeakoulussa tämä tieto välitetään kohdekorkeakouluille. Nämä päättävät kotikorkeakoulun opiskeluoikeuteen perustuvan kohdekorkeakoulun opiskeluoikeuden omien sääntöjensä mukaisesti. Pääsääntöisesti tällöin opiskelijan opiskeluoikeus päättyy kohdekorkeakoulussa ja opintojakson suorittaminen jää tämän vuoksi kesken. Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi lukuvuoden vaihtuessa, voi tapahtua niin, että opiskelija ehtii suorittaa opintojakson loppuun ennen opiskeluoikeuden teknistä päättämistä. Tällöin opiskelija saa kohdekorkeakoulusta suoritusotteen, mutta suoritusta ei voida kirjata kotikorkeakouluun, koska opiskelijalla ei ole siellä suoritushetkellä voimassaolevaa opiskeluoikeutta, jossa hän olisi läsnäoleva.

Kesken jääneen opinnon suorittaminen loppuun kohdekorkeakoulussa voi tapahtua siellä olevan asianmukaisen opiskeluoikeuden perusteella, ja avoimen AMK:n opiskeluoikeus opintojaksolle on yksi esimerkki tällaisesta oikeudesta. Mikäli opiskelija ilmoittautuu tällöin avoimen AMK:n tarjonnassa olevaan opintoon normaalisti ja suorittamisessa otetaan huomioon hänen kesken jääneen suorituksensa aikainen aiemmin hankittu osaaminen, tämä meneisi prosessina tavanomaisen menettelyn mukaisesti.

14


15


4 Kyselytunnin päätös

 • No labels

2 Comments

 1. Kysymys casen kautta:

  Opiskelija valmistuu omasta amkista, mutta hänellä on kesken toisessa korkeakoulussa campusonlinen kautta valittu opintojakso. Opiskelijalla ei ole enää opiskeluoikeutta kotikk:ssa eikä oikeastaan kohdekorkeakoulussakaan.

  Miten menetellään: Saako opiskelija opiskella toisen kk opintojakson loppuun ja maksutta ja saa siitä opintosuoritusotteen?
  Vai pitäisikö hänet kirjata avoimen amkin opiskelijaksi (jolloin olisi taas opiskeluoikeus) ja maksaa avoimen opintomaksu?

  Casen ratkaisu kohdeamkissa:

  >>> Opiskelijalla ei ole enää valmistumisen jälkeen oman amkin tunnuksia, hän ei pääse enää Haka-kirjautumisella oppimisympärsitöön. Eli jos haluaa tehdä valmistumisen / opiskeluoikeuden
  päättymisen jälkeen loppuun jo aloittamansa CampusOnline-opinnot, niin pitää ilmoittautua kohdeamkiin avoimen opiskelijaksi, maksaa avoimen maksu ja sitten saa erillisen todistuksen.

  >>> Huomioidaanko tällaiset caset RiKe ABC -ohjeistuksessa? Tuleeko yhteinen suosituskäytäntö?

 2. Opiskelijan opiskeluoikeuden päättyessä kotikorkeakoulussa tämä tieto välitetään kohdekorkeakouluille. Nämä päättävät kotikorkeakoulun opiskeluoikeuteen perustuvan kohdekorkeakoulun opiskeluoikeuden omien sääntöjensä mukaisesti. Pääsääntöisesti tällöin opiskelijan opiskeluoikeus päättyy kohdekorkeakoulussa ja opintojakson suorittaminen jää tämän vuoksi kesken. Tietyissä tapauksissa, esimerkiksi lukuvuoden vaihtuessa, voi tapahtua niin, että opiskelija ehtii suorittaa opintojakson loppuun ennen opiskeluoikeuden teknistä päättämistä. Tällöin opiskelija saa kohdekorkeakoulusta suoritusotteen, mutta suoritusta ei voida kirjata kotikorkeakouluun, koska opiskelijalla ei ole siellä suoritushetkellä voimassaolevaa opiskeluoikeutta, jossa hän olisi läsnäoleva.

  Kesken jääneen opinnon suorittaminen loppuun kohdekorkeakoulussa voi tapahtua siellä olevan asianmukaisen opiskeluoikeuden perusteella, ja avoimen AMK:n opiskeluoikeus opintojaksolle on yksi esimerkki tällaisesta oikeudesta. Mikäli opiskelija ilmoittautuu tällöin avoimen AMK:n tarjonnassa olevaan opintoon normaalisti ja suorittamisessa otetaan huomioon hänen kesken jääneen suorituksensa aikainen aiemmin hankittu osaaminen, tämä meneisi prosessina tavanomaisen menettelyn mukaisesti.