Prosessikartta

Prosessikartta antaa kokonaiskuvan palvelujen tuottamiseen liittyvistä prosesseista. 

Prosessikartat

Ydin- ja tukiprosesseille on toteutettu erilliset prosessikartat.

Prosessikarttoja ovat oppijakeskeisesti kuvattu oppijan polun prosessikartta (ydinprosessit) sekä prosessikartta tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytyksistä (tukiprosessit), joissa tunnistetut prosessit mahdollistavat palveluiden toteuttamisen.

Oppijan polun prosessikarttaTaulukko: Oppijan polun prosessit (versio 1.12.2023)

Palvelu/ProsessialueProsessiTavoiteToimijat
Hakeutumisen ohjausKoulutusmahdollisuuksien vertailuTavoitteena on, että hakeutuja löytää tavoitteitaan vastaavan koulutuksen vertailemalla koulutusmahdollisuuksia.hakeutuja, koulutuksen järjestäjä, huoltaja tai muu laillinen edustaja, muu ohjaava taho
Hakeutumisen ohjausHaku

Tavoitteena on, että hakija hakee häntä kiinnostavaan koulutukseen yhteishaussa, jatkuvassa haussa tai muussa haussa.

hakija, koulutuksen järjestäjä, huoltaja tai muu laillinen edustaja, muu ohjaava taho
Koulutukseen valintaValinta

Tavoitteena on, että hakija valitaan hänelle soveltuvaan ammatilliseen koulutukseen ja hakija ottaa opiskelupaikan vastaan.

hakija, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja, opiskelija
HenkilökohtaistaminenOpiskelijan yksilöllisen opintopolun suunnitteluTavoitteena on, että opiskelijan kanssa suunnitellaan hänen osaamistarpeitaan ja osaamistavoitteitaan vastaava yksilöllinen ja osaamisperusteinen opintopolku.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja, muu yhteistyötaho
HenkilökohtaistaminenHOKSin laadinta ja ensikertainen hyväksyntäTavoitteena on laatia ja hyväksyä opiskelijan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja, muu yhteistyötaho
HenkilökohtaistaminenOpiskelijan yksilöllisen opintopolun seurantaTavoitteena on seurata opiskelijan osaamisen kehittymistä suhteessa opiskelijan HOKSiin.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja, muu yhteistyötaho
HenkilökohtaistaminenHOKSin päivittäminenTavoitteena on tarvittaessa tarkentaa tai muuttaa opiskelijan henkilökohtaista osaamisen kehittämissuunnitelmaa opiskelijan yksilöllisen ja joustavan opintopolun toteutumiseksi.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja, muu yhteistyötaho
Opetus ja osaamisen hankkimisen ohjaus eri oppimisympäristöissäOsaamisen hankkiminen eri oppimisympäristöissä

Tavoitteena on tarjota opiskelijalle monipuolisia mahdollisuuksia osaamisen hankkimiselle eri oppimisympäristöissä.

opiskelija, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja
Opetus ja osaamisen hankkimisen ohjaus eri oppimisympäristöissäOsaamisen kehittymisen seurantaTavoitteena on auttaa ymmärtämään opiskelijan edistymistä ja kehittymistä. opiskelija, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja
Opetus ja osaamisen hankkimisen ohjaus eri oppimisympäristöissäOsaamisen hankkimisen ohjausTavoitteena on varmistaa, että opiskelija saavuttaa puuttuvan osaamisen ja saa valmiudet työelämään tai jatko-opintoihin siirtymiseen. opiskelija, koulutuksen järjestäjä, työelämän edustaja
Osaamisen arviointi ja todentaminenOsaamisen osoittaminenTavoitteena on, että opiskelija osoittaa tutkinnon tai koulutuksen edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen.opiskelija, työelämän edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämätoimikunnat
Osaamisen arviointi ja todentaminenOsaamisen arviointiTavoitteena on, että opiskelijan osoittama osaaminen arvioidaan ja opiskelija saa arvosanan saavuttamastaan osaamisesta.opiskelija, työelämän edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämätoimikunnat
Osaamisen arviointi ja todentaminenOsaamisen todentaminenTavoitteena on, että opiskelijan osoittama ja saavuttama osaaminen dokumentoidaan.opiskelija, työelämän edustaja, koulutuksen järjestäjä, työelämätoimikunnat
OhjausOpinto-ja uraohjausTavoiteena on opiskelijan osallisuuden ja aktiivisen toimijuuden vahvistuminen, opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen kehittyminen sekä opiskelua ja uraa koskevien valintojen tekeminen. opiskelija, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja
Oppimisen tukiOppimisen tuen tarpeen tunnistaminen ja arviointiTavoitteena on tunnistaa ja arvioida oppimisen tuen tarve ja siihen sopiva tuen muoto. Tuloksien pohjalta suunnitellaan opiskelijan tarvitsemat tukitoimet tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen saavuttamiseksi.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja
Oppimisen tukiOpiskeluvalmiuksia tukevat opinnotTavoitteena on, että oppilaitos järjestää tarvittaessa opiskeluvalmiuksia tukevia opintoja, jotka vahvistavat opiskelijan perustaitoja opinnoissa selviämiseen ja koulutuksen suorittamiseen.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja
Oppimisen tukiErityinen tukiTavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen sekä saa tarvitsemaansa kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja
 Oppimisen tukiVaativa erityinen tukiTavoitteena on, että opiskelija saavuttaa tutkinnon tai koulutuksen perusteiden mukaisen ammattitaidon ja osaamisen sekä edistää opiskelijan kokonaiskuntoutusta yhteistyössä kuntoutuspalveluiden tuottajien kanssa.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja
Opiskeluhuolto ja hyvinvointiYhteisöllinen opiskeluhuoltoTavoitteena on edistää opiskelijoiden ja oppilaitosyhteisön kokonaisvaltaista hyvinvointia.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja, hyvinvointialue, kolmas sektori, yksityiset palveluntarjoajat
Opiskeluhuolto ja hyvinvointiYksilökohtainen opiskeluhuoltoTavoitteena on ennaltaehkäistä opiskelijan ongelmia ja huolehtia hänen tarvitsemansa yksilöllisen tuen järjestämisestä.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työelämän edustaja, hyvinvointialue, kolmas sektori, yksityiset palveluntarjoajat
Opiskeluhuolto ja hyvinvointiOpiskeluarjen tukiTavoitteena on mahdollistaa opiskelijan sosiaalisen, psyykkisen ja taloudellisen hyvinvoinnin edellytykset opintojen aikana.opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koultuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työ- ja elinkeinoelämä, hyvinvointialue
Opiskeluhuolto ja hyvinvointiOpiskelijakunta, tutortoiminta ja muu vaikuttaminen

Tavoitteena on edistää opiskelijan vaikuttamismahdollisuuksia ja tukea hänen kasvua aktiiviseksi kansalaiseksi. 

Esimerkiksi opiskelijakunnan tavoitteena on yhteisöllisen ilmapiirin kehittymistä opiskelijoiden keskuudessa.

Myös tutortoiminnan tavoitteena on edistää yhteisöllisyyttä ja turvallisuuden tunnetta. Tutortoiminta kohdistuu usein uusiin opiskelijoihin helpottaen heidän sopeutumista uuteen opiskeluyhteisöön.

opiskelija, huoltaja tai muu laillinen edustaja, koultuksen järjestäjä, muu ohjaava taho, työ- ja elinkeinoelämä, hyvinvointialue
Opintojen päättäminenValmistuminenTavoitteena on, että opiskelija saa todistuksen HOKSinsa mukaisen tavoitteensa saavuttamisesta.opiskelija, koulutuksen järjestäjä, valmistunut
Opintojen päättäminenEroaminen ja eronneeksi katsominenTavoitteena on opiskelijan ilmoituksesta, opintojen etenemättömyydestä tai opiskelijan soveltumattomuudesta johtuen päättää opiskelijan opiskeluoikeus ja antaa hänelle todistus hänen suorittamistaan opinnoista.opiskelija, koulutuksen järjestäjä, huoltaja tai muu laillinen edustaja, kunta tai kuntayhtymä
Työelämään, jatko-opintoihin tai palveluun siirtyminenTyöelämään ohjausTavoitteena on tukea valmistuneen opiskelijan siirtymistä koulutuksesta työelämään.valmistunut, koulutuksen järjestäjä
Työelämään, jatko-opintoihin tai palveluun siirtyminenJatko-opintoihin ohjausTavoitteena on ilman jatko-opiskelupaikkaa jääneen, ammatillisen perustutkinnon suorittaneen henkilön ohjaus jatko-opintoihin hakemiseen ja urasuunnitelmiin.valmistunut, koulutuksen järjestäjä, muu ohjaava taho
Työelämään, jatko-opintoihin tai palveluun siirtyminenPalveluun ohjausTavoitteena on ohjata valmistunut tarpeenmukaisten palvelujen piiriin moniammatillisen yhteistyön ja verkostojen avulla.valmistunut, koulutuksen järjestäjä, kolmas sektori
Työelämään, jatko-opintoihin tai palveluun siirtyminenAlumnitoimintaTavoitteena on tiivistää yhteistyöstä oppilaitosten ja niistä valmistuneiden henkilöiden välillä kehittäen näin ammatillista koulutusta.alumni, koulutuksen järjestäjä

Lähde: Kuvaukset tuotettu pienryhmätyöskentelynä sekä hyödynnetty koulutuksenjärjestäjien tuottamia tekstejä ja lakiperusteisia tekstejä.

Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset prosessikartta


Taulukko: Tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset (versio 1.12.2023)

Palvelu/Prosessialue

Prosessi

Tavoite

Kuvaus

Toimijat 

Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Strategiatyö


Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjällä on selkeä ja ymmärrettävä strategia. Strategia ohjaa organisaation toimintaa ja auttaa sitä saavuttamaan tavoitteensa.

Strategiatyöllä edistetään koulutuksen vaikuttavuutta yksilöiden, työ- ja elinkeinoelämän sekä yhteiskunnan näkökulmista. Keskeistä on strategisten valintojen tekeminen ja tavoitteiden asettaminen. Strategiaa laaditaan, toteutetaan yhteistyössä henkilöstön, opiskelijoiden ja eri sidosryhmien kanssa. Johtamiskäytänteet tukevat strategisten tavoitteiden toteutumista.


Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Omistajaohjaus / Toiminnan johtaminen / Päätöksenteko

Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjällä on lakien ja hyvien hallintotapojen mukaiset johtamis- ja hallintokäytännöt.

Prosesseissa kuvataan koulutuksen järjestäjän hallinto- ja päätösmenettelyä, johtamisjärjestelmää, toimivaltuuksia ja asianhallintaa.


Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Ennakointi

Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjä luotaa tulevaisuuden kehityssuuntia ennakoivasti ja varautuu niihin.  Ennakoinnilla varmistetaan, että koulutus vastaa työ- ja elinkeinoelämän osaamistarpeita.

Ennakointiprosessi koostuu heikkojen signaalien keräämisestä, trendien analysoinnista, skenaarioiden rakentamisesta ja toimenpiteiden suunnittelusta.

Ennakointi auttaa organisaatioita tunnistamaan mahdollisuuksia, kehittämään uusia toimintamalleja, valmistautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja vähentämään riskejä.

Koulutuksen järjestäjä ennakoi toiminta-alueensa osaamistarpeita yhteistyössä ennakointityötä tekevien viranomaisten ja verkostojen kanssa.


Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Toimintasuunnittelu

Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen järjestäjän toiminta on laadukasta, tehokasta ja vaikuttavaa sekä se vastaa yhteiskunnan ja työelämän tarpeita. Keskeistä on edistää opiskelijoiden työllistymistä ja urakehitystä. 

Toimintasuunnittelussa määritellään strategisten tavoitteiden pohjalta käytännön toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi. Toimintasuunnittelu sisältää resursoinnin, toimenpiteet, aikataulutuksen sekä toimenpiteiden seurannan ja vaikuttavuuden arvioinnin.


Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Pedagoginen johtaminen

Tavoite on varmistaa, että ammatillisessa koulutuksessa tarjotaan opiskelijoille mahdollisimman hyvät mahdollisuudet oppimiseen sekä ammatilliseen kasvuun ja kehittymiseen. 

Pedagoginen johtaminen on arjen toimintaa, jolla varmistetaan opetussisältöjen, opetusmenetelmien ja oppimisympäristöjen ajantasaisuus, osaamisperustaisuus ja työelämävastaavuus. Pedagogisella johtamisella varmistetaan oppimista ohjaavan henkilöstön osaaminen ja toiminnan lainmukaisuus.


Johtaminen ja strateginen suunnittelu

Vastuullisuus ja kestävyys

Tavoitteena on, että palvelut on suunniteltu ja toteutettu vastuullisesti sekä sosiaalisesti oikeudenmukaisesti siten, että resursseja käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja ympäristövaikutuksia minimoiden.

Vastuullisuus ja kestävyys näkyvät palveluiden suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioimalla kestävän kehityksen neljä periaatetta: sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen ja ekologinen kestävyys.


Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Koulutussuunnittelu

Tavoitteena on suunnitella järjestämisluvan mukaisia koulutuspalveluja strategiset tavoitteet ja toiminnalliset resurssit huomioiden.

Koulutussuunnittelu koostuu osaamistarpeiden tunnistamisesta sekä opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelusta. Se sisältää myös palvelujen laadun seurantaa, arviointia ja niiden jatkuvaa kehittämisestä työelämän ja yhteiskunnan tarpeita sekä koulutuksen muutoksia ennakoiden.


Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Koulutus- ja opetustarjonnan suunnittelu ja kehittäminen

Tavoitteena on laatia toimiva vuosittainen koulutustarjonta ja työjärjestys, jotka mahdollistavat opiskelijalle joustavat valinnat, opinnoissa etenemisen sekä tutkinnon suorittamisen.

Koulutustarjonnan suunnittelulla ja kehittämisellä muodostetaan koulutuskokonaisuuksia, jotka koostuvat tiettynä aikana tarjottavista koulutusmahdollisuuksista, aloituspaikoista sekä muista koulutusmahdollisuuksiin liittyvistä asioista.

Opetustarjonnan suunnittelulla ja kehittämisellä tuetaan opintojen henkilökohtaistamista erilaisilla oppimispoluilla. Suunnittelussa huomioidaan saatu palaute, valtakunnalliset tutkinnonperusteet ja osaamisenarvioinnin toteuttamissuunnitelma.


Koulutuksen suunnittelu ja toteutus

Osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnittelu

Tavoitteena on ohjata opettajia, ohjaajia ja työelämän arvioijia osaamisen arviointiin liittyvissä tilanteissa sekä suunnittelemaan ja  toteuttamaan laadukkaasti osaamisen osoittamista ja arviointia. 

Koulutuksen järjestäjä laatii osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelman (OAT) koulutuksen järjestäjän sekä tutkinto- tai koulutuskohtaisesti. Koulutuksen järjestäjä myös seuraa suunnitelmien toimivuutta ja kehittää niitä.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Pedagogisen toiminnan tuki

Tavoitteena on tukea opetus- ja tukihenkilöstön toimintaa ja yhteistyötä, joka edistää Oppijan polun toteutumista, avointa innovointia sekä yhteiskehittämistä.

Pedagogisen toiminnan tuella mahdollistetaan pedagogisten linjausten mukainen toiminta.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Tilojen, laitteiden, ohjelmistojen ja oppimisympäristöjen hallinta

Tavoitteena on, että tilat, laitteet, ohjelmistot ja oppimisympäristöt mahdollistavat toiminnot, jotka ovat välttämättömiä koulutuksen toteuttamisen kannalta.

Laitteiden ja ohjelmistojen hallinnalla koulutuksen järjestäjä varmistaa tarjoamiensa laitteiden ja ohjelmistojen käytettävyyden, identiteetinhallinnan ja tietoturvan.

Oppimisympäristöjen hallinnalla koulutuksen järjestäjä ylläpitää fyysisiä ja digitaalisia oppimisympäristöjänsä huomioiden muun muassa käyttäjäystävällisyyden, turvallisuuden ja käyttöasteen.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Digitaalisten ympäristöjen kehittäminen

Tavoitteena on kehittää ICT-palveluita ja digitaalisten ympäristöjen palveluprosesseja strategian mukaisesti.

Digitaalisten ympäristöjen kehittämisellä koulutuksen järjestäjä hallitsee digitaalisia ympäristöjään systemaattisesti ottaen huomioon strategiset tavoitteet ja saavilla olevan teknologian sekä yhteentoimivuuden muiden toimijoiden palveluihin ja järjestelmiin.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Tavoitteena on oppimis- ja näyttöympäristöjen kehittäminen, mikä mahdollistaa opiskelijalle osaamisen hankkimisen ja osoittamisen tavoitteiden mukaisesti.

Oppimisympäristöjen kehittämisellä koulutuksen järjestäjä uudistaa oppimisympäristöjään systemaattisesti huomioiden strategiset tavoitteet, pedagogiset periaatteet, digitalisaation mahdollisuudet ja kestävän kehityksen.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Oppimisympäristöjen terveys ja turvallisuus

Tavoitteena on terveelliset ja turvalliset oppimisympäristöt, jotka tukevat opiskelijoiden kasvua ja oppimista sekä kaikkien toimijoiden hyvinvointia.

Terveet ja turvalliset oppimisympäristöt ovat fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisia. Oppimisympäristöjen ilmapiiri on avoin, rohkaiseva ja kiireetön. Vastuu oppimisympäristöjen terveydestä ja turvallisuuden kuuluu koulutuksen järjestäjälle, opiskelijoille ja muille toimijoille.


Pedagogisen toiminnan ja toimintaympäristön tuki

Opiskeluhuollon kokonaisuuden suunnittelu ja omavalvonta

Tavoitteena on suunnitella, toteuttaa ja seurata toimenpiteitä, jotka tukevat opiskelijoiden yksilöllistä ja yhteisöllistä terveyttä, turvallisuutta ja toimintakykyä.

Koulutuksen järjestäjä laatii opiskeluhuollon kokonaisuudelle opiskeluhuoltosuunnitelman, jonka  toteutumista seurataan ja arvioidaan suunnitelman mukaisesti.

Lisäksi alueellinen opiskeluhuollon yhteistyöryhmä laatii hyvinvointialueelle opiskeluhuoltosuunnitelman  opiskeluhuoltopalveluiden järjestämiseksi.


Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Rekrytointi ja perehdytys

Rekrytoinnin tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjällä on osaavia työntekijöitä, jotka tukevat strategisia päämääriä ja arvoja. 

Perehdytyksen tavoitteena on lainmukaisesti sitouttaa henkilöstöä, edistää organisaatiokulttuuria, tukea uuden henkilöstön ammatillista ja henkilökohtaista kehittymistä sekä vahvistaa vuorovaikutusta ja kokemusta työn merkityksellisyydestä.

Rekrytoinnilla koulutuksen järjestäjä etsii, haastattelee ja valitsee uusia työntekijöitä avoimiin työtehtäviinsä. Rekrytointi sisältää useita vaiheita kuten työpaikkailmoituksen luomisen, hakemusten vastaanottamisen ja arvioinnin, haastattelujen järjestämisen ja lopulta sopivimman ehdokkaan valitsemisen.

Perehdyttämisellä koulutuksen järjestäjä ohjaa uutta työntekijää tuntemaan työpaikkansa, sen tavat, ihmiset ja työhönsä liittyvät odotukset. Uuden työntekijän rekrytointi ja työhaastattelu toimivat osana alkavaa perehdytystä.

työntekijä, lähiesihenkilö työntekijän oma tiimi, HR, hallinto- ja talouspalvelut, IT-palvelut, johto

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Henkilöstösuunnittelu

Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen järjestäjällä on tarvittava määrä osaavaa henkilöstöä nyt ja tulevaisuudessa. Henkilöstösuunnittelulla koulutuksen järjestäjä mitoittaa henkilöstömäärän vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesti toiminnallisesti ja taloudellisesti kestävälle tasolle. Uuden henkilön palkkaamista tarkastellaan ennakoiden myös tulevaa toimintaa.  Johtotiimi, hallitus, esihenkilöt, tiimit.

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen

Tavoitteena on vahvistaa henkilöstön osaamista koulutuksen järjestäjän strategian ja valittujen kyvykkyyksien mukaisesti.

Henkilöstön osaamisen kehittämisellä koulutuksen järjestäjä tukee organisaation strategisia ja henkilöstösuunnitelman tavoitteiden saavuttamista. Henkilöstölle tarjotaan monipuolisesti mahdollisuuksia kehittää osaamistaan.


Työntekijä, esihenkilö, mahdollinen henkilöstön kehittämistiimi, HR-palvelut, johto, esihenkilöt, mahdolliset muut tiimit

Henkilöstösuunnittelu ja osaamisen kehittäminen

Hyvinvoinnin tukeminen

Tavoitteena on tukea henkilöstön hyvinvointia. 

Koulutuksen järjestäjä tukee henkilöstön hyvinvointia muun muassa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa henkilöstön hyvinvointisuunnitelman mukaisesti.

Työntekijä, lähiesihenkilö, työntekijän oma tiimi, HR, mahdollinen hyvinvointitiimi, johto

Hallinto ja talous

Rahoitus

Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjällä on tarvittavat varat ja rahoitus toimintansa, tulevaisuuden ja koulutuksen järjestämisen edellytysten varmistamiseksi.

Rahoituksella koulutuksen järjestäjä mahdollistaa toimintansa jatkumisen strategisten tavoitteiden mukaisesti. Rahoituksen keskiössä on lainmukaisesti ja asianmukaisesti toteutettu taloushallinto.


Hallinto ja talous

Toiminnan tarkastus

Tavoitteena on varmistaa, että koulutuksen järjestäjän toiminta on lain ja hyvän hallintotavan mukaisesti toteutettu.

Toiminnan tarkastus muodostuu toiminnan ja talouden ulkoisesta ja sisäisestä tarkastelusta. Ulkoinen valvonta jakaantuu tarkastuslautakunnan arviointiin ja lakisääteiseen tilintarkastukseen. Sisäinen valvonta on osa päivittäistä johtamista, jonka apuna johto voi käyttää sisäistä tarkastusta.


Hallinto ja talous

Talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta

Tavoitteena on, että talouden ja toiminnan suunnittelu ja seuranta luo perustan koulutuksen järjestäjän kestävälle taloudelle, omaisuuden hoidolle ja pääomarahoitukselle.

Koulutuksen järjestäjän talouden ja toiminnan suunnittelun prosessit ovat selkeät ja lainmukaisesti järjestetty.

Talouden ja toiminnan toteutumista seurataan reaaliaikaisesti ja reaktiivisesti.


Hallinto ja talous

Riskienhallinta

Tavoitteena on tukea päätöksentekoa luomalla tilannekuva mahdollisista toimintaa uhkaavista riskeistä ja ilmiöistä. 

Riskienhallinnalla koulutuksen järjestäjä lisää tietoisuutta mahdollisista toimintaa uhkaavista riskeistä ja tukee vastuullisen riskienhallintakulttuurin muodostumista ja kehittymistä. Riskienhallintaan kuuluu riskien säännöllinen ennakointi, jotta riskit tunnistettaisiin varhain ja niiden vaikutukset toimintaan olisivat mahdollisimman vähäiset. Ennakoinnin lisäksi riskien hallintaan kuuluu läheltä piti -tilanteiden sekä poikkeamien analysointi ja korjaavien toimenpiteiden organisointi.


Hallinto ja talous

Hankintojen ja sopimusten hallinnointi

Tavoitteena on, että koulutuksen järjestäjällä on tehokas, taloudellinen ja lainmukainen hankintaprosessi, jolla osaltaan varmistetaan laadukkaat ja kilpailukykyiset tuotteet ja palvelut. 

Hankintojen ja sopimusten hallinnalla koulutuksen järjestäjä suunnittelee, toteuttaa sekä seuraa hankintoja ja sopimuksia. Se sisältää hankintaprosessin suunnittelun,  tarjouskilpailutuksen, toimittajien valinnan, hankintapäätöksen ja sopimuksen tekemisen sekä sopimuksen noudattamisen seurannan.


Laadun- ja tiedonhallinta

Tietotuotanto

Tavoitteena on, että organisaatio tuottaa oikeaa, ajantasaista ja luotettavaa tietoa kaiken toiminnan tueksi automatisaatiota hyödyntämällä. 

Tietotuotannolla koulutuksen järjestäjä tuottaa tietotuotteita niiden hyödyntäjälle. Tietotuotantoon sisältyy toimintatapoja, joita ovat tiedon määrittely, kerääminen, käsittely, analysointi, julkaiseminen, säilyttäminen ja arkistointi.


Laadun- ja tiedonhallinta

Laadunhallinta

Tavoitteena on täyttää ammatillisen koulutuksen asiakkaiden kuten opiskelijoiden, työelämän ja sidosryhmien tarpeet ja odotukset.

Laadunhallinnalla koulutuksen järjestäjä toteuttaa toimintatapoja ja prosesseja, joilla se suunnittelee, toteuttaa, seuraa ja kehittää järjestämiään tutkintoja, koulutusta, palveluita ja muuta toimintaansa tuottaakseen asiakkaille arvoa ja hyötyä.


Laadun- ja tiedonhallinta

Tiedonhallinta

Tavoitteena on tiedonhallinnan järjestäminen ja kuvaaminen strategisten tavoitteiden ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

Tiedonhallinnalla koulutuksen järjestäjä ohjaa ja hallitsee tietoa, jota tuotetaan tietotuotannossa.

Tiedonhallintamallia käytetään tiedonhallintaan liittyvien vastuiden tunnistamiseen, määrittelemiseen, toiminnan johtamiseen ja toteuttamiseen vastuiden mukaisesti.


Laadun- ja tiedonhallinta

Tietoturvallisuus ja tietosuojaTietoturvallisuuden tavoitteena on varmistaa koulutuksen järjestäjän toiminnan jatkuvuus.

 Tietosuojan tavoitteena on turvata lainmukaisten oikeuksien ja vapauksien toteutuminen henkilötietojen käsittelyssä.

Tietoturvallisuudella koulutuksen järjestäjä varmistaa erimuodoissa olevan tiedon saatavuuden,  luottamuksellisuuden ja eheyden. 

Tietosuojalla koulutuksen järjestäjä luo toimintatavat henkilötietojen käsittelylle.


Markkinointi ja viestintä

Markkinointi

Tavoitteena on vahvistaa koulutuksen järjestäjän profiilia oppilaitoksena sekä yhteistyökumppanina.Markkinoinnilla koulutuksen järjestäjä toteuttaa toimenpiteitä, joilla lisätään näkyvyyttä, vaikutetaan oppilaitoksen asemaan ja edistetään menestymismahdollisuuksia sekä muokataan ja edistetään koulutuksen järjestäjän kiinnostavuutta eri sidosryhmien sekä henkilöstön näkökulmista.

Markkinointi ja viestintä

Ulkoinen viestintä

Tavoitteena on informoida potentiaalisille opiskelija- ja yritysasiakkaille koulutuspalvelutarjonnasta, ajankohtaisista tapahtumista sekä oppilaitoksen toiminnasta kohderyhmää kiinnostavista asioista. Ulkoisella viestinnällä koulutuksen järjestäjä tiedottaa potentiaalisille opiskelijoille, yhteistyökumppaneille, asiakkaille oppilaitoksen toiminnasta kohderyhmää kiinnostavalla tavalla. Lisäksi ulkoisella viestinnällä lisätään oppilaitoksen kiinnostavuutta niin opiskelupaikkana kuin yhteistyökumppanina tai mahdollisena työpaikkana. 

Markkinointi ja viestintä

Sisäinen viestintä

Tavoitteena varmistaa organisaation sisällä tapahtuvien päätösten ja/tai toimenpiteiden sisäistäminen.Sisäisellä viestinnällä koulutuksen järjestäjä lisää henkilöstön sitoutumista, hyvinvointia ja tyytyväisyyttä välittämällä ajankohtaista tietoa organisaation toiminnasta. Jokainen henkilöstön jäsen vastaa osaltaan omaan työhönsä liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja vaikuttaa tiedon kulun sujuvuuteen. Johto edistää omalla viestinnällään toiminnan samansuuntaisuutta sekä sujuvuutta. Vahvistetaan sisäisiä mielikuvia ja kiinnostavuutta työpaikkana, vaikutukset osaavan henkilöstön pitämiseen ja uusien rekrytointiin.

Markkinointi ja viestintä

Tapahtumatoiminta

Tavoitteena on tavoittaa potentiaalisia opiskelija- ja yritysasiakkaita sekä muita sidosryhmiä, luoda uusia kontakteja sekä lisätä oppilaitoksen kiinnostavuutta.Tapahtumatoiminnalla koulutuksen järjestäjä osallistuu erilaisiin tarkoituksenmukaisiin tapahtumiin ja järjestää niitä itse. Näin oppilaitos viestii kohderyhmille toiminnastaan ja opiskelumahdollisuuksista. Tapahtumat toimivat väylänä asiakashankinnassa. 

Sidosryhmäyhteistyö

Työelämäyhteistyö

Tavoitteena on opiskelijoiden työllistymisen edistäminen sekä koulutuksen ja työelämän tarpeiden yhteensovittaminen.

Työelämäyhteistyöllä koulutuksen järjestäjä kehittää koulutuksiaan vastaamaan työelämän tarpeisiin, edistää opiskelijoiden työllistymistä sekä kehittää ammatillisen koulutuksen laatua.

Työelämäyhteistyön edistämiseksi hankitaan työelämäntoimijoita tietoa osaamistarpeista ja huomioidaan ne koulutussuunnittelussa. Työelämässä tapahtuvan oppimisen mahdollistamiseksi kontaktoidaan erilaisia työ- ja elinkeinoelämän toimijoita, pidetään olemassa olevista yritysyhteistyökumppaneista huolta ja hankintaan uusia. 


Sidosryhmäyhteistyö

Koulutustoimijoiden yhteistyö

Tavoitteena on onnistunut kehittämisyhteistyö sekä sujuvat siirtymät ja oppimispolut eri koulutusasteiden ja koulutustoimijoiden välillä.

Koulutustoimijoiden yhteistyöllä koulutuksen järjestäjä lisää ymmärrystään koulutusalasta, jotta kyetään tekemään tietoisesti oppilaitosten rajat ylittävää yhteistyötä. Koulutustoimijoiden verkostokehittäminen. 

Sidosryhmäyhteistyö

Ekosysteemitoimijoiden yhteistyö

Tavoitteena on edistää alueen elinvoimaisuutta ja oppilaitoksen strategisia tavoitteita, varmistaa tarvittava osaaminen sekä tukea tarvittaessa monialaisesti opiskelijoiden selviämistä opinnoista.

Ekosysteemitoimijoiden yhteistyöllä koulutuksen järjestäjä toimii osana yhteiskuntaa ja alueellista ekosysteemiä, joka muodostuu erilaisista toimijoista.

Ekosysteemitoimijoiden välisessä yhteistyössä korostuu ammatillisen oppilaitoksen rooli varmistaa tarvittava käytännön työtehtäviin liittyvä osaaminen. Opiskelijoiden yksilölliset tarpeet opinnoista selviytymisessä voivat vaatia monialaista tukea, joka toteutetaan yhteistyössä toimijoiden kesken.


Sidosryhmäyhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö

Tavoitteena on kehittää eri toimijoiden osaamista ja tarjottavan koulutuksen laatua sekä luoda uusia kumppanuusmahdollisuuksia ja näkökulmia globaalissa toimintaympäristössä. 

Kansainvälinen yhteistyö sisältää erilaisissa hankkeissa ja verkostoissa toimimista, koulutusvientiä, kilpailuihin ja kursseille osallistumista, henkilökunnan ulkomaanjaksoja sekä opiskelijoiden osaamisen hankkimista erilaisissa kansainvälisissä oppimisympäristöissä. 

Kansainvälisen yhteistyön avulla opiskelija voi vahvistaa elinikäisen oppimisen avaintaitojaan, ammatillista osaamistaan ja työllistymismahdollisuuksiaan. Kansainvälinen yhteistyö antaa koulutuksenjärjestäjälle mahdollisuuden kehittää tarjottavaa koulutusta sekä oman organisaationsa osaamista, ja se tarjoaa uusia kumppanuusmahdollisuuksia ja näkökulmia globaalissa toimintaympäristössä. Kansainvälinen yhteistyö lisää siten myös ammatillisen koulutuksen vetovoimaa ja laatua.


Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Kehittäminen

Tavoitteena on auttaa oppilaitosta edistämään asemaansa alati kehittyvässä dynaamisessa toimintaympäristössä ja pysymään mukana kilpailussa. Kehittämisellä koulutuksen järjestäjä edistää toimintaansa- esimerkiksi erilaisten kehittämishankkeiden avulla. Kehittämisen lähtökohtana on tunnistaa toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja niiden edellyttämiä kehittämistarpeita. Kehittämisessä myös suunnitellaan ja toteutetaan erilaisia tarkoituksenmukaisia kehittämistoimenpiteitä.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Tutkimusyhteistyö

Tavoitteena on edistää koulutuksen järjestäjän toimintaympäristön kehittymistä, elinvoimaisuutta ja parannetaan yhteistyötä perus- ja työelämätutkimusta tekevien organisaatioiden kanssa.Tutkimusyhteistyötä tehdään korkeakoulujen kanssa ja pyritään edistämään toimintaympäristön tarkoituksenmukaista kehittymistä. Osallistutaan kohteena erilaisiin tutkimuksiin ja mahdollistetaan ammatillisen koulutuksen sekä opetusalojen kehittyminen.

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Innovaatiotoiminta

Tavoitteena on edistää opetusalojen kehittymistä innovaatiotoimintaa kehittämällä.Tunnistetaan käytännön ja työelämäyhteistyön kautta opetusalojen kehittämistarpeita ja synnytetään uusia innovaatioita. 

Tutkimus, kehittäminen ja innovaatiotoiminta

Selvitystoiminta

Tavoitteena tehdä selvityksiä oman toiminta-alueen työelämän kehittämisen tarpeisiin.Tunnistetaan toimintaympäristöstä erilaisten selvitysten tarpeita ja toteutetaan niitä itsenäisesti ja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Lähde: Kuvaukset tuotettu pienryhmätyöskentelynä sekä hyödynnetty koulutuksenjärjestäjien tuottamia tekstejä ja lakiperusteisia tekstejä.


  • No labels