Varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoluettelo – varhaiskasvatustoimija, toimipaikka, lapsi, huoltaja ja henkilöstö

1.1.2023 voimaan tuleva tietoluettelo (versio 1.3) sisältää seuraavat muutokset suhteessa edelliseen tietoluetteloon (v. 1.2):

VersioJulkaisun pvmMuutokset 

1.3

1.1.2023

1. Työntekijän työsähköpostiosoitteen tallentaminen Vardaan valinnaisena tietona (ks. Työntekijän sähköpostiosoite)

2. Tiedon lukitsemisen määräajat poistettu (5.11.2021). 

3. Kasvatusopillisen järjestelmän Muu-koodi (KJ99) on poistettu käytöstä (1.3.2022)

4. Toimipaikan toiminnallisista painotuksista Ei painotusta -koodi (TP98) on poistettu käytöstä (6.5.2021)

5. Yritysmuodon koodistointegraatio otettu käyttöön Vardassa (17.2.2022)

6. Käyttöliittymässä tehty käytettävyyttä parantavia muutoksia kokopäiväinen ja kokoviikkoinen -valikkoihin (22.12.2021)

7. Yhden lapsen ja yhden työntekijän kaikkien tietojen poistaminen mahdollistettu rajapinnan kautta (27.1.2022)

8. Käyttöliittymässä mahdollistettu huoltajatiedon muokkaus siten, että voidaan lisätä toinen huoltaja jo tallennettuun maksutietoon (19.10.2021)

9. Termi Vuokrattu henkilöstö korvaa aiemmin käytetyn termin Tilapäinen henkilöstö

10. Termi Toimintakieli korvaa aiemmin käytetyn termin Asiointikieli (2.6.2023)

11. Muita pieniä korjauksia:

 • Korjattu lapsen henkilötiedoissa kohta oppijanumeron lukumäärä. Oppijanumero on pakollinen tieto (Lukumäärä 0..1 → 1).
 • Korjattu työntekijän henkilötiedoissa kohta henkilötunnus. Henkilötunnus ei ole pakollinen tieto (Lukumäärä 1 → 0..1)
 • Korjattu työntekijän henkilötiedoissa kohta oppijanumero. Oppijanumero on pakollinen tieto (Lukumäärä 0..1 → 1)
 • Tarkennettu asiakasmaksun esimerkkiä. Asiakasmaksun erotin on integraatiotilanteessa piste, ei pilkku.

Tietoluetteloon tehdyt muutokset on merkitty kursiivilla dokumenttiin. 

 

Sisällysluettelo1. Dokumentin tarkoitus


Tietoluettelon tarkoituksena on kuvata varhaiskasvatuksen tietovarannon tietosisältöjä ja niiden määrittelyjä sekä tukea varhaiskasvatustoimijoiden tiedon tuottamista Vardaan. Dokumenttia voi hyödyntää sekä käyttöliittymän kautta tietoja tallentava että integraation kautta tietoja siirtävä varhaiskasvatustoimija.


Jos varhaiskasvatustoimija siirtää tiedot Vardaan integraation kautta, tulee varhaiskasvatustoimijan ilmoittaa Vardan asiakaspalveluun (varda@opintopolku.fi) IPV4-osoite, josta tallennettavat tiedot siirretään Vardaan. Vardan käyttö edellyttää, että IP-osoite on avattu.


Tietoluettelon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.


1.1. Vardaan tallennettavat tietosisällöt


Dokumenttiin on koottu taulukkomuodossa Vardaan tallennettavat tietosisällöt:

 • varhaiskasvatuksen tuottajan tiedot
 • toimipaikan tiedot
 • lapsen tiedot
 • huoltaja- ja maksutiedot
 • henkilöstön tiedot


Tietovarantoon on varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §:n 1 momentin mukaan tallennettava seuraavat varhaiskasvatuksen tuottajan ja sen toimipaikkojen tiedot:

 • nimi, y-tunnus ja yhteystiedot;
 • varhaiskasvatuspaikkojen määrä;
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuodot;
 • toimintamuodot;
 • kielet ja painotukset.


Tietovarantoon on varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §:n 3 momentin mukaan tallennettava seuraavat varhaiskasvatuksessa olevaa lasta koskevat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 • toimipaikka, jossa lapsi on varhaiskasvatuksessa;
 • 17 §:ssä tarkoitetun hakemuksen toimittamispäivämäärä;
 • 18 §:ssä tarkoitetun päätöksen tai sopimuksen alkamis- ja päättymispäivämäärä;
 • varhaiskasvatusoikeuden tuntimääräinen laajuus ja sen käyttöön liittyvät tiedot;
 • tieto varhaiskasvatuksen järjestämisestä vuorohoitona;
 • varhaiskasvatuksen järjestämismuoto.

Lisäksi tietovarantoon on tallennettava ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestettävässä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen varhaiskasvatuksen järjestäjä- ja tuottajaorganisaatio.


Varhaiskasvatuslain (540/2018) 70 §:n 4 momentin mukaan tietovarantoon on tallennettava seuraavat varhaiskasvatuksessa olevan lapsen vanhempien tai muiden huoltajien tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli, kotikunta ja yhteystiedot;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määrä ja palvelusetelin arvo*;
 • varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain mukainen perheen koko**;
 • maksupäätöksen alkamis- ja päättymispäivämäärä.


* Tiedon palvelusetelin arvosta tallentaa vain kunta tai kuntayhtymä.

** Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan yksityiset varhaiskasvatustoimijat eivät tallenna tietoa perheen koosta.


Varhaiskasvatuslain (540/2018) 70§:n 2 momentin mukaan henkilöstöstä on tallennettava tietovarantoon seuraavat tiedot:

 • nimi, henkilötunnus, oppijanumero, äidinkieli ja yhteystiedot;
 • toimipaikat ja tässä laissa tarkoitettu työtehtävä;
 • henkilön palvelussuhde sekä henkilön työaika;
 • suoritettu tässä laissa tarkoitetun kelpoisuuden tuova tutkinto;
 • osallistuminen täydennyskoulutukseen.


1.1.1. Tallennusvastuut tietosisällöittäin


Toimijaa, toimipaikkoja ja lasta koskevat tiedot

 • Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat varhaiskasvatuksen toimijan, toimipaikkojen ja lasten tiedot.
 • Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluntuottajien tallennettavat tiedot riippuvat varhaiskasvatuksen järjestämismuodosta. Yksityiset varhaiskasvatustoimijat tallentavat seuraavat tietosisällöt järjestämismuodoittain:
  • Yksityisen hoidon tuella järjestetty varhaiskasvatus: toimijan, toimipaikkojen ja lasten tiedot
  • Kunnan tai kuntayhtymän ostopalveluna tuotettu tai palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus
   • yksityinen palveluntuottaja tallentaa toimijan ja toimipaikkojen tiedot ja
   • mikäli kunta/kuntayhtymä on tehnyt sopimuksen tallentamistehtävän siirrosta yksityisen toimijan kanssa, yksityinen palveluntuottaja tallentaa toimijan ja toimipaikkojen lisäksi lasta koskevat tiedot, ei kuitenkaan huoltajia ja maksuja koskevia tietoja

Huoltajia ja maksuja koskevat tiedot

 • Kunnat ja kuntayhtymät tallentavat huoltajia ja maksuja koskevat tiedot, kun varhaiskasvatus on kunnan tai kuntayhtymän järjestämää tai ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestettyä 
 • Yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat talletavat huoltajia ja maksuja koskevat tiedot, kun varhaiskasvatus on yksityisen hoidon tuella tai ilman yksityisen hoidon tukea järjestettyä.

Henkilöstöä koskevat tiedot

 • Kukin varhaiskasvatustoimija tallentaa Vardaan vaaditut tiedot.


Vardaan tallennettavien tietojen tallentamisvastuista voi lukea lisää osoitteesta: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Varhaiskasvatustoimijoiden+tallennusvastuut 

1.1.2. Oppijanumerorekisterin kautta Vardaan yhdistettävät tiedot


Opetushallituksen ylläpitämään Oppijanumerorekisteriin tallennetaan Vardaan tallennettavien lasten, huoltajien ja työntekijöiden henkilötiedot:

 • nimi, oppijanumero ja henkilötunnus tai muu vastaava yksilöintitieto, kansalaisuus, sukupuoli, äidinkieli ja tarpeelliset yhteystiedot.


Henkilötiedot siirtyvät Oppijanumerorekisteriin Digi-ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmästä (VTJ).


1.1.3. Organisaatiopalvelun kautta Vardaan yhdistettävät tiedot


Kunkin y-tunnustasoisen toimijan organisaatiotietoja ylläpidetään Opetushallituksen Organisaatiopalvelussa. Tiedot Organisaatiopalveluun päivittyvät Yritys- ja yhdistysrekisterin (YTJ) tietojen pohjalta. Vardaan tiedot varhaiskasvatustoimijan organisaatiosta saadaan Organisaatiopalvelusta.

Vardaan tallennetut varhaiskasvatuksen toimipaikat tallennetaan myös Organisaatiopalveluun, jossa ne saavat yksilöllisen tunnisteen eli toimipaikan OID:n. Vardassa hyödynnetään Organisaatiopalvelun muodostamia toimipaikkojen OID-tunnisteita.

1.2. Taulukon sarakkeiden sisällöt


 • Kenttä: kentän nimi
 • Esimerkki: malli kentän sisällöstä
  • Esimerkki on annettu vain niiden tietojen osalta, jotka varhaiskasvatustoimija tallentaa/siirtää.
 • Lukumäärä: kuvaa tiedon pakollisuutta
  • 1 = yksi pakollinen arvo
  • . = vähintään yksi pakollinen arvo
  • .1 = ei-pakollinen, maksimissaan yksi arvo
 • Tyyppi: tietokannan tietotyyppi. Huom! Mikäli Kuvaus-kentässä on listattu koodisto, kenttiin syötettävä tieto valitaan koodistosta.
 • Muokkaus: kuvaa mahdollisuutta muokata kenttää Vardassa. Mikäli kenttä ei ole muokattavissa pitää virheet korjata poistamalla koko tieto-objekti, johon kenttä liittyy. 
  • muokattavissa
  • ei muokattavissa
 • Kuvaus: sisällön selitys, linkki koodistoon ja tarkempiin ohjeisiin
 • Lähde: kuvaa tiedon lähdettä eli tallentaako/siirtääkö tiedon varhaiskasvatustoimija (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen varhaiskasvatustoimija) vai tuleeko tieto automaattisesti esim. Opetushallituksen Organisaatiopalvelun kautta.


Tarkennus Tunniste-kentän tiedolle:

 • Henkilötunnusta ei voi käyttää sellaisenaan tunnisteena tai sen osana. Tarkempi ohjeistus on annettu erillisessä järjestelmätoimittajien dokumentaatiossa (https://wiki.eduuni.fi/x/DR7hDw). 


Palvelut, joihin viitataan lähde-kentässä:


2. Varhaiskasvatustoimijan, toimipaikan ja lapsen tiedot


2.1. Varhaiskasvatustoimijan tiedot


Varhaiskasvatustoimijan organisaatiotiedot haetaan pääosin Vardaan Opetushallituksen Organisaatiopalvelusta Y-tunnuksella. Tämä edellyttää yksityiseltä palveluntuottajalta rekisteröitymistä Vardaa varten. Ohjeistus rekisteröitymiseen Vardaa varten löytyy sivulta https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Ohje+yksityisille+varhaiskasvatustoimijoille. Kunta käsittelee yksityisen palveluntuottajan rekisteröitymisen. Ohje kunnille käsittelyyn löytyy sivulta https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613018. Organisaatiotiedot päivittyvät YTJ:stä Organisaatiopalveluun ja edelleen Vardaan.

Varhaiskasvatustoimija voi korjata tietojaan YTJ:n kautta niiden tietojen osalta, joiden lähde on alla olevassa taulukossa merkitty Organisaatiopalveluksi. Toimijan sähköpostiosoite ja puhelinnumero tallennetaan Vardaan ensimmäisen tallennuksen yhteydessä. Organisaatio-OID on pysyvä tunniste.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Nimi


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan nimi

Organisaatio-palvelu

Y-tunnus


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan Y-tunnus

Organisaatio-palvelu

Organisaatio-OID


1

Teksti

ei muokattavissa

Organisaatiopalvelun generoima yksilöllinen pysyvä tunniste

Organisaatio-palvelu

Kuntakoodi


1

Teksti

ei muokattavissa

Tilastokeskuksen käyttämä kolminumeroinen kuntakoodi varhaiskasvatustoimijan kotikunnasta;

tekninen kuvaus Koodistopalvelusta

Organisaatio-palvelu

Sähköposti-

osoite

varhaiskasvatus@toimija.fi

1

Teksti

muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan yhteiskäyttöinen sähköpostiosoite. Jos yhteiskäyttöistä sähköpostiosoitetta ei ole, syötetään sähköpostiosoite, jolla saadaan yhteys toimijaan.

Varhaiskasvatustoimijan sähköpostiosoitetta voidaan ylläpitää Vardan käyttöliittymän kautta vaikka muut varhaiskasvatustiedot tallennettaisiin järjestelmäintegraatiolla.

Varhaiskasva-tustoimija

Käyntiosoite


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan käyntiosoite

Organisaatio-palvelu

Käyntiosoitteen postitoimipaikka


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan käyntiosoitteen postitoimipaikka

Organisaatio-palvelu

Käyntiosoitteen postinumero


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan käyntiosoitteen postinumero

Organisaatio-palvelu

Postiosoite


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan postiosoite

Organisaatio-palvelu

Postitoimipaikka


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan postitoimipaikka

Organisaatio-palvelu

Postinumero


1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan postinumero

Organisaatio-palvelu

Puhelin

+358123456789

1

Teksti

muokattava

Varhaiskasvatustoimijan yhteiskäyttöinen puhelinnumero. Jos yhteiskäyttöistä puhelinnumeroa ei ole, syötetään puhelinnumero, josta toimijan tavoittaa. Puhelinnumero syötetään +358-etuliitteellä.

Varhaiskasvatustoimijan puhelinnumeroa voidaan ylläpitää Vardan käyttöliittymän kautta vaikka muut varhaiskasvatustiedot tallennettaisiin järjestelmäintegraatiolla.

Varhaiskasva-tustoimija 

Alkamis-päivämäärä


1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

ei muokattavissa

Päivämäärä, jolloin varhaiskasvatustoimija perustettiin

Organisaatio-palvelu

Päättymis-päivämäärä


0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

ei muokattavissa

Päivämäärä, jolloin varhaiskasvatustoimijan toiminta lakkasi

Organisaatio-palvelu


2.2. Toimipaikka


Varhaiskasvatuksen toimipaikka on päiväkoti, perhepäiväkoti tai ryhmäperhepäiväkoti, joka sijaitsee yhdessä katuosoitteessa. Esimerkiksi päiväkodin sivutoimipaikat ovat kukin oma toimipaikkansa.

Varhaiskasvatuksen toimipaikat tallentuvat Vardasta Opetushallituksen Organisaatiopalveluun. Organisaatiopalvelu generoi toimipaikoille yksilöllisen tunnisteen eli Organisaatio-OID:n, joka näytetään Vardassa


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde


Organisaatio-OID

Organisaatio-OID: 1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Organisaatiopalvelun generoima yksilöllinen pysyvä tunniste

Organisaatio-palvelu


Varhaiskasvatustoimijan ID

Käyttöliittymä:

ei näy käyttäjälle


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/4/

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki varhaiskasvatustoimijan ID-kenttään

Varhaiskasvatus-toimija


Nimi

Kukkalan päiväkoti tai PPH Teija Testaaja

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan nimi, joka kuvaa toimijaa/varhaiskasvatustoimintaa

Varhaiskasvatus-toimija


Käyntiosoite

Kukkakatu 3

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan käyntiosoite

Varhaiskasvatus-toimija


Käyntiosoitteen postinumero

00990

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan käyntiosoitteen postinumero

Varhaiskasvatus-toimija


Käyntiosoitteen postitoimipaikka

Kukkala

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan käyntiosoitteen postitoimipaikka

Varhaiskasvatus-toimija


Postiosoite

PL 50

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan postiosoite

Varhaiskasvatus-toimija


Postitoimipaikka

Kukkalan kaupunginosa

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan postitoimipaikka

Varhaiskasvatus-toimija


Postinumero

00991

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan postinumero

Varhaiskasvatus-toimija


Puhelinnumero

+358123456789

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan yhteiskäyttöinen puhelinnumero. Jos yhteiskäyttöistä puhelinnumeroa ei ole, syötetään puhelinnumero, josta toimipaikan tavoittaa. Puhelinnumero syötetään +358-etuliitteellä.

Varhaiskasvatus-toimija


Sähköposti

kukkala@toimija.fi

1

Teksti

muokattavissa

Toimipaikan yhteiskäyttöinen sähköpostiosoite, mikäli mahdollista,

muussa tapauksessa sähköpostiosoite, josta toimipaikan tavoittaa.

Varhaiskasvatus-toimija


Kuntakoodi

Käyttöliittymä: kotikunta valitaan valikosta


Integraatio:

020

1

Teksti

muokattavissa

Tilastokeskuksen käyttämä kolminumeroinen kuntakoodi toimipaikan kotikunnasta; tekninen kuvaus Koodistopalvelusta

Varhaiskasvatus-toimija


Toimipaikan järjestämismuoto

Käyttöliittymä:

yksityisen hoidon tuella järjestetty


Integraatio:

jm04

1..

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Toimipaikan järjestämismuoto

Varhaiskasvatus-toimija


Toimipaikan toimintamuoto

Käyttöliittymä:

päiväkoti

Integraatio:

tm01

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Toimipaikan toimintamuoto

Varhaiskasvatus-toimija


Toimipaikan toimintakieli (aiemmin asiointikieli)

Käyttöliittymä:

suomi


Integraatio:

FI

1..

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Toimintakieli on se kieli, jolla varhaiskasvatusta järjestetään ja tuotetaan. Varhaiskasvatuslaissa säädetään suomen, ruotsin tai saamen kielellä järjestettävästä varhaiskasvatuksesta. Varhaiskasvatusta voidaan järjestää ja tuottaa myös muilla kielillä. Yksittäisellä lapsiryhmällä voi olla vain yksi toimintakieli. Toimipaikassa voi olla useampi toimintakieli, mikäli toimipaikassa on useampi lapsiryhmä, jolla on eri toimintakieli.

(Ks. Toimintakieli (ent. asiointikieli) ja kielipainotus)

Vanha asiointikielen määritelmä: Asiointikieli on se kieli, jolla varhaiskasvatusta annetaan eli mitä kieltä henkilöstö lapsille pääsääntöisesti varhaiskasvatuksen toimipaikassa puhuu. Asiointikieli on usein myös sama, jolla vanhempien/huoltajien kanssa asioidaan.

Varhaiskasvatus-toimija


Kielipainotus

Käyttöliittymä:

Valitaan kyllä/ei


Integraatio:

true

1

Kytkin (true/ false)

muokattavissa

Kytkin, joka kertoo, löytyykö toimipaikalta kielipainotus. 

Ks. kohta 2.2.1 Toimipaikan kielipainotus.

Varhaiskasvatus-toimija


Toiminnallinen painotus

Käyttöliittymä:

Valitaan kyllä/ei


Integraatio:

true

1

Kytkin (true/ false)

muokattavissa

Kytkin, joka kertoo, löytyykö toimipaikalta toiminnallinen painotus.

Ks. kohta 2.2.2 Toimipaikan toiminnallinen painotus.


Varhaiskasvatus-toimija

1.3

Kasvatusopillinen järjestelmä

Käyttöliittymä:

Freinet-pedagogiikka


Integraatio:

kj03

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu 

Toimipaikan kasvatusopillinen järjestelmä.

Muu (KJ99) koodi on poistettu käytöstä 1.3.2022.

Varhaiskasvatus-toimija


Varhaiskasvatuspaikkojen määrä

120

1

Koko-naisluku

muokattavissa

Niiden lasten määrä, joilla voi olla toimipaikkaan yhtäaikaisesti varhaiskasvatussuhde 1)

Varhaiskasvatus-toimija


Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Toimipaikan toiminnan aloittamisen päivämäärä

Varhaiskasvatus-toimija


Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Toimipaikan toiminnan loppumisen päivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatus-toimija


Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija


Tunniste


Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle.

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija1) Varhaiskasvatuspaikkojen määrällä tarkoitetaan sitä lukumäärää lapsista, jotka voivat maksimissaan samanaikaisesti olla toimipaikassa. Sillä ei tarkoiteta määrää toimipaikan kirjoilla olevista lapsista. Yksi varhaiskasvatuspaikka voi olla jaettu esimerkiksi kahdelle osa-aikaisesti varhaiskasvatuksessa olevalle. Varhaiskasvatuspaikkojen määrään vaikuttavat myös varhaiskasvatuksessa olevien lasten ikä sekä toimipaikassa kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevän henkilökunnan määrä. Lasten ja henkilökunnan välisestä suhdeluvusta säädetään asetuksessa varhaiskasvatuksesta (753/2018). Lue lisää varhaiskasvatuspaikkojen määrästä osoitteesta https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613836.


2.2.1. Toimipaikan kielipainotus


Kielipainotustiedot tallennetaan, jos toimipaikalle on määritetty kielipainotus. Kielipainotuksella tarkoitetaan varhaiskasvatuksen toimipaikassa järjestettävää säännöllistä ja suunnitelmallista kaksikielistä varhaiskasvatusta; kielikylpyä, laajamittaista kaksikielistä varhaiskasvatusta tai kielirikasteista varhaiskasvatusta. Kaksikielisen varhaiskasvatuksen järjestäminen perustuu kunnan tai yksityisen toimijan päätökseen. Toimipaikassa voi olla yksi tai useita kielipainotuksia, mutta kielipainotus ei ole pakollinen tieto Vardassa. Kun toimipaikan kielipainotus päättyy, tulee painotukselle asettaa päättymispäivämäärä. Lue lisää kielipainotuksesta osoitteessa https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Toimintakieli+%28ent.+asiointikieli%29+ja+kielipainotus.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Toimipaikka

Käyttöliittymä:

Käyttöliittymä ohjaa käyttäjän valitsemaan


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/4/

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki toimipaikkaan

Varhaiskasvatus-toimija

Kielipainotuskoodi

Käyttöliittymä:

suomi


Integraatio:

FI

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Toimipaikassa järjestettävän varhaiskasvatuksen kielipainotus

Varhaiskasvatus-toimija

Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Kielipainotuksen alkamispäivämäärä

Varhaiskasvatus-toimija

Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Kielipainotuksen päättymispäivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatus-toimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle.

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija2.2.2. Toimipaikan toiminnallinen painotus


Toiminnallisen painotuksen tiedot tallennetaan, jos toimipaikalle on määritetty toiminnallinen painotus. Toiminnallinen painotus tarkoittaa, että monipuolisen ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaisen varhaiskasvatustoiminnan lisäksi toimipaikassa painotetaan vahvasti jotain tiettyä toimintaa. Näitä ovat muun muassa musiikki, liikunta ja kuvataide. Toimipaikalle tallennetaan toiminnallinen painotus vain silloin, kun sillä sellainen on. Yhdellä toimipaikalla voi olla useampi toiminnallinen painotus. Vardaan tulee tallentaa tiedot jokaisesta toiminnallisesta painotuksesta erikseen.


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde


Toimipaikka

Käyttöliittymä:

Käyttöliittymä ohjaa käyttäjän valitsemaan


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/4/

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki toimipaikkaan

Varhaiskasvatus-toimija

1.3

1.0.1

Toiminnallinen painotus koodi

Käyttöliittymä:

Musiikki


Integraatio:

tp01

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Toiminnallinen painotus

Poistettu koodiarvo "TP 98 ei toiminnallista painotusta" (6.5.2021 lähtien)

Varhaiskasvatus-toimija


Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Toiminnallisen painotuksen alkamispäivämäärä

Varhaiskasvatus-toimija


Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Toiminnallisen painotuksen päättymispäivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatus-toimija


Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija


Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle.

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija2.3. Lapsen tiedot


Vardaan tallennetaan tiedot lapsista, jotka ovat varhaiskasvatustoimijalla varhaiskasvatuksessa tallennusvelvollisuuden alkamisesta eteenpäin. Lapsen tietoja säilytetään Vardassa, kunnes viisi vuotta on kulunut sen kalenterivuoden päättymisestä, jona lapsen oikeus varhaiskasvatukseen päättyi. Tämän jälkeen tiedot poistuvat Vardasta automaattisesti.

2.3.1. Lapsen henkilötiedot


Varhaiskasvatuksessa olevan lapsen henkilötiedot voi tallentaa Vardaan joko henkilötunnuksella tai oppijanumerolla sekä nimitiedoilla. Lapsen henkilötiedot haetaan Väestötietojärjestelmästä (VTJ) Opetushallituksen Oppijanumerorekisteriin, kun varhaiskasvatustoimija tallentaa lapsen Vardaan.


Versio

Kenttä

Esimerkki

Lukumäärä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde


Henkilötunnus

021312A123Q

0..1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen henkilötunnus

Varhaiskasvatustoimija

1.3

Oppijanumero

1.2.246.562.24.xxxxxx

1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen oppijanumero

Oppijanumerorekisteri tai varhaiskasvatustoimija


Etunimet

Jukka Mikko Petteri

1..

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen etunimet

Varhaiskasvatustoimija


Kutsumanimi

Mikko

1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen kutsumanimi. Kutsumanimen tulee olla yksi virallisista etunimistä.

Varhaiskasvatustoimija


Sukunimi

Testikaavari

1..

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen sukunimi

Varhaiskasvatustoimija


Äidinkieli


1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen äidinkieli

Oppijanumerorekisteri


Sukupuoli


1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen sukupuoli

Oppijanumerorekisteri


Syntymäpäivämäärä


1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

ei muokattavissa

Lapsen syntymäpäivämäärä

Oppijanumerorekisteri


Kotikunta


1

Teksti

ei muokattavissa

Tilastokeskuksen käyttämä kolminumeroinen kuntakoodi toimipaikan kotikunnasta; tekninen kuvaus Koodistopalvelusta

Oppijanumerorekisteri


Katuosoite


1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen postiosoitteen katuosoite

Oppijanumerorekisteri


Postinumero


1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen postiosoitteen postinumero

Oppijanumerorekisteri


Postitoimipaikka


1

Teksti

ei muokattavissa

Lapsen postiosoitteen postitoimipaikka

Oppijanumerorekisteri


2.3.2. Lapsen organisaatiotiedot


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Henkilön ID

Käyttöliittymä: luo taustalla


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/henkilot/1/

1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki henkilöön

Varhaiskasva-tustoimija

Varhaiskasvatustoimija

Käyttöliittymä: linkitys taustalla automaattisesti valitun  varhaiskasvatuksen järjestäjän mukaan.


Integraatio:


Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/3/

tai

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

0..1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki varhaiskasvatustoimijaan. Varhaiskasvatustoimijalla tarkoitetaan organisaatiota, joka järjestää lapselle varhaiskasvatusta.

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija2.3.3. Lapsen ostopalveluna ja palvelusetelillä järjestetty varhaiskasvatus

Alla olevat tiedot tulee tallentaa Vardaan, mikäli lapsen varhaiskasvatus järjestetään ostopalveluna tai palvelusetelillä.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Henkilön ID

Käyttöliittymä: luo taustalla


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/henkilot/1/

1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki henkilöön

Varhaiskasva-tustoimija

Oma organisaatio

Käyttöliittymä: linkitys taustalla automaattisesti valitun varhaiskasvatuksen järjestäjän mukaan


Palveluntuottaja: Käyttöliittymä ohjaa käyttäjää valitsemaan


Integraatio:


Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/3/

tai

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki varhaiskasvatustoimijaan. Omalla organisaatiolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa olevaa kuntaa tai kuntayhtymää.

Varhaiskasva-tustoimija

PAOS- organisaatio

Käyttöliittymä: 

Varhaiskasvatuksen järjestäjä: linkitys taustalla automaattisesti valitun varhaiskasvatustoimijan mukaan


Integraatio:


Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/89/

tai

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki varhaiskasvatustoimijaan. PAOS-organisaatiolla tarkoitetaan varhaiskasvatusta ostopalveluna tai palvelusetelillä tuottavaa varhaiskasvatustoimijaa.

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimijaKatso Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi tietoluettelon kohdasta 2.3.6.

2.3.4. Lapsen varhaiskasvatustiedot


Lapsen varhaiskasvatustiedot tallennetaan Vardassa lapsen varhaiskasvatuspäätökset -kohtaan. Lapsen varhaiskasvatuspäätöksellä kuvataan päätöstä tai sopimusta lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen. Yhdellä lapsella voi olla useampi varhaiskasvatuspäätös. Vardaan tulee tallentaa tiedot jokaisesta päätöksestä tai sopimuksesta erikseen.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Lapsen ID

Käyttöliittymä: Käyttöliittymä ohjaa hakemaan lapsen


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/lapset/1/

tai

lapsi_tunniste ja lähdejärjestelmän koodi:

"tunniste": 8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f", "lahdejarjestelma": "10"


1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki lapseen

Varhais-

kasvatustoimija

Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Lapselle tehdyn varhaiskasvatuspäätöksen tai sitä vastaavan sopimuksen aloituspäivämäärä

Varhaiskasvatus-toimija

Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

0..1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Lapselle tehdyn varhaiskasvatuspäätöksen tai sitä vastaavan sopimuksen päättymispäivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatus-toimija

Hakemuksen toimittamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Lapselle tehdyn varhaiskasvatuspäätökseen tai sitä vastaavan sopimukseen johtaneen hakemuksen toimittamispäivämäärä (se päivämäärä, jolloin hakemus on otettu vastaan). Yksityisillä varhaiskasvatustoimijoilla sopimuksen allekirjoittamispäivämäärä, jos hakemuspäivämäärää ei ole.

Varhaiskasvatus-toimija

Vuorohoito

Käyttöliittymä:

Valitaan kyllä/ei


Integraatio:

true

1

Kytkin (true/ false)

ei muokattavissa

Normaaliksi varhaiskasvatusajaksi on määritelty arkisin (ma-pe) klo 6.00-18.00 välisenä aikana tapahtuva varhaiskasvatus. Vuorohoidoksi on määritelty normaalin varhaiskasvatusajan ulkopuolella tapahtuva varhaiskasvatus.

Lapsi on vuorohoidossa, jos varhaiskasvatus tapahtuu ns. normaalien varhaiskasvatusaikojen ulkopuolella (vuorohoito = true).

Lapsi ei ole vuorohoidossa, jos varhaiskasvatus toteutuu normaalin varhaiskasvatusajan sisällä. (vuorohoito = false).

Varhaiskasvatus-toimija

Tuntimäärä viikossa

32.5

1

Desimaaliluku

ei muokattavissa

Lapsen varhaiskasvatuspäätökseen tai sitä vastaavaan sopimukseen merkitty viikoittainen tuntimäärä

Varhaiskasvatus-toimija

Päivittäinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)

Käyttöliittymä:

Valitsin


Integraatio:

true

0..1

Kytkin (true/ false)

ei muokattavissa

Lapsi on päivittäisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatus jakautuu viidelle arkipäivälle (ma-pe), (päivittäinen varhaiskasvatus =  true).

Lapsi on osaviikkoisessa varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatus toteutuu vain joinain arkipäivinä (ma-pe), ei kaikkina arkipäivinä, (päivittäinen varhaiskasvatus = false).

Varhaiskasvatus-toimija

Kokopäiväinen varhaiskasvatus

(mikäli lapsi ei ole vuorohoidossa)

Käyttöliittymä:

Valitsin


Integraatio:

true

0..1

Kytkin (true/ false)

ei muokattavissa

Lapsi on kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on yli viisi tuntia päivässä (5.01 tai yli) ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä (ma-pe), (kokopäiväinen varhaiskasvatus  = true).


Lapsi on osapäiväisessä varhaiskasvatuksessa, jos varhaiskasvatusaika on viisi tuntia tai vähemmän (5.0 tai alle) päivässä ja varhaiskasvatus tapahtuu arkipäivinä (ma-pe), (kokopäiväinen varhaiskasvatus = false).

Varhaiskasvatus-toimija

Pikakäsittely


1

Kytkin (true/ false)

ei muokattavissa

Pikakäsittely tarkoittaa sitä, että päätös on tehty maksimissaan kahden (2) viikon sisällä hakemuksen toimittamisesta.


Lapsen hakemus on ollut pikakäsittelyssä (= true) tai lapsen hakemus ei ole ollut pikakäsittelyssä (= false).

Ks. Varhaiskasvatuslaki 17 § 2. mom.

 

Varda laskee automaattisesti hakemuksen toimittamispäivämäärän ja alkamispäivämäärän perusteella, onko hakemus ollut pikakäsittelyssä.

Varda, laskettu kenttä

Varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Käyttöliittymä:

yksityisen hoidon tuella järjestetty


Integraatio:

jm04

1

Teksti

ei muokattavissa

Koodistosivu

Lapsen varhaiskasvatuksen järjestämismuoto

Varhaiskasvatus-toimija

Tilapäinen varhaiskasvatus (mikäli lapsi on kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, jonka järjestämismuoto on  jm01, jm02 tai jm03)

Käyttöliittymä:

Valitsin

Integraatio

true

0..1

Kytkin

(true/false)

ei muokattavissa

Tilapäisellä varhaiskasvatuksella tarkoitetaan kunnan järjestämää varhaiskasvatusta, johon lapsi osallistuu väliaikaisesti ja satunnaisesti.


Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija • Lapsella voi olla samanaikaisesti kolme voimassa olevaa varhaiskasvatuspäätöstä

 • Tallennetun varhaiskasvatuspäätöksen tiedoista vain päivämääriä voi muokata. Mikäli jokin varhaiskasvatustieto muuttuu, varhaiskasvatuspäätös tulee merkitä päättyneeksi ilmoittamalla sille päättymispäivämäärä. Tämän jälkeen Vardaan tallennetaan uusi varhaiskasvatuspäätös. Uuden varhaiskasvatuspäätöksen alkamispäivämääräksi tulee tallentaa päättynyttä varhaiskasvatuspäätöstä seuraava päivä, mikäli uusi varhaiskasvatuspäätös alkaa edellistä päätöstä seuraavana päivänä.

 • Varda laskee automaattisesti hakemuspäivämäärän ja varhaiskasvatuspäätöksen tai sitä vastaavan sopimuksen alkamispäivämäärän pohjalta, onko hakemus ollut kiireellisessä käsittelyssä. Tällä pikakäsittelyllä tarkoitetaan tilannetta, jossa em. päivämäärien erotus on 14 vuorokautta tai alle. Varda laskee pikakäsittelytiedon automaattisesti riippumatta siitä, onko varhaiskasvatustoimija kunta, kuntayhtymä tai yksityinen varhaiskasvatustoimija.

 • Mikäli lapsi on ostopalveluna tai palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen järjestämismuoto tulee olla jm02 Ostopalvelu, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä tai jm03 Palveluseteli, kunnan tai kuntayhtymän järjestämä.


2.3.5. Lapsen varhaiskasvatussuhde


Lapsen varhaiskasvatussuhteella kuvataan lapsen sijoittumista tiettyyn varhaiskasvatuksen toimipaikkaan tietyllä aikavälillä. Yhdellä lapsella voi olla yksi tai useampi varhaiskasvatussuhde. Vardaan tulee tallentaa tiedot jokaisesta varhaiskasvatussuhteesta erikseen.


Kenttä

Esimerkki

Lukumäärä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Varhaiskasvatuspäätöksen ID

Käyttöliittymä:

Käyttöliittymässä valitaan varhaiskasvatus-päätös valikosta


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/vakapaatokset/2/

tai

paatos_tunniste:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki varhaiskasvatuspäätökseen

Varhaiskasvatustoimija

Toimipaikan ID

Käyttöliittymä:

Käyttöliittymässä valitaan toimipaikka valikosta


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/2/

tai

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki toimipaikkaan

Varhaiskasvatustoimija

Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Lapsen toimipaikkaan sijoittumisen alkamispäivämäärä

Varhaiskasvatustoimija

Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 22.01.2019


Integraatio:

2019-01-22

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

muokattavissa

Lapsen toimipaikkaan sijoittumisen päättymispäivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasvatustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasvatustoimija • Lapsella voi olla samanaikaisesti kolme voimassa olevaa varhaiskasvatussuhdetta. 
 • Tallennetusta varhaiskasvatussuhteesta voi jälkikäteen muuttaa ainoastaan päivämäärätietoja. Mikäli lapsen varhaiskasvatuksen toimipaikka vaihtuu tai varhaiskasvatuspäätös muuttuu, tulee varhaiskasvatussuhde merkitä päättyneeksi ilmoittamalla sille päättymispäivämäärä. Tämän jälkeen tallennetaan uusi varhaiskasvatussuhde aiemmin tallennetun varhaiskasvatuspäätöksen alle tai tarvittaessa uusi varhaiskasvatuspäätös ja uusi varhaiskasvatussuhde. Uuden varhaiskasvatussuhteen alkamispäivämääräksi tulee tallentaa päättynyttä varhaiskasvatussuhdetta seuraava päivä, mikäli uusi varhaiskasvatuspäätös alkaa edellistä päätöstä seuraavana päivänä.


2.3.6. Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi

Kun varhaiskasvatusta järjestetään ostopalveluna ja/tai palvelusetelillä, sekä varhaiskasvatuksen järjestäjän että palveluntuottajan tulee tehdä Vardassa Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi. Lue ohjeistus sivulta https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613330.

 • Ostopalvelu- ja palvelusetelitoiminnan hallinnointi tehdään aina Vardan käyttöliittymässä osoitteessa https://virkailija.opintopolku.fi/varda/paos-hallinta. Varda-pääkäyttäjä hallinnoi tietoja.

 • Varhaiskasvatuksen järjestäjä voi siirtää lapsen varhaiskasvatustietojen tallentamistehtävän palveluntuottajalle. Lue ohjeistus sivulta https://wiki.eduuni.fi/pages/viewpage.action?pageId=190613164.

 • Kun ostopalvelu- ja palvelusetelitoimintaa hallinnoidaan, tallennetaan joko Oma organisaatio ja PAOS-organisaatio tai Oma organisaatio ja PAOS-toimipaikka -yhdistelmät.  

Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Oma organisaatio

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti

1

teksti

ei muokattavissa

Käyttäjän oma organisaatio (varhaiskasvatuksen järjestäjä tai palveluntuottaja)

Varhaiskasvatustoimija

PAOS- organisaatio

Käyttöliittymässä yksityinen palveluntuottaja tai kunta

0..1

teksti

ei muokattavissa

Organisaatio, jolle varhaiskasvatuksen järjestäjä on antanut oikeuden tallentaa lasten tietoja toimipaikkaansa/toimipaikkoihinsa.

Varhaiskasvatustoimija

PAOS- toimipaikka

Käyttöliittymässä esim. päiväkoti

0..1

teksti

ei muokattavissa

Toimipaikka, johon varhaiskasvatustoimija tallentaa lasten tietoja.

Varhaiskasvatustoimija

2.4. Lapsen esiopetustiedot


Esiopetuksessa olevien lasten tiedot tallennetaan Koski-palveluun (laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä (884/2017)). Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen osalta lasten varhaiskasvatustiedot sekä huoltaja- ja maksutiedot tallennetaan Vardaan.


Lue lisää


3. Huoltaja- ja maksutiedot

3.1. Huoltajan henkilötiedot


Lapsen huoltajien tiedot haetaan Väestötietojärjestelmästä (VTJ) Opetushallituksen Oppijanumerorekisteriin samalla, kun lapsen henkilö- ja yhteystiedot haetaan VTJ:stä Oppijanumerorekisteriin.

Vardaan tallennetaan vain niiden huoltajien henkilötiedot, joilla on tietojen tallennushetkellä lapsen voimassaoleva huoltajuus. Huoltajuustiedon voimassaolo tarkistetaan Oppijanumerorekisteristä, jonne tiedot saadaan VTJ:stä. 


Kenttä

Esimerkki

Lukumäärä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Henkilötunnus


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan henkilötunnus

Oppijanumerorekisteri

Huoltajan oppijanumero


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan oppijanumero

Oppijanumerorekisteri

Etunimet


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan etunimet

Oppijanumerorekisteri

Sukunimi


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan sukunimi

Oppijanumerorekisteri

Äidinkieli


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan äidinkieli

Oppijanumerorekisteri

Sukupuoli


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan sukupuoli

Oppijanumerorekisteri

Kotikunta


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan kotikunta

Oppijanumerorekisteri

Katuosoite


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan katuosoite

Oppijanumerorekisteri

Postinumero


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan postinumero

Oppijanumerorekisteri

Postitoimipaikka


1

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan postitoimipaikka

Oppijanumerorekisteri


3.2. Maksutiedot


Vardaan tallennettavat maksutiedot ovat lapsikohtaisia eli jokaisesta huoltajan lapsesta tuodaan Vardaan omat maksutiedot.

Mikäli maksu koskee useampaa huoltajaa, tallennetaan kustakin huoltajasta tiedot (huoltajan etunimet, sukunimi ja henkilötunnus tai oppijanumero) Vardaan.

Huoltaja- ja maksutietojen tallentamisesta vastaa aina varhaiskasvatuksen järjestäjä.


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-mää-rä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde


Lapsen ID

Käyttöliittymä:

Käyttöliittymässä haetaan lapsen tiedot


Integraatio:

Varda-id: /api/v1/lapset/6/

tai

lapsi_tunniste:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

1

Teksti

ei muokattavissa

Linkki lapsen tietoihin

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Huoltajan henkilötunnus tai Oppijanumero

311379-9999

tai

1.2.54…

1..

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan henkilötunnus tai oppijanumero

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Huoltajan etunimet

Teppo Antero Testaaja

1..

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan etunimet

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Huoltajan sukunimi

Testinen

1..

Teksti

ei muokattavissa

Huoltajan sukunimi

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Maksun peruste

 

Käyttöliittymä:

maksu


Integraatio: MP01

1

Teksti

ei muokattavissa

Koodistosivu

Maksun peruste voi olla yleinen maksuttomuus, osittainen maksuttomuus tai maksu. Linkki määritelmiin löytyy tämän taulukon alta.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä

1.3

Palvelusetelin arvo (vain kunta ja kuntayhtymä tallentaa)

 

Käyttöliittymä:

100,00


Integraatio:

100.00

Esim. 100,00 jos 100€

0..1

Desimaaliluku

ei muokattavissa

Kunnan tai kuntayhtymän myöntämän lapsikohtaisen palvelusetelin arvo, ilmoitetaan kuukausitasolla. Yksityinen palveluntuottaja ei tallenna palvelusetelin arvoa.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä

1.3

Asiakasmaksu

 

 

Käyttöliittymä:

100,00 tai 0,00, jos 0 €


Integraatio:

100.00 tai 0.00, jos 0 €

1

Desimaaliluku

ei muokattavissa

Maksupäätökseen tai sopimukseen kirjattu asiakkaalta perittävä summa. Ilmoitetaan lapsikohtaisesti kuukausitasolla.

Jos lapsen varhaiskasvatuksen järjestämiseksi on myönnetty palveluseteli, kunnat tallentavat asiakasmaksun, joka olisi vastaavasti peritty kunnan itse tuottamassa varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Perheen koko (vain kunta ja kuntayhtymä tallentaa)

 

3

0..1

Kokonaisluku

ei muokattavissa

Varhaiskasvatuslain (540/2018) 68 §:n mukaan kunta tallentaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1503/2016) mukaisen perheen koon. Yksityiset palveluntuottajat eivät tallenna perheen kokoa.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Alkamispäivämäärä

 

Käyttöliittymä:

01.09.2019


Integraatio: 2019-09-01

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


ei muokattavissa

Maksun tai palvelusetelin voimaantulopäivämäärä.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Päättymispäivämäärä

 

Käyttöliittymä:

01.09.2019


Integraatio: 2019-09-01

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Maksun tai palvelusetelin voimassaolon päättymispäivämäärä (jos tiedossa)

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasvatuksen järjestäjä


Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f 

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasvatuksen järjestäjä • Vardaan aiemmin tallennetuille maksutiedoille tulee tallentaa päättymispäivämäärä ennen kuin uutta maksua koskevat tiedot voidaan siirtää tai tallentaa Vardaan.
 • Vardaan tallennetaan huoltajakokonaisuuteen liittyen ainoastaan varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten sekä heidän Väestötietojärjestelmässä olevien huoltajiensa tiedot. Muiden maksuun liittyvien henkilöiden tietoja ei tallenneta Vardaan. Lapsen maksutietoihin voi yhdistää yhden tai useamman huoltajan. Käyttöliittymässä voi tarvittaessa myöhemmin lisätä toisen huoltajan jo tallennettuun maksutietoon.
 • Tutustu maksutiedon tallentamisohjeistukseen: https://wiki.eduuni.fi/display/OPHPALV/Maksutiedot


4. Henkilöstötiedot


4.1. Työntekijä


Vardaan tallennetaan henkilötasolla tiedot kaikista varhaiskasvatustoimijaan (kunta, kuntayhtymä tai yksityinen varhaiskasvatustoimija) palvelussuhteessa olevista varhaiskasvatuksen työntekijöistä. Tämä sisältää myös varhaiskasvatustoimijaan määräaikaisessa palvelussuhteessa olevien sijaisten tiedot

Tiedot Vardaan tallennetaan kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevästä vakituisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä, päiväkodin johtajista sekä kasvatukseen ja hoitoon osallistuvista vakituisista ja määräaikaisista lapsi- tai ryhmäkohtaisista avustajista. Edellä mainituista työntekijöistä tallennetaan kaikki Vardan henkilöstöä koskevat tiedot kuten palvelussuhteen tiedot, täydennyskoulutustiedot sekä tiedot suunnitelluista pääasiallisista työskentelytoimipaikoista ja työtehtävistä toimipaikoissa. Tiedot tallennetaan työntekijän palvelussuhteen pituudesta riippumatta. Vuokratusta henkilöstöstä (ent. tilapäinen henkilöstö), joka on hankittu henkilöstöpalveluyrityksen kautta ei tallenneta tietoja henkilötasolla, ks. kohta 1.2. 

Hallinnollisesta henkilöstöstä tai avoimen varhaiskasvatuksen parissa työskentelevästä henkilöstöstä ei tallenneta tietoja Vardaan. Jos henkilö työskentelee hallinnollisten tehtävien tai avoimen toiminnan lisäksi päiväkodissa, ryhmäperhepäivähoidossa tai perhepäivähoidossa yllä kuvatussa varhaiskasvatuksen tehtävässä, henkilön tiedot viedään tältä osin Vardaan.


4.1.1. Työntekijän henkilötiedot

Työntekijän henkilötiedot voidaan tallentaa joko henkilötunnuksella tai oppijanumerolla. Tämän jälkeen käytetään integraatioilla tietoja siirtäessä vain henkilön oppijanumeroa.

Mikäli tiedot siirretään Vardaan integraation välityksellä, työntekijälle tulee hakea ja tallentaa oppijanumero Vardasta lähdejärjestelmään. Mikäli henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta, hänen tietonsa tallennetaan oppijanumerolla. Lähdejärjestelmässä on oltava mahdollisuus syöttää henkilölle oppijanumero. 


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-

määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

1.3

Henkilötunnus

311379-9999

0..

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän henkilötunnus

Varhaiskasvatustoimija

1.3

Oppijanumero

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän oppijanumero

Oppijanumerorekisteri


Etunimet

Teppo Antero

1..

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän etunimet

Varhaiskasvatustoimija


Kutsumanimi

Teppo

1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän kutsumanimi. Kutsumanimen tulee olla yksi virallisista etunimistä.

Varhaiskasvatustoimija


Sukunimi

Testinen

1..

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän sukunimi

Varhaiskasvatustoimija


Äidinkieli


1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän äidinkieli

Oppijanumerorekisteri


Sukupuoli


1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän sukupuoli

Oppijanumerorekisteri


Syntymäpäivämäärä


1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)

ei muokattavissa

Työntekijän syntymäpäivämäärä

Oppijanumerorekisteri


4.1.2. Työntekijän tutkinto

Tutkinnolla tarkoitetaan henkilön suorittamaa ylintä varhaiskasvatusalan tutkintoa. Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen työntekijän tutkinnolla tarkoitetaan varhaiskasvatuksen opettajan, sosionomin, erityisopettajan, lastenhoitajan, perhepäivähoitajan ja päiväkodin johtajan kelpoisuuden tuovaa tutkintoa sekä steinerpedagogisen varhaiskasvattajan opintoja. Tutkintotietoon on lisäksi mahdollista tallentaa vaihtoehdot muu varhaiskasvatusalan tutkinto tai koulutus, Opetushallituksen päätöksellä kelpoisuuden antava ulkomailla suoritettu koulutus sekä ei varhaiskasvatusalan tutkintoa tai koulutusta. Lue lisää työntekijän tutkinnosta: Työntekijän tutkinto. 

Kenttä

Esimerkki

Luku-

määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Työntekijän oppijanumero

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän oppijanumero

Varhaiskasvatustoimija


Varhaiskasvatustoimijan ID

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX tai

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/84/

1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan Organisaatio-OID Organisaatiopalvelussa tai Varda-ID Vardassa


Varhaiskasvatustoimija

Tutkinto

Käyttöliittymä:

Perhepäivähoitajan ammattitutkinto


Integraatio: 374114

1

Teksti

ei muokattavissa


Koodistosivu


Varhaiskasva-

tustoimija


4.1.3. Työntekijän tiedot

Työntekijän tiedoilla kuvataan työntekijän ja organisaation välistä yhteyttä. 


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-

määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde


Henkilön ID

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Oppijanumero:

1.2.246.562.24.XXXXXXXXXXX

tai

Varda-id:

/api/v1/henkilot/2845/


1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän oppijanumero tai Vardan henkilö-id

Varhaiskasvatustoimija


Varhaiskasvatustoimijan ID

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Organisaatio- OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX tai

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/84/

1

Teksti

ei muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijan Organisaatio-OID Organisaatiopalvelussa tai Varda-ID Vardassa


Varhaiskasvatustoimija

1.3

Työntekijän työsähköpostiosoite

etunimi.sukunimi@organisaatio.fi

0..1TekstimuokattavissaTyöntekijän henkilökohtainen työsähköpostiosoite. Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasvatustoimija


Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasvatustoimija


Kunta, kuntayhtymä ja yksityinen varhaiskasvatuksen palveluntuottaja voi tallentaa Vardaan työntekijän työsähköpostiosoitteen, mikäli se käyttää varhaiskasvatuksen digitaalista laadun arviointijärjestelmää (Valssia) varhaiskasvatuslain 24 §:n mukaisen tehtävänsä täyttämiseen. Laadunarviointijärjestelmän käytöstä säädetään Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013), jota koskevat muutokset (946/2022) tulevat voimaan 1.1.2023.

4.1.4. Työntekijän palvelussuhteen tiedot


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Työntekijän ID

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Varda-id:

/api/henkilosto/v1/tyontekijat/8

tai

tyontekija_tunniste:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

1

Teksti

ei muokattavissa

Työntekijän yksilöivä tunniste. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Varda-id:tä.

Varhaiskasva-tustoimija


Palvelussuhteen tyyppi

Käyttöliittymä:

toistaiseksi voimassa oleva


Integraatio:

1

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Palvelussuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen) tai määräaikainen. Määräaikainen palvelussuhde päättyy ilman irtisanomista määräajan päättyessä.

Varhaiskasva-tustoimija

Palvelussuhteen alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Työntekijän viimeisimmän palvelussuhteen alkamispäivämäärä kyseisessä tehtävässä kyseisellä työnantajalla. Jos alkamispäivämäärä ei ole tallennettuna päivän tarkkuudella, tallennetaan alkamispäivämääräksi sen kuukauden ensimmäinen päivä, jona palvelussuhde alkoi. 

Varhaiskasva-tustoimija

Palvelussuhteen päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä:

01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

0..1

Päivä-määrä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Toistaiseksi voimassaolevien työsopimusten osalta voi jättää tyhjäksi; päivämäärä tallentaan vain palvelussuhteen päättyessä. Määräaikaisilla työsopimukseen merkitty päättymispäivämäärä. Määräaikaisilla pakollinen tieto.


Varhaiskasva-tustoimija

Työajan tyyppi

Käyttöliittymä:

kokoaikainen


Integraatio:

1

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Kokoaikainen työ on 100 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta.

Osa-aikainen työ on alle 100 % alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän kokonaistyöajasta.

Varhaiskasva-tustoimija

Työaika viikossa

Käyttöliittymä:

38,75


Integraatio:

38.75

1

Desimaaliluku

muokattavissa

Työntekijän tuntimäärä viikossa. Osa-aikaisen työntekijän viikkotyöajaksi tallennetaan osa-aikaprosentin (esim. 50%) mukaan laskettu viikoittainen tuntimäärä.

Mikäli työntekijän palvelussuhde kestää alle viikon, tallennetaan Vardaan työajaksi viikossa se tuntimäärä, joka työntekijän ja työnantajan väliseen palvelussuhteeseen on merkitty.

Varhaiskasva-tustoimija

Tutkintokoodi

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio: 374114

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Tutkintoihin määritelty tutkintokoodi, joka koskee ko. palvelussuhdetta

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä:

käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija • Työntekijällä voi olla korkeintaan seitsemän aktiivista palvelussuhdetta samanaikaisesti.
 • Palvelussuhteen tyypin ja työajan tyypin koodistoissa käytetään Kansallisen tulorekisterin perustamishankkeen (KATRE) käyttämiä koodiarvoja.


4.1.5. Työntekijän pääasialliset työskentelypaikat

Työntekijälle voi tallentaa enintään kolme pääasiallista työskentelypaikkaa eli toimipaikkaa, joissa työntekijä työskentelee. Tiedot tallennetaan vain kasvatus-, opetus- ja hoitotehtävissä työskentelevästä vakituisesta ja määräaikaisesta henkilöstöstä, päiväkodin johtajista sekä kasvatukseen ja hoitoon osallistuvista vakituisista ja määräaikaisista lapsi- tai ryhmäkohtaisista avustajista. Vuokratusta henkilöstöpalveluyrityksen kautta hankitusta henkilöstöstä ei tallenneta tätä tietoa.


Versio

Kenttä

Esimerkki

Luku-

määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

 


Palvelussuhteen ID

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Varda-id

/api/henkilosto/v1/palvelussuhteet/6/

tai

palvelussuhde_tunniste:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki palvelussuhteeseen. Tunniste on lähdejärjestelmän käyttämä tunniste kyseiselle työntekijälle.

Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Varda-id:tä.

Varhaiskasva-tustoimija


Kiertävä työntekijä 

Käyttöliittymä: Valitsin


Integraatio:

true

1

Kytkin

ei muokattavissa

Varhaiskasvatuslain mukaisissa työtehtävissä toimiva henkilö ei kuulu yhdenkään toimipaikan kiinteään henkilökuntaan eikä työskentele pääsääntöisesti yhdessäkään toimipaikassa (Kiertävä työntekijä = True).

Varhaiskasvatuslain mukaisissa työtehtävissä toimiva henkilö työskentelee 1-3 toimipaikassa (Kiertävä työntekijä = False)

Varhaiskasva-tustoimija


Toimipaikan ID (mikäli kyseessä ei ole kiertävä työntekijä)

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Varda-id:

/api/v1/toimipaikat/185/

tai

Organisaatio-OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

1

Teksti

ei muokattavissa

Toimipaikan Organisaatio-OID Organisaatiopalvelussa tai Varda-id Vardassa.

Varhaiskasva-tustoimija


Työskentelyn alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Alkamispäivämääräksi tallennetaan jokaisen henkilön osalta se päivämäärä, jonka Opetushallitus ohjeistaa määräyksessä ja ohjeessa henkilöstötietojen tallentamisesta Vardaan. Tämän alkamispäivämäärän jälkeen tallennetaan uusi alkamispäivämäärä, kun henkilö aloittaa työskentelyn uudessa toimipaikassa.

Varhaiskasva-tustoimija


Työskentelyn päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

0..1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Päättymispäivämäärä tallennetaan, kun henkilö lopettaa työskentelyn työskentelypaikassa.

Määräaikaisilla työsopimukseen merkitty päättymispäivämäärä. Määräaikaisilla pakollinen tieto. 

Varhaiskasva-tustoimija


Tehtävänimike

Käyttöliittymä: Varhaiskasvatuksen opettaja


Integraatio:

77826

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Tehtävänimike on työntekijän pääasiallinen työtehtävä toimipaikassa

Varhaiskasva-tustoimija


Kelpoisuus

Käyttöliittymä: Valitsin


Integraatio:

true

1

Kytkin

muokattavissa

Henkilöllä on kelpoisuus henkilölle tallennettuun työtehtävään (Kelpoisuus = True).

Henkilöllä ei ole kelpoisuutta henkilölle tallennettuun työtehtävään (Kelpoisuus = False).

Varhaiskasva-tustoimija


Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija


Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

6af21e06-8bd7-432f-855d-4a7cb2502c63

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija • Tehtävänimikekoodistossa käytetään Kevan ammattinimikekoodiston käyttämiä koodiarvoja.
 • Työntekijällä voi olla enintään kolme yhtäaikaisesti voimassaolevaa työskentelypaikkatietoa. Jos työskentelypaikkoja on enemmän kuin kolme, työntekijä tulee tallentaa kiertäväksi työntekijäksi.


4.1.6. Työntekijän pidempi poissaolo


Pidempi poissaolo pitää sisällään seuraavat kokoaikaiset ja yhtäjaksoiset 60 päivää tai pidemmät samasta syystä johtuvat poissaolot: sairauspoissaolot, äitiys-, isyys- ja vanhempainvapaat, erityisäitiysvapaat, raskaus- ja erityisraskausrahakaudet sekä vanhempainpäivärahakaudet, kuntoutukset, lapsen sairaudesta tai pakottavasta perhesyystä johtuvat poissaolot, vuorotteluvapaat, opintovapaat, lakot tai työsulut, työtarjonnan keskeytymiset, virkavapaat, varusmies-tai siviilipalvelukset, lomautukset, työtapaturmat ja hoitovapaat, mutta ei vuosilomia. Osa-aikaista poissaolotietoa ei tallenneta Vardaan. 

Poissaolo tulee ilmoittaa sitä koskevalle palvelussuhteelle.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Palvelussuhteen ID

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Varda-id:

/api/henkilosto/v1/palvelussuhteet/6/

tai

palvelussuhde_tunniste:

5c328df2-2b6c-4ad7-96bc-2f8ed0b29cdf

1

Linkki

ei muokattavissa

Linkki palvelussuhteeseen. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Varda-id:tä.

Varhaiskasva-tustoimija

Alkamispäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Poissaolon alkamispäivämäärä

Varhaiskasva-tustoimija

Päättymispäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2020


Integraatio:

2020-09-01

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Poissaolon päättymispäivämäärä

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija4.2. Työntekijän täydennyskoulutus


Varhaiskasvatuksen täydennyskoulutus on varhaiskasvatuslain 39 §:ssä tarkoitettua ammattitaitoa ylläpitävää ja osaamista kehittävää koulutusta, jonka toteutumista ja vaikuttavuutta on seurattava ja arvioitava. Täydennyskoulutus on työnantajan kustantamaa varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua koulutusta, joka voi liittyä esimerkiksi pedagogiikkaan, johtamiseen, tieto- ja viestintäteknologian käyttöön tai turvallisuuteen.

Täydennyskoulutus tallennetaan työntekijälle, joka on suorittanut yhtäjaksoisesti vähintään kolmen tunnin pituisen täydennyskoulutuksen.


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Työntekijän ID

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

Varda-id:

api/henkilosto/v1/tyontekijat/2/"

tai

tyontekija_tunniste ja lähdejärjestelmän koodi:

"tunniste": "8ccb8222-e855-441e-821a-371b9c474b4f", "lahdejarjestelma": "10", 

tai

Oppijanumero ja varhaiskasvatustoimijan Organisaatio-OID: 

"oppijanumero": "1.2.....", "organisaatio_oid": "1.2...", 

1..

Linkki

muokattavissa

Linkki työntekijään. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Varda-id:tä tai oppijanumero ja varhaiskasvatustoimijan Organisaatio-OID yhdistelmää.

Varhaiskasva-tustoimija

Täydennyskoulutuksen nimi

 

Käyttöliittymä:

Ensiapukoulutus


Integraatio:

Ensiapukoulutus

1


Teksti


muokattavissa

Vapaavalintainen, yksilöivä nimi täydennyskoulutukselle

Varhaiskasvatustoimija


Suorituspäivämäärä

Käyttöliittymä: 01.09.2019


Integraatio:

2019-09-01

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


muokattavissa

Päivä, jolloin täydennyskoulutus on suoritettu

Varhaiskasva-tustoimija

Koulutuspäivien määrä

Käyttöliittymä: 1,5


Integraatio:

1.5

1

Teksti

muokattavissa

Yhdellä päivällä tarkoitetaan yhtäjaksoista kokopäiväistä koulutusta, joka kestää vähintään kuusi tuntia. 

Puolikkaalla (0,5) päivällä tarkoitetaan yhtäjaksoista puolipäiväistä koulutusta, joka kestää vähintään kolme tuntia, mutta alle kuusi tuntia.

Varhaiskasva-tustoimija

Tehtävänimike

Käyttöliittymä: Varhaiskasva-tuksen opettaja


Integraatio:

77826

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Tehtävänimike on työntekijän työtehtävä, johon täydennyskoulutus kohdistuu

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

d4f78fdc-2ac6-423b-b913-40290b571c63

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija4.3. Vuokrattu kasvatus-, opetus- ja hoitohenkilöstö


Vuokratuksi henkilöstöksi (ent. tilapäiseksi henkilöstöksi) kutsutaan kaikkea varhaiskasvatustoimijan henkilöstöpalveluyrityksestä hankkimaa henkilöstöä riippumatta ko. työntekijän työntekojakson pituudesta varhaiskasvatustoimijalla.  Vuokratusta henkilöstöstä tallennetaan Vardaan henkilöiden lukumäärätieto kuukaudessa (ns. nuppiluku) sekä tehty yhteenlaskettu tuntimäärä kuukaudessa. Esim. kun sama henkilö työskentelee samalla varhaiskasvatustoimijalla kolme eri jaksoa yhden kuukauden aikana, tallennetaan henkilöiden lukumäärä -kohtaan yksi (1).

Tiedot vuokratusta kasvatus- opetus- ja hoitohenkilöstöstä tulee tallentaa Vardaan toteutuneen mukaan mahdollisimman ajantasaisesti, kuitenkin vähintään kaksi kertaa vuodessa seuraavasti:

 • tilanne 1.1.-30.6. tallennetaan 31.8. mennessä. 
 • tilanne 1.7.-31.12. tallennetaan 31.1. mennessä.

Varhaiskasvatustoimija tallentaa Vardan käyttöliittymässä tiedon siitä, onko vuokrattua kasvatus- opetus- tai hoitohenkilöstöä käytössä varhaiskasvatustoimijalla. Mikäli varhaiskasvatustoimijalla ei työskentele vuokrattua henkilöstöä, tulee varhaiskasvatustoimijan kuitenkin tallentaa tiedot vuokratusta henkilöstöstä Vardaan. Integraatiolla tietoja siirrettäessä varhaiskasvatustoimija tallentaa kuukausittain nollan (0) henkilöiden määrä ja tehdyt tunnit -kohtiin. Jos varhaiskasvatustoimija tallentaa vuokratun henkilöstön tiedot käyttöliittymän kautta, tallennetaan ”Toimijalla ei ole vuokrattua henkilöstöä”. 


Kenttä

Esimerkki

Luku-määrä

Tyyppi

Muokkaus

Kuvaus

Lähde

Varhaiskasvatus-toimijan ID


 

Käyttöliittymä:

Espoon kaupunki


Integraatio:

Organisaatio OID:

1.2.246.562.10.XXXXXXXXXXX

tai

Varda-id:

/api/v1/vakajarjestajat/83/

1

Teksti

ei muokattavissa

Kunta, kuntayhtymä tai yksityinen varhaiskasvatuksen järjestäjä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää Varda-id:tä

Varhaiskasva-tustoimija

Henkilöiden määrä

Käyttöliittymä: 

15


Integraatio:

15

1

Kokonaisluku

muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijalla kuukauden aikana työskennelleiden vuokrattujen työntekijöiden yhteenlaskettu lukumäärä

Varhaiskasva-tustoimija

Tehdyt tunnit

Käyttöliittymä: 

45,25


Integraatio:

45.25

1

Desimaaliluku

muokattavissa

Varhaiskasvatustoimijalla kuukauden aikana työskennelleiden vuokrattujen työntekijöiden tekemien työtuntien summa

Varhaiskasva-tustoimija

Päivämäärä

Käyttöliittymä:  01.2019


Integraatio:

2019-01-31

1

Päivämäärä (VVVV-KK-PP)


ei muokattavissa

Kuukausi ja vuosi siltä ajankohdalta, jota kyseessä oleva tieto koskee. Integraatiolla siirrettäessä kuukauden viimeinen päivä.

Varhaiskasva-tustoimija

Lähdejärjestelmä

Käyttöliittymä: käyttöliittymä täydentää tiedon automaattisesti


Integraatio:

2

1

Teksti

muokattavissa

Koodistosivu

Käyttöliittymä tai sen järjestelmän tunniste, josta varhaiskasvatustoimijan tietosisältöjä siirretään Vardaan.

Varhaiskasva-tustoimija

Tunniste

Käyttöliittymä:

ei käytössä


Integraatio:

08382195-7bbc-40e3-bd48-b888ec299c9f

0..1

Teksti

muokattavissa

Integraatiossa syötettävä lähdejärjestelmän yksilöllinen tunniste tietoalkiolle

Sallittu enintään 120 merkkiä: kirjaimia, numeroita, ja merkit . - _. Henkilötunnus ei ole sallittu tunniste.  

Varhaiskasva-tustoimija
 • No labels