Ammatillisen koulutuksen erityispiirteet

Ammatillinen koulutus on oppijakeskeistä, osaamisperusteista, yksilöllistä ja työelämälähtöistä koulutusta. Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan ammatillista osaamista sekä kasvua ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä. Ammatillinen koulutus edistää myös jatkuvaa oppimista ja osaamisen uudistamista.  

Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhteistyö on tiivistä ja monipuolista. Ammatillinen koulutus uudistuu yhdessä työelämän kanssa, vastaa työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin osaamistarpeisiin ja edistää yrittäjyyttä. Työelämässä oppiminen ja työelämäyhteistyö tukevat opiskelijoiden ammatillisen osaamisen kehittymistä ja työllistymistä.  

Opiskelijoiden ja koulutuksen moninaisuus on ammatilliselle koulutukselle tyypillistä. Ammatillinen koulutus on tarkoitettu sekä perusopetuksen päättäneille nuorille ja muille vailla ammatillisesta tutkintoa oleville että työelämässä jo oleville, osaamistaan täydentäville aikuisille ja alanvaihtajille. Perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintojen lisäksi ammatillinen koulutus tarjoaa valmentavia koulutuksia. Ammatillisessa koulutuksessa voi hankkia osaamista myös suorittamalla tutkinnon osia, tutkinnon osan osa-alueita tai erilaisia lisä- ja korttikoulutuksia. 


Tämä sivun sisällysluettelo

Viitearkkitehtuurin tarkoitus

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuuri kuvaa ammatillista koulutusta ohjaavat periaatteet, yhteiset palvelut ja prosessit sekä keskeiset tiedot ja tietojärjestelmät. Viitearkkitehtuurin avulla ammatillisen koulutuksen kokonaisuus ja eri osa-alueiden riippuvuudet saadaan näkyväksi, ymmärrettäväksi ja hallittavaksi.

Viitearkkitehtuuri ohjaa ammatillisen koulutuksen järjestäjiä niiden omassa kokonaisarkkitehtuurityössä. Yhteisen viitearkkitehtuurin tavoitteena on edistää ammatillisen koulutuksen uudistumista, tiedonhallintaa ja tiedon yhteentoimivuutta sekä digitalisaation ohjausta ja käytännön toimeenpanoa. 

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin hyödyntäminen mahdollistaa ammatillisen koulutuksen järjestäjille yhteisen tilannekuvan luomisen, yhdenmukaisten toimintojen kehittämisen ja koulutuksen systemaattisen uudistamisen toimintaympäristön muuttuessa. Viitearkkitehtuurin hyödyntäminen vähentää koulutuksen järjestäjien päällekkäistä kehittämistyötä, tehostaa resurssien käyttöä sekä sujuvoittaa toimintaa. 

Viitearkkitehtuuri tukee ekosysteemiajattelua ja ekosysteemimäistä toimintaa. Ekosysteemi tarkoittaa ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa oppijan, koulutustoimijoiden, työ- ja elinkeinoelämän, eri viranomaisten, kolmannen sektorin ja muiden sidosryhmien muodostamaa kokonaisuutta, jossa eri toimijoiden osaaminen, palvelut ja tieto muodostaa toisiaan täydentävän kokonaisuuden. Ekosysteemissä on keskeistä vuorovaikutus ja poikkihallinnollinen yhteistyö, kyky oppia toisilta sekä osaamisen ja ajattelun uudistaminen. Ekosysteemiajattelu ja ekosysteemimäinen tapa toimia vahvistavat ammatillisen koulutuksen kykyä uudistua monimutkaistuvassa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. 

Viitearkkitehtuurissa kuvataan myös ammatillisen koulutuksen tiedonhallintakokonaisuutta. Vaikka tiedonhallintalaki ei suoraan edellytä arkkitehtuurityön toteuttamista, arkkitehtuurityön ja tiedonhallintalain tavoitteet ovat yhdensuuntaisia. Tiedonhallintalain (906/2019) tavoitteena on muun muassa: 

 • laadukkaampi, tuloksellisempi ja tehokkaampi julkinen hallinto
 • tiedon yhdenmukainen ja laadukas hallinta sekä tietoturvallinen käsittely
 • tiedon turvallinen ja tehokas hyödyntäminen
 • tietojärjestelmien ja tietovarantojen yhteentoimivuuden edistäminen

Arkkitehtuurityö ja tiedonhallintalaki tukevat yhdessä ammatillisen koulutuksen järjestäjiä yhteentoimivuuden varmistamisessa, palvelujen laadukkaassa ja tuloksellisessa tuottamisessa sekä toiminnan uudistamisessa.  


Viitearkkitehtuurissa kuvatut kohteet

Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin viitekehyksenä on käytetty julkisen hallinnon suositusta JHS 179 - kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen. Alla on kuva JHS 179 -viitekehyksestä, johon on merkitty vihreällä ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurissa kuvatut kohteet. Kuvaukset voivat olla kaavioita, taulukoita tai sanallisia kuvauksia. 


Viitearkkitehtuurin kohderyhmä

Viitearkkitehtuurin tavoitteena on tukea ammatillisen koulutuksen järjestäjiä palvelujen toteuttamisessa ja toiminnan systemaattisessa ja kokonaisvaltaisessa uudistamisessa.

Viitearkkitehtuuri on tarkoitettu erityisesti

 • ammatillisen koulutuksen järjestäjien johdolle
 • ammatillisen koulutuksen kehittäjille ja asiantuntijoille
 • ammatillisen koulutuksen sidosryhmille
 • tietojärjestelmätoimittajille
 • ammatillista koulutusta kuvaaville arkkitehdeille
 • opetushallinnon edustajille

Viitearkkitehtuuri edistää ammatillisen koulutuksen johtamista, kehittämistä ja suunnittelua. Viitearkkitehtuurista voi olla hyötyä myös ammatillisen koulutuksen sidosryhmille ja muille ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneille koulutuksen kokonaisuuden hahmottamisessa. 


Arkkitehtuurin metamalli

Metamalli kuvaa ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin rakenteen. Arkkitehtuuri koostuu periaatteellisesta tasosta sekä toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureista. 

Periaatteellisella tasolla on kuvattu ammatillisen koulutuksen toimintaympäristön keskeiset muutokset (ajurit), arkkitehtuuriperiaatteet, viite- ja sidosarkkitehtuurit, ohjaavat lait ja asetukset ja sekä keskeiset valtakunnalliset strategiakokonaisuudet. Nämä asettavat viitearkkitehtuurille vaatimuksia, joihin vastataan keskeisten toimenpiteiden tai painopisteiden ja yhteisten kyvykkyyksien avulla. Kyvykkyydet toteutetaan toiminta-, tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuureilla. 

Toiminta-arkkitehtuurissa kuvataan ammatillisen koulutuksen ekosysteemin toimijat ja roolit, ammatillisen koulutuksen palvelut ja prosessit. Erityisenä painopisteenä oppijan rooli oppijan polun eri askeleilla. Ammatillisen koulutuksen palvelut toteutetaan prosessien avulla. 

Tietoarkkitehtuurissa on kuvattu tietovarannot, tietoryhmät, käsitteistö, tietomallit, soveltamisprofiilit ja loogiset tietovarannot. Tietojärjestelmäarkkitehtuurissa on kuvattu tietojärjestelmäpalvelut, joita ammatillisen koulutuksen prosessit käyttävät. Tietojärjestelmäpalvelut toteutetaan tietojärjestelmillä.


Kuva: Ammatillisen koulutuksen viitearkkitehtuurin metamalli

 • No labels