Oheisessa taulukossa on ammatilliseen koulutukseen liittyvät rajapintakuvaukset. Tarkemmat kuvaukset rajapinnoista löytyvät rajapintapalvelun tuottajan sivuilta.


Rajapinnan tuottajaNimiKuvausLuokitteluLinkki rajapintadokumentaatioon
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Avoin dataUseita rajapintoja
Avoin data | Digi- ja väestötietovirasto (dvv.fi)
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi Aurora AI verkkoAuroraAI-verkko on tekoälyä hyödyntävä tekninen ratkaisu, jonka avulla organisaatio voi ohjata asiakkaan tehokkaasti oikeaan palveluun. AuroraAI-verkon avulla palveluohjaus hoituu digitaalisena itsepalveluna.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi KartatSuomi.fi-kartat tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn palvelun karttojen ja paikkatietojen hyödyntämiseen.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi LaatutyökalutLaatutyökalut ovat työkaluja, joilla organisaatio voi arvioida ja seurata asiointipalvelujensa laatua ja käyttöä.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi MaksutSuomi.fi-maksut on verkkomaksamisen palvelu, joka mahdollistaa maksujen suorittamisen julkishallinnon organisaatioille turvallisesti niiden omissa digitaalisissa asiointipalveluissa.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi PalvelutietovarantoSuomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty tietovaranto, johon organisaatiot tuottavat tiedot tarjoamistaan palveluista ja asiointikanavista. Palvelujen kohderyhmänä voivat olla yksityishenkilöt, yritykset tai viranomaiset.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi PalveluväyläSuomi.fi-palveluväylä on yhdenmukainen ja tietoturvallinen ratkaisu, jolla organisaatiosi voi hoitaa sähköiseen asiointiin liittyvän tiedonsiirron muiden organisaatioiden kanssa.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi TunnistusSuomi.fi-tunnistus on julkishallinnon yhteinen tunnistuspalvelu, jota asiakasorganisaatiot voivat hyödyntää loppukäyttäjien tunnistamisessa omissa digitaalisissa palveluissaan.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi ValtuudetSuomi.fi-valtuuksien avulla voidaan tarkistaa henkilön tai yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön valtuudet ja oikeudet asioida toisen henkilön tai yrityksen, yhdistyksen tai muun yhteisön puolesta.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi -verkkopalveluSuomi.fi-verkkopalvelu tarjoaa asiakasorganisaatiolle mahdollisuuden saattaa omat rekisterinsä loppukäyttäjien ulottuville. 
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)Suomi.fi ViestitSuomi.fi-viestit tarjoaa julkishallinnolle keskitetyn, digitaalisen tavan viestiä kansalaisten ja yritysten kanssa. Palvelun kautta organisaationne voi lähettää viestit digitaalisesti kansalaisille ja yrityksille.
Suomi.fi-palveluhallinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)VTJkysely-rajapintaVTJkysely-rajapinnan kautta julkisen tai yksityisen sektorin organisaatio voi hakea väestötietojärjestelmästä yksittäisiä, reaaliaikaisia tietoja suoraan omaan tietojärjestelmäänsä. Rajattu pääsyhttps://dvv.fi/vtjkysely-rajapinta
Digi- ja väestötietovirasto (DVV)VTJ-muutosrajapintaVTJ-muutosrajapinnan avulla julkishallinnon organisaation henkilörekisteriin päivitetään väestötiedoissa tapahtuneet muutokset.Rajattu pääsyhttps://dvv.fi/vtj-muutosrajapinta
Opetushallitus (OPH)Aoe.fi käyttää Finna APIaoe.fi on avointen oppimateriaalien kirjastoJulkinen pääsyFinnan avoin rajapinta
Opetushallitus (OPH)ARVO APIArvo-API on Arvoa käyttäville organisaatioille tarjottava lisäpalvelu, jonka tavoitteena on parantaa kerätyn palautedatan hyödynnettävyyttä ja käyttöä tiedolla johtamisen tukena. Se on usean REST-rajapinnan kokonaisuus, jonka avulla organisaatioiden on mahdollista tallentaa tietovarastoonsa Arvolla kerättyjen tiedonkeruiden kysely- ja vastausdata taustatietoineen. Rajapinnassa on tarjolla kulloinkin ne aineistot, joiden hyödyntämiseen koulutuksen järjestäjä on oikeutettu ja joiden tarjoamiseen rajapinnan kautta ei ole muita esteitä.Rajattu pääsyArvon rajapinnat
Opetushallitus (OPH)eHOKS REST APIeHOKS kokoaa yhteen paikkaan tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden henkilökohtaisista osaamisen kehittämissuunnitelmista (HOKS). Palvelu mahdollistaa tietojen katselun ja jakamisen.Rajattu pääsyeHOKS-palvelukortti
Opetushallitus (OPH)ePerusteet REST APIRajapinnat on toteutettu ns. REST rajapintoina ja niissä käytetään JSON-kuvausta tietojen esittämiseen. Merkistökoodauksena käytetään UTF-8:ia.Julkinen pääsyePerusteet+julkiset+rajapinnat
Opetushallitus (OPH)Koodistopalvelu REST APIOpetushallituksen koodistojen sovellusrajapintaJulkinen pääsyKoodistopalvelu REST API
Opetushallitus (OPH)Koski REST APIOpetuksen ja koulutuksen tietovarannot sovellusrajapintaRajattu pääsyhttps://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio
Opetushallitus (OPH)Maahanmuuttovirasto (MIGRI) POSTValinta-tulos-service tarjoaa Migrille kaksi rajapintaa (molemmat POST) opiskelijavalintarekisterin tietojen tarkastamiselle. Toiseen rajapintaan voi antaa listan henkilöiden oideja ja toiseen listan henkilöiden henkilötunnuksia. Valinta-tulos-service palauttaa niiden hakijoiden tiedot, jotka löytyvät opiskelijavalintarekisteristä ja joilla on lisäksi siellä hyvälsytty valinnan tulos.Rajattu pääsyMaahanmuuttovirasto (MIGRI) POST
Opetushallitus (OPH)MPASSid-tunnistuksenvälityspalvelu (OPH)
Organisaatio REST API
MPASSid hyödyntää OPH:n organisaatiopalvelun rajapintaaJulkinen pääsyhttps://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/MPASSid
Opetushallitus (OPH)Opintopolku REST APIOpiskelija ja koulutustarjontatietojen rajapintaRajattu pääsy

Opintopolku REST API

Opetushallitus (OPH)Opiskelijavalintarekisteri APIOpiskelijavalintarekisterin rajapinta (API) on ohjelmointirajapinta, joka mahdollistaa muiden järjestelmien integroimisen opiskelijavalintarekisteriin. Opiskelijavalintarekisteri on tietojärjestelmä, joka käsittelee ja tallentaa tietoja opiskelijoiden valintaprosesseista oppilaitoksissa. Opiskelijavalintarekisteri sisältää tietoa koulutukseen hakemisesta, opiskelijavalinnan tuloksista, opiskelupaikan vastaanottamisesta ja opiskelijaksi ilmoittautumisesta.Rajattu pääsyOpiskelijavalintarekisteri API
Opetushallitus (OPH)Oppijanumerorekisteri REST APIOppijanumerorekisterin sovellusrajapintaRajattu pääsyOppijanumerorekisteri REST API
Opetushallitus (OPH)Organisaatiopalvelu (OPH)
Organisaatio REST API
Opetushallituksen organisaatiopalvelun sovellusrajapintaJulkinen pääsyOrganisaatio REST API
Opetushallitus (OPH)Valpas (OPH)Valpas on oppivelvollisuuden seuranta- ja valvontapalveluRajattu pääsy

https://virkailija.testiopintopolku.fi/koski/dokumentaatio/

rajapinnat/luovutuspalvelu

Opetushallitus (OPH)Vipunen APIVipunen.fi sovellusrajapintaJulkinen pääsyhttps://vipunen.fi/fi-fi/Sivut/Vipunen-API.aspx
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)Kaupparekisterin kuulutustiedot JSON APIKuulutustiedot sisältävät tietoa esim. tänään rekisteröidyistä uusista yrityksistä tai jonkin kunnan alueelle rekisteröidyistä uusista yrityksistä. Kuulutustietona julkaistaan myös yritysten tietojen muuttuminen (kuten hallituksen muutos). Tiedoissa näkyvät rekisterimerkintöjen otsikot (esim. hallitus, kotipaikka, osakepääoman korottaminen).Julkinenhttps://avoindata.prh.fi/index.html
https://avoindata.prh.fi/tr.html
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)YTJ-tiedot JSON APIAvoimen datan rajapinnan kautta on saatavissa PRH:n ja Verohallinnon yhteisen YTJ-tietopalvelun tietoja seuraavista yrityksistä ja yhteisöistä: osakeyhtiö, julkinen osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö, osuuskunta, vakuutusyhtiö, julkinen vakuutusyhtiö. Kaupparekisteriin merkityn yrityksen perustietojen lisäksi palvelussa on tietoa mm. muista rekistereistä, joihin yritys on merkitty (ennakkoperintärekisteri, työnantajarekisteri, arvonlisäverovelvollisten rekisteri, vakuutusmaksuverovelvollisten rekisteri, verohallinnon asiakasrekisteri).Julkinenhttps://avoindata.prh.fi/index.html
https://avoindata.prh.fi/ytj.html
TilastokeskusAvoin dataTilastokeskus tarjoaa avointa tilastotietoa päätöksentekoa ja tutkimusta varten. Avoimet rajapinnat: Avoimet tietokanta-aineistot, avoimet paikkatietoaineistot, luokitukset ja muut avoimet aineistot.
Avoin data | Tilastokeskus (stat.fi)
TilastokeskusMaksulliset tilastotietokannatAstika-tietokanta, Tilastokatsaus-tietokanta, Toimiala Online, Kaupunki- ja seutuindikaattorit -tietokanta, Maaseutuindikaattorit-tietokanta, Rakennettu ympäristö -palvelu, Toimialoittainen yritystietopalvelu, Sijoittumispalvelu ja Väestötilastopalvelu.

Sijoittumispalvelu sisältää oppilaitoskohtaisia tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta (ml Ammatillinen toinen aste)

Tilastotietokannat | Tilastokeskus (stat.fi)
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)Tiedonhallintajärjestelmä ARVIARVI on lyhennys sanasta ”Henkilöarvio”. ARVI on kouluttajan / valmentajan arvio opiskelijan tai
valmennettavan työmarkkinatilanteesta, valmiuksista ja niiden kehittymisestä koulutuksen tai
valmennuksen aikana.
Rajattu pääsyARVI_ohje_arvion_syottaja.pdf
Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)Tiedonhallintajärjestelmä OPALOPAL -järjestelmä on TE -hallinnon tietokantapohjainen työvoimakoulutuksen opiskelijapalautteen
hallinnoinnin ja raportoinnin atk-sovellus.
Rajattu pääsyhttps://github.com/OPAL-Project/OPAL-Interface
  • No labels