Tämä ohje koskee uusia Reformin mukaan suoritettavia ammatillisia perustutkintoja

Jokaisen ammatillisen perustutkinnon rakenne ja tutkintoon kuuluvat osat määritellään tutkinnon perusteissa. Tutkinnon perusteet ovat tarkistettavissa ePerusteet-palvelussa.

KOSKI-palvelussa näytettävät osasuoritukset on ryhmitelty tutkintorakenteen mukaisesti ryhmiin "Ammatilliset tutkinnon osat" ja "Yhteiset tutkinnon osat".

Ammatilliset tutkinnon osat

Ryhmittelyn "Ammatilliset tutkinnon osat" alle kirjataan niitä ammatillisia tutkinnon osia, jotka tutkinnon perusteiden mukaan voivat kuulua tutkintoon, mukaan lukien korkeakouluopinnot sekä Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja.

Ammatillista tutkinnon osaa ammatillisessa perustutkinnossa KOSKI-palveluun siirtäessä tulee tutkinnon osan tiedoissa välittää tieto tutkinnon osan ryhmästä arvolla 1 "ammatillinen tutkinnon osa" joka viittaa koodistoon: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/ammatillisentutkinnonosanryhma/latest

Yleisellä tasolla mahdollisia tutkinnon osia ovat pakolliset ammatilliset tutkinnon osat sekä valinnaiset tutkinnon osat, jotka voivat olla tutkintoon kuuluvia valtakunnallisia ammatillisia tutkinnon osia, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvia ammatillisia tutkinnon osia, tutkinnon osia toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta, korkeakouluopintoja tai yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja sen mukaisesti mitä tutkinnon perusteissa sallitaan.

Esimerkissä opiskelija on suorittanut yhden pakollisen ammatillisen tutkinnon osan, yhden valinnaisen paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvan tutkinnon osan, korkeakouluopintoja, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja sekä yhden tutkinnon osan toisesta ammatillisesta tutkinnosta.


Pakolliset tutkinnon osat

Pakollisista tutkinnon osista tulee löytyä tieto "pakollinen: kyllä" tutkinnon osan tiedot avatessa. Lisäksi pakollisissa tutkinnon osissa tulee näkyä tutkinnon osan laajuus ja arvosana. Tutkinnon osan tiedot avatessa tulee näkyä arviointipäivä, näytön tiedot tai vaihtoehtoisesti tieto tunnustamisesta.

Tutkinnon osan tiedoissa tulisi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot.

Esimerkkikuva: Tutkinnon osa Elintarviketuotannossa toimiminen on pakollinen tutkinnon osa tutkinnossa Elintarvikealan perustutkinto OPH-2722-2017. Tutkinnon osa on suoritettu näytöllä ja tutkinnon osan tiedoissa näkyvät tutkinnon osan laajuus, arvosana, tieto pakollinen: kyllä, näytön tiedot sekä arviointipäivä.


Valtakunnalliset tutkintoon kuuluvat valinnaiset tutkinnon osat

Valtakunnalliset valinnaiset tutkinnon osat näyttävät samalta ja sisältävät samat tiedot kuin pakolliset tutkinnon osat sillä poikkeuksella, että tutkinnon osan tiedoissa on merkintä "pakollinen: ei".

Tutkinnon osan tiedoissa tulisi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot.

Esimerkkikuva 1. Tutkinnon osa Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa on valinnainen tutkinnon osa tutkinnossa Elintarvikealan perustutkinto OPH-2722-2017. Valinnainen tutkinnon osa on suoritettu näytöllä. Tutkinnon osan tiedoissa näkyvät tutkinnon osan laajuus, arvosana, tieto pakollinen: ei, näytön tiedot ja arviointipäivämäärä.


Esimerkkikuva 2. Tutkinnon osa Erikoistuotteiden valmistus pientuotannossa on valinnainen tutkinnon osa tutkinnossa Elintarvikealan perustutkinto OPH-2722-2017. Valinnainen tutkinnon osa on tunnustettu opiskelijan aiemmista opinnoista. Tutkinnon osan tiedoissa näkyvät tutkinnon osan laajuus, arvosana, tieto pakollinen: ei, tieto tunnustettu sekä tunnustamiseen liittyvä todistusviite.


Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat ammatilliset tutkinnon osat

Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat ammatilliset tutkinnon osat siirretään KOSKI-palveluun koulutuksenjärjestäjän omilla koodiarvoilla ja nimillä. Tutkinnon osan nimen tulee olla ymmärrettävässä muodossa. Valtakunnallisista tutkinnonosista poiketen paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvissa ammatillisissa tutkinnon osissa on pakollista siirtää tutkinnon osan kuvaus. Tutkinnon osan kuvauksen tulee avata, mitä osaamista tutkinnon osa tuottaa ja millaisia ammattitaitovaatimuksia/osaamistavoitteita siihen liittyy. Muuten tutkinnon osan tiedot oat samanlaiset kuin valtakunnallisissa tutkinnon osissa.

Tutkinnon osan tiedoissa tulisi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot.

Esimerkkikuva: Koulutuksenjärjestäjän Elintarvikealan perustutkinnon OPH-2722-2017 paikalliseen opetussuunnitelmaan kuuluu paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva ammatillinen tutkinnon osa "juustojen maailma" jonka laajuus on 5 osp. Suoritetun tutkinnon osan tiedoissa näkyy tutkinnon osan kuvaus, pakollinen: ei, näytön tiedot, ja arviointipäivä.


Tutkinnon osat toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta

Ohje voimassa todistusmääräykselle OPH-54-2018 sekä todistusmääräykselle OPH-2147-2020.

Jos tutkinnon perusteet niin sallivat, tutkintoon voi kuulua ammatillinen tutkinnon osa toisesta ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta. Tutkinnon osan toisesta tutkinnosta laskennallinen laajuus ammatillisessa perustutkinnossa on aina enintään 15 osaamispistettä. Valinnaiset tutkinnon osia toisesta tutkinnosta siirretään KOSKI-palveluun niin, että kyseisen tutkinnon osan tiedoissa siirtyy tutkinnon osan koodi ja tutkintokoodi, johon tutkinnon osa alun perin kuuluu.

KOSKI-palveluun tutkinnon osat kirjataan aina niiden tosiasiallisen laajuuden mukaisesti. Jos tutkinnon osan laskennallinen laajuus poikkeaa suorituksen tosiasiallisesta laajuudesta, kerrotaan laskennallinen laajuus tutkinnon osan lisätiedoissa. Laskennallisen laajuuden kirjaaminen tutkinnon osan lisätiedot-kohtaan muu lisätieto: "Suoritettavan tutkinnon muodostumisessa tämän tutkinnon osan laskennallinen laajuus on 15 osaamispistettä". Painotetun keskiarvon laskennassa suoritettu tutkinnon osa otetaan huomioon vain 15 osp laajuisena. Tutkinnon osan tiedoissa voi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot.

Seuraavaksi käydään läpi erilaisia tapauksia, miten tutkinnon osa toisesta tutkinnosta siirretään KOSKI-palveluun.

1)     Aiemmin suoritettu ammatillinen tutkinnon osa, jonka perusteet eivät ole enää voimassa:
Ennen tunnustamista tulee arvioida osaamisen ajantasaisuus. Jos osaamisen arvioidaan ajantasaiseksi, voidaan tutkinnon osa tunnustaa. Tutkinnon osa kirjataan KOSKI-palveluun osasuoritukseksi alkuperäisellä tutkinnon osan koodilla, alkuperäisen tutkinnon perusteen diaarinumerolla sekä tunnustamisviitetietoineen. Tunnustamisviitteeseen merkitään ”Rahoituksen piirissä: ei” koska kyseessä on aiemmin suoritetun osaamisen tunnustaminen. Jos kyseinen tutkinnon osa on niin vanha, että sille ei löydy vastinetta ePerusteista, kirjataan kyseinen tutkinnon osa paikallisena tutkinnon osana tunnustamisviitetietoineen. Suorituksen arvosana riippuu siitä, tarvitseeko alkuperäistä arvosanaa muuntaa. Jos alkuperäiselle tutkinnon osalle ei ole määritelty laajuutta, tulee laajuus arvioida samalla osaamisen ajantasaisuuden arvioinnin kanssa. Jos alkuperäisellä tutkinnon osalla on laajuus osaamispisteinä, merkitään alkuperäinen suorituksen laajuus. Lisätieto tutkinnon osan laskennallisesta laajuudesta, jos tutkinnon osan laajuus ylittää 15 osp kirjataan tutkinnon osan muihin lisätietoihin ja tulee ottaa huomioon tutkinnon keskiarvoa laskiessa.

Esimerkkikuva 1: Opiskelija suorittaa Autoalan perustutkintoa OPH-2762-2017. Opiskelijalle tunnustetaan valinnaiseksi tutkinnon osaksi ”tutkinnon osa toisesta tutkinnosta” hänen aiemmin suorittamansa Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen-tutkinnon osa Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnosta 7/011/2009. Ennen tunnustamista on arvioitu osaamisen ajantasaisuus ja tutkinnon osan laajuus.

Tutkinnon osa kirjataan KOSKI-palveluun alkuperäisen tutkinnon osan nimellä ja tutkinnon diaarinumerolla. Tutkinnon osan laajuudeksi on arvioitu 20 osp. Tutkinnon osan arvosana on tässä tapauksessa alkuperäinen arvosana. Tutkinnon osan tiedoissa näkyvät tunnustamisviite sekä ”lisätiedot”-kohdassa tieto siitä, että tutkinnon osan laskennallinen laajuus tutkinnossa on 15osp

Esimerkkikuva 2: Opiskelija suorittaa Autoalan perustutkintoa OPH-2762-2017. Opiskelijalle tunnustetaan valinnaiseksi tutkinnon osaksi ”tutkinnon osa toisesta tutkinnosta” hänen aiemmin suorittamansa Ajoneuvonosturinkuljettajan perusosaaminen-tutkinnon osa Ajoneuvonosturinkuljettajan ammattitutkinnosta 65/011/2000. Tutkinnon peruste on niin vanha, että tutkinnon perustetta ei löydy ePerusteet-palvelusta. Ennen tunnustamista on arvioitu osaamisen ajantasaisuus ja tutkinnon osan laajuus.

Koska tutkinnon perustetta ei löydy ePerusteet-palvelusta, tulee tunnustettava tutkinnon osa kirjata KOSKI-palveluun paikallisena tutkinnon osana. Paikalliselle tutkinnon osalle tulee olla kuvaus, johon tässä tapauksessa kirjataan alkuperäisen tutkinnon osan nimi ja mistä tutkinnosta ko. tutkinnon osa on. Tutkinnon osan tiedoissa näkyy myös todistuksella näkyvä tunnustamisviite. Tutkinnon osan arvosana on tässä tapauksessa alkuperäinen arvosana. Tutkinnon osan laajuudeksi on arvioitu 15 osp eli lisätietoa laskennallisesta laajuudesta ei tarvita. 

2)    Opiskelija on suorittanut toisessa oppilaitoksessa voimassa olevien perusteiden mukaisen tutkinnon osan joko samanaikaisesti tai aiemmin: Tutkinnon osa voidaan tunnustaa sisällyttämällä ilman osaamisen ajantasaisuuden arviointia. Tutkinnon osa kirjataan KOSKI-palveluun osasuoritukseksi alkuperäisellä tutkinnon osan koodilla, alkuperäisellä tutkinnon perusteen diaarinumerolla sekä tunnustamisviitetietoineen.
Tunnustamisviitteeseen tuleva tieto ”rahoituksen piirissä: kyllä/ei” riippuu siitä, onko kyseessä aiemmin suoritetun osaamisen tunnustaminen (ei rahoituksen piirissä) vai hankintana toiselta koulutuksenjärjestäjältä ostetusta tutkinnon osasta (on rahoituksen piirissä). KOSKI-palveluun tunnustetut ammatilliset tutkinnon osat kirjataan niiden tosiasiallisen osaamispistemäärän mukaisesti. Lisätieto tutkinnon osan laskennallisesta laajuudesta kirjataan tutkinnon osan muihin lisätietoihin ja tulee ottaa huomioon tutkinnon keskiarvoa laskiessa.

Esimerkkikuva: Opiskelija suorittaa Autoalan perustutkintoa OPH-2762-2017. Opiskelijalle tunnustetaan valinnaiseksi tutkinnon osaksi ”tutkinnon osa toisesta tutkinnosta” hänen toisessa oppilaitoksessa suorittamansa Lentoasema-alueen liikennöinti ja kunnossapito tutkinnon osa voimassa olevien perusteiden mukaisesta Logistiikan perustutkinnosta. Tutkinnon peruste on voimassa eli se voidaan suoraan sisällyttää ilman osaamisen ajantasaisuuden arviointia.
Tutkinnon osan tiedoissa näkyy alkuperäinen tutkinto sekä tunnustamisviite, koska tutkinnon osa on suoritettu aiemmin/toisessa oppilaitoksessa. Lisätiedoissa näkyy tieto, että tutkinnon osan laskennallinen laajuus tutkinnossa on 15 osaamispistettä.3)   Opiskelija valitsee valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta tutkinnosta, jonka hän suorittaa samanaikaisesti tutkinto-opiskelunsa aikana samassa oppilaitoksessa. KOSKI-palveluun kyseinen tutkinnon osa on mahdollista kirjata samaan opiskeluoikeuteen suoraan suoritettuna, näytön tietoineen. Tutkinnon osa kirjataan pääopiskeluoikeudelle KOSKI-palveluun osasuoritukseksi alkuperäisellä tutkinnon osan koodilla, alkuperäisellä tutkinnon perusteen diaarinumerolla. Näistä tiedoista selviää suoraan, mihin tutkintoon suoritus alun perin kuuluu. KOSKI-palveluun tutkinnon osa kirjataan sen tosiasiallisen osaamispistemäärän mukaisesti. Lisätieto tutkinnon osan laskennallisesta laajuudesta kirjataan tutkinnon osan muihin lisätietoihin ja tulee ottaa huomioon tutkinnon keskiarvoa laskiessa. Koska tutkinnon osa kirjataan KOSKI-palveluun suorituksena, tulee tutkinnon osan tiedoissa näkyä näytön tiedot.

KOSKI-palvelun ohje poikkeaa todistusmääräyksestä OPH-2147-2020, eli KOSKI-palveluun valinnainen tutkinnon osa toisesta siirretään näytön tietoineen. Valinnainen tutkinnon osa toisesta tutkinnosta tulee näkyä todistuksella tunnustettuna ja eri tutkinnon perusteeseen kuuluvasta tutkinnon osasta annetaan erillinen osatutkintotodistus. KOSKI-palveluun ei tässä tilanteessa siirretä tunnustamis-viitettä, jos kaikki suoritukset merkitään samalle opiskeluoikeudelle sillä tutkinnon osa näkyy suoritettuna.

Koulutuksenjärjestäjä voi tehdä tutkinnon osasta toisesta tutkinnosta myös erillisen opiskeluoikeuden ja tehdä tunnustamisen tutkinnon osalle (ei rahoituksen piirissä sillä suoritusrahoitus kertyy erilliseltä opiskeluoikeudelta) ns. pääopiskeluoikeudelle, jos merkintöjen yhdenmukaisuus todistuksen kannalta tätä opintohallintojärjestelmässä edellyttää.

HUOM! Tapausta ei tule sekoittaa tilanteeseen, jossa opiskelija suorittaa ylimääräisiä tutkinnon osia, ylimääräisille tutkinnon osille jotka eivät sisälly hänen tutkintosuoritukseensa tulee aina luoda uusi opiskeluoikeus! KS. 3. Tuleeko opiskelijalle luoda KOSKI-palveluun useampi kuin yksi opiskeluoikeus samaan oppilaitokseen?

Esimerkkikuva: Opiskelija Autoalan perustutkintoa OPH-2762-2017. Opiskelija valitsee valinnaiseksi tutkinnon osaksi tutkinnon osan toisesta tutkinnosta Lentoasema-alueen liikennöinti ja kunnossapito tutkinnon osa voimassa olevien perusteiden mukaisesta Logistiikan perustutkinnosta, jonka hän suorittaa samassa oppilaitoksessa samaan aikaan kun hän suorittaa muita tutkintoon kuuluvia opintojaan. Tutkinnon osa Lentoasema-alueen liikennöinti ja kunnossapito kirjataan KOSKI-palveluun suoraan opiskelijan Autoalan perustutkinnon opiskeluoikeudelle osasuorituksena. Osasuoritus kirjataan niin, että siitä ilmenee tutkinnon osa ja alkuperäinen tutkinto johon tutkinnon osa liittyy. Tutkinnon osassa ei näy tunnustamisviitettä, sillä tutkinnon osa on suoritettu samassa oppilaitoksessa samaan aikaan muiden opintojen kanssa ja toimitaan niin että suoritus kirjataan suoraan samalle opiskeluoikeudelle. Lisätiedot-kohdassa näkyy, että kyseisen tutkinnon osan laskennallinen laajuus tutkinnossa on 15 osaamispistettä. Tutkinnon osan tiedoissa näkyvät näytön tiedot, sillä tutkinnon osa on suoritettu näytöillä.Korkeakouluopinnot

Jos tutkinnon perusteet sen sallivat, ammatillinen perustutkinto voi sisältää 5-15 osp ammatillista osaamista tukevia korkeakouluopintoja.

"Korkeakouluopinnot" on tutkintotodistuksella näkyvä otsikkotaso, joka kuitenkin siirretään KOSKI-palveluun niin, että se on "tutkinnon osa" koodiarvo 2, joka viittaa KOSKI-koodistoon "Tutkinnon osat valinnan mahdollisuus" https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/tutkinnonosatvalinnanmahdollisuus/latest. Varsinaiset korkeakouluopinnot merkitään otsikkotason alle laajuuksineen ja arvosanoineen.

KOSKI-palveluun korkeakouluopinnot kirjataan "ammatillisena tutkinnon osana" "Korkeakouluopinnot". Otsikkotasolle kirjataan kokonaislaajuus mutta ei arviointia. Varsinaiset opinnot, joista tutkinnon osa "Korkeakouluopinnot" koostuu, kirjataan tutkinnon osan alle osasuorituksiksi. Osasuoritustasolla näkyvät opintojen varsinaiset nimet, osasuorituksen kuvaus, laajuus, arvioinnit ja tarvittavat viitemerkinnät.

Esimerkki: Opiskelija on suorittanut ammatilliseen perustutkintoon sisällytettäviä korkeakouluopintoja 10 osp edestä. KOSKI-palveluun on siirretty otsikkotaso tutkinnon osana "Korkeakouluopinnot", jonka alla näkyvät kahtena 5 osp laajuisena, jotka on arvioitu. Osasuoritusten nimet ovat paikallisia, koulutuksenjärjestäjän määrittelemiä. Koska osasuoritukset ovat paikallisia, niille täytyy kirjoittaa myös kuvaus. Korkeakouluopinnot on tunnustettu, jolloin osasuoritukselta tulee löytyä myös tieto "tunnustettu" viitteineen. Lisäksi osasuorituksella näkyy tieto, onko kyseinen suoritus koulutuksenjärjestäjälle myönnettävän rahoituksen piirissä sekä arviointipäivä.


Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja

Jos tutkinnon perusteet niin sallivat, valinnaisiin tutkinnon osiin voidaan suorittaa/tunnustaa 1-25 osp laajuudelta yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja. Jos yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden suoritukset ylittävät yhteisten tutkinnon osien yli 35 osp laajuuden, kirjataan ylimääräiset osa-alueiden suoritukset tämän tutkinnon osan alle.

Otsikkotason alle voidaan tunnustaa lukio-opintoja. Nämä lukio-opinnot eivät voi olla samoja, mitä on tunnustettu jo saman opiskelijan yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin. Otsikkotason voidaan myös tunnustaa jatko-opintovalmiuksia tukevia korkeakouluopintoja. Korkeakouluopinnot eivät voi olla samoja, mitä on tunnustettu jo saman opiskeluoikeuden otsikkotason "Korkeakouluopintoja" alle.

"Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" on todistuksella näkyvä otsikkotaso, jonka alle merkitään varsinaiset suoritukset. KOSKI-skeeman edellytysten mukaan otsikkotaso joudutaan kuitenkin siirtämään KOSKI-palveluun tutkinnon osana, että tutkinnon osan koodi on arvo 1, joka viittaa KOSKI-koodistoon "Tutkinnon osat valinnan mahdollisuus" https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/tutkinnonosatvalinnanmahdollisuus/latest, jonka alle sitten varsinaiset suoritukset merkitään.

Otsikkotasolle joka on KOSKI-palvelussa yhtä kuin "tutkinnon osa" kirjataan laajuus, mutta ei arviointia. Varsinaisten suoritusten tulee näkyä sekä laajuuksineen että arviointeineen otsikkotason alapuolella.

Esimerkkikuva:

Ammatillisissa tutkinnon osissa näkyy listassa otsikkotaso "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" jonka yhteislaajuudeksi on merkitty 5. Otsikkotason tiedot on avattu, ja sen alla näkyvät varsinaiset suoritukset osasuorituksina.

Ympäristöosaaminen: Opiskelija on suorittanut yhteisen tutkinnon osan valinnaisia osaamistavoitteita yli 9 osp. Osa-alueen "Ympäristöosaaminen" valinnaiset osaamistavoitteet 3 osp kirjataan "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" tutkinnon osan alle.

Filosofia: Opiskelija on suorittanut lukion kursseja suorittaessaan kaksoistutkintoa. Lukion kursseista pääosa on tunnustettu Yhteisten tutkinnon osan osa-alueisiin. Ylimääräinen kurssisuoritus, jota ei voitu tunnustaa yhteisten tutkinnon osien osa-alueisiin, kirjataan "Yhteisten tutkinnon osien osa-alueita, lukio-opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja" tutkinnon osan alle. Koska tunnustettu osa-alue on ostopalveluna toisen koulutuksenjärjestäjän järjestämää merkitään tunnustamisen yhteyteen tieto "Rahoituksen piirissä: kyllä".

Tutustuminen korkeakouluopintoihin: Opiskelija on suorittanut korkeakouluopintoihin tutustumisen jakson yhteistyökorkeakoulussa. Opintojaksoa ei ole kirjattu tutkinnon osan "Korkeakouluopintoja" alle. Koska tunnustettu opintojakso on ostopalveluna toisen koulutuksenjärjestäjän järjestämää, merkitään tunnustamisen yhteyteen tieto "Rahoituksen piirissä: kyllä".
Yhteiset tutkinnon osat

Ryhmittelyn "Yhteiset tutkinnon osat" alle kirjataan tutkinnon perusteissa määrätyt valinnaiset yhteisten tutkinnon osat jotka koostuvat sekä pakollisista yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden suorituksista sekä yhteisten tutkinnon osien valinnaisista osaamistavoitteista, niin että Yhteisten tutkinnon osien yhteenlaskettu osaamispistemäärä on 35 osp.

35 osp ylittävät valinnaiset osaamistavoitteet tulee kirjata ammatillisiin tutkinnon osiin "Lukio-opintoja, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja"-tutkinnon osan alle, johon voi kirjata opintoja 1-25 osp.

Jos tutkintoa suorittavan opiskelijan opiskeluoikeudelle jää ylimääräisiä tutkinnon osien osa-alueiden suorituksia, jotka eivät mahdu opiskelijan yhteisiin tutkinnon osiin, eivätkä enää ammatilliseen tutkinnon osan "Lukio-opintoja, yhteisten tutkinnon osien osa-alueita ja muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja"-alle, tulee ylimääräisiä tutkinnon osan osa-alueiden suorituksia varten opiskelijalle luoda ylimääräinen opiskeluoikeus, jonka päätason suorituksena on "Tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista koostuva suoritus".

Yhteistä tutkinnon osaa ammatillisessa perustutkinnossa KOSKI-palveluun siirtäessä tulee tutkinnon osan tiedoissa välittää tieto tutkinnon osan ryhmästä arvolla 2 "yhteinen tutkinnon osa" joka viittaa koodistoon: https://koski.opintopolku.fi/koski/dokumentaatio/koodisto/ammatillisentutkinnonosanryhma/latest

Yhteinen tutkinnon osa

Yhteisen tutkinnon osan tiedoissa tulee näkyä vähintään tieto "Pakollinen: kyllä". Kun tutkinnon osa on kokonaisuudessaan suoritettu tulee tutkinnon osan tiedoissa näkyä arviointipäivämäärä, yhteisen tutkinnon osan koko laajuus sekä arviointi "hyväksytty".

Tutkinnon osan tiedoissa tulisi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot. HUOM! Jos osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai osaamistavoitteista poikkeaminen tehdään yhteisen tutkinnon osan osa-alueelle, tulee lisätieto mukauttamisesta näkyä sekä osa-alueen tiedoissa että yhteisen tutkinnon osan tiedoissa.

Esimerkkikuva: Opiskelija on suorittanut yhteisen tutkinnon osan "Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen" Opiskelija on suorittanut 11 osp pakollisia osaamistavoitteita sekä 3 osp valinnaisia osaamistavoitteita osa-alueessa "Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi". Tutkinnon osan kokonaispistemäärä on 14 osp. Tutkintotodistukselle osaamispisteet tulee olla kirjattuna muodossa pakollisten osaamistavoitteiden osp + valinnaisten osaamistavoitteiden osp. KOSKI-palvelussa tieto näkyy vain yhteenlaskettuna osaamispisteiden summana.


Yhteisten tutkinnon osien osa-alueet

Osa-alueiden osaamistavoitteet kirjataan yhteisen tutkinnon osan alle niin, että pakolliset osaamistavoitteet ja valinnaiset osaamistavoitteet näkyvät omina osa-aluesuorituksinaan. Osa-alueen tiedoissa tulee näkyä aina tieto "Pakollinen: kyllä/ei", arviointipäivä, suoritettujen osaamistavoitteiden laajuus sekä arvosana.

Tutkinnon osan osa-alueen tiedoissa tulisi mahdollisesti näkyä myös muita lisätietoja. Ks. ohjeiden edelliseltä sivulta Tutkinnon osan lisätiedot. HUOM! Jos osaamisen arvioinnin mukauttaminen tai osaamistavoitteista poikkeaminen tehdään yhteisen tutkinnon osan osa-alueelle, tulee lisätieto mukauttamisesta näkyä sekä osa-alueen tiedoissa että yhteisen tutkinnon osan tiedoissa.

Esimerkkikuva: Opiskelija on suorittanut osa-alueesta "Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä, suomi 4 osaamispistettä pakollisia osaamistavoitteita ja 4 osaamispistettä valinnaisia osaamistavoitteita". Tutkinnon osa Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen on edelleen keskeneräinen. Pakollinen ja valinnainen osaamistavoite siirretään KOSKI-palveluun niin, että ne näkyvät itsenäisinä osa-alueen suorituksinaan. Osa-alueen alla näkyvä tieto "pakollinen: kyllä/ei" kertoo, onko kyse pakollisten osaamistavoitteiden suorituksesta vai valinnaisten osaamistavoitteiden suorituksesta.