Varför samlas personuppgifterna in och vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

Via JUSTUS-tjänsten för lagring av publikationsuppgifter (nedan JUSTUS-tjänsten) kan högskolor och statliga forskningsinstitut anmäla uppgifter om sina vetenskapliga forskningspublikationer till undervisnings- och kulturministeriets årliga insamling av publikationsdata. Uppgifterna används för uppföljning och styrning av utvecklingen av högskolornas forskningsstruktur samt som fördelningskriterium för universitetens och yrkeshögskolornas basfinansiering. Syftet med insamlingen av publikationsinformationen är också att producera ett kunskapsunderlag om det finländska forskningssystemets funktion och samhälleliga genomslagskraft.

Uppgifterna i JUSTUS-tjänsten publiceras och går att bläddra i på webbplatsen Forskning.fi. Syftet med den är att göra forskningen i Finland synligare och lättare att hitta. De som har bidragit till forskningspublikationen ska nämnas i förteckningen över upphovsmän.

Via JUSTUS-tjänsten kan användaren också parallellt samtidigt lagra publikationen i det publikationsarkiv som högskolan eller forskningsinstitutet använder, vilket främjar en öppen tillgång till publikationerna.

Den organisation som publicerat en forskningspublikation har rätt att behandla, lämna ut och publicera offentliga uppgifter om publikationen. Organisationernas uppgifter används för undervisnings- och kulturministeriets (UKM) årliga insamling av publikationsinformation. Universitetens skyldighet att lämna de uppgifter som UKM föreskriver och som krävs för utvärdering, utveckling, statistikföring och annan uppföljning och styrning av utbildning och forskning grundar sig på 51 § i universitetslagen. Yrkeshögskolornas skyldighet att lämna motsvarande uppgifter har antecknats i 45 § i yrkeshögskolelagen. Behandlingen av dina personuppgifter baserar sig på punkt 1e i artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. När det gäller forskningsinstitut grundar sig insamlingen av publikationsuppgifter på forskningsinstitutets beslut att delta i undervisnings- och kulturministeriets insamling av publikationsinformation.

Vilka personuppgifter samlas in om dig?

Uppgifterna om publikationernas upphovsmän samlas in enligt undervisnings- och kulturministeriets (UKM) anvisningar. Uppgifter som sparas om upphovsmännen är:

 • För- och efternamn

 • Organisation

 • Organisationens enhetskod

 • ORCID-forskarkod (inte obligatorisk uppgift)

Om tjänstens användare, dvs. den som sparar publikationen, sparas följande uppgifter i tjänsten:

 • För- och efternamn

 • Organisation

 • E-postadress

 • Identifikationskod (Eduuni-ID:s uid-attribut)

 • Logguppgifter om användningen av tjänsten

JUSTUS-tjänstens kundorganisationer kan dessutom överföra uppgifter om sin personal från sina egna system till JUSTUS-tjänsten för att komplettera publikationernas uppgifter om upphovsmännen. Kundorganisationens administratör kan överföra följande uppgifter om den personal som gör publikationer till tjänsten:

 • För- och efternamn

 • Organisationsspecifik identifierande kod

 • Organisationens enhetskod

 • ORCID-forskarkod

 • E-post

Varifrån samlas dina uppgifter in?

Uppgifterna fås antingen av dig själv eller av den organisation som beställt forskningspublikationen. 

Vem har tillgång till dina uppgifter, vem överlämnas de eller överförs de åt?

I tjänsten JUSTUS beslutar kundorganisationerna om utlämnandet av publikationsuppgifter från JUSTUS-tjänsten vidare till publikationstjänsten VIRTA, via vilken uppgifterna överförs till undervisnings- och kulturministeriets årliga insamling av publikationsinformation samt till tjänsten forskning.fi. På uppdrag av organisationer kan uppgifter också lämnas ut till andra system. Behandlingen av uppgifter i VIRTA-publikationstjänsten beskrivs separat på tjänstens webbplats (Beskrivning av behandlingen av uppgifter i publikationsdatatjänsten Virta, tillgänglig på finska).

De administratörer som de organisationer som anslutit sig till tjänsten utser har rätt att spara och redigera personuppgifter som gäller publikationer i JUSTUS-tjänsten.

Personuppgifterna behandlas av CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy och dess underleverantörer.

Var ser jag mina uppgifter?

Uppgifterna om publikationerna och deras upphovsmän syns i tjänsten forskning.fi.

Överlåts personuppgifterna utanför EU/EES-området?

Nej, personuppgifterna överlåts inte utanför EU/EES-området.

Hur länge förvaras uppgifterna?

Personuppgifterna kopplade till publikationerna förvaras tills vidare. Behandlingslogguppgifter som gäller publikationsuppgifter förvaras fem år efter hanteringsårets utgång, logguppgifter om upphovsmän (tillgänglig på finska) sparas sex månader efter hanteringsmånadens utgång.

Hurdana rättigheter har jag som registrerad?

Som registrerad har du:

 • rätt att få information om behandlingen av personuppgifterna

 • rätt att få tillgång till uppgifterna

 • rätt att rätta uppgifterna

 • rätt att begränsa behandlingen av uppgifterna

 • anmälningsskyldighet som gäller rättelse av personuppgifterna eller begränsningen av behandlingen

 • rätt att motsätta dig behandlingen av uppgifterna

 • rätt att inte bli utsatt för automatiskt beslutsfattande utan laglig grund

 • rätt att göra besvär hos tillsynsmyndigheten, kontaktuppgifter: https://tietosuoja.fi/sv/kontaktuppgifter

Vem kan jag fråga om behandlingen av mina uppgifter och om mina rättigheter?

Den organisation som sparat publikationsuppgifterna är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som hänför sig till dess publikationer. För att få mer information och använda dina rättigheter ska du kontakta den personuppgiftsansvarige. Du kan kontrollera din organisations kontaktuppgifter på sidan https://wiki.eduuni.fi/x/AqpCAw.

Allmän beskrivning av tekniska och administrativa skyddsåtgärder

I JUSTUS-tjänsten för lagring av publikationsuppgifter och på tjänsten Forskning.fi skyddas personuppgifter genom ändamålsenliga tekniska och administrativa åtgärder mot olovlig eller olaglig behandling samt mot skador på eller förlust av personuppgifter. Sådana metoder är bland annat användning av brandväggar, krypteringstekniker och säkra utrustningsutrymmen, ändamålsenlig passerkontroll, kontrollerat beviljande av åtkomsträttigheter och övervakning av användningen av dem, anvisningar till den personal som deltar i behandlingen av personuppgifter samt omsorgsfullt val av dem som behandlar uppgifterna.

 • No labels