I detta dokument beskrivs kortfattat ibruktagandet av MPASSid-tjänsten med hjälp av AzureAD-integrationen. Ett förhandskrav för integrationen är att uppgifterna enligt MPASSid-datamodellen kan läsas i användarindexet. Mer information om datainnehållskraven finns här: https://wiki.eduuni.fi/x/8rMID

Konfiguration av AzureAD

1. Gå till Microsoft Azure-portalen och välj ”App registrations” och ”New registration”


Fälten för applikationens namn och URI på registreringssidan i Azure-portalen är markerade

https://mpass-proxy.csc.fi/Shibboleth.sso/SAML2/POST

1. Lägg till URI under ”Add an Application ID URI”:

Knappen Application ID URI på registreringssidan i Azure-portalen är markerad

Knappen Set på registreringssidan är markerad

Klicka på Set och ange: "api://<guid>" värden. Klicka Save

3. Ge erforderliga behörigheter till Azure AD. Välj ”API Permissions” i menyn till vänster och därefter ”Add a permission”.

Välj Microsoft Graph

Microsoft Graph kan väljas i menyn Select an API

Delegated permissions

  • Directory / Directory.AccessAsUser.All (Access directory as the signed in user)
  • Directory / Directory.Read.All (Read directory data)
  • Antaget värdet skulle vara: User.Read (Sign in and read user profile)

 Application permissions

  • Directory / Directory.Read.All (Read directory data)

Godkänn ändringarna genom att klicka på: ”Grant admin consent for ...”

4. MPASSid-tillämpningen behöver ett lösenord för integrationen med AzureAD

Välj ”Certificates & secrets” till vänster

Knappen New client secret i vyn Client secrets är markerad

Skapa en ny client secret.

Ge nyckeln ett namn och välj önskad giltighetstid för nyckeln. Välj Add och kom ihåg att kopiera nyckeln här eftersom du inte längre kan se den när du stänger sidan.

Obs! Anteckna nyckelns giltighetstid, eftersom inloggningarna i MPASSid slutar fungera om nyckeln inte förnyas hos Azure AD och MPASSid innan den går ut. En ny client secret måste lämnas till MPASSid senast en vecka innan den gamla går ut.

5.  MPASSid-teamet behöver följande information för att slutföra installationen

 • Application (client) ID

 • Directory (tenant) ID 

 • Client secret (nyckel) och datumet när nyckelns giltighetstid upphör

 • Uppgift om i vilka attribut i Azure AD de användaruppgifter som ska förmedlas till MPASSid finns

6. Kontroll av namnen på attributen i Azure AD

I Azure AD kan attributens tekniska namn avvika från namnen i det grafiska användargränssnittet. MPASSid hämtar uppgifterna via Microsoft Graph API. När uppgifterna hämtas på detta sätt, måste man känna till attributens tekniska namn och även gemener och versaler ska användas rätt i attributen (surname vs Surname).

Med hjälp av PowerShell-funktionen nedan kan du kontrollera attributens skrivsätt genom att till exempel hämta uppgifterna för någon av testkoderna i Azure AD. Vi rekommenderar att man först testar attributens skrivsätt på detta sätt.

Funktionen klipps och klistras i PowerShell-fönstret och hämtas därefter med kommandot getAccountAttributes i samma fönster.


function getAccountAttributes {
    param (
        [Parameter()]
        [string] $clientID,
        [Parameter()]
        [string] $clientSecret,
        [Parameter()]
        [string] $tenantID,
        [Parameter()]
        [string] $userPrincipalName,
        [Parameter()]
        [string] $optionalAttributes
    )
 
 
    $ReqTokenBody = @{
        Grant_Type    = "client_credentials"
        Scope         = "https://graph.microsoft.com/.default"
        client_Id     = $clientID
        Client_Secret = $clientSecret
    }
     
    $TokenResponse = Invoke-RestMethod -Uri "https://login.microsoftonline.com/$TenantID/oauth2/v2.0/token" -Method POST -Body $ReqTokenBody
 
    if ( !$optionalAttributes )
    {
        $apiUrl = "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + $userPrincipalName
    } else {
        $apiUrl = "https://graph.microsoft.com/v1.0/users/" + $userPrincipalName + "?`$select=displayName,givenName,surname,userPrincipalName,id,$optionalAttributes "
    }
 
    $Data = Invoke-RestMethod -Headers @{Authorization = "Bearer $($Tokenresponse.access_token)"} -Uri $apiUrl -Method Get
 
    return ( $data )
}
 
# Exempel på användning av funktionen.
# Utan parametern -optionalAttributes hämtar kommandot basuppgifterna för användarobjektet (visningsnamn, förnamn, efternamn och UPN).
# Du kan lägga till fler attributnamn i parametern -optionalAttributes; dessa ska separeras med kommatecken.
# Ange uppgifterna för App registration och Azure AD tenant som du skapade ovan som värden x, y, och z.

 getAccountAttributes -clientID "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx" -clientSecret "yyyyyyyyyyyyyyyyy" -tenantID "zzzzzzzzzzzzzzzzzzzz" -userPrincipalName "<haettavatunnus@domain.onmicrosoft.com>" -optionalAttributes "city,companyName,Department,department,faxNumber,jobTitle,officeLocation,onpremisesextensionattributes,postalCode,state,streetAddress" • No labels