Avoimissa oppimateriaaleissa kuten kaikissa muissakin oppimateriaaleissa laatu on tärkeää. Nyt kommenttikierroksella olevassa Avointen oppimateriaalien laatukriteeristössä laatu on jaettu viiteen kriteeriin: sisältö, oppimis- ja opetusmenetelmät, käytettävyys ja saavutettavuus, löydettävyys ja jakaminen sekä jatkojalostettavuus. Avointen oppimateriaalien laatukriteeristö on tehty Avoimen tieteen koordinaation osana toimivassa Oppimisen avoimuus -asiantuntijaryhmässä. Laatukriteeristöä voi kommentoida 23.4. asti, joten nyt on hyvä hetki testata kriteeristöä ja kertoa miten niitä voisi kehittää.

Avointen oppimateriaalien kirjasto (aoe.fi) pyrkii tukemaan niin tekijöitä kuin vertaisarvioijia siinä, että kirjastoon jaettavat oppimateriaalit ovat laadukkaita ja että ne erinomaisina materiaaleina löytävät käyttönsä. Tässä kirjoituksessa sukellan tarkemmin siihen, miten laatu ja sen edistäminen näkyy kirjastossa. Ensimmäisenä vuorossa on edellä mainitut laatukriteerit ja osatekijät.

Avointen oppimateriaalien laatukriteerit ja laadun osatekijät Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Julkaisualustana Avointen oppimateriaalien kirjasto keskittyy laadun osa-alueista erityisesti löydettävyyteen ja jakamiseen. Pyrkimyksenämme on, että löydettävyyteen liittyvät osatekijät tulevat luontevasti huomioitua osana kirjastoon julkaisemisen prosessia. Kirjastossa oppimateriaaleja voi kuvailla esimerkiksi opintokokonaisuuksiin ja käyttötilanteisiin linkittyen ja jokaiseen on merkittävä lisenssitieto. Yksi osa löydettävyyden osatekijöistä on avoimien tiedostomuotojen suosiminen. Kannustamme tähän myös Avointen oppimateriaalien kirjastossa. Avoin tiedostomuoto antaa muille mahdollisuuden mukauttaa oppimateriaali omaan tarkoitukseen sopivaksi. Koska Avointen oppimateriaalien kirjastossa yksi oppimateriaali voi koostua useasta tiedostosta, voi samalla halutessaan tuoda oppimateriaalista myös oppimiseen tarkoitetun, stabiilimman tiedostomuodon. Esimerkiksi luentoesityksistä voi tuoda pdf-tiedostot helppoa selailua varten ja odp-tiedostot jatkojalostamista varten.

Jatkojalostaminen mielletään usein edistyneempänä avointen oppimateriaalien hyödyntämisen muotona. Toisaalta se on jotain, mitä olemme todennäköisesti kaikki tehneet jo ennen ymmärryksen kasvamista avoimista oppimateriaaleista - hyödynnämme esimerkiksi erilaisia avoimilla lisensseillä jaettuja valokuvia. Jatkojalostamiseen liittyvät laadun osa-alueet näkyvät Avointen oppimateriaalien kirjastossa sekä palautteen, muokattavuuden mahdollistamisen että hyödynnettyjen teosten merkitsemisen kautta. Jatkojalostuminen helpottuu myös seuraavien vinkkien kautta:

  • Vertaisarvioi toisten oppimateriaaleja – autat toisia oppimateriaalin tekijöitä ja hyödyntäjiä jättämällä arvioita toisten oppimateriaaleista
    • Tilaa sähköposti-ilmoitus vertaisarvioista, joita omat oppimateriaalisi ovat saaneet Omat tiedot -näkymästä
  • Merkitse oppimateriaalille vanhenee-päivämäärä – näin voit kertoa toisille arviosi, milloin tieto ei enää ole ajankohtaista ja säädellä sitä, miten kauan materiaali on saatavilla Avointen oppimateriaalin kirjaston kautta.
    • Päivämäärän lähestyessä voit halutessasi tarkistaa materiaalin, vaihtaa vanhenee-päivämäärän ja tarvittaessa tuoda uudet tiedostot
    • Voit tilata myös sähköposti-ilmoituksen omien oppimateriaaliesi vanhenemisen lähestymisestä
  • Merkitse Hyödynnetty teos -kohtaan, mitä avoimia materiaaleja olet käyttänyt oppimateriaalisi pohjalla – näin ohjata käyttäjiä näiden materiaalien luo

Kehittäessämme Avointen oppimateriaalien kirjastoa, saavutettavuus ja käytettävyys ovat olleet keskiössä. Omien oppimateriaalien saavutettavuutta voit kirjastossa edistää merkitsemällä millaisia saavutettavuuden ominaisuuksia oppimateriaalissasi on. Voit esimerkiksi merkitä, jos olet tehnyt tekstityksen äänelle, kirjoittanut tekstivastineet kuvalliselle sisällölle tai laittanut sisällysluettelon tai muun rakenteen, jonka avulla oppimateriaalia voi käyttää. Osa käytettävyyteen liittyvistä laatutekijöistä tulee suoraan huomioitua jakaessasi materiaalit Avointen oppimateriaalien kirjastoon: tuodessasi oppimateriaalit tiedostoina, voivat käyttäjät ladata ne omalle koneelleen ja käyttää myös ilman internetyhteyttä. Oppimateriaaleja voi käyttää myös mobiilisti. Lisäksi voit kertoa, millaiselle kohderyhmälle materiaali on tarkoitettu.

Sisältö sekä oppimis- ja opetusmenetelmät ovat laatukriteereistä usein painavimmat. Avointen oppimateriaalien kirjasto ei puutu oppimateriaalien sisältöön, mutta ohjeistamme kyllä monipuolisten ohjeiden ääreen, joita tekijät voivat hyödyntää omissa laatupohdinnoissaan. Lisäksi aiemmin esille tuomiani kuvailun ja palautteenannon työkalut tuovat mahdollisuuksia myös näihin osa-alueisiin.

Miten laatua seurataan Avointen oppimateriaalien kirjastossa

Avointen oppimateriaalien kirjastossa lähdemme siitä lähtökohdasta, että oppimateriaalin tekijä ja hänen oman alansa vertaiset ovat parhaita arvioimaan oppimateriaalin laatua. Emme suorita Avointen oppimateriaalien kirjastossa ennakkotarkastuksia oppimateriaaleille, mutta seuraamme kyllä oppimateriaalimassan kertymistä. Laadun edistämiseen työkaluja esittelin yllä, mutta summatakseni keskeisimmät työkalut ovat: ohjeistus tekijöille, vertaisarvioinnin työkalut, muokattavuus ja kuvailun työkalut. Näillä pyrimme siihen että tekijät ja hyödyntäjät voivat tuottaa ja nostaa laadukkaita materiaaleja esille ja, että materiaaleja voidaan kehittää eteenpäin.

Joskus oppimateriaaliin voi eksyä virhe tekijän huomaamatta tai tiedostamatta. On myös mahdollista että tarkoituksellisesti virheellisiä oppimateriaaleja julkaistaan. Mikäli törmäät tällaiseen materiaaliin, pyydämme sinua ilmoittamaan palautelomakkeella tai sähköpostitse osoitteeseen oppimateriaalivaranto@csc.fi oppimateriaalin nimi ja mikä oppimateriaalissa on ongelmana. Selvitämme tilanteen Avointen oppimateriaalien edistäminen -ohjausryhmän ja mahdollisuuksien mukaan oppimateriaalien tekijän kanssa yhteistyössä. Mikäli virhe on vakava, oppimateriaali arkistoidaan selvityksen ajaksi. Selvityksen lopputuloksena oppimateriaali joko muokataan tekijän toimesta, todetaan toimivaksi tai poistetaan.

Avointen oppimateriaalien kirjastossa on tällä hetkellä 1320 oppimateriaalia. Ongelmia ei tähän mennessä ole esiintynyt ja olemmekin auttaneet lähinnä tilanteissa, jossa tekijä itse on huomannut tallentaneensa väärän version oppimateriaalista. Oppimateriaalin laadukkuttaa takaa myös tunnistautumismenetelmät: niin oppimateriaalin jakaminen kuin niiden arviointi tulee tehdä omana itsenään vahvalla suomi.fi-tunnistautumisella tai oppilaitokseen sidotulla MpassID:llä tai Hakalla.

Monesti laadusta puhutaan huolisävytteisesti: miten taataan että oppimateriaalit ovat laadukkaita, mistä tiedän onko oppimateriaalini laadukas. On tarpeellista pohtia miten pystymme parempaan ja millaisia askeleita on hyvä ottaa, jotta materiaalit ovat huoliteltu, mutta Avointen oppimateriaalien kirjaston parissa työskentelevänä laatu näyttäytyy arkipäivässä yleensä positiivisen kautta. Päivittäin saa huomata kuinka monipuolisia, innostavia ja laadukkaita oppimateriaaleja täällä tehdään. Omaan arkisen piristyksen ja innostuksen annostukseksi suosittelenkin ottamaan tavaksi kerran viikossa käydä kurkkaamassa, millaisia oppimateriaaleja Avointen oppimateriaalien kirjastoon on putkahtanut ja avata yksi, sinulle uuden tai kiinnostavan aiheen oppimateriaali. Taattu tapa tuoda hymy huulille!

Vinkkilinkkejä laadun huomiointiin