Kun opiskelija tai alaikäisen huoltaja on antanut suostumuksensa suoritustietojen tallennukseen, voidaan vapaatavoitteisen koulutuksen opiskelijalle luoda vapaan sivistystyön opiskeluoikeus. Alta löytyvässä osiossa opastetaan, miten vapaatavoitteisesti opiskelevalle vapaan sivistystyön opiskelijalle luodaan opiskeluoikeus KOSKI-palvelun syöttökäyttöliittymässä, miltä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden tietojen tulisi näyttää ja mitä tietojen tulisi sisältää, kun ne on tallennettu tai siirretty KOSKI-palveluun oikein.


Sisällys:

Opiskeluoikeuden inforuudussa ja yläpalkissa näkyvät tiedot

Jos vapaatavoitteisen koulutuksen opiskeluoikeus on tallennettu tai siirretty oikein, opiskeluoikeuden inforuudussa näkyy otsikko "Vapaan sivistystyön koulutus". Otsikon alla näkyy oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu sekä teksti "Vapaan sivistystyön vapaatavoitteinen koulutus", jonka perässä on opiskeluoikeuden alkamisvuosi ja päättymisvuosi ja opiskeluoikeuden päättävä tila. Opiskeluoikeuden päättymis- ja alkamisvuoden tulisi aina vapaatavoitteisessa koulutuksessa olla sama tieto riippumatta siitä, onko koulutus tosiasiassa alkanut samana vaiko aiempana vuonna.

Inforuutu näyttää ne vapaan sivisystyön oppilaitokset, joihin opiskelijalla on tai on ollut vapaan sivistystyön opiskeluoikeus. Oppilaitoksen ylläpitäjä  voi nähdä vain hänelle määriteltyjen organisaatioiden opiskeluoikeudet. Alapuolella näkyvät siihen sisältyvät opiskeluoikeudet.

Esimerkki inforuudusta: Vapaan sivistystyön koulutuksen inforuudussa näkyvät kaikki oppijan vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet. Jos oppijalla on ollut useampia vapaan sivistystyön vapaatavoitteisia opiskeluoikeuksia, ne näkyvät inforuudussa koulutuksen päättymisajankohdan mukaisessa järjestyksessä, ensimmäisenä päättynyt alimpana. Oppilaitoksen ylläpitäjä  voi nähdä vain hänelle määriteltyjen organisaatioiden opiskeluoikeudet.

Inforuudun alapuolella olevassa opiskeluoikeuden yläpalkissa näkyvät samat tiedot niin, että ensimmäisenä näytetään oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu. Oppilaitoksen nimen perässä on teksti "Vapaan sivistystyön koulutus", jonka jälkeen suluissa opiskeluoikeuden alkamisvuosi ja päättymisvuosi ja opiskeluoikeuden päättävä tila. Samassa palkissa on näkyvissä myös opiskeluoikeuden yksilöivä tunniste (OID), jonka avulla tietojärjestelmässä tunnistetaan ne tiedot, jotka kuuluvat oppijan samaan opiskeluoikeuteen. Jokaiselle saman opiskeluoikeuden tyypin opiskeluoikeudelle on koulutuksen inforuudun alla oma yläpalkkinsa tietoineen, jos opiskelijalla on saman "Vapaan sivistystyön koulutus"-inforuudun alla tiedot useammasta oppilaitoksesta.

Esimerkki opiskeluoikeuden yläpalkista: Kansalaisopiston vapaan sivistystyön opiskeluoikeus opiskeluoikeudessa, joka on päättynyt hyväksytysti suorittamiseen 8.10.2021, ja opiskeluoikeuden tila on "Hyväksytysti suoritettu". Vapaatavoitteisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden alkamis- ja päättymisvuosi ovat aina se vuosi, jolloin koulutus on päättynyt. Oikeassa reunassa näkyy opiskeluoikeuden OID-tunniste.

 


Opiskeluoikeuden tilatiedot

Opiskeluoikeuden alkaminen ja päättyminen

Vapatavoitteisten vapaan sivistystyön koulutuksien opiskeluoikeudet alkavat aina opiskeluoikeuden päättävässä terminaalitilassa.  Opiskeluoikeuden alkamispäiväksi eli ensimmäiseksi opiskeluoikeuden tilan päivämääräksi merkitään se oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivämäärä, jolloin koulutuksen suorittaminen on päättynyt. Opiskeluoikeudella ei näy missään tilanteissa koulutuksen alkamispäivämäärää, sillä alkamispäivää ei ole laissa määritelty tallennettavaksi tiedoksi eikä sen tallentaminen tietovarantoon ole siten sallittua. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §)

Tila-tiedot näkyvät yhdessä "Opiskeluoikeuden voimassaoloaika"-tiedon kanssa heti opiskeluoikeuden yläpalkin alta.

  • Opiskeluoikeuden voimassaoloaika:
    Vapaatavoitteisen koulutuksen päättymispäivämäärä. Opiskeluoikeuden voimassaoloaika on aina vain yhden (1) päivän, vaikka koulutus olisi tosiasiassa kestänyt kauemmin, sillä laki mahdollistaa ainoastaan päättymispäivämäärätiedon tallentamisen.

  • Opiskeluoikeuden tila:
     Tila-tieto näkyy lihavoituna ja sen edessä on nuolimerkki. Vapaatavoitteisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden tiloja voivat olla Hyväksytysti suoritettu tai Keskeytynyt.

Vapaan sivistystyön vapaatavoitteisessa koulutuksessa käytettävät opiskeluoikeuden tilat:

Hyväksytysti suoritettu. Opiskeluoikeus on päättynyt koulutuksen hyväksyttyyn suorittamiseen. Hyväksytysti suoritettu-tilaan merkitseminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut koulutuksen opintosuorituksineen täydessä laajuudessaan ja kaikki koulutukseen sisältyvät opintokokonaisuudet on arvioitu. Hyväksytysti suoritettu-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tila on käytössä kaikissa vapaatavoitteisissa koulutuksissa.

Keskeytynyt. Opiskeluoikeus on päättynyt niin, että vain osa koulutukseen sisältyvistä opintosuorituksista on suoritettu hyväksytysti ja vähintään yhdellä osasuorituksella/opintokokonaisuudella on arviointi sekä opintopisteinä määritelty laajuus. Keskeytynyt-tilan päivämääräksi merkitään sama päivämärä, jolloin opiskelija on päättänyt koulutuksen. Tilaa voidaan käyttää vapaatavoitteisissa koulutuskokonaisuuksissa, joihin opetussuunnitelman mukaisesti sisältyy useampi kuin yksi arvioitava osasuoritus/opintokokonaisuus ja opiskelijalla on vähintään yksi arvioitu osasuoritus, mutta koulutus ei ole päättymiseen mennessä tullut kokonaisuudessaan hyväksytysti suoritetuksi.

Mitätöity. Opiskeluoikeus voidaan mitätöidä lähettämällä tila-tieto "mitätöity". Tällöin opiskeluoikeus poistetaan pysyvästi KOSKI-palvelusta. Mitätöinti pitäisi aina tehdä harkiten ja mitätöintiä käyttää vain jos opiskeluoikeuden perustiedot on siirretty väärin niin, ettei niiden korjaaminen ole mahdollista (esim. oppijalle luotu väärä opiskeluoikeus, valittu opiskeluoikeudelle väärä päätason suoritus tai oppijan tunnistetiedot ovat virheelliset). Kun opiskeluoikeus on mitätöity, opiskeluoikeus on poistettu pysyvästi. Mitätöityä opiskeluoikeutta ei voi päivittää eikä palauttaa. Jos opintohallintojärjestelmästä halutaan uudelleenlähettää opiskelijan opiskeluoikeuden korjatut tiedot, tulee opintohallintojärjestelmästä mitätöinnin jälkeen tyhjentää kenttä, johon on palautunut KOSKI-palvelusta opiskeluoikeuden OID tunniste ( 1.2.246.562.15.XXXXXXXXXXX).

Mikäli opiskeluoikeus luodaan tiedonsiirroilla, myös opintosuorituksen tai -suoritusten tiedot sekä opintokokonaisuuden koodiarvo siirretään samalla, kun opiskeluoikeus luodaan. "Hyväksytysti suoritettu"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, tulee päätason suorituksella olla vahvistus ja opiskeluoikeudelta tulee löytyä vähintään yksi arvioitu osasuoritus. 1.9.2022 alkaen opiskeluoikeudelle tulee olla siirrettynä myös opintokokonaisuuden nelinumeroinen koodiarvo, joka on ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta saatava tieto.

Mikäli opiskeluoikeus luodaan syöttökäyttöliittymässä, tulee opintosuoritustietojen lisääminen sekä Hyväksytysti suoritettu-tilaisen opiskeluoikeuden päätason suorituksen vahvistaminen tehdä heti opiskeluoikeuden luomisen jälkeen Muokkaa-toiminnon kautta. Opintokokonaisuuden koodiarvo lisätään jo opiskeluoikeutta luodessa. Oikean koodiarvon saa tarkistettua ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta.

Esimerkkikuva syöttökäyttöliittymällä luodusta opiskeluoikeudesta: Opiskeluoikeus on päätetty Hyväksytysti suoritettu- tilaan ja sille on tallennettu opintokokonaisuuden koodiarvo, joka toimii linkkinä ePerusteet-palvelun paikalliseen koulutuksen kuvaukseen. Suorituksen tila on 'Kesken' eikä sille ole vielä tallennettu opintosuorituksia. Ne tulee lisätä Muokkaa-painikkeen kautta sekä lopuksi vahvistaa suoritus."Keskeytynyt"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, ei päätason suoritusta vahvisteta, mutta opiskeluoikeudelle tulee tallentaa tai siirtää yksi arvioitu osasuoritus sekä opintokokonaisuuden koodiarvo. Syöttökäyttöliittymässä Keskeytynyt -tilaiselle opiskeluoikeudelle lisätään Muokkaa -toiminnon kautta opintosuorituksen tiedot.  Suoritusta ei vahvisteta, vaan opiskeluoikeuden tiedoissa näkyy 'Suoritus kesken'-tieto.

Opintokokonaisuuden koodi (ePerusteet-linkitys)

Opintokokonaisuuden koodiarvon lisääminen opiskeluoikeutta luodessa

Opintokokonaisuuden koodi on 17.6.2022 lukien pakollinen tietokenttä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksilla, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön koulutuksen suoritus eli ne koulutuksen, joiden tallentaminen KOSKI-tietovarantoon edellyttää opiskelijan antamaa suostumusta. Tämä tarkoittaa kaikkia tietovarantoon tallennettavia kansalaisopistojen, kesäyliopistojen, liikunnan koulutuskeskusten ja opintokeskusten vapaan sivistystyön koulutusta sekä kaikkia niitä kansanopistojen vapaan sivistystyön koulutuksia, joissa opiskelija ei suorita oppivelvollisuutta oppivelvollisuuslain tarkoittamalla tavalla.

Tarkista opintokokonaisuuden koodiarvo ePerusteet-palvelusta

Koulutuksen osaamisperusteisen kuvauksen vieminen ePerusteet-palveluun on 1.8.2021 alkaen ollut ohjeistettu edellytys sille, että opiskeluoikeuden saa luoda ja opintosuoritustiedot saa viedä KOSKI-palveluun vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelle. Jatkossa koulutuksen kuvauksen vieminen ePerusteet-palveluun on myös tekninen edellytys, sillä ePerusteet-palveluun VST-työkalulla vietyjen koulutusten paikallisten kuvausten ja KOSKI-palveluun vietyjen opiskeluoikeuksien välille on muodostettava linkitys KOSKI-palveluun opiskeluoikeutta luodessa. KOSKI-palveluun tallennettavien opiskeluoikeuksien ja ePerusteet-palveluun VST-työkalulla tallennettavien paikallisten koulutusten kuvausten välille muodostettava linkitys tapahtuu opintokokonaisuuden koodiarvon kautta. 

ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen osaamisperusteiselta kuvaukselta löytyy opintokokonaisuuden tasolta opintokokonaisuuden koodi, joka on nelinumeroinen koodiarvo. Jatkossa koodiarvo generoituu automaattisesti ePerusteet-palvelussa opintokokonaisuuden tasolle, kun koulutuksen kuvaus julkaistaan.   VST-työkalulla 1.8.2021 alkaen julkaistuihin kuvauksiin on takautuvasti massa-ajolla lisätty näkyviin opintokokonaisuuden koodiarvotiedot. Mikäli koulutus koostuu useista erillisistä kursseista/opintojaksoista, tulee jatkossa huomioida jo kuvausta ePerusteet-palveluun luodessa, että linkitys tapahtuu ePerusteissa opintokokonaisuuden tasolle siten, että yhdelle KOSKI-palvelun opiskeluoikeudelle voidaan linkittää opintokokonaisuuden tasolle tallennettu koulutuksen kuvaus. Lue lisää ePerusteet-palvelun vapaan sivistystyön ohje- ja koulutusmateriaaleista: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/opas/7806470/tiedot

Lisää opintokokonaisuuden koodiarvo opiskeluoikeutta luodessa

KOSKI-palvelussa opintokokonaisuuden koodiarvo on ollut 17.6.2021 lukien pakollinen tieto syöttökäyttöliittymässä luoduille vapaan sivistystyön opiskeluoikeuksille, joiden päätason suoritus on vapaatavoitteisen koulutuksen suoritus. Lähdejärjestelmästä siirrettäessä uusi tieto on ollut pakollinen 1.9.2022 alkaen. Opintokokonaisuuden kooditieto linkittää KOSKI-palvelusta löytyvän opiskeluoikeuden ePerusteisiin vietyyn paikalliseen kuvaukseen.

KOSKI-palvelussa syöttökäyttöliittymästä opiskeluoikeuden suoritustiedoista löytyy pudotusvalikko, josta tulee valita kyseisen koulutuksen opintokokonaisuuden koodi. Koodiarvon saa tarkistettua tarvittaessa ePerusteet-palveluun viedyltä koulutuksen kuvaukselta, opintokokonaisuuden tasolta: https://eperusteet.opintopolku.fi/#/fi/kooste/vapaasivistystyo.

Oikean koodiarvon valitseminen KOSKI-palvelussa on tärkeää, jotta opiskeluoikeuden linkitys kohdistuu oikeaan ePerusteista löytyvään koulutuksen osaamisperusteiseen kuvaukseen. Jos huomaat opiskeluoikeuden tietojen tallentamisen jälkeen linkittäneesi väärään kuvaukseen ePerusteissa, suorituksen vahvistusta ei tarvitse purkaa, vaan syöttökäyttöliittymässä voi Muokkaa-painikkeen kautta käydä päivittämässä opintokokonaisuuden koodiarvo-tiedon oikeaksi ja tallentaa tiedon uudelleen, tai lähettää oikean opintokokonaisuuden koodiarvon opintohallintojärjestelmästä uudelleen. Myös ennen 17.6.2022 luoduille opiskeluoikeuksille on mahdollista lisätä opintokokonaisuuden koodiarvo vastaavalla tavalla.

Opiskeluoikeuden luominen syöttökäyttöliittymässä

Opiskelijan henkilötunnuksen ja nimen syöttämisen jälkeen etsitään valikosta oma oppilaitos. Mikäli tallentajalla on käyttöoikeudet vain yhteen oppilaitokseen, se löytyy oletuksena valikosta.Seuraavaksi valitaan opiskeluoikeuden tyyppi. Opiskeluoikeuden tyypiksi valitaan aina Vapaan sivistystyön koulutus riippumatta siitä, onko kyseessä oppivelvollisille suunnattu vapaan sivistystyön koulutus vai vapaatavoitteinen vapaan sivistystyön koulutus.

image2021-5-24_15-12-59.png

Opiskeluoikeuden valitsemisen jälkeen valitaan koulutuksen päätason suoritustyyppi. Vapaatavoitteisessa koulutuksessa valitaan aina Vapaan sivistystyön vapaatavoitteinen koulutus. Tätä vaihtoehtoa käyttävät aina vapaan sivistystyön koululuksien tietoja tallentavat kansalaisopistot, opintokeskukset, kesäyliopistot, liikunnan koulutuskeskukset ja muut oppilaitokset, joilla on vapaan sivistystyön koulutuksen järjestämislupa. Lisäksi tätä vaihtoehtoa käyttävät vapaan sivistystyön koulutustietojen tallentamiseen myös kansanopistot aina silloin, kun kyse ei ole oppivelvollisesta opiskelijasta, joka opiskelee oppivelvollisuuslain tarkoittamassa kansanopiston koulutuksessa.


Seuraavaksi syötetään opiskeluoikeudelle nelinumeroinen opintokokonaisuuden koodi, joka linkittää opiskeluoikeuden ePerusteet-palveluun vietyyn koulutuksen osaamisperusteiseen kuvaukseen.  Tarkista koulutuksen opintokokonaisuuden koodiarvo ePerusteet-palveluun viedystä koulutuksen osaamisperusteisesta kuvauksesta. Voit syöttää koodiarvon näppäilemällä nelinumeroisen koodiarvon tai hakemalla ePerusteissa opintokokonaisuudelle julkaisun yhteydessä generoidun koulutuksen opintokokonaisuuden koodiarvon aukeavasta pudotusvalikosta. 


Opiskeluoikeuden aloituspäivämäärä on se oppilaitoksen ylläpitäjän määrittelemä päivä, jolloin koulutus on päättynyt.
Apuna voi käyttää kalenterikuvakkeen takaa löytyvää kalenteritoimintoa. Opiskeluoikeus alkaa aina opiskeluoikeuden päättävässä terminaalitilassa ja sen aloituspäiväksi merkitään koulutuksen päättymisen päivämäärä.
Nyt voit lisätä vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden KOSKI-palveluun.
Alta näet esimerkkikuvan siitä, miltä syöttökäyttöliittymässä luodun vapaan sivistystyön opiskeluoikeuden tulisi käyttää, kun opiskeluoikeus on luotu Hyväksytysti suoritettu-tilaan, mutta sille ei ole vielä tallennettu opintosuorituksen tietoja eikä sen suoritusta ole vielä vahvistettu.


Opiskeluoikeuden inforuudussa ja yläpalkissa näkyvät perustiedot

Jos vapaatavoitteisen koulutuksen opiskeluoikeus on tallennettu tai siirretty oikein, opiskeluoikeuden inforuudussa näkyy otsikko "Vapaan sivistystyön koulutus". Otsikon alla näkyy oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu sekä teksti "Vapaan sivistystyön vapaatavoitteinen koulutus", jonka perässä on opiskeluoikeuden alkamisvuosi ja päättymisvuosi ja opiskeluoikeuden päättävä tila. Opiskeluoikeuden päättymis- ja alkamisvuoden tulisi aina vapaatavoitteisessa koulutuksessa olla sama tieto riippumatta siitä, onko koulutus tosiasiassa alkanut samana vaiko aiempana vuonna.

Inforuutu näyttää ne vapaan sivisystyön oppilaitokset, joihin opiskelijalla on tai on ollut vapaan sivistystyön opiskeluoikeus. Oppilaitoksen ylläpitäjä  voi nähdä vain hänelle määriteltyjen organisaatioiden opiskeluoikeudet. Alapuolella näkyvät siihen sisältyvät opiskeluoikeudet.

Esimerkki inforuudusta: Vapaan sivistystyön koulutuksen inforuudussa näkyvät kaikki oppijan vapaan sivistystyön opiskeluoikeudet. Jos oppijalla on ollut useampia vapaan sivistystyön vapaatavoitteisia opiskeluoikeuksia, ne näkyvät inforuudussa koulutuksen päättymisajankohdan mukaisessa järjestyksessä, ensimmäisenä päättynyt alimpana. Oppilaitoksen ylläpitäjä  voi nähdä vain hänelle määriteltyjen organisaatioiden opiskeluoikeudet.

Inforuudun alapuolella olevassa opiskeluoikeuden yläpalkissa näkyvät samat tiedot niin, että ensimmäisenä näytetään oppilaitos, johon opiskeluoikeus kuuluu. Oppilaitoksen nimen perässä on teksti "Vapaan sivistystyön koulutus", jonka jälkeen suluissa opiskeluoikeuden alkamisvuosi ja päättymisvuosi ja opiskeluoikeuden päättävä tila. Samassa palkissa on näkyvissä myös opiskeluoikeuden yksilöivä tunniste (OID), jonka avulla tietojärjestelmässä tunnistetaan ne tiedot, jotka kuuluvat oppijan samaan opiskeluoikeuteen. Jokaiselle saman opiskeluoikeuden tyypin opiskeluoikeudelle on koulutuksen inforuudun alla oma yläpalkkinsa tietoineen, jos opiskelijalla on saman "Vapaan sivistystyön koulutus"-inforuudun alla tiedot useammasta oppilaitoksesta.

Esimerkki opiskeluoikeuden yläpalkista: Kansalaisopiston vapaan sivistystyön opiskeluoikeus opiskeluoikeudessa, joka on päättynyt 8.10.2021, ja opiskeluoikeuden tila on "Hyväksytysti suoritettu". Vapaatavoitteisessa koulutuksessa opiskeluoikeuden alkamis- ja päättymisvuosi ovat aina se vuosi, jolloin koulutus on päättynyt. Oikeassa reunassa näkyy opiskeluoikeuden OID-tunniste.

 


Mikäli opiskeluoikeus luodaan tiedonsiirroilla, opintosuorituksen tai -suoritusten tiedot siirretään samalla, kun opiskeluoikeus luodaan.
"Hyväksytysti suoritettu"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, tulee päätason suorituksella olla vahvistus ja opiskeluoikeudelta tulee löytyä yksi arvioitu osasuoritus. Mikäli opiskeluoikeus luodaan syöttökäyttöliittymässä, tulee opintosuoritustietojen lisääminen sekä Hyväksytysti suoritettu-tilaisen opiskeluoikeuden päätason suorituksen vahvistaminen tehdä opiskeluoikeuden luomisen jälkeen Muokkaa-toiminnon kautta.

Esimerkkikuva oikein siirretyn, Hyväksytysti suoritettu-tilaan päättyvän opiskeluoikeuden tiedoista:"Keskeytynyt"-tilaisella vapaan sivistystyön opiskeluoikeudelta, jossa päätason suorituksena on vapaatavoitteisen vapaan sivistystyön suoritus, ei päätason suoritusta vahvisteta, mutta opiskeluoikeudelta tulee löytyä yksi arvioitu osasuoritus. Syöttökäyttöliittymässä  Keskeytynyt -tilaiselle opiskeluoikeudelle lisätään Muokkaa -toiminnon kautta opintosuorituksen tiedot.  Suoritusta ei vahvisteta, vaan opiskeluoikeuden tiedoissa näkyy 'Suoritus kesken'-tieto.

Esimerkkikuva oikein siirretyn, Keskeytynyt-tilaan päätetyn siirretyn opiskeluoikeuden tiedoista:

Opiskeluoikeuden tiedot, jos Opetushallitus ilmoittaa KOSKI-pääkäyttäjälle peruutetusta suostumuksesta

Mitätöintiä ei tule tehdä tilanteissa, joissa opiskelija ottaa oppilaitokseen ylläpitäjään yhteyttä ilmoittaakseen suostumuksen peruutuksesta sen jälkeen, kun vapaan sivistystyön opiskeluoikeus on luotu. Opiskelija voi itse peruuttaa suostumuksensa Oma Opintopolku-palveluun kirjautuneena omista tiedoistaan, jolloin opiskeluoikeuden tiedot poistetaan KOSKI-tietovarannosta heti, tai vaihtoehtoisesti ilmoittamalla suostumuksen peruutuksesta paperilomakkeella Opetushallitukselle.

Tilanteessa, jossa Opetushallitus on ilmoittanut oppilaitoksen ylläpitäjän KOSKI-pääkäyttäjälle opiskelijan peruneen suostumuksensa opiskeluoikeuden tietojen tallentamiseen, on suostumukseen tehtävä lain edellyttämä peruutusmerkintä, eikä kyseisen opiskeluoikeuden tietoja saa siirtää eikä tallentaa enää uudelleen KOSKI-tietovarantoon, mutta tietoja ei kuitenkaan tarvitse poistaa opintohallintojärjestelmästä. Suostumuksen peruutus kohdistuu ainoastaan KOSKI-tietovarantoon siirrettyihin tai tallennettuihin kyseisen opiskeluoikeuden tietoihin.