Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto on Opetushallituksen palvelu, johon tuotetaan valtakunnallisesti varhaiskasvatuksen tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjiltä ja palveluntuottajilta. Tietovarantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksen järjestäjistä ja palveluntuottajista, toimipaikoista, lapsista, henkilöstöstä ja lasten huoltajista. Tietoja hyödynnetään mm. viranomaisten toiminnassa. Varda otetaan käyttöön vaiheittain ajalla 1.1.2019-1.9.2020. Tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardan ylläpidosta vastaa Opetushallitus. Opetushallitus tuottaa Vardaan liittyen varhaiskasvatuksen järjestäjille ja palveluntuottajille määräyksiä ja ohjeita sekä huolehtii asiakaspalvelusta. Vardan ohjauksesta vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lisätietoa Vardasta löydät seuraavasti:

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda

Informationsresursen inom småbarnspedagogiken är Utbildningsstyrelsens tjänst. I tjänsten registreras riksomfattande uppgifter om småbarnspedagogiken som anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter för in. I informationsresursen samlas uppgifter om anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter inom småbarnspedagogik, verksamhetsställen, barn, personal och barnens vårdnadshavare. Uppgifterna används i bl.a. myndigheternas verksamhet. Varda tas i bruk stegvis 1.1.2019–1.9.2020. Bestämmelser om informationsresursen finns i lagen om småbarnspedagogik.

Utbildningsstyrelsen ansvarar för att upprätthålla informationsresursen inom småbarnspedagogiken Varda. Utbildningsstyrelsen tar fram föreskrifter och anvisningar gällande Varda som riktar sig till anordnare av småbarnspedagogik och serviceproducenter. Dessutom handhar Utbildningsstyrelsen kundservicen. Undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för styrningen av Varda.

Du hittar mer information om Varda på följande ställen:


  • No labels