Tältä sivulta löydät ohjeet opiskeluoikeuden perustietojen tarkistamiseen sekä tietoa opiskeluoikeudelle merkittävästä koulutuksen järjestämislupatiedosta, jonka perusteella määräytyen opiskeluoikeuden rahoituksen laskennan tiedot tallennetaan. Opiskeluoikeuden tilatietoja sekä lisätietoja koskeviin ohjeisiin on mahdollista siirtyä sisällysluettelosta sekä sivunavigaation avulla.


Sisällys:

Opiskeluoikeuden inforuudussa ja yläpalkissa näkyvät tiedot

Jos tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeus on siirretty oikein, opiskeluoikeuden inforuudussa näkyy otsikko "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus". Otsikon alla näkyy oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu, sekä opiskeluoikeuden päätason suorituksen tyyppi (tutkintokoulutukseen valmentava koulutuksen suoritus), jonka perässä on opiskeluoikeuden alkamisvuosi, päättymisvuosi (jos opiskeluoikeus on päättynyt tai merkitty päättyväksi tulevaisuudessa)  sekä viimeisin opiskeluoikeuden tila (ks. tarkemmin opiskeluoikeuden tiloista kohta "Opiskeluoikeuden tilat". 

"Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus"-inforuudun ollessa aktiivinen (vaalea teksti sinisellä pohjalla), sen alapuolella näkyy henkilölle siirretty tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeus/opiskeluoikeudet.

Inforuudun alapuolella olevassa opiskeluoikeuden yläpalkissa näkyvät samat tiedot niin, että ensimmäisenä näytetään oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu. Oppilaitoksen perässä on joko koulutuksen nimi ('tutkintokoulutukseen valmentava koulutus'), joka on myös koulutuksen päätason suorituksen tyyppi. Tämän jälkeen suluissa näkyy opiskeluoikeuden alkamisvuosi, päättymisvuosi (jos opiskeluoikeus on päättynyt) ja viimeisin opiskeluoikeuden tila. Samassa palkissa on näkyvissä myös opiskeluoikeuden yksilöivä tunniste (oid). Tunnisteen avulla KOSKI-palvelu tunnistaa opintohallintojärjestelmästä siirrettävät tiedot, jotka kuuluvat oppijan tiettyyn opiskeluoikeuteen. Opiskeluoikeuden oid on aina muotoa 1.2.246.562.15.XXXXXXXXXXX

Esimerkkikuva 1: Inforuudussa näkyy otsikon "Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus" alla oppilaitoksen nimi (Stadin ammatti- ja aikuisopisto), päätason suoritus ('tutkintokoulutukseen valmentava koulutuksen suoritus'), alkamisvuosi (2022) sekä viimeisin opiskeluoikeuden tila (läsnä).

Inforuudun alapuolella opiskeluoikeuden otsikkopalkissa näkyy oppilaitoksen nimi, suoritettavan koulutuksen nimi ('tutkintokoulutukseen valmentava koulutus'), opiskeluoikeuden alkamisvuosi (2022) sekä viimeisin siirretty opiskeluoikeuden tila (läsnä). Otsikkopalkin oikeassa reunassa näkyy opiskeluoikeuden yksilöivä tunniste (opiskeluoikeuden oid) sekä versiohistoria. Versiohistoriasta näet milloin tiedot on viimeksi päivitetty ja voit selata aiempia päivityssiirtoja.

Järjestämislupa

KOSKI-palveluun tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeutta luodessa on pakollista valita opiskeluoikeudelle tieto koulutuksen järjestäjän järjestämisluvasta, jonka puitteissa TUVA-koulutusta järjestetään. KOSKI-tietovarannosta poimittavat valtionosuusrahoituksen laskennan lisätiedot poimitaan opiskeluoikeudelta koulutuksen järjestäjän järjestämislupavalinnan mukaisesti. Kullekin opiskeluoikeudelle voi siirtää tai tallentaa ainoastaan opiskeluoikeudelle valitun järjestämisluvan mukaisia rahoituksen laskennan lisätietoja.

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestäminen edellyttää järjestämislupaa. Kunta voi myös järjestää tutkintokoulutukseen valmentavaa koulutusta ilman järjestämislupaa, jolloin koulutuksen on täytettävä lain 4 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen järjestämislupa voidaan myöntää hakemuksesta lukiolaissa (714/2018) tarkoitetulle lukiokoulutuksen järjestäjälle, ammatillisesta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetulle ammatillisen koulutuksen järjestäjälle sekä rekisteröidylle yhteisölle tai säätiölle, jolle on myönnetty perusopetuslain 7 §:ssä tarkoitettu perusopetuksen järjestämislupa. Järjestämisluvassa määrätään, minkä koulutusmuodon yhteyteen valmentavan koulutuksen järjestämislupa myönnetään, jos koulutuksen järjestäjällä on useita 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun opetuksen tai koulutuksen järjestämislupia. (Laki tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta 2 § - 5 §)

TUVA-koulutuksen järjestämisessä sovelletaan, mitä asianomaisen järjestäjän osalta perusopetuslaissa, lukiolaissa tai ammatillisesta koulutuksesta annetussa lain 26 § mukaisesti. Jos kunta järjestää koulutusta ilman järjestämislupaa, sovelletaan 26 § tarkoitetun osalta, mitä mainituista asioista perusopetuslaissa säädetään.

Tutkintokoulutukseen valmentavasta koulutuksesta annetussa laissa tarkoitetun koulutuksen järjestäjän on tallennettava tietovarantoon lain mukaisessa koulutuksessa olevista opiskelijoistaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa tarkoitetun rahoituksen laskentaperusteena olevat koulutuksen järjestämistä koskevat tiedot. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 b §)

Rahoituksen määräytymisestä eri koulutuksen järjestäjien järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa laissa. Rahoitus käyttökustannuksiin määräytyy laskennallisten perusteiden mukaisesti. Lukiokoulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa rahoitus määräytyy opiskelijamäärien sekä opiskelijaa kohden määrättyjen yksikköhintojen perusteella, ja perusopetuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa oppilasmäärän ja oppilasta kohden määrätyn yksikköhinnan perusteella. Rahoituksen määräytymisestä ammatillisen koulutuksen järjestäjän järjestämässä tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa on säädetty opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 9 – 11 §:ssä.  (Lue lisää: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20091705 tai https://www.oph.fi/fi/palvelumme/valtionosuudet.)

Opiskeluoikeutta luodessa valitaan opiskeluoikeuden tietoihin joko 'Ammatillisen koulutuksen järjestämislupa (TUVA)', 'Lukiokoulutuksen järjestämislupa (TUVA)' taikka 'Perusopetuksen järjestämislupa (TUVA)'.  Jos kunta järjestää TUVA-koulutusta ilman järjestämislupaa, valitaan opiskeluoikeudelle järjestämislupatiedoksi 'Perusopetuksen järjestämislupa (TUVA)' -vaihtoehto. Opiskeluoikeudelle valittua järjestämislupavalintaa ei voi myöhemmin muuttaa, eli mikäli opiskeluoikeutta luodessa on valittu väärä järjestämislupatieto, tulee virheellinen opiskeluoikeus mitätöidä ja siirtää opiskeluoikeus uudelleen korjattuna oikeilla tiedoilla. Järjestämislupatieto on KOSKI-tietovarannossa pakollinen ainoastaan tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen opiskeluoikeuksilla. (ks. https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/tuvajarjestamislupa/latest)

Esimerkkikuva 2: Opiskeluoikeudelle on valittu opiskeluoikeutta luodessa ammatillisen koulutuksen järjestämislupa. Valittu tieto näkyy opiskeluoikeuden perustiedoissa Tila-tiedon alapuolella, Järjestämislupa-rivillä.